Το σκουπίδι είναι χρυσός

Το σκουπίδι είναι χρυσός

  • |

Συνεχείς κινητοποιήσεις στους δήµους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών

Στις 23 Οκτώ­βρη η κυ­βέρ­νη­ση κα­τα­θέ­τει για ψή­φι­ση στην Βουλή το «Ανα­πτυ­ξια­κό Νο­µο­σχέ­διο». Μέσα σ’ αυτό το νο­µο­σχέ­διο, εκτός των άλλων (υπο­νό­µευ­ση του δι­καιώ­µα­τος της απερ­γί­ας, το ηλε­κτρο­νι­κό φα­κέ­λω­µα κ.λπ.) µε το άρθρο 179, δίνει την δυ­να­τό­τη­τα και την ευ­κο­λία στους δη­µάρ­χους να εκ­χω­ρούν σε ερ­γο­λά­βους βα­σι­κές υπη­ρε­σί­ες όπως κα­θα­ριό­τη­τα, ηλε­κτρο­φω­τι­σµός και πρά­σι­νο.

Ελένη Χριστοπούλου

Η δο­κι­µή για το συ­γκε­κρι­µέ­νο άρθρο έγινε στα Ιω­άν­νι­να µε τον εκεί δή­µαρ­χο να προ­σπα­θεί να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει τις υπη­ρε­σί­ες και µά­λι­στα µε συ­νο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες. Οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις του συλ­λό­γου των ερ­γα­ζο­µέ­νων στον Δήµο Ιω­αν­νί­νων και της Πα­νελ­λή­νιας Οµο­σπον­δί­ας Ερ­γα­ζο­µέ­νων στους Ορ­γα­νι­σµούς Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) κα­τά­φε­ραν να φρε­νά­ρουν τα σχέ­δια του συ­γκε­κρι­µέ­νου δη­µάρ­χου. Και έτσι, για να µπο­ρούν εύ­κο­λα να δο­θούν οι υπη­ρε­σί­ες στους ιδιώ­τες, η κυ­βέρ­νη­ση φέρ­νει προς ψή­φι­ση το άρθρο 179 ενώ κα­ταρ­γεί και το άρθρο 61 (Ν.3979|2011), την αι­τιο­λο­γη­µέ­νη και µε από­λυ­τη πλειο­ψη­φία δη­λα­δή από­φα­ση του δη­µο­τι­κού συ­µβου­λί­ου καθώς και την τε­κµη­ρί­ω­ση της αδυ­να­µί­ας εκτέ­λε­σης συ­γκε­κρι­µέ­νων υπη­ρε­σιών µε ίδια µέσα του δήµου.

Το χά­ρι­σµα σε ιδιώ­τες υπη­ρε­σιών, και µά­λι­στα αντα­πο­δο­τι­κών, µόνο άσχη­µα απο­τε­λέ­σµα­τα θα έχει για τα νοι­κο­κυ­ριά. Είναι δε­δο­µέ­νο πως θα υπάρ­ξει οι­κο­νο­µι­κή επι­βά­ρυν­ση των δη­µο­τών που θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν την «ανά­πτυ­ξη», τα κέρδη των ιδιω­τών και το κό­στος των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, όπως άλ­λω­στε γί­νε­ται µέχρι σή­µε­ρα µε τα ήδη ψηλά δη­µο­τι­κά τέλη. Η εφα­ρµο­γή του άρ­θρου θα οδη­γή­σει σε κα­τάρ­γη­ση υπη­ρε­σιών άρα και σε απο­λύ­σεις ερ­γα­ζο­µέ­νων. Επί­σης θα αφαι­ρέ­σει πό­ρους οι­κο­νο­µι­κούς από τους δή­µους. Επι­πλέ­ον µπο­ρεί πολύ εύ­κο­λα να γίνει η «κερ­κό­πορ­τα» για να στα­µα­τή­σουν να δί­νο­νται τα βαρέα και αν­θυ­γιει­νά έν­ση­µα και θα ανοί­ξει τον δρόµο για τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις και σε άλλες υπη­ρε­σί­ες των δήµων. Δεν είναι τυ­χαίο το γε­γο­νός ότι ο ΣΕΒ και οι άλλες ερ­γο­δο­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις χει­ρο­κρό­τη­σαν το συ­γκε­κρι­µέ­νο άρθρο.

Οι ερ­γα­ζό­µε­νοι στους δή­µους έδω­σαν την πρώτη απά­ντη­ση µε τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις τους στις 17 και 19 Οκτώ­βρη µε αποχή από την ερ­γα­σία και συ­γκε­ντρώ­σεις δια­µαρ­τυ­ρί­ας. Στην κοινή σύ­σκε­ψη των Διοι­κη­τι­κών Συ­µβου­λί­ων των Συλ­λό­γων-Με­λών της ΠΟΕ-ΟΤΑ που πρα­γµα­το­ποι­ή­θη­κε το Σάβ­βα­το 19 0κτώ­βρη η Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της ΠΟΕ-ΟΤΑ απο­φά­σι­σε σειρά δρά­σε­ων τις επό­µε­νες µέρες:

• Δευ­τέ­ρα 21/10: µα­ζι­κές ολο­ή­µε­ρες Γε­νι­κές Συ­νε­λεύ­σεις (Πα­νελ­λα­δι­κή Ηµέρα Δρά­σης και Αγώνα)

• Να ζη­τη­θεί από τους Συλ­λό­γους Ερ­γα­ζο­µέ­νων έκτα­κτη σύ­γκλι­ση των Δη­µο­τι­κών Συ­µβου­λί­ων

• Τρίτη 22/10 και Τε­τάρ­τη 23/10: Προ­κή­ρυ­ξη 48ω­ρης Πα­νελ­λα­δι­κής Απερ­γί­ας µόνο των ερ­γα­ζο­µέ­νων στις υπη­ρε­σί­ες Κα­θα­ριό­τη­τας των Δήµων µε µο­να­δι­κή όµως κι­νη­το­ποί­η­ση τη µη­χα­νο­κί­νη­τη πο­ρεία τη δεύ­τε­ρη µέρα της απερ­γί­ας.

• Πέ­µπτη 24/10: 24ωρη Πα­νελ­λα­δι­κή Απερ­γία όλων των ερ­γα­ζο­µέ­νων στους δή­µους και συ­γκέ­ντρω­ση (11.00 π.µ.) έξω από τα γρα­φεία της Οµο­σπον­δί­ας.

Παρ’ όλη την ασά­φεια της από­φα­σης της εκτε­λε­στι­κής επι­τρο­πής της ΠΟΕ-ΟΤΑ, που ψη­φί­στη­κε από τη ΔΑΚΕ και τη Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ανα­τρο­πή (πρώην ΠΑΣΚΕ) οι ερ­γα­ζό­µε­νοι στους δή­µους είναι δια­τε­θει­µέ­νοι να δώ­σουν τον αγώνα τους, όπως έχουν δώσει πολ­λές φορές µέχρι τώρα, για να µην ψη­φι­στεί το άρθρο που ου­σια­στι­κά χα­ρί­ζει στους ιδιώ­τες κοι­νω­νι­κές και αντα­πο­δο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες. Την εβδο­µά­δα αυτή σε κι­νη­το­ποι­ή­σεις θα βρί­σκο­νται και ερ­γα­ζό­µε­νοι από άλ­λους κλά­δους όπως οι ερ­γα­ζό­µε­νοι στα νο­σο­κο­µεία και θα πρέ­πει να συ­να­ντη­θού­µε, να συ­ντο­νι­στού­µε, και µαζί τους να δώ­σου­µε τον αγώνα για την ανα­τρο­πή του Ανα­πτυ­ξια­κού Νο­µο­σχε­δί­ου.

Εν τέλει τα σκου­πί­δια είναι χρυ­σός για τους ιδιώ­τες σε πε­ρί­πτω­ση που ανα­λά­βουν τη δια­χεί­ρι­σή τους. Το πα­ρά­δει­γµα της Ιτα­λί­ας µε τη Μαφία να έχει ανα­λά­βει να δια­χει­ρί­ζε­ται αυτό τον χρυσό προει­δο­ποιεί για το τι µπο­ρεί να γίνει και στην Ελ­λά­δα. Και στην Ελ­λά­δα έχει τρα­βή­ξει το εν­δια­φέ­ρον γνω­στών «καρ­χα­ριών» όπως ο Μπό­µπο­λας που εδώ και µια δε­κα­πε­ντα­ε­τία θη­σαυ­ρί­ζει καί­γο­ντας τα µο­λυ­σµα­τι­κά νο­σο­κο­µεια­κά απορ­ρί­µµα­τα.

Αυτός ο χρυ­σός αξί­ζει τους αγώ­νες µας για να δια­τη­ρή­σου­µε τον δη­µό­σιο χα­ρα­κτή­ρα των δη­µο­τι­κών υπη­ρε­σιών, την πρό­σβα­ση σ’ αυτές όλων των πο­λι­τών και ιδιαί­τε­ρα των πιο ευαί­σθη­των κα­τη­γο­ριών, τη διά­σω­ση των αυ­ρια­νών θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας µε Συλ­λο­γι­κές Συ­µβά­σεις και µε αν­θρώ­πι­νες συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας.

rproject.gr