Ημερίδα για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08) – Λάρισα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ημερίδα για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08) – Λάρισα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Διαβούλευση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Θεσσαλίας (EL08)

H Eιδική Γραμματεία Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και η Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο
2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα, σας προσκαλούν σε:
ΗΜΕΡΙΔΑ
με θέμα: «1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλία (EL08)»

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017, 09:30 π.μ.
Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο
Ρούσβελτ 59, 41222 Λάρισα

Η ενεργός συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη και αποφασιστικής σημασίας προκειμένου η διαδικασία της διαβούλευσης να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Οι απόψεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αποτελέσουν υλικό για τη διαμόρφωση του οριστικού Σχεδίου Διαχείρισης.

Πληροφορίες για τη διαδικασία διαβούλευσης καθώς και τα κείμενα του Αναθεωρημένου Προσχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο http://wfdver.ypeka.gr/

Πληροφορίες
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Τηλ.: 213 1515412, 213 1515421
e-mail: info.egy@prv.ypeka.gr
Ηλεκτρονικές συμμετοχές στη ακόλουθη διεύθυνση:
http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/events-seminars-gr/

Πρόγραμμα Ημερίδας
«Διαβούλευση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL8)»
Λάρισα, 26.09.2017
Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

09:30 Προσέλευση – Εγγραφές

10:00 Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί
Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος
Ειδικός Γραμματέας Υδάτων
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Δήμαρχοι
Εκπρόσωποι φορέων

10:30 1
η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και διαδικασίες διαβούλευσης
Μ. Γκίνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος,
Ειδική Γραμματεία Υδάτων

10:45 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας: Ανάγκες, υδατικοί πόροι και σημαντικά ζητήματα διαχείρισης
Σ. Παπαγρηγορίου, Δ. Καλοδούκας, Β. Περλέρος, Ε. Γαβαλάκη, Κ. Οικονόμου

11:10 Καθορισμός Επιφανειακών και Υπογείων υδατικών συστημάτων, ΤΥΣ/ΙΤΥΣ, Προστατευόμενες
Περιοχές, Πιέσεις. Ταξινόμηση Επιφανειακών και Υπογείων υδατικών συστημάτων
Ε. Γαβαλάκη, Β. Περλέρος

11:40 Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος
Α. Τορτοπίδης, Α. Καλλιγοσφύρη, Γ. Κοτζαγεώργης

12:00 Διάλειμμα

12:20 Αναθεωρημένοι περιβαλλοντικοί στόχοι, Πρόγραμμα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων
Γ. Κοτζαγεώργης, Δ. Καλοδούκας, Β. Περλέρος
12:50 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επί του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών
Μ. Μαρουλάκης, E. Ντάκου

13:10 Ερωτήσεις επί των εισηγήσεων

13:45 Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις – Παρεμβάσεις, Διευκρινίσεις ομιλητών
Συμπεράσματα – Κλείσιμο Ημερίδας