Το νέο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, με άρωμα… Διαμαντοπούλου/από τα παλιά

Το νέο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, με άρωμα… Διαμαντοπούλου/από τα παλιά

  • |

Το Υπουργείο Παιδείας εν μέσω επιδημίας κορονοϊού, με όλα τα σχολεία κλειστά και με χιλιάδες εκπαιδευτικούς στα σπίτια, χωρίς την δυνατότητα για λειτουργία της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ και μέσα στις διακοπές του Πάσχα, αποφάσισε, τελείως αντιδημοκρατικά, να βάλει μπροστά τη διαδικασία διαβούλευσης για το «Νέο» πολυνομοσχέδιο για την παιδεία.

Συλλογικό κείμενο εκπαιδευτικών

Να ξε­μπερ­δέ­ψει έτσι, μια και καλή, με το σύ­νο­λο της εκ­παι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας και να με­τα­τρέ­ψει την κρίση σε ευ­και­ρία. Μαζί με το πε­ρι­βαλ­λο­ντο­κτό­νο νο­μο­σχέ­διο Χα­τζη­δά­κη δεί­χνει πραγ­μα­τι­κά τον δρόμο που χα­ρά­ζουν οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές της ΝΔ προς την επι­κρά­τη­ση των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων από τη μια και την πα­ντε­λή απα­ξί­ω­ση των δη­μο­κρα­τι­κών δια­δι­κα­σιών και των ορ­γά­νων τους, από την άλλη.

Ας βά­λου­με όμως τα πράγ­μα­τα σε μια σειρά. Το πο­λυ­νο­μο­σχέ­διο Κε­ρα­μέ­ως για την Παι­δεία που έχει έρθει σε «δια­βού­λευ­ση», με τις εκ­παι­δευ­τι­κές Ομο­σπον­δί­ες σε «πάγο» λόγω κο­ρο­νοϊ­ού, έχει μια γεύση από τα παλιά…. Παρ όλα τα με­γά­λα λόγια, οι βα­σι­κοί του άξο­νες θυ­μί­ζουν τις συ­στη­μα­τι­κές προ­σπά­θειες των προη­γού­με­νων κυ­βερ­νή­σε­ων για διά­λυ­ση του δη­μό­σιου χα­ρα­κτή­ρα της εκ­παί­δευ­σης σε όλες τις βαθ­μί­δες και την πλήρη απορ­ρύθ­μι­σή της προς όφε­λος του ιδιω­τι­κού τομέα… Δεν πρέ­πει να ξε­χνά­με τους νό­μους Κου­τσί­κου, την τρά­πε­ζα θε­μά­των, τον ακρω­τη­ρια­σμό της δη­μό­σιας εκ­παί­δευ­σης με κα­τάρ­γη­ση 46 ει­δι­κο­τή­των των ΕΠΑΛ και την από­λυ­ση 2.500 χι­λιά­δων εκ­παι­δευ­τι­κών από τον Υπουρ­γό Παι­δεί­ας Αβρα­μό­που­λο επί κυ­βερ­νή­σε­ως Κα­ρα­μαν­λή. Αλλά και τον νόμο Γα­βρό­γλου για το προ­σο­ντο­λό­γιο, την άρ­νη­ση της κά­λυ­ψης των χι­λιά­δων κενών στην εκ­παί­δευ­ση με μό­νι­μους διο­ρι­σμούς, την ομη­ρία χι­λιά­δων ανα­πλη­ρω­τών που έχουν ως στόχο ένα τα­ξι­κό σχο­λείο των λίγων και των εκλε­κτών.

Σε μια πε­ρί­ο­δο που κυ­ριαρ­χεί η αγω­νία εκ­παι­δευ­τι­κών μα­θη­τών και γο­νέ­ων για το πότε και αν θα ανοί­ξουν τα σχο­λεία, η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας προ­ω­θεί κρί­σι­μες ρυθ­μί­σεις για όλες τις βαθ­μί­δες της εκ­παί­δευ­σης:

Νο­μο­σχέ­διο τα­ξι­κής σκλη­ρό­τη­τας
Κατ’ αρχάς, μνη­μείο αναλ­γη­σί­ας απο­τε­λεί η αύ­ξη­ση του αριθ­μού των μα­θη­τών ανά τμήμα, ει­δι­κά στο δη­μο­τι­κό και το Νη­πια­γω­γείο ενά­ντια σε οποια­δή­πο­τε σύγ­χρο­νη παι­δα­γω­γι­κή με­θο­δο­λο­γία και ευ­ρω­παϊ­κή πρα­κτι­κή αλλά και στα υγειο­νο­μι­κά δε­δο­μέ­να. Η αύ­ξη­ση λοι­πόν, του μέ­γι­στου αριθ­μού των μα­θη­τών ανά τμήμα στους 24, με προ­σαύ­ξη­ση 10% σε Νη­πια­γω­γεία και Δη­μο­τι­κά, δη­λώ­νει ξε­κά­θα­ρα την οι­κο­νο­μι­κή σκο­πι­μό­τη­τα του μέ­τρου. Στό­χος είναι η σύμ­πτυ­ξη ή και η κα­τάρ­γη­ση τμη­μά­των, ακόμα και ολό­κλη­ρων σχο­λι­κών μο­νά­δων, κυ­ρί­ως Νη­πια­γω­γεί­ων στην επαρ­χία, οι υπο­χρε­ω­τι­κές με­τα­κι­νή­σεις μα­θη­τών και εκ­παι­δευ­τι­κών και οι απο­λύ­σεις ανα­πλη­ρω­τών. Η εξοι­κο­νό­μη­ση εκ­παι­δευ­τι­κών είναι το μόνο που εν­δια­φέ­ρει την κυ­βέρ­νη­ση . Και είναι αστείο, την ίδια ώρα που μι­λά­ει για απο­συμ­φό­ρη­ση των ΕΠΑΛ, να προ­κα­λεί συμ­φό­ρη­ση στις τά­ξεις του δη­μο­τι­κού επι­δει­νώ­νο­ντας τις δυ­σκο­λί­ες που προ­ϋ­πάρ­χουν. Και μι­λά­με για τους μα­θη­τές και μα­θή­τριες με μα­θη­σια­κές/ συ­ναι­σθη­μα­τι­κές δυ­σκο­λί­ες, με ΔΕΠΥ, τις απαρ­χαιω­μέ­νες ή ανύ­παρ­κτες κτι­ρια­κές υπο­δο­μές, τις τά­ξεις που στε­γά­ζο­νται σε κο­ντέι­νερ, την απου­σία μό­νι­μων κα­θα­ρι­στριών, ή χώρων σί­τι­σης ολο­ή­με­ρου, την έλ­λει­ψη σχο­λι­κών αυλών που να χω­ρά­νε όλους τους μα­θη­τές….κ.τ.λ.)
Η ει­σα­γω­γή δε­ξιο­τή­των αντί γνώ­σε­ων, που είναι μια άλλη «και­νο­το­μία» του νο­μο­σχε­δί­ου, δεν έχει σκοπό την κά­λυ­ψη υπαρ­κτών ανα­γκών των μα­θη­τών και των εκ­παι­δευ­τι­κών αλλά ανοί­γει τον δρόμο μέσα από την εξοι­κεί­ω­ση των μα­θη­τών με έν­νοιες όπως η κοι­νω­νι­κή ευ­θύ­νη, η αγωγή υγεί­ας, η κυ­κλο­φο­ρια­κή αγωγή, για δε­ξιό­τη­τες και εφό­δια που θα πρέ­πει να έχει το αυ­ρια­νό πει­θαρ­χη­μέ­νο και ευ­έ­λι­κτο ερ­γα­τι­κό δυ­να­μι­κό. Στο δε Νη­πια­γω­γείο, όπου καλά καλά δεν έχουν πάρει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την πλήρη και ου­σια­στι­κή εφαρ­μο­γή της Δί­χρο­νης Υπο­χρε­ω­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης, ει­σά­γο­νται τα αντι­κεί­με­να των Αγ­γλι­κών, της Γυ­μνα­στι­κής και της Ρο­μπο­τι­κής αλ­λοιώ­νο­ντας μια για πάντα τον χα­ρα­κτή­ρα της Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής. Και όλα αυτά ενά­ντια στις επι­στη­μο­νι­κές με­λέ­τες και επι­ση­μάν­σεις για τον χα­ρα­κτή­ρα που πρέ­πει να έχει η Προ­σχο­λι­κή Αγωγή.
Στην Δευ­τε­ρο­βάθ­μια, αυ­στη­ρο­ποιεί­ται η προ­α­γω­γή και η από­λυ­ση των μα­θη­τών σε Γυ­μνά­σιο και Λύ­κειο, δεί­χνο­ντας στους πιο αδύ­να­μους την έξοδο από το σχο­λείο ή, το πολύ, μια φτηνή και πρό­ω­ρη κα­τάρ­τι­ση .Αυτό γί­νε­ται μέσα από την αύ­ξη­ση των δια­γω­νι­σμά­των και των εξε­τα­ζό­με­νων μα­θη­μά­των με εξε­τά­σεις σε γυ­μνά­σιο και λύ­κειο δη­λα­δή την ανα­βάθ­μι­ση των γρα­πτών δο­κι­μα­σιών. Αλλά και την αύ­ξη­ση του βαθ­μού προ­α­γω­γής από 9, 5 σε 10. Αν θυ­μη­θού­με και τη συ­ζή­τη­ση για αξιο­λό­γη­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών με βάση τη βαθ­μο­λο­γία των μα­θη­τών τους, κα­τα­λα­βαί­νου­με ότι θα δυ­σκο­λέ­ψουν πολύ τα πράγ­μα­τα για τους μα­θη­τές και τις μα­θή­τριες. Έχου­με αύ­ξη­ση του εξε­τα­στι­κού φόρ­του προς με­γά­λη χαρά των φρο­ντι­στη­ρί­ων που θα δουν νέες επο­χές άν­θι­σης. Επί­σης, τι­μω­ρη­τι­κή είναι και η διά­τα­ξη για τους μα­θη­τές της Γ΄ Γυ­μνα­σί­ου οι οποί­οι, εάν δεν μπο­ρούν να πε­ρά­σουν την τάξη, την επα­να­λαμ­βά­νουν.

Επα­νέρ­χε­ται η επο­νεί­δι­στη Τρά­πε­ζα θε­μά­των στο Γε­νι­κό Λύ­κειο, που απο­τε­λεί χαράς ευαγ­γέ­λιο για τα φρο­ντι­στή­ρια. Δε μπο­ρού­με παρά να θυ­μη­θού­με τον εξα­πλα­σια­σμό των με­τε­ξε­τα­στέ­ων και την κατά 15% αύ­ξη­ση των φρο­ντι­στη­ρί­ων, στην πρώτη της εφαρ­μο­γή το 2014 η οποία είχε ως απο­τέ­λε­σμα την πα­ρα­πο­μπή του 20% των μα­θη­τών της Α λυ­κεί­ου για το Σε­πτέμ­βριο. Το χρο­νι­κό ενός προ­α­ναγ­γελ­θέ­ντος « θα­νά­του» για τους εφή­βους, αφορά πλέον τον έναν στους τέσ­σε­ρις μα­θη­τές των Γε­νι­κών Λυ­κεί­ων κατά μέσο όρο πα­νελ­λα­δι­κά, ενώ σε πολ­λούς υπο­βαθ­μι­σμέ­νους δή­μους καθώς και σε αρ­κε­τούς νο­μούς χτυ­πη­μέ­νους από την χρό­νια ανερ­γία, οι «με­τε­ξε­τα­στέ­οι» μα­θη­τές αγ­γί­ζουν το 1/3 του συ­νό­λου του μα­θη­τι­κού πλη­θυ­σμού των πε­ριο­χών αυτών. Το μή­νυ­μα είναι ξε­κά­θα­ρο και τα­ξι­κό. Το απο­λυ­τή­ριο του Γε­νι­κού Λυ­κεί­ου, αλλά και συ­να­κό­λου­θα η πρό­σβα­ση στην Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευ­ση, θα πα­ρα­μέ­νει άπια­στο όνει­ρο για παι­διά χι­λιά­δων οι­κο­γε­νειών λόγω οι­κο­νο­μι­κών και κοι­νω­νι­κών συν­θη­κών.
Στο στό­χα­στρο της κυ­βέρ­νη­σης μπαί­νουν και τα ημε­ρή­σια Ε.ΠΑ.Λ. με την κα­θιέ­ρω­ση ηλι­κια­κού ορίου –κόφτη τα 17 χρό­νια στις εγ­γρα­φές, με το πα­ντε­λώς αστή­ρι­κτο επι­χεί­ρη­μα της εν­δο­σχο­λι­κής βίας ανά­με­σα σε ανή­λι­κους και ενή­λι­κους μα­θη­τές και της βελ­τί­ω­σης της ανα­λο­γί­ας μα­θη­τών εκ­παι­δευ­τι­κών. Όσο για το δεύ­τε­ρο επι­χεί­ρη­μα, αντί να αυ­ξή­σει τους εκ­παι­δευ­τι­κούς, μειώ­νει τους μα­θη­τές! Η κυ­βέρ­νη­ση στε­ρεί έτσι, από τους απο­φοί­τους Λυ­κεί­ων, τη δυ­να­τό­τη­τα να απο­κτή­σουν ει­δι­κό­τη­τα. Ταυ­τό­χρο­να απο­κλεί­ει την επα­νέ­ντα­ξη νέων σε ένα εκ­παι­δευ­τι­κό σύ­στη­μα που είχαν εγκα­τα­λεί­ψει, στέλ­νο­ντάς τους βορά στα ιδιω­τι­κά ΙΕΚ και στις υπό ίδρυ­ση Σχο­λές Κα­τάρ­τι­σης μετά το γυ­μνά­σιο. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο μπαί­νουν ηλι­κια­κοί, θε­σμι­κοί, κοι­νω­νι­κοί και τα­ξι­κοί φραγ­μοί στις εγ­γρα­φές των μα­θη­τών και των μα­θη­τριών στα ΕΠΑ.Λ. αλλά και τί­θε­ται ου­σια­στι­κά ζή­τη­μα πα­ρα­βί­α­σης της συ­νταγ­μα­τι­κής υπο­χρέ­ω­σης της Πο­λι­τεί­ας για πα­ρο­χή ίσων ευ­και­ριών εκ­παί­δευ­σης για όλους! Βέ­βαια τώρα που τε­λεί­ω­σαν οι πε­λά­τες των « Σκόιλ ελι­κι­κού» και των « Μέτζη του νε­ο­κτή» επι­φυ­λάσ­σε­ται η Κε­ρα­μέ­ως να τους προ­σφέ­ρει και­νού­ριο πε­λα­το­λό­γιο στο πιάτο! Όπως έχει ήδη εξαγ­γελ­θεί, όλοι οι ιδιω­τι­κοί φο­ρείς ακόμα και τα επι­με­λη­τή­ρια, ο ΣΕΒ και άλλοι ερ­γο­δο­τι­κοί φο­ρείς μπο­ρούν να ιδρύ­ουν σχο­λές (ΣΕΚ) για τους από­φοι­τους γυ­μνα­σί­ου  τους οποί­ους προ­ο­ρί­ζουν για «έτοι­μο κρέας» στην μη­χα­νή της ελα­στι­κής απλή­ρω­της ερ­γα­σί­ας και κα­τάρ­τι­σης. Η επι­χεί­ρη­ση συρ­ρί­κνω­σης των ημε­ρή­σιων επαγ­γελ­μα­τι­κών λυ­κεί­ων βα­φτί­ζε­ται «απο­συμ­φό­ρη­ση» και οι μα­θη­τές και εκ­παι­δευ­τι­κοί πα­ρά­πλευ­ρες απώ­λειες.
Στην Γ΄ Λυ­κεί­ου αντι­κα­θί­στα­ται η κοι­νω­νιο­λο­γία από τα Λα­τι­νι­κά στην κα­τεύ­θυν­ση των αν­θρω­πι­στι­κών σπου­δών, πα­ρό­τι η κοι­νω­νιο­λο­γία έχει άμεση συ­νά­φεια με τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών  σχο­λών στις οποί­ες ει­σά­γο­νται οι επι­τυ­χό­ντες.Επι­πλέ­ον, η κοι­νω­νιο­λο­γία βοηθά να κα­τα­νο­ή­σου­με κα­λύ­τε­ρα τα κοι­νω­νι­κά φαι­νό­με­να, τις κοι­νω­νι­κές κρί­σεις και αλ­λα­γές και δίνει στα παι­διά τη δυ­να­τό­τη­τα να κα­τα­νο­ή­σουν την κοι­νω­νία μέσα στην οποία ζουν και αλ­λη­λε­πι­δρούν. Χωρίς να αμ­φι­σβη­τού­με τη χρη­σι­μό­τη­τα του κάθε μα­θή­μα­τος, θα πούμε ότι η ύπαρ­ξη των πα­νελ­λα­δι­κών δια­στρε­βλώ­νει τον τρόπο με­λέ­της όλων των μα­θη­μά­των στην Γ΄ τάξη του Λυ­κεί­ου και όχι μόνο, είτε ανή­κουν στα πα­νελ­λα­δι­κά εξε­τα­ζό­με­να, είτε όχι. Όσα δεν εξε­τά­ζο­νται απα­ξιώ­νο­νται τε­λεί­ως και όσα εξε­τά­ζο­νται με­λε­τώ­νται με λάθος τρόπο. Συ­νε­πώς η κα­τάρ­γη­ση των πα­νελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων και η ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση στα πα­νε­πι­στή­μια θα εξα­φά­νι­ζε την πηγή πολ­λών δει­νών.  Επι­πλέ­ον, πε­ριο­ρί­ζο­νται οι κα­τευ­θύν­σεις από 4 σε 3 για να μειω­θεί και ο αριθ­μός των ολι­γο­με­λών τμη­μά­των που τόσο τα­λαι­πώ­ρη­σαν το υπουρ­γείο την πε­ρα­σμέ­νη χρο­νιά μια που η κα­τάρ­γη­σή τους συ­νά­ντη­σε την σκλη­ρή και επί­μο­νη απά­ντη­ση του εκ­παι­δευ­τι­κού κι­νή­μα­τος.
Βέ­βαια η κυ­βέρ­νη­ση δε ξε­χνά­ει ότι με κάθε τρόπο πρέ­πει να προ­ω­θή­σει την αρι­στεία! Έτσι αυ­ξά­νει τα πρό­τυ­πα σχο­λεία και θε­σμο­θε­τεί πε­ρισ­σό­τε­ρες εξε­τά­σεις ει­σα­γω­γής και σκλη­ρή αξιο­λό­γη­ση. Η αρι­στεία, λοι­πόν, προ­ω­θεί­ται με συ­νε­χείς εξε­τά­σεις. Οι εκ­παι­δευ­τι­κοί που έχουν ορ­γα­νι­κές στα σχο­λεία που γί­νο­νται πρό­τυ­πα, τις χά­νουν και θα αξιο­λο­γού­νται αν θέ­λουν να δια­τη­ρή­σουν την θέση τους. Η αξιο­λό­γη­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών εφαρ­μό­ζε­ται κάθε 4 χρό­νια στα πρό­τυ­πα σχο­λεία. Η ίδρυ­ση, εξάλ­λου,  πρό­τυ­πων σχο­λεί­ων σε νο­μούς με μι­κρό­τε­ρο μα­θη­τι­κό δυ­να­μι­κό σε σχέση με τα με­γά­λα αστι­κά κέ­ντρα σε συν­δυα­σμό με τον ανώ­τα­το αριθ­μό μα­θη­τών για τη δη­μιουρ­γία τμή­μα­τος, οδη­γεί με μα­θη­μα­τι­κή ακρί­βεια στο κλεί­σι­μο εκα­το­ντά­δων μι­κρών σχο­λεί­ων σε όλη την Ελ­λά­δα.
Ει­σά­γε­ται νέο σύ­στη­μα επι­λο­γής στε­λε­χών. Ει­σά­γε­ται η επι­μόρ­φω­ση, αξιο­λό­γη­ση, με στόχο τον έλεγ­χο και την κα­τη­γο­ριο­ποί­η­ση εκ­παι­δευ­τι­κών και σχο­λεί­ων. Η εσω­τε­ρι­κή και εξω­τε­ρι­κή αξιο­λό­γη­ση των σχο­λι­κών μο­νά­δων, ακόμα και με βάση τις επι­δό­σεις των μα­θη­τών δεν απο­τε­λεί και­νο­το­μία αλλά ένα « ξα­να­πα­κε­τά­ρι­σμα» του ελέγ­χου και της κα­τη­γο­ριο­ποί­η­σης των σχο­λεί­ων και των εκ­παι­δευ­τι­κών μέσω της επι­μόρ­φω­σης-συμ­μόρ­φω­σης και της αυ­το­α­ξιο­λό­γη­σης-αξιο­λό­γη­σης. Αυ­ξά­νε­ται ο αριθ­μός των συ­νε­δριά­σε­ων που θα γί­νο­νται στην αρχή και στο τέλος της χρο­νιάς και κάθε δί­μη­νο. Ταυ­τό­χρο­να,θα τρέ­χουν ομά­δες δρά­σης για την επαγ­γελ­μα­τι­κή ανά­πτυ­ξη των εκ­παι­δευ­τι­κών όπου θα συμ­με­τέ­χουν 4 με 5 συ­νά­δελ­φοι. Ο προ­γραμ­μα­τι­σμός και η έκ­θε­ση ετή­σιου προ­γραμ­μα­τι­σμού στην αρχή της χρο­νιάς και η απο­λο­γι­στι­κή έκ­θε­ση, αναρ­τού­νται πε­ρι­λη­πτι­κά στην ιστο­σε­λί­δα του σχο­λεί­ου. Αυτό δίνει τη δυ­να­τό­τη­τα στους γο­νείς να συ­γκρί­νουν τα σχο­λεία. Τα σχο­λεία αξιο­λο­γού­νται τόσο εσω­τε­ρι­κά όσο και εξω­τε­ρι­κά μια και η απο­λο­γι­στι­κή έκ­θε­ση μπο­ρεί να κρί­νε­ται από το ΠΕΚΕΣ που θα δια­τυ­πώ­νει πα­ρα­τη­ρή­σεις.
Επί­σης κάθε σχο­λείο θα έχει τον δικό του εσω­τε­ρι­κό κα­νο­νι­σμό λει­τουρ­γί­ας με την άμεση εμπλο­κή του Συλ­λό­γου Γο­νέ­ων και της Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης. Από πότε η κάθε δη­μο­τι­κή πα­ρά­τα­ξη θα μπο­ρεί να απο­φα­σί­ζει τον εσω­τε­ρι­κό κα­νο­νι­σμό μιας διοι­κη­τι­κής μο­νά­δας όπως το σχο­λείο; Η γρα­φειο­κρα­τία επι­στρέ­φει δυ­να­μι­κά, ενώ δεν γί­νε­ται κα­νέ­νας λόγος για τον ελέ­φα­ντα στο δω­μά­τιο, δη­λα­δή την απου­σία της ευ­θύ­νης του κρά­τους για την εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γία των σχο­λι­κών μο­νά­δων και την από­δο­ση ευ­θύ­νης στους εκ­παι­δευ­τι­κούς είτε ατο­μι­κά είτε συλ­λο­γι­κά, μέσω του συλ­λό­γου δι­δα­σκό­ντων, για τις συ­νο­λι­κές συν­θή­κες που επι­κρα­τούν στην εκ­παί­δευ­ση! Από το πότε θα έρθει το προ­σω­πι­κό στα σχο­λεία ή από το εάν θα έχουν έγκαι­ρα κα­λυ­φθεί οι ανά­γκες σε τε­χνι­κή υπο­δο­μή. Το κρά­τος απου­σιά­ζει πα­ντε­λώς από την εξί­σω­ση! Και το κε­ρα­σά­κι στην τούρ­τα είναι η τι­μω­ρη­τι­κή ατο­μι­κή αξιο­λό­γη­ση εκ­παι­δευ­τι­κών που η Κε­ρα­μέ­ως δε­σμεύ­τη­κε ότι θα φέρει με ΠΝΠ και θα εφαρ­μό­σει το 21-22!

Επι­πρό­σθε­τα, ένας νέος ρόλος επι­φυ­λάσ­σε­ται στους εκ­παι­δευ­τι­κούς, αυτός του «εκ­παι­δευ­τι­κού εμπι­στο­σύ­νης». Κάτω από τον με­γα­λε­πή­βο­λο και αβα­ντα­δό­ρι­κο τίτλο κρύ­βο­νται νέα βάρη για όλους μας, αφού κα­λού­μα­στε να αντι­με­τω­πί­σου­με με προ­σω­πι­κή ευ­θύ­νη (sic) και χωρίς καμία ανά­λο­γη επι­στη­μο­νι­κή γνώση και κα­τάρ­τι­ση ζη­τή­μα­τα στη σχο­λι­κή μο­νά­δα (σχο­λι­κός εκ­φο­βι­σμός, μα­θη­σια­κές δυ­σκο­λί­ες, κ.α.) που πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στούν από ει­δι­κό επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό (πχ ψυ­χο­λό­γοι) και τις αντί­στοι­χες δομές (ΚΕΣΥ) οι οποί­ες βέ­βαια είναι υπο­στε­λε­χω­μέ­νες και αδυ­να­τούν να αντα­πε­ξέλ­θουν στις ανά­γκες που προ­κύ­πτουν.

Και σαν να μην έφτα­ναν όλα αυτά η δια­γω­γή των μα­θη­τών-μα­θη­τριών επι­στρέ­φει για να μεί­νει σε όλη τους την ζωή και αντί για την πρό­λη­ψη επα­νέρ­χο­νται οι πο­λυ­ή­με­ρες απο­βο­λές. Αντί να προ­ω­θη­θεί το μο­ντέ­λο ενός σχο­λεί­ου που αγα­πιέ­ται από τα παι­διά, ενι­σχύ­ε­ται η λο­γι­κή ενός σχο­λεί­ου που θα συμ­μορ­φώ­νει όσα παι­διά δεν μπο­ρούν να αντέ­ξουν στην πει­θάρ­χη­ση, την εντα­τι­κο­ποί­η­ση και τις απα­νω­τές εξε­τά­σεις.
Τέλος, τι­μω­ρού­νται με 2ετή και 3ετή απο­κλει­σμό οι ανα­πλη­ρω­τές και οι ανα­πλη­ρώ­τριες που δεν ανα­λαμ­βά­νουν υπη­ρε­σία. Τι και αν ένα με­γά­λο τμήμα τους προ­σλαμ­βά­νε­ται  ακόμα και στη μέση της χρο­νιάς!
Συ­νο­λι­κά το Πο­λυ­νο­μο­σχέ­διο για την Παι­δεία, είναι ένα νο­μο­σχέ­διο ενί­σχυ­σης των τα­ξι­κών φραγ­μών και στέλ­νει βορά τα παι­διά των χα­μη­λό­τε­ρων στρω­μά­των στον ιδιω­τι­κό τομέα ή στην κα­τάρ­τι­ση, εντα­τι­κο­ποιεί και κα­τη­γο­ριο­ποιεί το σχο­λείο, ενώ επι­χει­ρεί να πει­θαρ­χή­σει το προ­σω­πι­κό καθώς και  τους εκ­παι­δευ­τι­κούς. Η χει­ρα­γώ­γη­ση όλων από όλους μέσα από από­λυ­τα ελεγ­χό­με­νες και με­τρή­σι­μες δια­δι­κα­σί­ες άκρως ιε­ραρ­χι­κές και εξου­σια­στι­κές είναι ο βα­σι­κός στό­χος αυτού του νο­μο­σχε­δί­ου μαζί με τη δη­μιουρ­γία ενός σχο­λεί­ου πολ­λών τα­χυ­τή­των όπου η επι­τυ­χία θα είναι απο­κλει­στι­κό προ­νό­μιο λίγων κι εκλε­κτών.

Το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων, πρόβα τζε­νε­ρά­λε για τη συ­νέ­χεια
Όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα αυτό που μο­νο­πω­λού­σε την εκ­παι­δευ­τι­κή επι­και­ρό­τη­τα ήταν η εξ΄ απο­στά­σε­ως εκ­παί­δευ­ση. Η εξ’ απο­στά­σε­ως εκ­παί­δευ­ση ξε­κί­νη­σε ως ερ­γα­λείο δια­τή­ρη­σης της επι­κοι­νω­νί­ας με τους μα­θη­τές και τις μα­θή­τριές μας την εποχή του κο­ρο­νοϊ­ού. Πολύ γρή­γο­ρα φά­νη­κε όμως ότι άλλες ήταν οι στο­χεύ­σεις του υπουρ­γεί­ου που θέλει να κάνει κάθε κρίση, ευ­και­ρία για να πε­ρά­σει την πο­λι­τι­κή του. Είναι ένα ακόμα ερ­γα­λείο για την υλο­ποί­η­ση των ίδιων στό­χων που εξυ­πη­ρε­τεί και το νο­μο­σχέ­διο που κα­τα­τέ­θη­κε. Εξε­λί­χθη­κε, λοι­πόν, σε υπο­χρε­ω­τι­κή κα­τα­γρα­φή των «πρό­θυ­μων» με πιέ­σεις από διευ­θυ­ντές και σχο­λι­κούς συμ­βού­λους οι οποί­οι πάνε να εφαρ­μό­σουν ένα μο­ντέ­λο εκ­παί­δευ­σης για ανή­λι­κους που δεν εντάσ­σε­ται σε κα­νέ­να νο­μι­κό, παι­δα­γω­γι­κό και εκ­παι­δευ­τι­κό πλαί­σιο! Γιατί η τη­λεκ­παί­δευ­ση ήρθε για να μεί­νει και απλά αξιο­ποι­ή­θη­κε η πα­ρού­σα κρίση για να ει­σα­χθεί στην εκ­παι­δευ­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Το άτσα­λο της εφαρ­μο­γής της απλά απο­κά­λυ­πτε κα­λύ­τε­ρα τις σκο­πι­μό­τη­τες της κυ­βέρ­νη­σης.

Με τον ίδιο τρόπο και με το βλέμ­μα στο μέλ­λον, με­θο­δεύ­ε­ται και το άρον άρον άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων. Δεν έχου­με καμιά αμ­φι­βο­λία ότι η κυ­βέρ­νη­ση από μόνη της δε σκο­πεύ­ει να πάρει τα απα­ραί­τη­τα εκεί­να μέτρα που θα εξα­σφά­λι­ζαν την κατά το δυ­να­τόν ασφα­λή λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων. Με τον ίδιο τρόπο που ακόμα και τώρα δεν έχει εξα­σφα­λί­σει τις απα­ραί­τη­τες προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γία των νο­σο­κο­μεί­ων. Ελ­πί­ζει ότι θα απο­φύ­γει την εκτό­ξευ­ση των κρου­σμά­των βα­σι­σμέ­νη στον καλό καιρό και ανα­θέ­το­ντας στους εκ­παι­δευ­τι­κούς να εξα­σφα­λί­σουν τη μη εξά­πλω­ση του ιού. Πριν από μία εβδο­μά­δα ο κα­θη­γη­τής Τσιό­δρας δή­λω­νε ότι «τα παι­διά είναι πολ­λα­πλα­σια­στές της νόσου και γι’ αυτό απο­φα­σί­στη­κε το κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων». Μέσα σε λι­γό­τε­ρο από 7 ημέ­ρες η επί­ση­μη γραμ­μή του υπουρ­γεί­ου άλ­λα­ξε. Και αυτό όχι με βάση αυ­στη­ρά υγειο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια, όρους και δε­δο­μέ­να, αλλά κα­θα­ρά οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια. Επι­στρο­φή στην κα­νο­νι­κό­τη­τα ση­μαί­νει για χι­λιά­δες γο­νείς επι­στρο­φή στην ερ­γα­σία τους και άρα υπάρ­χει ανά­γκη να επι­στρέ­ψουν και οι μα­θη­τές στα σχο­λεία τους. Κάθε μέ­ρι­μνα για την υγεία πάει πε­ρί­πα­το μπρο­στά στις ανά­γκες της αγο­ράς! Η κυ­βέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να εξα­σφα­λί­σει το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων, ακόμα και για λίγο, ώστε να γίνει συ­νεί­δη­ση όλων μας ότι τα σχο­λεία μπο­ρούν να λει­τουρ­γούν και εν μέσω κρί­σης παν­δη­μί­ας. Δεν εν­δια­φέ­ρε­ται προ­φα­νώς για το ελά­χι­στο διά­στη­μα που απο­μέ­νει μέχρι τις κα­λο­και­ρι­νές δια­κο­πές, ούτε για την κά­λυ­ψη της ύλης. Ξε­κι­νά από την Γ΄ λυ­κεί­ου, πα­ρό­τι γνω­ρί­ζει ότι ελά­χι­στα παι­διά θα πα­ρα­κο­λου­θούν τα μα­θή­μα­τα, γιατί θε­ω­ρεί ότι θα γίνει πιο εύ­κο­λα απο­δε­κτό. Όμως, για τους νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρους κυ­βερ­νή­τες μας, το σχο­λείο δε μπο­ρεί να κλεί­νει κάθε τόσο, αφού αυτό έχει κό­στος για την οι­κο­νο­μία. Η κυ­βέρ­νη­ση θα ανοί­ξει λοι­πόν τα σχο­λεία με το βλέμ­μα στο φθι­νό­πω­ρο όταν απ’ ότι φαί­νε­ται η κρίση του κο­ρο­νοϊ­ού θα επα­νέλ­θει. Και τότε δεν υπάρ­χει πρό­θε­ση να εφαρ­μο­στεί κα­ρα­ντί­να, ούτε βέ­βαια να κλεί­σουν τα σχο­λεία. Η ανο­σία αγέ­λης φαί­νε­ται ότι είναι ο ανο­μο­λό­γη­τος στό­χος της κυ­βέρ­νη­σης. Με όποιο κό­στος μπο­ρεί να έχει αυτό για τους μα­θη­τές μας, τους γο­νείς τους και τους συ­να­δέλ­φους μας. Όλη η εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα, όλη η κοι­νω­νία, θα κλη­θεί να συμ­με­τά­σχει σε ένα πεί­ρα­μα όχι με προ­τε­ραιό­τη­τα την αν­θρώ­πι­νη ζωή αλλά τα κέρδη των εται­ρειών!

Σε αυτές τις κρί­σι­μες ώρες για το μέλ­λον του δη­μό­σιου σχο­λεί­ου

Είναι ώρα μαζί με τους γο­νείς, τους μα­θη­τές και τους συ­να­δέλ­φους μας να ορ­γα­νώ­σου­με την πάλη ενά­ντια στα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης. Έχου­με και την δύ­να­μη και την εμπει­ρία να ακυ­ρώ­σου­με αυ­τούς τους εκ­παι­δευ­τι­κούς σχε­δια­σμούς όπως κά­να­με και στο πα­ρελ­θόν.
Να μην ανοί­ξουν άμεσα τα σχο­λεία μια που δε προ­λα­βαί­νουν να θω­ρα­κι­στούν απέ­να­ντι στον κο­ρο­νο­ϊό. Για να ανοί­ξουν το φθι­νό­πω­ρο με όρους που εξα­σφα­λί­ζουν μικρό αριθ­μό μα­θη­τών ανά τάξη πρέ­πει κατ’ αρχήν να κα­λυ­φτούν με μα­ζι­κούς μό­νι­μους διο­ρι­σμούς όλα τα ορ­γα­νι­κά κενά, να εξα­σφα­λι­στούν οι απα­ραί­τη­τες κτι­ρια­κές υπο­δο­μές,  να στα­μα­τή­σουν οι με­τα­κι­νή­σεις εκ­παι­δευ­τι­κών σε πολλά σχο­λεία, να εξα­σφα­λι­στεί ο συ­στη­μα­τι­κός κα­θα­ρι­σμός τους με προ­σλή­ψεις μό­νι­μων κα­θα­ρι­στριών και κα­θα­ρι­στών, να μειω­θεί το όριο συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης για τους εκ­παι­δευ­τι­κούς, να προ­στα­τευ­τούν τα παι­διά με την πα­ρου­σία νο­ση­λευ­τριών-ων και παι­δο­ψυ­χο­λό­γων και να παρ­θούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα για την ασφα­λή λει­τουρ­γία τους.
Κα­λού­με τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της ΟΛΜΕ επι­τέ­λους να στα­θούν στο ύψος των πε­ρι­στά­σε­ων και με αί­σθη­μα ευ­θύ­νης απέ­να­ντι στους χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νους του κλά­δου να ανα­λά­βουν την ευ­θύ­νη τους στην ορ­γά­νω­ση του αγώνα και να κα­λέ­σουν Απερ­γία –αποχή από κάθε δια­δι­κα­σία αυ­το­α­ξιο­λό­γη­σης και αξιο­λό­γη­σης σύμ­φω­να και με τις απο­φά­σεις των 77 συλ­λό­γων ΠΕ και ΕΛΜΕ για απερ­γία-απο­χή από κάθε τέ­τοια δια­δι­κα­σία.
Συ­ντο­νί­ζου­με τα επό­με­να βή­μα­τά μας με όλα τα μα­χό­με­να πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία τόσο στην εκ­παί­δευ­ση και το χώρο των ερ­γα­ζο­μέ­νων ενά­ντια στα αντιεκ­παι­δευ­τι­κά σχέ­δια αλλά και την κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κή παν­δη­μία που ετοι­μά­ζουν και θα υλο­ποι­ή­σουν -μετά την υγειο­νο­μι­κή κρίση.
Στη­ρί­ζου­με τα αι­τή­μα­τα των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων της 28 Απρί­λη ημέρα πα­νελ­λα­δι­κής κι­νη­το­ποί­η­σης για την στή­ρι­ξη του ΕΣΥ δη­λώ­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να την  αντί­θε­σή μας στην κυ­βερ­νη­τι­κή επί­θε­ση που υλο­ποιεί­ται σε καιρό παν­δη­μί­ας
Στη­ρί­ζου­με συμ­με­τέ­χου­με στις πα­νελ­λα­δι­κές πα­νεκ­παι­δευ­τι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες που κα­λούν οι εκ­παι­δευ­τι­κές ομο­σπον­δί­ες την Πέμ­πτη 30/4.
Στη­ρί­ζου­με-συμ­με­τέ­χου­με στις εκ­δη­λώ­σεις –κι­νη­το­ποι­ή­σεις της Ερ­γα­τι­κής Πρω­το­μα­γιάς με τα αυ­ξη­μέ­να προ­βλή­μα­τα και διεκ­δι­κώ­ντας όλα μας τα δι­καιώ­μα­τα που δέ­χο­νται επί­θε­ση.
Νίκος Ανα­στα­σιά­δης (εκ­παι­δευ­τι­κός B’ θμιας Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης)

Μι­χά­λης Βερ­γί­τσης (εκ­παι­δευ­τι­κός Β΄ θμιας, ΕΛΜΕ Νό­τιας Αθή­νας)

Μάρ­κος Γαρ­μπής (εκ­παι­δευ­τι­κός Β΄ θμιας Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής)

Έφη Κα­ρα­νά­σου (εκ­παι­δευ­τι­κός B’ θμιας, μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Νομού Φω­κί­δας & αι­ρε­τό μέλος ΠΥΣΔΕ)

Κυ­ριά­κος Κων­στα­ντού­λας (εκ­παι­δευ­τι­κός Β΄ θμιας εκ­παί­δευ­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης)

Έφη Λάζου (Θε­α­τρο­λό­γος – Εκ­παι­δευ­τι­κός Α’ θμιας Ζα­κύν­θου)

Αρετή Μπο­βο­λή (εκ­παι­δευ­τι­κός Β΄ Θμιας εκ­παί­δευ­σης ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης)

Χρι­στί­να Πα­να­γιω­τί­δου (ανα­πλη­ρώ­τρια Α’ θμιας Ανα­το­λι­κής Ατ­τι­κής)

Κα­τε­ρί­να Πα­πα­δο­πού­λου (εκ­παι­δευ­τι­κός Α΄ θμιας)

Γιάν­νης Παπ­πάς (πλη­ρο­φο­ρι­κός Α΄ θμιας εκ­παί­δευ­σης ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης)

Πόλυ Σύ­ριγ­γα-Μα­νώ­λη (εκ­παι­δευ­τι­κός Α΄ θμιας Αλί­μου-Ελ­λη­νι­κού-Αρ­γυ­ρού­πο­λης, μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου «ο Θου­κυ­δί­δης»)

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.