Έξω τα ΜΑΤ και οι μαφίες από τα Εξάρχεια! Μαζική αντίσταση στην καταστολή και τη λεηλασία των γειτονιών μας!

Έξω τα ΜΑΤ και οι μαφίες από τα Εξάρχεια! Μαζική αντίσταση στην καταστολή και τη λεηλασία των γειτονιών μας!

  • |

Τις τελευταίες εβδομάδες η Κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία με την Δημοτική Αρχή προχωρούν στην εφαρμογή ενός σχεδίου άγριας αστυνομοκρατίας και καταστολής σε βάρος των κοινωνικών κινημάτων, αλλά και όσων κατοικούν ή συχνάζουν στην περιοχή των Εξαρχείων.

Με πρό­σχη­μα την “πά­τα­ξη της ανο­μί­ας” και του υπο­τι­θέ­με­νου “άβα­του”, αυτό που ξε­δι­πλώ­νε­ται είναι η εκ­κέ­νω­ση κα­τα­λή­ψε­ων και χώρων αλ­λη­λεγ­γύ­ης στους πρό­σφυ­γες, οι απρό­κλη­τες επι­θέ­σεις σε πο­λι­τι­κούς χώ­ρους, ακόμα και σε πο­λι­τι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις όπως εκεί­νη της συ­ναυ­λί­ας στην πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων προ ολί­γων ημε­ρών, με τε­λι­κό στόχο τη μο­νι­μο­ποί­η­ση της πα­ρου­σί­ας των δυ­νά­με­ων κα­τα­στο­λής στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή.

Η στο­χο­ποί­η­ση των Εξαρ­χεί­ων, πέραν της στα­θε­ρό­τη­τας της εδώ και πολλά χρό­νια, είναι απο­λύ­τως προ­σχη­μα­τι­κή ως προς τις αι­τιά­σεις της. Το υπο­τι­θέ­με­νο “άβατο” έχει δια­ψευ­σθεί κατ εξα­κο­λού­θη­σιν από τις άγριες επι­δρο­μές των ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ και φυ­σι­κά κα­νείς δεν δι­καιού­ται να ξεχνά την δο­λο­φο­νία του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου το 2008, λίγα στενά δίπλα από την πλα­τεία. Η “κα­τα­πο­λέ­μη­ση των δια­κι­νη­τών ναρ­κω­τι­κών” απο­τε­λεί επί­σης ένα με­γά­λο ψέμα. Στις εκ­κε­νώ­σεις των κα­τα­λή­ψε­ων δεν “βρέ­θη­κε” τί­πο­τα άλλο από κυ­νη­γη­μέ­νους αν­θρώ­πους οι οποί­οι στοι­βά­χτη­καν σε κλού­βες για να με­τα­φερ­θούν στο που­θε­νά. Αντί­στοι­χα, όχι μόνο δεν μπαί­νουν στο στό­χα­στρο οι με­γα­λέ­μπο­ροι του θα­νά­του, αλλά λίγα λεπτά μετά την διά­λυ­ση της συ­ναυ­λί­ας, οι ναρ­κέ­μπο­ροι που είχαν απο­χω­ρή­σει προ­σω­ρι­νά επέ­στρε­ψαν δρι­μύ­τε­ροι,  απο­δει­κνύ­ο­ντας ξε­κά­θα­ρα ότι υπο­θάλ­πο­νται από τις δυ­νά­μεις κα­τα­στο­λής. Τέλος, η πραγ­μα­τι­κή ασφά­λεια των πο­λι­τών απει­λεί­ται κα­θη­με­ρι­νά από τις μό­νι­μες πα­ρε­νο­χλή­σεις σε βάρος κα­τοί­κων, με γνω­στό­τε­ρη την ομο­φο­βι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον lgbt ζευ­γα­ριού από τα ΜΑΤ, η οποία κα­τά­φε­ρε να φτά­σει στα ΜΜΕ.

Είναι όμως επί­σης ψέμα ότι αυτός ο σχε­δια­σμός αφορά μόνο τα Εξάρ­χεια. Λίγες μέρες μετά τις εκλο­γές, δια­δή­λω­ση στο Κου­κά­κι ενά­ντια στο airbnb είχε δε­χθεί άγρια επί­θε­ση. Εντός του κα­λο­και­ριού, εμ­φα­νί­στη­καν πά­νο­πλοι στα μετρό της Αθή­νας οι λε­γό­με­νοι “μαύ­ροι πάν­θη­ρες” (!) , για να αντι­με­τω­πί­σουν με αυ­τό­μα­τα όπλα και χει­ρο­βομ­βί­δες “τους πορ­το­φο­λά­δες”. Πριν 2 βδο­μά­δες στο Ζάπ­πειο τα ΜΑΤ χτύ­πη­σαν συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την επέ­κτα­ση του ΧΥΤΑ της Φυλής που απο­φά­σι­σε η Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής και πάει λέ­γο­ντας. Αυτή η πο­λι­τι­κή δεν είναι κα­θό­λου ξε­κομ­μέ­νη από την γε­νι­κό­τε­ρη κα­τα­στο­λή ενά­ντια στο πα­νε­πι­στη­μια­κό άσυλο, ενά­ντια στο δι­καί­ω­μα στην απερ­γία και το ηλε­κτρο­νι­κό φα­κέ­λω­μα των συν­δι­κα­λι­σμέ­νων ερ­γα­ζο­μέ­νων, ενά­ντια σε όσους και όσες αντι­στέ­κο­νται στις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές.

Όλα τα πα­ρα­πά­νω συν­θέ­τουν τον πραγ­μα­τι­κό καμβά των σχε­δί­ων τους. Στα Εξάρ­χεια επι­χει­ρεί­ται η πι­λο­τι­κή εφαρ­μο­γή ενός σχε­δί­ου “νόμου και τάξης” που επι­χει­ρεί να θέσει ολό­κλη­ρες γει­το­νιές κάτω από την αστυ­νο­μι­κή μπότα, να τις απο­στει­ρώ­σει από κάθε εστία συλ­λο­γι­κής δρά­σης και να τις αφή­σει έρ­μαιο στα χέρια επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων που ούτως ή άλλως ξε­δι­πλώ­νουν την κερ­δο­σκο­πι­κή τους δράση. Πίσω από τις δη­λώ­σεις του νέου δη­μάρ­χου για “επί­θε­ση πο­λι­τι­σμού”, κρύ­βο­νται  σχέ­δια gentrification μιας ακόμα πε­ριο­χής του κέ­ντρου της πόλης, η οποία προ­χω­ρά μέσα από την πραγ­μα­τι­κή επί­θε­ση των ΜΑΤ και την πλήρη κά­λυ­ψη από  τα κα­θε­στω­τι­κά ΜΜΕ. Κάπως έτσι, οι μό­νι­μοι κά­τοι­κοι εκ­διώ­κο­νται από την πε­ριο­χή, προς όφε­λος των επεν­δυ­τών (Golden Visa).

Απέ­να­ντι σε όλα αυτά, χρειά­ζε­ται να αντι­στα­θού­με συλ­λο­γι­κά και απο­φα­σι­στι­κά. Η πραγ­μα­τι­κή απει­λή για τα Εξάρ­χεια είναι οι δυ­νά­μεις κα­τα­στο­λής, είναι οι ναρ­κέ­μπο­ροι που συ­νε­χί­ζουν τη δράση τους λίγα στενά πα­ρα­κά­τω, είναι η υπο­βάθ­μι­ση των κοι­νω­νι­κών δομών, είναι η λε­η­λα­σία του airbnb και των αντί­στοι­χων επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Απέ­να­ντι σε αυτά, στη­ρί­ζου­με με όλες μας τις δυ­νά­μεις τις πρω­το­βου­λί­ες των κα­τοί­κων των Εξαρ­χεί­ων και κάθε συλ­λο­γι­κό­τη­τας που υπε­ρα­σπί­ζε­ται τον κοι­νω­νι­κό χα­ρα­κτή­ρα της γει­το­νιάς. Οι γει­το­νιές στα χέρια των κα­τοί­κων τους!  Δεν θα πε­ρά­σει η κα­τα­στο­λή, θα μας βρί­σκουν συ­νε­χώς μπρο­στά τους!

Δη­μο­τι­κή Κί­νη­ση “Ανυ­πό­τα­κτη Αθήνα”

rproject.gr/