Δήμοι: 2 χρόνια πανδημίας, ατελείωτα προβλήματα

Δήμοι: 2 χρόνια πανδημίας, ατελείωτα προβλήματα

  • |

Κλείνοντας 2 χρόνια πανδημίας μια σειρά Σύλλογοι Εργαζομένων σε Δήμους της χώρας διεξάγουν εκλογικές διαδικασίες για να αναδείξουν νέα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.) και εκπροσώπους για το 48ο τακτικό συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ που θα διεξαχθεί από τις 3 ως τις 6 Μάη στο Ξενοδοχείο PORTO CARRAS στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Θοδωρής Πατσατζής

Το φόντο μέσα στο οποίο γί­νο­νται οι εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες είναι αρ­κε­τά ζο­φε­ρό για τους ερ­γα­ζό­με­νους. Ξε­κι­νώ­ντας από τα βα­σι­κά προ­βλή­μα­τα και από τους αγώ­νες που δό­θη­καν σε μια σειρά δή­μους την πε­ρα­σμέ­νη χρο­νιά για να χο­ρη­γη­θούν σε είδος ή έστω σε χρήμα τα απα­ραί­τη­τα Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας (ΜΑΠ) μέχρι το ζή­τη­μα της ύπαρ­ξης του κάθε πρω­το­βάθ­μιου σω­μα­τεί­ου και της υπα­κο­ής ή όχι στο Νόμο Χα­τζη­δά­κη.

ΒΑΕ, συμ­βα­σιού­χοι και ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση

Τε­λευ­ταίο πρό­βλη­μα τα Βαρέα και Αν­θυ­γιει­νά καθώς πολ­λές κα­τη­γο­ρί­ες ερ­γα­ζο­μέ­νων στους δή­μους ανα­μέ­νε­ται να πε­τα­χθούν εκτός των κα­τη­γο­ριών ερ­γα­ζο­μέ­νων που δι­καιού­νται το επί­δο­μα. Ενώ και άλλες κα­τη­γο­ρί­ες ερ­γα­ζο­μέ­νων που θα συ­νε­χί­σουν να το παίρ­νουν θα έχουν μεί­ω­ση 50%. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι δη­λα­δή σε μια πε­ρί­ο­δο που θα έπρε­πε να παίρ­νουν αυ­ξή­σεις για να κα­λύ­ψουν την απώ­λεια του ει­σο­δή­μα­τος τους από τις αυ­ξή­σεις τιμών που καλ­πά­ζουν θα έχουν πε­ραι­τέ­ρω συρ­ρί­κνω­σή του. Πα­ρό­τι είναι βέ­βαιο ότι η επι­δο­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή που είχε κυ­ριαρ­χή­σει για χρό­νια στο δη­μό­σιο πριν τα μνη­μό­νια δεν είναι η λύση στο ζή­τη­μα της αύ­ξη­σης των μι­σθών, το να χά­σουν αυτή τη στιγ­μή 150 ευρώ κά­ποιοι ερ­γα­ζό­με­νοι μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε κα­θο­ρι­στι­κή αλ­λα­γή της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τάς τους.

Για πα­ρά­δειγ­μα οι κα­θα­ρί­στριες των σχο­λεί­ων αμεί­βο­νται ήδη με πολύ χα­μη­λούς μι­σθούς. Και η μεί­ω­ση αυτή θα γίνει προ­σπά­θεια να επι­βλη­θεί επει­δή η πρό­τα­ση στο πό­ρι­σμα της επι­τρο­πής προ­έρ­χε­ται με βάση όσα διά­βα­σαν τα μέλη της επι­τρο­πής στα βι­βλία, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο πό­ρι­σμα και όχι στην πραγ­μα­τι­κή κα­τά­στα­ση που βιώ­νουν οι ερ­γα­ζό­με­νοι και τις συν­θή­κες στους χώ­ρους δου­λειάς. Η επι­τρο­πή σε αυτά τα βι­βλία δεν ήταν δυ­να­τό να δια­βά­σει για τις μάχες που δό­θη­καν σε πάρα πολ­λούς δή­μους για την χο­ρή­γη­ση των ΜΑΠ, για τα δε­κά­δες ερ­γα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα στους χώ­ρους που ερ­γά­ζο­νται οι δη­μο­τι­κοί υπάλ­λη­λοι, για τους κιν­δύ­νους που αντι­με­τώ­πι­σαν από την παν­δη­μία, για τις επαγ­γελ­μα­τι­κές ασθέ­νειες.

Αυτά η επι­τρο­πή δεν τα βλέ­πει και η κυ­βέρ­νη­ση τα αγνο­εί. Αν δεν τα αγνο­ού­σε θα είχε ήδη προ­χω­ρή­σει σε αλ­λα­γή του ερ­γα­σια­κού το­πί­ου μέσα στους δή­μους. Αντί­θε­τα, όπως όλες οι κυ­βερ­νή­σεις στα χρό­νια των μνη­μο­νί­ων, έχει επεν­δύ­σει στην ανα­κύ­κλω­ση της ανερ­γί­ας μέσα από το θεσμό των συμ­βα­σιού­χων. Το μισό προ­σω­πι­κό των δήμων και μά­λι­στα σε κά­ποιες από τις πιο κρί­σι­μες κοι­νω­νι­κά υπη­ρε­σί­ες, όπως η κα­θα­ριό­τη­τα, είναι πλέον συμ­βα­σιού­χοι. Είτε ορι­σμέ­νου χρό­νου, με δί­μη­νες ως οκτά­μη­νες συμ­βά­σεις, είτε με μί­σθω­ση έργου που συ­νή­θως διαρ­κεί ένα χρόνο, είτε με ΕΣΠΑ, είτε με κοι­νω­φε­λής ερ­γα­σία του ΟΑΕΔ. Θέ­σεις που εναλ­λάσ­σο­νται με­τα­ξύ των ανέρ­γων και κα­λύ­πτουν πά­γιες και διαρ­κείς ανά­γκες των δήμων κρα­τώ­ντας μά­λι­στα σε χα­μη­λό επί­πε­δο τους μι­σθούς και τα ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα.

Και για να μην έχου­με και καμιά αυ­τα­πά­τη ότι το πάρτι που στή­νου­νε εδώ και χρό­νια για το με­γά­λο κε­φά­λαιο θα υπάρ­ξει μόνο μέσα από τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις κοι­νω­νι­κών αγα­θών όπως το ρεύμα και το νερό, φέρ­νου­νε στους δή­μους τη δυ­να­τό­τη­τα να υπάρ­ξουν ανα­πτυ­ξια­κές εται­ρεί­ες που θα μπο­ρούν να βά­λουν χέρι ακόμη και σε πε­ριου­σια­κά στοι­χεία των δήμων και που θα με­τα­κυ­λή­σουν το κό­στος για τις πα­ρε­χό­με­νες υπη­ρε­σί­ες από το κρά­τος στις τσέ­πες των δη­μο­τών.

Εκλο­γές και συ­νέ­δριο

Οι εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες που γί­νο­νται το επό­με­νο διά­στη­μα στα συν­δι­κά­τα είναι από­λυ­τα κρί­σι­μες. Τα πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία χρειά­ζο­νται να έχουν αγω­νι­στι­κά Δ.Σ. που θα δώ­σουν προ­τε­ραιό­τη­τα στις αγω­νι­στι­κές δρά­σεις και κι­νη­το­ποι­ή­σεις ώστε να υπάρ­ξει πραγ­μα­τι­κή αντί­στα­ση στα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης και όχι με το στα­γο­νό­με­τρο και μόνο όταν η κα­τά­στα­ση φτά­νει στο απρο­χώ­ρη­το όπως βλέ­που­με σε πολ­λούς δή­μους που τα σω­μα­τεία τους κυ­ριαρ­χού­νται από τις δυ­νά­μεις της ΣΥΝΑΝ (πρώην ΠΑΣΚΕ) και της ΔΑΚΕ. Χρειά­ζε­ται να έχουν Δ.Σ. από τις δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ράς και ιδιαί­τε­ρα της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς που πρω­το­στά­τη­σαν και στις μάχες για τα ΜΑΠ και που είναι έτοι­μες να αντι­με­τω­πί­σουν μέχρι τέ­λους την προ­σπά­θεια εφαρ­μο­γής του νόμου Χα­τζη­δά­κη στα σω­μα­τεία.

Το να αλ­λά­ξουν οι συ­σχε­τι­σμοί στα πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία είναι το πρώτο βήμα για να αλ­λά­ξουν οι συ­σχε­τι­σμοί και στην ΠΟΕ-ΟΤΑ και να μπο­ρέ­σουν επι­τέ­λους να εκ­προ­σω­πού­νται σε αυτή και οι συμ­βα­σιού­χοι ερ­γα­ζό­με­νοι που σε πολ­λές υπη­ρε­σί­ες τεί­νουν πια να απο­τε­λούν την πλειο­ψη­φία των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Σε αυτές τις εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες θα κρι­θεί εν πολ­λοίς αν το τα­ξί­δι το Μάη στη Χαλ­κι­δι­κή θα είναι τα­ξί­δι μάχης για τις ανά­γκες των ερ­γα­ζο­μέ­νων και την ορ­γά­νω­ση των αγώ­νων τους ή τα­ξί­δι ανα­ψυ­χής για να κα­τα­γρα­φεί ότι έγινε και το 48ο τα­κτι­κό συ­νέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας.

rproject.gr