Βάσεις 2018: Ψυχοφθόρο, ανταγωνιστικό, παράλογο σύστημα

Βάσεις 2018: Ψυχοφθόρο, ανταγωνιστικό, παράλογο σύστημα

Ανάγκη μετάβασης σε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα

Για μια ακόμη χρο­νιά μα­θη­τές και γο­νείς φορ­τώ­θη­καν το υλικό και ψυ­χο­λο­γι­κό βάρος των πα­νελ­λη­νί­ων εξε­τά­σε­ων. Παρά τις εξαγ­γε­λί­ες του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας περί κα­τάρ­γη­σης των βά­ναυ­σων αυτών εξε­τά­σε­ων, ο βρα­χνάς των πα­νελ­λη­νί­ων συ­νε­χί­ζει να υφί­στα­ται, καθώς συ­ντη­ρεί ένα ολό­κλη­ρο σύ­στη­μα εντα­τι­κο­ποί­η­σης, πα­ρα­παι­δεί­ας, κέρ­δους και αντα­γω­νι­σμού.

Νικόλας Κολυτάς

Τη Δευ­τέ­ρα 27/8 ανα­κοι­νώ­θη­καν οι βά­σεις. Οι­κο­γέ­νειες ολό­κλη­ρες πε­ρί­με­ναν με αγω­νία την ανα­κοί­νω­σή τους, καθώς από τη δια­κύ­μαν­σή τους εξαρ­τιό­ταν και η δια­κύ­μαν­ση των οι­κο­νο­μι­κών τους δε­δο­μέ­νων τα επό­με­να χρό­νια. Στο «πέ­ρα­σε» ή «δεν πέ­ρα­σε» συ­μπυ­κνώ­νε­ται το απο­τέ­λε­σμα μιας ψυ­χο­φθό­ρας και επί­πο­νης προ­σπά­θειας νέων αν­θρώ­πων, που κα­λού­νται από τα 16 τους να απο­φα­σί­σουν τι θα κά­νουν στην υπό­λοι­πη ζωή τους, αλλά και το άγχος των γο­νέ­ων που μέσα στην κρίση ανα­γκά­ζο­νται να βά­λουν το χέρι βαθιά μέσα στην τσέπη για φρο­ντι­στή­ρια, ιδιαί­τε­ρα ή ακόμη και ψυ­χο­λό­γους. Οι γο­νείς πε­ρί­με­ναν ενα­γω­νί­ως την ανα­κοί­νω­ση των βά­σε­ων προ­κει­μέ­νου να ξέ­ρουν αν θα χρεια­στεί να πλη­ρώ­σου­νε νοί­κια, να αγο­ρά­σουν έπι­πλα, να κά­νουν οι­κο­νο­μί­ες μέχρι τε­λι­κής πτώ­σε­ως, προ­κει­μέ­νου να σπου­δά­σει αξιο­πρε­πώς το παιδί τους στην επαρ­χία.

Οι πα­νελ­λή­νιες εξε­τά­σεις δεν απο­τε­λούν απλώς μια μέ­θο­δο ει­σα­γω­γής στην τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση. Απο­τε­λούν μια βιο­μη­χα­νία εντα­τι­κο­ποί­η­σης με σκοπό την απο­κό­μι­ση κέρ­δους. Ένα ολό­κλη­ρο σύ­στη­μα πα­ρα­παι­δεί­ας έχει στη­θεί πάνω στις πα­νελ­λή­νιες, το οποίο δεν τόλ­μη­σε να πει­ρά­ξει ποτέ κα­νείς. Τα φρο­ντι­στή­ρια αντι­κα­θι­στούν το ρόλο του σχο­λεί­ου, οι εξε­τά­σεις τη ση­μα­σία της γνώ­σης και τα δί­δα­κτρα την εμπι­στο­σύ­νη στον κα­θη­γη­τή. Το δη­μό­σιο σχο­λείο μένει πίσω στον αγώνα δρό­μου για την κά­λυ­ψη των απαι­τή­σε­ων της ύλης και η «εξω­τε­ρι­κή βο­ή­θεια» κρί­νε­ται απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τη, αν κά­ποιος θέλει να πε­ρά­σει σε κά­ποια σχολή.

Σε αυτό τον αγώνα δρό­μου τα φρο­ντι­στή­ρια κερ­δο­σκο­πούν πάνω στο άγχος και την πίεση των μα­θη­τών, αξιο­ποιώ­ντας το εύ­φο­ρο πεδίο που τους πα­ρέ­χει το σύ­στη­μα των πα­νελ­λη­νί­ων εξε­τά­σε­ων. «Ριγ­μέ­νοι» σε αυτή την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν είναι άλλοι από τους οι­κο­νο­μι­κά ασθε­νέ­στε­ρους. Οι ερ­γα­τι­κές οι­κο­γέ­νειες υπο­χρε­ώ­νο­νται να κά­νουν με­γά­λες θυ­σί­ες προ­κει­μέ­νου να σπου­δά­σουν τα παι­διά τους. Οι μα­θη­τές από την άλλη συ­νη­θί­ζουν σε μια κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα διαρ­κούς πί­ε­σης και υπο­χρέ­ω­σης, θέ­το­ντας σε δεύ­τε­ρη μοίρα τα «θέλω» τους. Αυτό απο­τυ­πώ­νε­ται ακόμη και στη συ­μπλή­ρω­ση του μη­χα­νο­γρα­φι­κού, όπου δεν δη­λώ­νουν σχο­λές που «θέ­λουν», αλλά σχο­λές που «πρέ­πει» για να βρού­νε δου­λειά.

Το θέμα, λοι­πόν, δεν είναι οι βά­σεις του 2018, αλλά η με­τά­βα­ση στις βά­σεις ενός άλλου εκ­παι­δευ­τι­κού συ­στή­μα­τος, που δεν θα προ­ά­γει τον ατο­μι­σμό, τον αντα­γω­νι­σμό και την πει­θάρ­χη­ση. Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ αρ­νεί­ται να ανοί­ξει μια τέ­τοια συ­ζή­τη­ση και, πε­τώ­ντας τυ­ρά­κια, προ­σπα­θεί να απο­προ­σα­να­το­λί­σει την κου­βέ­ντα. Η ουσία είναι ότι η ανα­κοί­νω­ση των φε­τι­νών βά­σε­ων δεν δια­φέ­ρει σε κάτι από τις προη­γού­με­νες. Από πίσω κρύ­βε­ται η ίδια κα­τα­πί­ε­ση των μα­θη­τών και η ίδια οι­κο­νο­μι­κή απο­μύ­ζη­ση των γο­νέ­ων.

rproject.gr