ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Για Ψηφοδέλτια  Αυτοδιοικητικών  Εκλογών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για Ψηφοδέλτια Αυτοδιοικητικών Εκλογών

  • |

 

1)   Τι ποσοστό υποψηφίων υπάρχει ανά φύλο;

 

Το ποσοστό ανά φύλο είναι 40%  επί των υποψηφίων και όχι επί του αριθμού του Δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.

Π.χ Δημοτικό Συμβούλιο με 33 μέλη και εμείς έχουμε ψηφοδέλτιο με 33 υποψηφίους (είναι ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων), τότε χρειαζόμαστε ελάχιστο αριθμό γυναικών 33χ40% = 13 υποψηφίους), αντίστοιχος  είναι και ο ελάχιστος αριθμός αντρών υποψηφίων.

 

 

2)   Τι παράβολο πρέπει να πληρώσει ο κάθε υποψήφιος ;

 

Υποψήφιοι Δημοτικοί ή Περιφερειακοί  Σύμβουλοι: 50 €

Υποψήφιοι Δήμαρχοι ή Περιφερειάρχες : 200 €

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι : 10 €

 

3)   Ποιος αριθμός υποψηφίων  απαιτείται για την κατάρτιση συνδυασμού ;

 

–      Ανά Δήμο επισυνάπτεται ο πίνακας του αριθμού Δημοτικών Συμβούλων (αντίστοιχα και για τις Περιφέρειες).

–      Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων  για μια δημοτική ή αντίστοιχα περιφερειακή παράταξη, είναι ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ή αντίστοιχα Περιφερειακού συμβουλίου.

–      Ο αριθμός αυτός μπορεί να προσαυξηθεί κατά 30 % όπως προβλέπει ο Κλεισθένης ενώ με νεώτερη δήλωση του υπουργού ο αριθμός προσαυξάνεται σε 50 % (όπως προέβλεπε ο Καλλικράτης)

Π.χ σε Δημ. Συμβούλιο με 41 Δημ. Συμβούλους ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 41 προσαύξηση 41 χ 50% = 20,5 (στρογγυλοποίηση στο 21), άρα μέγιστος αριθμός υποψηφίων 41+21=62 υποψήφιοι

(Σημείωση : η ποσόστωση ανά φύλο )

41χ40%=16,4 (στρογγυλοποίηση 16)

62χ40%=24,8 (στρογγυλοποίηση 25)

 

4)   Μπορώ να είμαι υποψήφιος-α σε Δήμο και σε Περιφέρεια ταυτόχρονα ;

 

Ο «Κλεισθένης»  δεν επιτρέπει σε κάποιον να είναι υποψήφιος για το Δημοτικό και το κοινοτικό συμβούλιο ταυτόχρονα

Επίσης δεν επιτρέπει να είναι υποψήφιος ταυτόχρονα στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο στην υποψηφιότητα για Βουλευτή και ταυτόχρονα για υποψήφιο ή υποψήφια στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

(Περιφερειάρχης ή Δήμαρχος  ή Περιφερειακός σύμβουλος ή Δημοτικός σύμβουλος)

 

5)   Μέχρι πότε μπορώ να κάνω μεταδημότευση στο Δήμο ή την Περιφέρεια που θέλω να θέσω υποψηφιότητα ;

 

 

Όποιος – α  χρειάζεται να κάνει μεταδημότευση για υποψηφιότητα μπορεί να το κάνει μέχρι και την προηγούμενη μέρα από την κατάθεση του ψηφοδελτίου στο πρωτοδικείο (χρειάζεται εγκαίρως να το γνωρίζουν ο συνδυασμός και ο υποψήφιος για να γίνει η αίτηση)

 

6)   Ηλικία Υποψηφίων

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν :

·         Δήμαρχοι ή Περιφερειάρχες όσοι έχουν την ημέρα των εκλογών συμπληρώσει τα 21 χρόνια

·         Δημοτικοί, Κοινοτικοί ή Περιφερειακοί  σύμβουλοι όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 χρόνια

Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν όσοι-ες , μέσα στο 2019 συμπληρώνουν το 18ο έτος. Δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί ως το 2001 (ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης).

 

7)   Με τι ποσοστό-ή αριθμό ψήφων- βγάζουμε Δημοτικό ή Περιφερειακό σύμβουλο ;

 

Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών μαζί, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.

·         Στο πηλίκο που προκύπτει  – παραλείποντας το κλάσμα ή τον δεκαδικό – αυξάνεται κατά μια μονάδα και αυτός ο αριθμός είναι το εκλογικό μέτρο.

·         Στη συνέχεια ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται  με το εκλογικό μέτρο, και κάθε συνδυασμός  καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο το ακέραιο πηλίκο (δηλ. χωρίς το δεκαδικό μέρος).

·         Αν υπάρχουν αδιάθετες έδρες , τότε όσες απομένουν, κατανέμονται μεταξύ όλων των συνδυασμών – ανεξάρτητα αν έχουν πάρει έδρα από την προηγούμενη κατανομή – ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους.

Δηλ.  ένας συνδυασμός μπορεί να πάρει έδρα, χωρίς να έχει πιάσει το μέτρο, αν υπάρχει αδιάθετη έδρα και έχει μεγαλύτερο υπόλοιπο απ’ τους άλλους συνδυασμούς.

 

π.χ : Σε έναν Δήμο έχουμε:

Έγκυρα ψηφοδέλτια 5.300,

με Δημοτικό συμβούλιο από 41 μέλη

-για το εκλογικό μέτρο 5300 : 41= 129,26

-άρα το εκλογικό μέτρο είναι:

129+ 1=130

-Έστω έγκυρα ψηφοδέλτια  των συνδυασμών:

Α’    2280

Β’    1850

Γ’    1065

Δ’     105

Έδρες που καταλαμβάνουν                                       υπόλοιπο ψήφων

1η κατανομή : Α’  2280:130 = 17                                      70

Β’   1850:130=14                                        30

Γ’   1065:130 = 8                                        25

Δ’   105:130 = 0,8 άρα 0 έδρες                    105

2Η Κατανομή: Μένουν 2 έδρες αδιάθετες.

Με βάση τα υπόλοιπα

Δ’  συνδυασμός  1 έδρα (υπόλοιπο ψήφων 105 )

Α’  συνδυασμός  1 έδρα ( υπόλοιπο ψήφων  70)

Τελική κατανομή εδρών :

Α’   : 17+1 =18 Έδρες

Β’    : 14

Γ’    : 8

Δ’  : 1