Στις γειτονιές μας χρειαζόμαστε υγειονομικούς, όχι ΜΑΤ

Στις γειτονιές μας χρειαζόμαστε υγειονομικούς, όχι ΜΑΤ

  • |

Κάτω τα χέρια από τους δημόσιους χώρους

Λίγο πριν τις 2.00 τα ξη­με­ρώ­μα­τα Πα­ρα­σκευ­ής προς Σάβ­βα­το 9/5, δυ­νά­μεις κα­τα­στο­λής των ΜΑΤ και ΔΕΛΤΑ που ξε­περ­νού­σαν τους 100, επι­τέ­θη­καν με με­γά­λη αγριό­τη­τα σε κα­τοί­κους και θα­μώ­νες οι οποί­οι κα­θό­ντου­σαν διά­σπαρ­τοι σε πα­ρέ­ες στην πλα­τεία Αγ. Γε­ωρ­γί­ου στην Κυ­ψέ­λη. Χωρίς να υπάρ­χει καμία συν­θή­κη στην πλα­τεία που να αι­τιο­λο­γεί καν την πα­ρου­σία αστυ­νο­μί­ας, οι δυ­νά­μεις ΜΑΤ και ΔΕΛΤΑ επι­τέ­θη­καν στην πλα­τεία, αλλά και σε όποιον/α τύ­χαι­νε να περ­νά­ει από την πε­ριο­χή ή πε­ρί­οι­κους που κα­τέ­βη­καν να δουν τι συμ­βαί­νει. Βί­ντεο και μαρ­τυ­ρί­ες κα­τοί­κων συν­θέ­τουν μια ει­κό­να ανε­ξέ­λεγ­κτης και απρό­κλη­της βίας από πλευ­ράς αστυ­νο­μί­ας, με άγριο κυ­νη­γη­τό και ξυ­λο­δαρ­μούς. Αυ­τό­πτες μάρ­τυ­ρες, δε, κά­νουν λόγο για απε­νερ­γο­ποί­η­ση του φω­τι­σμού στους γύρω δρό­μους ελά­χι­στη ώρα πριν την επί­θε­ση, κάτι που στοι­χειο­θε­τεί την διε­ξα­γω­γή ενός πραγ­μα­τι­κού πο­γκρόμ με την συ­νέρ­γεια του Δήμου Αθη­ναί­ων. 

Ανυπότακτη Αθήνα

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από αυ­τό­πτες μάρ­τυ­ρες και δι­κη­γό­ρους, έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί πολ­λές προ­σα­γω­γές, με­τα­ξύ των οποί­ων και πε­ρί­οι­κοι που έτυχε απλώς να περ­νούν από την πε­ριο­χή, και του­λά­χι­στον πέντε συλ­λή­ψεις με βα­ριές κα­τη­γο­ρί­ες. Πρό­κει­ται για την δεύ­τε­ρη τέ­τοιου τύπου επί­θε­ση μέσα σε ελά­χι­στες ημέ­ρες, μετά από εκεί­νη στην πλα­τεία Αγίου Ιω­άν­νη στην Αγία Πα­ρα­σκευή, κα­θι­στώ­ντας σαφές ότι δεν πρό­κει­ται για με­μο­νω­μέ­να γε­γο­νό­τα, αλλά για ξε­δί­πλω­μα ενός συ­ντο­νι­σμέ­νου σχε­δί­ου από πλευ­ράς κυ­βέρ­νη­σης. Κα­ταγ­γέλ­λου­με με τον πλέον κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρόπο αυτές τις επι­θέ­σεις, οι οποί­ες δεν έχουν να κά­νουν σε καμία πε­ρί­πτω­ση με την προ­ά­σπι­ση της Δη­μό­σιας Υγεί­ας. Η κι­νη­το­ποί­η­ση μιας τόσο ισχυ­ρής κα­τα­σταλ­τι­κής δύ­να­μης δεν γί­νε­ται για την προ­στα­σία κα­νε­νός, η υγεία των πο­λι­τών δεν προ­στα­τεύ­ε­ται με ανοιγ­μέ­να κε­φά­λια και δα­κρυ­γό­να στην πιο πυ­κνο­κα­τοι­κη­μέ­νη γει­το­νιά της Αθή­νας.

Η στο­χο­ποί­η­ση των θυ­μά­των της αστυ­νο­μι­κής βίας από κα­θε­στω­τι­κά media, όπως και στην Αγίας Πα­ρα­σκευή, ως συλ­λή­βδην «αντιε­ξου­σια­στές» – εκτός από την προ­φα­νή αστειό­τη­τα της μα­ζι­κής πι­στο­ποί­η­σης φρο­νη­μά­των εν μέσω μα­ζι­κών ξυ­λο­δαρ­μών – απο­δει­κνύ­ει και την πραγ­μα­τι­κή στό­χευ­ση: με πρό­σχη­μα την δαι­μο­νο­ποί­η­ση της πο­λι­τι­κής έκ­φρα­σης, ενός τρό­που ζωή ή του πως ο κάθε πο­λί­της δρα στον δη­μό­σιο ελεύ­θε­ρο χώρο, δη­μιουρ­γούν συν­θή­κες απο­δο­χής της κα­τα­στο­λής και προ­σπα­θούν να οι­κο­δο­μή­σουν αντι­δρα­στι­κά αντα­να­κλα­στι­κά της κοι­νω­νί­ας απέ­να­ντι σε κάθε ομά­δας αμ­φι­σβη­τεί –έμ­με­σα ή άμε­σα- την κυ­βερ­νη­τι­κή στρα­τη­γι­κή. Αυτό που ενό­χλη­σε εν προ­κει­μέ­νω δεν ήταν το πλή­θος αλλά η επι­λο­γή των πο­λι­τών να πί­νουν τις μπύ­ρες τους στην πα­γκά­κια και τα πε­ζού­λια της πλα­τεί­ας, μια πλα­τεία που απ’ό­τι φαί­νε­ται πρέ­πει κι αυτή να μεί­νει «κα­θα­ρή» για να υπο­δε­χτεί σε λίγο καιρό του­ρί­στες. Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι στην αντί­στοι­χη πε­ρί­πτω­ση του «μπαρ με τα κο­κτέιλ έξω» που επί­σης έλαβε δη­μο­σιό­τη­τα μέσα στη βδο­μά­δα, η αστυ­νο­μία απλά προ­χώ­ρη­σε σε συ­στά­σεις…

Το μπα­ράζ αυτό των επι­θέ­σε­ων χρειά­ζε­ται να απα­ντη­θεί μα­ζι­κά και σε όλες τους τις πτυ­χές. Οι πλα­τεί­ες και οι δη­μό­σιοι χώροι ανή­κουν στους πο­λί­τες, οι οποί­οι πε­ρισ­σό­τε­ρο από ποτέ κα­τα­νο­ού­με σή­με­ρα την αξία τους. Είναι χώρος συ­νά­ντη­σης με φί­λους, είναι χώρος συ­γκέ­ντρω­σης και συ­ζή­τη­σης, είναι χώρος ανα­ψυ­χής και από- εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης, είναι απεί­ρως πιο ασφα­λείς από τα σχο­λεία όπου «ξαφ­νι­κά» η νε­ο­λαία επι­τρέ­πε­ται να πάει.

Η Δη­μό­σια Υγεία προ­στα­τεύ­ε­ται με κα­θο­λι­κή ενί­σχυ­ση της πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας Υγεί­ας και Πρό­νοιας, με μα­ζι­κά τεστ στον πλη­θυ­σμό, με επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών και άνοιγ­μα των δομών Υγεί­ας που έκλει­σαν στα χρό­νια των «επί­ση­μων» μνη­μο­νί­ων, με πρό­σλη­ψη μό­νι­μου προ­σω­πι­κού στο ΕΣΥ και τους ΟΤΑ, με δω­ρε­άν πα­ρο­χή μέσων ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας για τους ερ­γα­ζό­με­νους και την κοι­νω­νία. Στις κοι­νό­τη­τες μας χρεια­ζό­μα­στε έντο­νη πα­ρου­σία υγειο­νο­μι­κών και όχι ΜΑΤ.

Απέ­να­ντι στην υπο­κρι­σία της ατο­μι­κής ευ­θύ­νης και των στο­χευ­μέ­νων κα­τα­σταλ­τι­κών επι­θέ­σε­ων, θα ορ­γα­νω­θού­με για να υπε­ρα­σπι­στού­με τη ζωή και τα δι­καιώ­μα­τα μας. Κάτω τα χέρια από τις πλα­τεί­ες μας και τους δη­μό­σιους χώ­ρους! Έξω τα ΜΑΤ, όχι στην κα­νο­νι­κο­ποί­η­ση της κα­τα­στο­λής!

Λεφτά για Υγεία και Πρό­νοια, όχι για ΜΑΤ και επι­χει­ρη­μα­τί­ες!

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.