Η κ. Δούρου παίζει με τη μεγάλη φωτιά, που άναψε η κρίση των σκουπιδιών

Η κ. Δούρου παίζει με τη μεγάλη φωτιά, που άναψε η κρίση των σκουπιδιών

|

Οι ατελείωτες ουρές των απορριμματοφόρων έξω από τον κορεσμένο ΧΥΤΑ της Φυλής δεν ο-φείλονται σε «προγραμματισμένες εργασίες στο χώρο του ΧΥΤΑ, λόγω των έντονων βροχοπτώσε-ων» όπως λέει η ανακοίνωση του ΕΔΣΝΑ, αλλά στην πολιτική της περιφέρειας Αττικής και της κ. Δούρου.

Η απα­ρά­δε­κτη ολι­γω­ρία  και οι λα­θε­μέ­νες επι­λο­γές της κ. Δού­ρου, της πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής και της κυ­βέρ­νη­σης μας οδη­γούν με μα­θη­μα­τι­κή ακρί­βεια στην με­γα­λύ­τε­ρη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή κρίση που έχει γνω­ρί­σει ποτέ η Ατ­τι­κή.

Δεν υπάρ­χει άν­θρω­πος που να μην  γνώ­ρι­ζε πως η χω­ρη­τι­κό­τη­τα του ΧΥΤΑ Φυλής είχε εξα­ντλη­θεί από το 2017.

Και όμως η κ. Δού­ρου αντί να αντι­με­τω­πί­σει το πρό­βλη­μα του κο­ρε­σμού του ΧΥΤΑ κά­νο­ντας νέες εγκα­τα­στά­σεις τε­λι­κής διά­θε­σης εκτός Φυλής, προ­τί­μη­σε να παί­ξει κα­θυ­στε­ρή­σεις κά­νο­ντας συ­νε­χείς «εσω­τε­ρι­κές» επε­κτά­σεις στον ΧΥΤΑ Φυλής.

Αρ­χι­κά, ψή­φι­σε ένα ΠΕΣΔΑ που δεν πε­ριε­λάμ­βα­νε χω­ρο­θε­τή­σεις ΧΥΤΥ. Αρ­γό­τε­ρα υπο­σχέ­θη­κε πως θα βρε­θούν  χώροι για νέους ΧΥΤΥ μέσα από την αλή­στου μνή­μης πο­λυ­δια­φη­μι­σμέ­νη με­λέ­τη για τα ανε­νερ­γά λα­το­μεία της Ατ­τι­κής.

Τον Σε­πτέμ­βριο του 2017 η κ. Δού­ρου απο­φά­σι­σε την πρώτη με­γά­λη επέ­κτα­ση του ΧΥΤΑ Φυλής.

Απο­φά­σι­σε να γε­μί­σει με σκου­πί­δια τον χώρο που προ­βλε­πό­ταν να γί­νουν τα ερ­γο­στά­σια που ήθελε να κάνει ο τέως πε­ρι­φε­ρειάρ­χης κ. Σγου­ρός και  υπο­σχέ­θη­κε πως ο ΧΥΤΑ Φυλής θα δε­χτεί ακόμα  3.500.000 m3 σκου­πι­διών για να αντέ­ξει μέχρι τα τέλη του 2019 που υπο­τί­θε­ται πως θα  είχαν υλο­ποι­η­θεί μια σειρά από τα νέα έργα ΠΕΣΔΑ Ατ­τι­κής.

Σή­με­ρα βρι­σκό­μα­στε στις αρχές του 2019 και ούτε ο ΧΥΤΑ άντε­ξε και ούτε κα­νέ­νας νέος ΧΥΤΥ  έγινε. Τον Ιού­νιο του 2018 όταν όλοι κα­τα­λά­βαι­ναν πως παρά την τε­ρά­στια επέ­κτα­ση ο ΧΥΤΑ δεν θα αντέ­ξει, ο ΕΔΣΝΑ απο­φά­σι­σε να κάνει και νέα επέ­κτα­ση στην εξα­ντλη­μέ­νη Α΄ Φάση  ώστε να μπο­ρεί ο ΧΥΤΑ να δε­χτεί άλλα 1.600.000 m3 σκου­πι­διών για να αντέ­ξει ως τον Ια­νουά­ριο του 2020.

Αφού δεν έγινε κα­νέ­νας νέος ΧΥΤΥ, θα έπρε­πε να βρε­θεί κά­ποιος τρό­πος να εξα­κο­λου­θούν τα σκου­πί­δια να πη­γαί­νουν στην Φυλή μέχρι να πε­ρά­σουν και οι αυ­το­διοι­κη­τι­κές  εκλο­γές του Μαΐου του 2019.

Μετά τις  εκλο­γές του Μαΐου θα έρθει και η με­γά­λη λυ­πη­τε­ρή για τη Δυ­τι­κή Ατ­τι­κή και τη Δυ­τι­κή Αθήνα, που θα είναι η νέα με­γά­λη επέ­κτα­ση του ΧΥΤΑ Φυλής για 1η φορά στην Γ΄ Φάση και μά­λι­στα δίπλα στην Ατ­τι­κή οδό.

Η δι­καιο­λο­γία θα είναι για ακόμα μια φορά  ακρι­βώς η ίδια. Θα μας πουν πως «δεν υπάρ­χουν έτοι­μες άλλες εγκα­τα­στά­σεις και έτσι υπο­χρε­ω­νό­μα­στε με βαριά καρ­διά να επε­κτεί­νου­με την εγκα­τά­στα­ση της Φυλής».

Ακόμα και σή­με­ρα που ο ΧΥΤΑ κο­ντεύ­ει να σκά­σει και λόγω έλ­λει­ψης χώρου σχη­μα­τί­ζο­νται ατε­λεί­ω­τες ουρές απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων που δεν μπο­ρούν να αδειά­σουν, ο ΕΔΣΝΑ λέει πως οι κα­θυ­στε­ρή­σεις «οφεί­λο­νται στο γε­γο­νός ότι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες ερ­γα­σί­ες στο χώρο του ΧΥΤΑ, λόγω των έντο­νων βρο­χο­πτώ­σε­ων των τε­λευ­ταί­ων ημε­ρών, δεν έγινε δυ­να­τόν να ολο­κλη­ρω­θούν εγκαί­ρως». Το σε­νά­ριο πε­ρι­λαμ­βά­νει και μο­νά­δα ή μο­νά­δες καύ­σης σκου­πι­διών πάντα στη Δυ­τι­κή Ατ­τι­κή.

Το ΔΥ­ΤΙ­ΚΟ ΜΕ­ΤΩ­ΠΟ πριν ακόμα ψη­φι­στεί το νέο ΠΕΣΔΑ είχε προει­δο­ποι­ή­σει για αυτήν την δρα­μα­τι­κή εξέ­λι­ξη. Σή­με­ρα επι­βάλ­λε­ται να απο­τρα­πούν τα σχέ­δια της επέ­κτα­σης της Φυλής.

Το σύν­θη­μά μας είναι:

Ούτε ένα μέτρο επέ­κτα­ση – ούτε ένα κιλό σκου­πί­δι στην Φυλή.

Το ΔΥ­ΤΙ­ΚΟ ΜΕ­ΤΩ­ΠΟ καλεί τους όλους τους κα­τοί­κους στα Δυ­τι­κά να ξε­ση­κω­θούν τώρα, πριν από τις εκλο­γές, και να πε­ρι­φρου­ρή­σουν και να προ­στα­τεύ­σουν τον χώρο της Γ΄ Φάσης.

Κα­λού­με κάθε πο­λί­τη της Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής και της Δυ­τι­κής Αθή­νας

την Κυ­ρια­κή  7 Απρι­λί­ου σε κα­τά­λη­ψη του χώρου της Γ΄ Φάσης.

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας