Σε αγωνιστική τροχιά ξανά οι Φοιτητικοί Σύλλογοι!

Σε αγωνιστική τροχιά ξανά οι Φοιτητικοί Σύλλογοι!

  • |

Ήταν δεδοµένο ότι οι αναδιαρθρώσεις που επιδιώκει να επιβάλει η ΝΔ στο δηµόσιο πανεπιστήµιο δε θα έµεναν αναπάντητες.

Έτσι, λοι­πόν, σε τρο­χιά κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων και αγω­νι­στι­κών απο­φά­σε­ων µπή­καν ξανά πολ­λοί φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι πα­νελ­λα­δι­κά. Η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη επί­θε­ση και η αστυ­νο­µι­κή τρο­µο­κρα­τία βρή­καν απέ­να­ντί τους χι­λιά­δες φοι­τη­τές που ξα­να­ζω­ντά­νε­ψαν τις γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις και τους δρό­µους.

Νικόλας Κολυτάς

Ξα­να­ζω­ντά­νε­µα Συλ­λό­γων

Είναι πολύ ση­µα­ντι­κό το ότι µετά από µια πε­ρί­ο­δο κι­νη­µα­τι­κής ύφε­σης και κά­µψης των αγώ­νων, αρ­κε­τοί φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι ενερ­γο­ποι­ή­θη­καν ξανά σε ρι­ζο­σπα­στι­κή κα­τεύ­θυν­ση. Ο Οκτώ­βρης ξε­κί­νη­σε µε µα­ζι­κές συ­νε­λεύ­σεις, κα­τα­λή­ψεις, επα­νοι­κειο­ποί­η­ση των σχο­λών, δια­δη­λώ­σεις και επα­να­φο­ρά της πο­λι­τι­κής στα φοι­τη­τι­κά αµφι­θέ­α­τρα. Τα σχέ­δια για κα­τάρ­γη­ση του ασύ­λου στην πράξη, για δια­γρα­φές φοι­τη­τών και όρια φοί­τη­σης, για πε­ρε­ταί­ρω επι­βο­λή δι­δά­κτρων και εί­σο­δο ιδιω­τών στο δη­µό­σιο πα­νε­πι­στή­µιο ώθη­σαν µε­γά­λη µε­ρί­δα φοι­τη­τών/τριών να ανα­κα­λύ­ψουν εκ νέου την ουσία της πο­λι­τι­κής συ­µµε­το­χής και ενερ­γο­ποί­η­σης.

Στην Αθήνα µά­λι­στα πρα­γµα­το­ποι­ή­θη­κε µα­ζι­κή και δυ­να­µι­κή δια­δή­λω­ση το πρωί της Πέ­µπτης 17/10, στην οποία κα­λού­σαν µε απο­φά­σεις τους πάρα πολ­λοί Σύλ­λο­γοι. Από το ΕΚΠΑ συ­µµε­τεί­χαν στο κά­λε­σµα η Πλη­ρο­φο­ρι­κή, το Μα­θη­µα­τι­κό, το Φυ­σι­κό, το Γε­ω­λο­γι­κό, το Χη­µι­κό και η Νο­µι­κή. Από το ΕΜΠ οι Με­ταλ­λειο­λό­γοι Μη­χα­νι­κοί, οι Χη­µι­κοί Μη­χα­νι­κοί, η ΣΕΜΦΕ και οι Μη­χα­νο­λό­γοι Μη­χα­νι­κοί. Εντύ­πω­ση προ­κα­λεί ότι από­φα­ση πήραν ακόµη και Σύλ­λο­γοι που για χρό­νια αδυ­να­τού­σαν να πά­ρουν αγω­νι­στι­κές απο­φά­σεις και ήταν ανε­νερ­γοί κι­νη­µα­τι­κά όπως αυτοί της ΑΣΟΕΕ και του Πα­ντεί­ου. Οι πα­ρα­πά­νω ει­κό­νες κά­νουν ξε­κά­θα­ρο ότι ο Μη­τσο­τά­κης και η Κε­ρα­µέ­ως δε θα έχουν ένα εύ­κο­λο έργο. Υπό πολύ πιο δύ­σκο­λες συν­θή­κες ιστο­ρι­κά, το φοι­τη­τι­κό κί­νη­µα έχει απο­δεί­ξει ότι µπο­ρεί να ανα­πτύ­ξει δυ­να­µι­κές που µπο­ρούν ακόµη και να οδη­γή­σουν σε τρα­γι­κή υπο­χώ­ρη­ση υπουρ­γούς και κυ­βερ­νή­σεις.

Συ­στη­µι­κή προ­πα­γάν­δα

Το γε­γο­νός ότι επι­στρέ­φει η πο­λι­τι­κή στα πα­νε­πι­στή­µια προ­φα­νώς ενο­χλεί. Αυτός είναι και ο λόγος που ολό­κλη­ρο το σύ­στη­µα µέσα από πολ­λές πτυ­χές του στέ­κε­ται απέ­να­ντι στα αι­τή­µα­τα και τον αγώνα των φοι­τη­τών/τριων. Κα­τευ­θυ­νό­µε­να ΜΜΕ, διοι­κή­σεις σχο­λών και κα­θε­στω­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις, συ­ντάσ­σο­νται µε τα σχέ­δια του Υπουρ­γεί­ου και προ­σπα­θούν να απο­νο­µι­µο­ποι­ή­σουν µε κάθε τρόπο τις απο­φά­σεις των Γε­νι­κών Συ­νε­λεύ­σε­ων. Άρθρο της «Κα­θη­µε­ρι­νής» µε τίτλο «Συ­νέ­λευ­ση-πα­ρω­δία στη Νο­µι­κή» έβαλε κατά της από­φα­σης για κα­τά­λη­ψη της σχο­λής αµφι­σβη­τώ­ντας την εγκυ­ρό­τη­τα της κα­τα­µέ­τρη­σης και κά­νο­ντας λόγο για δια­πλη­κτι­σµούς κατά τη διάρ­κειά της. Η απά­ντη­ση της Συ­ντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Κα­τά­λη­ψης ήταν άµεση το­νί­ζο­ντας: «για όποιον δεν γνω­ρί­ζει για ποιον λόγο τα όρ­γα­να των συλ­λό­γων και των σω­µα­τεί­ων συ­γκρο­τού­νται αυ­το­τε­λώς και ανε­ξάρ­τη­τα από το κρά­τος και τις κυ­βερ­νή­σεις µπο­ρεί να ανα­τρέ­ξει στην πρό­σφα­τη ιστο­ρία».

Την ίδια στι­γµή η διοί­κη­ση του Οι­κο­νο­µι­κού Πα­νε­πι­στη­µί­ου Αθη­νών αρ­νού­νταν να ανα­γνω­ρί­σει την επί­ση­µη από­φα­ση του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου, εκ­δί­δο­ντας ανα­κοί­νω­ση στην οποία ανέ­φε­ρε ότι το πα­νε­πι­στή­µιο «τελεί υπό κα­τά­λη­ψη από οµάδα που δη­λώ­νει ότι εκ­προ­σω­πεί το Σύλ­λο­γο Φοι­τη­τών ΑΣΟΕΕ». Η απά­ντη­ση των φοι­τη­τών ήταν και πάλι άµεση ανα­φέ­ρο­ντας: «Χθες ο φοι­τη­τι­κός σύλ­λο­γος ΑΣΟΕΕ «Σω­τή­ρης Πέ­τρου­λας» πήρε αγω­νι­στι­κή από­φα­ση µέσα από την αµε­σο­δη­µο­κρα­τι­κή δια­δι­κα­σία της γε­νι­κής του συ­νέ­λευ­σης. (…) Όσο και αν αυτά δεν αρέ­σουν στην πρυ­τα­νεία και τους υπο­στη­ρι­κτές της συ­νε­χί­ζου­µε δυ­να­µι­κά µε διά­φο­ρες δρά­σεις. Κρα­τά­µε τη σχολή µας ζω­ντα­νή». Όσο συ­µβαί­νουν τα πα­ρα­πά­νω, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε πλη­θώ­ρα σχο­λών επι­λέ­γει να µην µπαί­νει καν στις εν εξε­λί­ξει Γε­νι­κές Συ­νε­λεύ­σεις προ­σπα­θώ­ντας να τις υπο­βα­θµί­σει και να τις απο­νο­µι­µο­ποι­ή­σει στα µάτια των φοι­τη­τών. Πρό­κει­ται για µια πρα­κτι­κή που εξυ­πη­ρε­τεί τα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης και πα­ράλ­λη­λα στέ­κε­ται απέ­να­ντι στην πο­λι­τι­κο­ποί­η­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων. Η τε­λευ­ταία φαί­νε­ται πως ενο­χλεί πολύ, γι’ αυτό και πρό­θε­ση της κυ­βέρ­νη­σης είναι η απο­πα­ρα­τα­ξιο­ποί­η­ση των πα­νε­πι­στη­µί­ων και διε­ξα­γω­γή φοι­τη­τι­κών εκλο­γών µε ενιαία ψη­φο­δέλ­τια µε βάση πρό­σφα­τες δη­λώ­σεις στε­λε­χών της.

Ανά­γκη αγώνα

Είναι προ­φα­νές ότι ανοί­γει ένας νέος κύ­κλος αγώ­νων και δυ­να­µι­κής επα­νε­µφά­νι­σης του φοι­τη­τι­κού κι­νή­µα­τος στο κι­νη­µα­τι­κό προ­σκή­νιο. Το ζή­τη­µα είναι οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών να µην πε­ριο­ρι­στούν στους τέσ­σε­ρις τοί­χους των σχο­λών αλλά να συν­δε­θούν µε τα αγω­νι­ζό­µε­να τµή­µα­τα της υπό­λοι­πης κοι­νω­νί­ας. Η οι­κο­δό­µη­ση ενός µα­ζι­κού πα­νεκ­παι­δευ­τι­κού µε­τώ­που µα­θη­τών-φοι­τη­τών-ερ­γα­ζο­µέ­νων απο­τε­λεί ένα πρώτο βήµα απέ­να­ντι στα νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρα και αυ­ταρ­χι­κά µέτρα που πάει να επι­βά­λει η κυ­βέρ­νη­ση. Από το άσυλο µέχρι τις προ­σλή­ψεις εκ­παι­δευ­τι­κών, η εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα πρέ­πει να συ­σπει­ρω­θεί και να συ­ντο­νι­στεί τόσο µέσα στους κοι­νω­νι­κούς χώ­ρους των σχο­λεί­ων και των σχο­λών, όσο και στους δρό­µους.

Τα πρώτα δεί­γµα­τα είναι θε­τι­κά και ανα­µέ­νε­ται και συ­νέ­χεια. Ήδη στην πλειο­ψη­φία των σχο­λών έχει ορι­στεί νέος γύρος Γε­νι­κών Συ­νε­λεύ­σε­ων στις οποί­ες υπό το βάρος των προη­γού­µε­νων απο­τε­λε­σµά­των, ανα­µέ­νε­ται να µπουν πολύ πιο δυ­να­µι­κά συ­στη­µι­κές πα­ρα­τά­ξεις και µπλοκ αντι­κα­τά­λη­ψης. Απέ­να­ντί τους φοι­τη­τές-κα­θη­γη­τές-ερ­γα­ζό­µε­νοι πρέ­πει να απα­ντή­σουν δυ­να­µι­κά, µα­ζι­κά και ρι­ζο­σπα­στι­κά. Μόνο έτσι το δη­µό­σιο πα­νε­πι­στή­µιο θα κρα­τη­θεί όρθιο και τα ζη­τή­µα­τα της δη­µό­σιας εκ­παί­δευ­σης θα συν­δε­θούν µε τα αι­τή­µα­τα και τους αγώ­νες της υπό­λοι­πης κοι­νω­νί­ας…

/rproject.gr