Άμεση πρόσληψη όλων των αναπληρωτών – Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών

Άμεση πρόσληψη όλων των αναπληρωτών – Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών

Απέναντι στο νέο σύστημα αξιολόγησης και απολύσεων

Το νέο σύ­στη­μα διο­ρι­σμών που εξαγ­γέλ­θη­κε από την κυ­βέρ­νη­ση έρ­χε­ται να εμ­βα­θύ­νει μια δια­δι­κα­σία που ξε­κί­νη­σε με την κα­τάρ­γη­ση της επε­τη­ρί­δας διο­ρι­σμών με το νόμο Αρ­σέ­νη. Όλες οι μέχρι σή­με­ρα πα­ρεμ­βά­σεις στο σύ­στη­μα διο­ρι­σμών αντα­να­κλού­σαν τη σύ­γκρου­ση ανά­με­σα στις δια­θέ­σεις της πο­λι­τεί­ας και τη δύ­να­μη του εκ­παι­δευ­τι­κού κι­νή­μα­τος.

Νίκος Αναστασιάδης

Οι κυ­βερ­νή­σεις προ­σπα­θού­σαν τα τε­λευ­ταία χρό­νια να με­τα­φέ­ρουν την ευ­θύ­νη της από­κτη­σης ερ­γα­σί­ας στον εκ­παι­δευ­τι­κό ενώ οι εκ­παι­δευ­τι­κοί πί­ε­ζαν πάντα για αύ­ξη­ση των διο­ρι­σμών και για χρήση της προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας και του πτυ­χί­ου ως κρι­τή­ριο διο­ρι­σμών αλλά και επα­να­πρό­σλη­ψης των ανα­πλη­ρω­τών. Το ίδιο συμ­βαί­νει και τώρα.

Ο νόμος Γα­βρό­γλου

Είναι η βα­ρύ­τη­τα της προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας στις προ­σλή­ψεις ανα­πλη­ρω­τών αλλά και στους έως τώρα μό­νι­μους διο­ρι­σμούς που έρ­χε­ται να ανα­τρέ­ψει ο νέος νόμος που βρί­σκε­ται σε δια­βού­λευ­ση και άμεσα πρό­κει­ται να ψη­φι­στεί στη βουλή. Είναι ένας νόμος που πα­τά­ει στο νόμο Δια­μα­ντο­πού­λου, απο­δε­χό­με­νος τη λο­γι­κή του, αν εξαι­ρέ­σου­με βέ­βαια το γρα­πτό δια­γω­νι­σμό του ΑΣΕΠ που κα­ταρ­γεί. Με βάση την πρό­τα­ση Γα­βρό­γλου:

α) Το πτυ­χίο είναι ανα­γκαία αλλά όχι ικανή συν­θή­κη για διο­ρι­σμό, κάτι που βέ­βαια ίσχυε μόνο πριν την κα­τάρ­γη­ση της επε­τη­ρί­δας. Αλλά το ίδιο το πτυ­χίο υπο­μο­ριο­δο­τεί­ται σε σχέση με άλλα ακα­δη­μαϊ­κά προ­σό­ντα που δεν έχουν μά­λι­στα ούτε συ­νά­φεια με το βα­σι­κό πτυ­χίο των πα­ρα­πά­νω ακα­δη­μαϊ­κών προ­σό­ντων. Μάλ­λον αυτό θα οφεί­λε­ται στο νέο μο­ντέ­λο εκ­παι­δευ­τι­κού «πα­σπαρ­τού» που προ­ω­θεί η κυ­βέρ­νη­ση, ώστε να μπο­ρούν οι εκ­παι­δευ­τι­κοί να κά­νουν μα­θή­μα­τα διά­φο­ρων ει­δι­κο­τή­των και έτσι να κα­λύ­πτο­νται και τα κενά!

β) Ο ρόλος της προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας υπο­βαθ­μί­ζε­ται, αφού μο­ριο­δο­τεί­ται μόνο έως τους 120 μήνες και ισο­δύ­να­μα με τα ακα­δη­μαϊ­κά κρι­τή­ρια (120 μο­νά­δες το κα­θέ­να). Είναι φα­νε­ρό ότι η κυ­βέρ­νη­ση, αφού κα­τόρ­θω­σε να ξε­φορ­τω­θεί το βα­σι­κό πτυ­χίο ως ικανή συν­θή­κη διο­ρι­σμού, με την κα­τάρ­γη­ση της επε­τη­ρί­δας, έρ­χε­ται τώρα να υπο­νο­μεύ­σει και την προ­ϋ­πη­ρε­σία όχι μόνο ως ικανή συν­θή­κη διο­ρι­σμού αλλά ακόμα και ως ικανή συν­θή­κη ερ­γα­σί­ας για την επό­με­νη χρο­νιά, των ανα­πλη­ρω­τών. Με το νέο σύ­στη­μα, τα ακα­δη­μαϊ­κά προ­σό­ντα τα οποία έχουν οι­κο­νο­μι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις αλλά και προ­ϋ­πο­θέ­σεις κόπου και χρό­νου που δεν είναι κα­θό­λου δε­δο­μέ­νες για ερ­γα­ζό­με­νους με τις συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας των ανα­πλη­ρω­τών, απο­κτούν τη βα­ρύ­τη­τα να κα­θο­ρί­ζουν αυτά και όχι η προ­ϋ­πη­ρε­σία την κα­τά­τα­ξη στους πί­να­κες. Δεν είναι τόσο ότι θα ερ­γα­στούν νέοι πτυ­χιού­χοι εκτο­πί­ζο­ντας τους έχο­ντες προ­ϋ­πη­ρε­σία. Δεν είναι τυ­χαίο άλ­λω­στε ότι οι ανα­πλη­ρω­τές μη­δε­νι­κής προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας ζη­τούν ξε­χω­ρι­στή πο­σό­στω­ση. Είναι κυ­ρί­ως ότι κα­νέ­νας ανα­πλη­ρω­τής δε θα αι­σθά­νε­ται ασφα­λής ότι θα ξα­να­δου­λέ­ψει αν δεν απο­κτά όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρα ακα­δη­μαϊ­κά προ­σό­ντα. Η ανα­συ­γκρό­τη­ση μά­λι­στα των πι­νά­κων ανά διε­τία έρ­χε­ται να κα­ταρ­γή­σει κάθε βε­βαιό­τη­τα για ερ­γα­σία και να οδη­γή­σει τους ανα­πλη­ρω­τές εκ­παι­δευ­τι­κούς σε ένα αέναο κυ­νή­γι προ­σό­ντων.

Τι προ­σπα­θεί να κάνει η κυ­βέρ­νη­ση

Αυτό που είναι προ­φα­νές είναι ότι τη θέση του δια­γω­νι­σμού του ΑΣΕΠ όσον αφορά την εμπέ­δω­ση του αντα­γω­νι­σμού ανά­με­σα στους υπο­ψη­φί­ους την παίρ­νουν τα ακα­δη­μαϊ­κά προ­σό­ντα. Επι­βάλ­λε­ται από άλλο δρόμο η διά­σπα­ση κάθε συλ­λο­γι­κής διεκ­δί­κη­σης για μα­ζι­κούς διο­ρι­σμούς στην εκ­παί­δευ­ση, εμπε­δώ­νε­ται το κα­θε­στώς ερ­γα­σια­κής ανα­σφά­λειας και ελα­στι­κο­ποί­η­σης.

Επι­πλέ­ον η κυ­βέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να θω­ρα­κί­σει νο­μι­κά και με απο­φά­σεις του ΣΤΕ μια στε­γα­νή δια­δι­κα­σία κατά την οποία όσοι θα αγω­νι­στούν συλ­λο­γι­κά δε θα μπο­ρούν να επι­τύ­χουν το διο­ρι­σμό τους ούτε ως μό­νι­μοι αλλά ούτε καν την επα­να­πρό­σλη­ψή τους ως ανα­πλη­ρω­τές.

Το βάρος των ακα­δη­μαϊ­κών προ­σό­ντων αλ­λά­ζει και το κέ­ντρο βά­ρους στα πα­νε­πι­στή­μια, που με­τα­φέ­ρε­ται από το βα­σι­κό πτυ­χίο στα με­τα­πτυ­χια­κά και τις πι­στο­ποι­η­μέ­νες επι­μορ­φώ­σεις. Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο δια­γω­νι­σμός του ΑΣΕΠ είχε οδη­γή­σει στην άν­θι­ση των φρο­ντι­στη­ρί­ων προ­ε­τοι­μα­σί­ας των υπο­ψη­φί­ων, το νέο σύ­στη­μα θα δη­μιουρ­γή­σει αντα­γω­νι­σμό ανά­με­σα στα πα­νε­πι­στη­μια­κά τμή­μα­τα ώστε να κα­λύ­ψουν την ανα­δυό­με­νη αγορά προ­σό­ντων. Με το αζη­μί­ω­το φυ­σι­κά!

Το νέο σύ­στη­μα όμως αφορά και τους μο­νί­μους. Στην πράξη, με τον ατο­μι­κό φά­κε­λο προ­σό­ντων, ει­σά­γε­ται η αξιο­λό­γη­ση με την ποινή της από­λυ­σης. Αρ­χι­κά στους ανα­πλη­ρω­τές εκ­παι­δευ­τι­κούς αλλά σί­γου­ρα πολύ γρή­γο­ρα, αν το σύ­στη­μα αυτό επι­βλη­θεί, και για το μό­νι­μο προ­σω­πι­κό. Η εκ­παί­δευ­ση είχε εξαι­ρε­θεί έως τώρα από την αξιο­λό­γη­ση που επι­χει­ρεί­ται να επι­βλη­θεί στο υπό­λοι­πο δη­μό­σιο. Τώρα επι­βάλ­λε­ται ένα σύ­στη­μα, το οποίο ου­σια­στι­κά απο­τε­λεί προ­σο­ντο­λό­γιο, σύμ­φω­να με το οποίο το μη μό­νι­μο προ­σω­πι­κό θα αξιο­λο­γεί­ται κάθε διε­τία και αν δεν έχει επι­δο­θεί επαρ­κώς στο αέναο κυ­νή­γι προ­σό­ντων, θα απο­λύ­ε­ται. Ξε­κι­νώ­ντας από το πιο αδύ­να­μο κομ­μά­τι του κλά­δου η αξιο­λό­γη­ση σύ­ντο­μα θα επι­βλη­θεί και στους μό­νι­μους εκ­παι­δευ­τι­κούς.

Για τους μό­νι­μους διο­ρι­σμούς

Η κυ­βέρ­νη­ση έχει εξαγ­γεί­λει 15.000 διο­ρι­σμούς σε βάθος τριε­τί­ας. Οι 4500 διο­ρι­σμοί θα είναι στην ει­δι­κή αγωγή και θα γί­νουν μέσα στο 2019. Κατ’ αρχήν είναι πα­ρά­δο­ξο μια κυ­βέρ­νη­ση να εξαγ­γέλ­λει διο­ρι­σμούς τους οποί­ους θα κάνει όμως η επό­με­νη, όποια κι αν είναι αυτή. Έτσι οι 15000 διο­ρι­σμοί γί­νο­νται κα­τα­νοη­τοί ως προ­ε­κλο­γι­κή εξαγ­γε­λία. Για τους διο­ρι­σμούς στην ει­δι­κή αγωγή απλά να πούμε ότι, αν και εφό­σον γί­νουν, κα­λύ­πτουν το 1/3 πε­ρί­που των ανα­γκών.

Αυτή τη στιγ­μή στην εκ­παί­δευ­ση το 20% πε­ρί­που του συ­νό­λου του εκ­παι­δευ­τι­κού προ­σω­πι­κού είναι ανα­πλη­ρω­τές. Και πριν τα Χρι­στού­γεν­να γί­νο­νταν ακόμα κι­νη­το­ποι­ή­σεις επει­δή από σχο­λεία έλει­παν βα­σι­κές ει­δι­κό­τη­τες. Είναι φα­νε­ρό ότι ακόμα και αν με κά­ποιο τρόπο γί­νουν οι προ­σλή­ψεις που έχουν ανα­κοι­νω­θεί, αυτές δεν επαρ­κούν.

Αυτό που θα έπρε­πε να γίνει είναι να διο­ρι­στούν όλοι όσοι έχουν έστω και μια ημέρα προ­ϋ­πη­ρε­σία στην εκ­παί­δευ­ση. Οι 32000 προ­σλή­ψεις θα ήταν μια αρχή ώστε σε ένα βαθμό να αντι­σταθ­μι­στούν οι 33804 απο­χω­ρή­σεις από την υπη­ρε­σία από το 2010 και μετά. Όμως για να δούμε πόσοι ακρι­βώς διο­ρι­σμοί χρειά­ζο­νται θα έπρε­πε να ξη­λω­θούν όλες οι μνη­μο­νια­κές πα­ρεμ­βά­σεις στην εκ­παί­δευ­ση που έχουν οδη­γή­σει στα όρια αντο­χής του το μό­νι­μο προ­σω­πι­κό. Αλλά και να μειω­θεί το όριο συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης ώστε να επι­τευ­χθεί και η εί­σο­δος νέων εκ­παι­δευ­τι­κών στον κλάδο για την οποία υπο­τί­θε­ται έβαλε η κυ­βέρ­νη­ση τα ακα­δη­μαϊ­κά κρι­τή­ρια στο σύ­στη­μα προ­σλή­ψε­ων.

Μόνη απά­ντη­ση οι αγώ­νες

Τα προ­σό­ντα ποτέ δεν οδή­γη­σαν σε δη­μιουρ­γία θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας.  Μόνο οι αγώ­νες εξα­σφα­λί­ζουν μό­νι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά. Αυτό ισχύ­ει και στην εκ­παί­δευ­ση. Οι αγώ­νες ήταν που ανά­γκα­σαν δια­δο­χι­κές κυ­βερ­νή­σεις μέχρι το 2010 να διο­ρί­ζουν εκ­παι­δευ­τι­κούς στην εκ­παί­δευ­ση και η δύ­να­μη του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος εξα­σφά­λι­ζε την συ­στη­μα­τι­κή ερ­γα­σία στους ανα­πλη­ρω­τές έως τώρα. Οι αγώ­νες είναι που μπο­ρούν να εμπο­δί­σουν την αντι­δρα­στι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση στην εκ­παί­δευ­ση και σή­με­ρα. Η εβδο­μά­δα δρά­σης των ΟΛΜΕ – ΔΟΕ και η απερ­γία στις 11/1 πρέ­πει να αξιο­ποι­η­θεί με τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό τρόπο. Μό­νι­μοι, ανα­πλη­ρω­τές, αδιό­ρι­στοι, φοι­τη­τές όλοι μαζί πρέ­πει να εμπο­δί­σου­με την ψή­φι­ση και εφαρ­μο­γή του αντιεκ­παι­δευ­τι­κού τε­ρα­τουρ­γή­μα­τος. Να απαι­τή­σου­με μό­νι­μους διο­ρι­σμούς στην εκ­παί­δευ­ση με βάση το πτυ­χίο και την προ­ϋ­πη­ρε­σία. Όμως η εβδο­μά­δα δρά­σης δεν αρκεί. Ο αγώ­νας πρέ­πει να κλι­μα­κω­θεί το επό­με­νο διά­στη­μα. Μόνο με αγώνα διαρ­κεί­ας μπο­ρεί να απα­ντη­θεί η επί­θε­ση. Η ενη­μέ­ρω­ση του κλά­δου, η ανά­δει­ξη της ση­μα­σί­ας της επί­θε­σης και το κά­λε­σμα σε μα­ζι­κή απερ­για­κή δράση πρέ­πει να είναι το πρό­γραμ­μα δρά­σης των εκ­παι­δευ­τι­κών ομο­σπον­διών για να μπο­ρέ­σου­με να νι­κή­σου­με!

/rproject.gr