Έξω τα ΜΑΤ από τις πλατείες μας ΤΩΡΑ!

Έξω τα ΜΑΤ από τις πλατείες μας ΤΩΡΑ!

  • |

Το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου ήταν το δεύτερο βράδυ που οι άνθρωποι σε όλες τις γειτονιές βγήκαν έξω χωρίς να πρέπει να στείλουν μήνυμα.

Ήταν το βράδυ μιας μέρας που ήδη είχαν αρ­χί­σει να ανοί­γουν τα μα­γα­ζιά, που συ­νέ­χι­σαν να λει­τουρ­γούν με­γά­λοι χώροι ερ­γα­σί­ας, που οι με­γα­λύ­τε­ροι ίσως άρ­χι­σαν να ανα­ρω­τιού­νται πώς θα συ­νε­χί­σουν την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά τους και οι έφη­βοι σί­γου­ρα άρ­χι­σαν να σκέ­φτο­νται πώς επι­τέ­λους θα δουν τους φί­λους τους μετά από τόσο καιρό. Ένα τέ­τοιο βράδυ επέ­λε­ξε ο δή­μαρ­χος της Αγίας Πα­ρα­σκευ­ής να δεί­ξει το χει­ρό­τε­ρο πρό­σω­πο του αυ­ταρ­χι­σμού του, στην επάνω πλα­τεία της Αγίας Πα­ρα­σκευ­ής, φέρ­νο­ντας τα ΜΑΤ να δια­λύ­σει τον κόσμο που βρέ­θη­κε στον πιο αγα­πη­τό χώρο της πε­ριο­χής μας. Τα προ­σχή­μα­τα που προ­βάλ­λει από χθες σε ΜΜΕ και δη­λώ­σεις είναι του­λά­χι­στον φαι­δρά και δεν πεί­θουν κα­νέ­ναν ότι ο δή­μαρ­χος έπρα­ξε χθες για το συμ­φέ­ρον των κα­τοί­κων της πόλης.

Φυσσάει Κόντρα στην Αγία Παρασκευή

Ο Δή­μαρ­χος Β. Ζορ­μπάς, που τις μέρες της παν­δη­μί­ας προ­έ­βαι­νε σε αντιε­πι­στη­μο­νι­κές δη­μό­σιες δη­λώ­σεις σχε­τι­κά με τη με­τά­δο­ση του ιού μέσα από τη θεία κοι­νω­νία, που δεν έκανε τί­πο­τε από όσα έπρε­πε να κάνει για να ενη­με­ρώ­σει και να προ­στα­τεύ­σει την πόλη του και τους κα­τοί­κους που είχαν σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα, επέ­λε­ξε να γίνει επι­κε­φα­λής μιας δι­μοι­ρί­ας ΜΑΤ που επι­τέ­θη­κε με χη­μι­κά σε νέους αν­θρώ­πους για να δια­τρα­νώ­σει δήθεν το εν­δια­φέ­ρον του για τη δη­μό­σια υγεία.

Αλή­θεια, κύριε Ζορ­μπά, σας εν­δια­φέ­ρει η δη­μό­σια υγεία; Μη κολ­λή­σει το προ­ά­στιό μας από κα­τοί­κους άλλων πε­ριο­χών, όπως δη­λώ­σα­τε; Άρα θα βά­λε­τε και σε­κιού­ρι­τι στα μα­γα­ζιά τής πε­ριο­χής να ελέγ­χουν αν όσοι και όσες μπαί­νουν είναι αγιο­πα­ρα­σκευιώ­τες αλ­λιώς θα τους διώ­χνε­τε; Θα βά­λε­τε έλεγ­χο στην εκ­κλη­σία της Αγίας Πα­ρα­σκευ­ής να μην έρ­χο­νται από άλλες πε­ριο­χές; Ή, μήπως θα μας προ­μη­θεύ­σε­τε με γά­ντια, μά­σκες, αντι­ση­πτι­κά και ό,τι άλλο χρειά­ζε­ται για να με­τα­κι­νού­μα­στε στις δου­λειές μας και να επι­στρέ­φου­με σε ένα…κα­θα­ρό από ιό προ­ά­στιο; Μήπως θα προ­σλά­βε­τε αν­θρώ­πους να ενι­σχυ­θεί η κα­θα­ριό­τη­τα στους δρό­μους; Μήπως θα προ­σλά­βε­τε αν­θρώ­πους να κα­θα­ρί­ζουν και να απο­λυ­μαί­νουν δύο φορές τη μέρα τα σχο­λεία που θα ανοί­ξουν σε λίγες μέρες; Μήπως θα υπο­βά­λε­τε υπό­μνη­μα στο Υπουρ­γείο Υγεί­ας να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει τις προ­σλή­ψεις που υπο­σχέ­θη­κε και στις οποί­ες δεν έχει προ­χω­ρή­σει κο­ροϊ­δεύ­ο­ντας τον κόσμο; Μήπως θα υπο­βά­λε­τε υπό­μνη­μα στο Υπουρ­γείο Ερ­γα­σί­ας να στη­ρί­ξει τους αν­θρώ­πους της πε­ριο­χής σας που έχουν μεί­νει άνερ­γοι και έχουν αρ­χί­σει ήδη να υπο­φέ­ρουν από τις επι­πτώ­σεις της παν­δη­μί­ας;

Όχι, όπως κα­τα­λα­βαί­νου­με δε θα γίνει τί­πο­τε από όλα αυτά. Στην Αγία Πα­ρα­σκευή χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε η παν­δη­μία όπως χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε συ­νο­λι­κά η παν­δη­μία για να επι­βλη­θούν μέτρα και κα­τα­στά­σεις που θα ήταν πιο δύ­σκο­λο να γίνει αλ­λιώς. Για να συ­νε­χί­σει η οι­κο­νο­μία της αγο­ράς να έχει το πάνω χέρι απέ­να­ντι στις ζωές μας. Τα ΜΑΤ στην πλα­τεία ήρθαν χθες να δη­λώ­σουν ότι η πλα­τεία θα γίνει τρα­πε­ζο­κα­θί­σμα­τα και πάρ­κινγκ, όπως είναι δη­λω­μέ­νη η πρό­θε­ση της πα­ρά­τα­ξης του ση­με­ρι­νού δη­μάρ­χου. Ξέ­ρου­με πως όταν καί­γο­νταν μα­γα­ζιά για τον πό­λε­μο της νύ­χτας δεν φώ­να­ζαν τα ΜΑΤ, ούτε έλε­γαν να φέ­ρουν μπουλ­ντό­ζες στην πλα­τεία. Ξέ­ρου­με ότι η πα­ρού­σα διοί­κη­ση έχει δη­λώ­σει την πρό­θε­σή της για εμπο­ρι­κή αξιο­ποί­η­ση της πλα­τεί­ας. Ξέ­ρου­με ότι τα τε­λευ­ταία χρό­νια, όλες σχε­δόν οι δυ­νά­μεις συ­ζη­τούν για την πάνω πλα­τεία ως «πρό­βλη­μα» ξε­χνώ­ντας ότι απο­τε­λεί τον πιο μα­ζι­κό δη­μό­σιο χώρο της πόλης με τε­ρά­στια προ­σέ­λευ­ση νέων Αγιο­πα­ρα­σκευιω­τών και αν­θρώ­πων από άλλες πε­ριο­χές που οι δικές τους πλα­τεί­ες ίσως δεν έχουν ελεύ­θε­ρο χώρο. Αυτά δεν προ­έ­κυ­ψαν ούτε φέτος, ούτε στην παν­δη­μία.

Η απά­ντη­ση σε υπαρ­κτά ή και υπερ­διο­γκω­μέ­να προ­βλή­μα­τα της κοι­νω­νί­ας και της πόλης, σε καμία πε­ρί­πτω­ση δεν είναι η κα­τα­στο­λή και ο αυ­ταρ­χι­σμός. Χθες ήταν μια μαύρη μέρα για την πόλη, για την οποία πρέ­πει να απο­λο­γη­θούν ο Δή­μαρ­χος Ζορ­μπάς που ήταν πρω­τερ­γά­της, εμπνευ­στής και φυ­σι­κά παρών κα­θο­δη­γη­τής των ΜΑΤ καθώς και η κυ­βέρ­νη­ση και το Υπουρ­γείο Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας που στο­χο­ποιούν τον δη­μό­σιο χώρο και τη νε­ο­λαία ενώ δεν έχουν πάρει ου­σια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας για τις μέρες που έρ­χο­νται.

Τις μέρες της παν­δη­μί­ας φά­νη­κε πόσο πολύ έχου­με ανά­γκη τους δη­μό­σιους χώ­ρους μας. Και επει­δή θα συ­νε­χί­σου­με να έχου­με αυτή την ανά­γκη δη­λώ­νου­με ότι θα εί­μα­στε εκεί να την υπε­ρα­σπι­στού­με. Στις πλα­τεί­ες και στους δρό­μους μας θέ­λου­με να υπάρ­χου­με εμείς, ζωή, ελευ­θε­ρία και όχι ΜΑΤ και δα­κρυ­γό­να.

Ο κό­σμος έχει ανά­γκη να είναι έξω ιδιαί­τε­ρα αυτή την εποχή που δυ­σκο­λεύ­ε­ται οι­κο­νο­μι­κά αλλά και γιατί ει­δι­κά το κα­λο­καί­ρι του αρέ­σει. Η λύση για τα κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα δεν είναι η κα­τα­στο­λή. Χρεια­ζό­μα­στε και άλ­λους ανοι­χτούς δη­μό­σιους χώ­ρους.

Κα­τα­δι­κά­ζου­με απε­ρί­φρα­στα μία από τις χει­ρό­τε­ρες στιγ­μές της ιστο­ρί­ας της πόλης μας, δη­λώ­νου­με ότι δε θα αφή­σου­με να συ­νε­χι­στεί η αυ­ταρ­χι­κή κα­τρα­κύ­λα της πα­ρά­τα­ξης του δη­μάρ­χου που έχει δεί­ξει το πρό­σω­πό της και στα δη­μο­τι­κά συμ­βού­λια και αλλού.

Εμείς ως Φυ­σά­ει Κό­ντρα σή­με­ρα το από­γευ­μα θα εί­μα­στε στην πάνω πλα­τεία του Αη Γιάν­νη και από εκεί κιό­λας θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με την σύν­δε­ση για το ση­με­ρι­νό έκτα­κτο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο.

https://rproject.gr/article/exo-ta-mat-apo-tis-plateies-mas-tora

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.