Ενάντια στην κατάργηση των καλλιτεχνικών στα σχολεία

Ενάντια στην κατάργηση των καλλιτεχνικών στα σχολεία

  • |

Tην Τρίτη 23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας , από εκπαιδευτικούς των κλάδων των Καλλιτεχνικών, των Κοινωνικών Επιστημών, της Οικονομίας και των Πολιτ. Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων, έπειτα από την απόφαση της κυβέρνησης για την κατάργηση των καλλιτεχνικών στα σχολεία .

Εκα­το­ντά­δες

 εκ­παι­δευ­τι­κοί αντα­πο­κρί­θη­καν στο κά­λε­σμα της ΟΛΜΕ.  Η από­φα­ση της κυ­βέρ­νη­σης  ου­σια­στι­κά είναι η υπο­βάθ­μι­ση των ει­δι­κο­τή­των για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν ΠΕ08 (Καλ­λι­τε­χνι­κών), ΠΕ78 (Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών), ΠΕ80 (Οι­κο­νο­μί­ας) και ΠΕ81 (Πολιτ. Μη­χα­νι­κών – Αρ­χι­τε­κτό­νων) από τη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση εξαι­τί­ας του νέου ωρο­λο­γί­ου προ­γράμ­μα­τος.  Οι εκ­παι­δευ­τι­κοί ζή­τη­σαν να συ­να­ντη­θούν με την ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου. Ωστό­σο, το αί­τη­μα δεν έγινε δεκτό Στην συ­γκέ­ντρω­ση αλ­λη­λέγ­γυοι ήταν καλ­λι­τε­χνι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες και οι support art workers.

Αλέξανδρος Θεοδωρίδης

Έπει­τα από την πε­ρί­ο­δο της κα­ρα­ντί­νας  η κυ­βέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο παι­δεί­ας, βρήκε την κα­τάλ­λη­λη ευ­και­ρία για να ανοί­ξει τον ασκό του Αιό­λου στην παι­δεία, δη­λα­δή την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και την εντα­τι­κο­ποί­η­ση. Ήδη από τις πρώ­τες μέρες μετά την κα­ρα­ντί­να φά­νη­καν οι προ­θέ­σεις του υπουρ­γεί­ου όταν ανα­κοί­νω­σε ότι θα βάλει κά­με­ρες μέσα στις τά­ξεις.

Στην συ­νέ­χεια του ίδιου μο­τί­βου ανα­κοί­νω­σε πριν λίγες ημέ­ρες την κα­τάρ­γη­ση των καλ­λι­τε­χνι­κών, της κοι­νω­νιο­λο­γί­ας και άλλων ει­δι­κο­τή­των από το λύ­κειο με πρό­φα­ση την μειω­μέ­νη συμ­με­το­χή των μα­θη­τών. Η αλή­θεια βέ­βαια είναι ότι η υπο­τί­μη­ση των συ­γκε­κρι­μέ­νων μα­θη­μά­των προ­έρ­χε­ται από όσα έπρα­ξαν όλες οι μνη­μο­νι­κές κυ­βερ­νή­σεις. Η αύ­ξη­ση της ύλης, η δυ­σκο­λία των εξε­τά­σε­ων και η μεί­ω­ση του κα­θη­γη­τι­κού προ­σω­πι­κού, δη­μιουρ­γούν τε­ρά­στια κενά στους μα­θη­τές και τις μα­θή­τριες του λυ­κεί­ου με απο­τέ­λε­σμα να μην έχουν χρόνο να ασχο­λη­θούν με άλλα μα­θή­μα­τα πέραν των μα­θη­μά­των που δί­νουν στις πα­νελ­λή­νιες εξε­τά­σεις.

Η συ­γκε­κρι­μέ­νη πο­λι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται χρό­νια, έχει ως στόχο την ενί­σχυ­ση των φρο­ντι­στη­ρί­ων πράγ­μα που οδη­γεί στην υπο­βάθ­μι­ση της δη­μό­σια και δω­ρε­άν παι­δεί­ας.

Σε αυτό τον καμβά βρί­σκε­ται και η από­φα­ση κα­τάρ­γη­σης μα­θη­μά­των από το λύ­κειο. Επι­πλέ­ον, αφή­νει χωρίς ερ­γα­σία πολ­λούς κα­θη­γη­τές και κα­θη­γή­τριες, συμ­βα­σιού­χους. Η παι­δεία οφεί­λει να είναι δη­μό­σια δω­ρε­άν και όχι για λί­γους και εκλε­κτούς. Επι­πλέ­ον το σχο­λείο οφεί­λει να είναι χώρος που να ενι­σχύ­ει την κρι­τι­κή σκέψη των παι­διών και όχι να προ­ε­τοι­μά­ζει να πο­λε­μή­σουν στην με­γά­λη αρένα του αντα­γω­νι­σμού και του κέρ­δους.

/rproject.gr/