19 εκατ. ευρώ περίπου οι δράσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων

19 εκατ. ευρώ περίπου οι δράσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων

  • |

Σε 19 εκατ. ευρώ περίπου ανέρχονται οι προτάσεις του δήμου Αγρινίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχεδιασμό για τα απορρίμματα.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν καλύπτουν τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, αλλά και τα προβλεπόμενα στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης. Η συνολική δαπάνη όλων των παραπάνω δράσεων εκτιμάται στο ποσό των 18.758.720 € και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων προβλέπει ολοκλήρωση σε 42 μήνες. Για την ταχεία προώθηση και ωρίμανση των σχετικών προτάσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μελέτες για την Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) εντός του ΧΥΤΑ 2ηςΔ.Ε. (Βιομηχανική Μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Χημικοτεχνική Μελέτη). Ενώ ο δήμος Αγρινίου έχει προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση με το Σύνδεσμο Διαχείρισης του ΧΥΤΑ Στράτου, επειδή ο Σύνδεσμος δεν είναι στελεχωμένος και δεν διαθέτει την αναγκαία επιχειρησιακή ικανότητα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις του ΕΣΠΑ, προκειμένου ο Δήμος Αγρινίου να ασκήσει την αρμοδιότητα υλοποίησης των δράσεων ως Φορέας Υλοποίησης.

Οι προτεινόμενες για χρηματοδότηση δράσεις του έργου τίτλο «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ηςΔΕ Νομού Αιτ/νιας», να περιλαμβάνουν τα παρακάτω υποέργα:
– κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ηςΔ.Ε.,
– Κατασκευή Σταθμού μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), Σταθμού μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ), Κέντρου Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΑΥ), Πράσινου Σημείου (ΠΣ) στην περιοχή Νεάπολης Αγρινίου,
– Κατασκευή 2 επιπλέον Πράσινων Σημείων (ΠΣ) στην πόλη του Αγρινίου
– προμήθεια κάδων (κίτρινοι κάδοι για ανακύκλωση χαρτιού και καφέ κάδοι για βιοαποδομήσιμα απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή),
– προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών,
– σύστημα υπόγειων κάδων,
– χρηματοδότηση αναγκαίων μελετών,
– χρηματοδότηση αγοράς έκτασης για εγκατάσταση ΣΜΑ, ΣΜΑΥ, ΚΑΥ, ΠΣ,
– τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργου,
– δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών


agrinioculture.gr