Απαράδεκτες απολύσεις εργαζομένων από τη Δημοτική αρχή Παχατουρίδη

Απαράδεκτες απολύσεις εργαζομένων από τη Δημοτική αρχή Παχατουρίδη

  • |

Η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Περιστερίου καταγγέλλει την Δημοτική αρχή Παχατουρίδη που εν μέσω θέρους προχώρησε στην απόλυση 18 εργαζομένων που πρόσφεραν υπηρεσίες στους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Η Δη­μο­τι­κή αρχή προ­χώ­ρη­σε σε αυτή την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια όταν έκλει­σαν οι παι­δι­κοί σταθ­μοί τον Αύ­γου­στο και ενώ αυτοί οι ερ­γα­ζό­με­νοι ήταν σε κα­νο­νι­κή άδεια.

Η από­φα­ση αυτή έρ­χε­ται σε μια πε­ρί­ο­δο που η ερ­γο­δο­σία, με πρό­σχη­μα τον κο­ρο­νο­ϊό, έχει επι­δο­θεί σε ένα πο­γκρόμ απο­λύ­σε­ων με την ανοχή της Κυ­βέρ­νη­σης εκτι­νάσ­σο­ντας την ανερ­γία στα ύψη.

Η Δη­μο­τι­κή αρχή Πα­χα­του­ρί­δη  φαί­νε­ται ότι όχι μόνο αδια­φο­ρεί για τις συ­νέ­πειες που θα έχει αυτή από­φα­ση για το μέλ­λον αυτών των ερ­γα­ζο­μέ­νων που οδη­γού­νται στην ανερ­γία αλλά και τις επι­πτώ­σεις στην λει­τουρ­γία των παι­δι­κών σταθ­μών αφού αυτοί οι ερ­γα­ζό­με­νοι είναι πο­λύ­τι­μοι για την λει­τουρ­γία τους.

Είναι ντρο­πή για την ιστο­ρία του Δήμου Πε­ρι­στε­ρί­ου που στο πα­ρελ­θόν έχει δώσει αγώ­νες για τα δι­καιώ­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων να πρω­το­στα­τεί σε απο­λύ­σεις και να οδη­γεί αυτές τις δύ­σκο­λες ώρες ερ­γα­ζό­με­νους στην ανερ­γία.

Ο Πε­ρι­στε­ριώ­τι­κος λαός πρέ­πει να αντι­λη­φθεί ότι κάτω από τις με­γα­λο­στο­μί­ες της δη­μο­τι­κής αρχής Πα­χα­του­ρί­δη κρύ­βε­ται μια πο­λι­τι­κή που όχι μόνο δεί­χνει ανοχή στα με­γά­λα συμ­φέ­ρο­ντα αλλά έχει και ως στόχο τα δι­καιώ­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων.

Η Ρι­ζο­σπα­στι­κή Πρω­το­βου­λία καλεί την Δη­μο­τι­κή αρχή Πα­χα­του­ρί­δη να ανα­κα­λέ­σει άμεσα αυτή την απα­ρά­δε­κτή από­φα­ση και να επα­να­φέ­ρει στην ερ­γα­σία τους 18 ερ­γα­ζό­με­νους των παι­δι­κών σταθ­μών.

Στη­ρί­ζει τον αγώνα των ερ­γα­ζο­μέ­νων που διεκ­δι­κούν την επα­να­πρό­σλη­ψή τους και το αυ­το­νό­η­το δι­καί­ω­μα στην ερ­γα­σία.

Καλεί την Δη­μο­τι­κή αρχή να εγκα­τα­λεί­ψει την πο­λι­τι­κή των απο­λύ­σε­ων και να προ­χω­ρή­σει στην ορι­στι­κή δια­σφά­λι­ση του ερ­γα­σια­κού μέλ­λο­ντος όλων των συμ­βα­σιού­χων προ­χω­ρώ­ντας στην μο­νι­μο­ποί­η­σή τους με την με­τα­τρο­πή των συμ­βά­σε­ων σε Αο­ρί­στου Χρό­νου και την κά­λυ­ψη πλέον όλων των ανα­γκών του Δήμου με μό­νι­μο προ­σω­πι­κό.

Συ­ντο­νι­στι­κό της Ρι­ζο­σπα­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας Πε­ρι­στε­ρί­ου

Νίκος Ζού­τσος Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος.

/rproject.gr