Μέτωπο αγώνα για Δημόσια Δωρεάν Υγεία

Μέτωπο αγώνα για Δημόσια Δωρεάν Υγεία

  • |

21 Οκτώβρη η πανελλαδική πανυγειονομική απεργία ΟΕΝΓΕ-ΠΟΕΔΗΝ

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σειρά μα­ζι­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων από τα τέλη Αυ­γού­στου μέχρι και τις 21 Σε­πτέμ­βρη απα­ντώ­ντας ενω­τι­κά και δυ­να­μι­κά στην προ­σπά­θεια της κυ­βέρ­νη­σης να υπάρ­ξει κύμα απο­λύ­σε­ων στη δη­μό­σια υγεία, μέσω των ανα­στο­λών ερ­γα­σί­ας στους ανεμ­βο­λί­α­στους υγειο­νο­μι­κούς. Μια δια­δι­κα­σία που θα βοη­θού­σε τα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης να προ­χω­ρή­σει όλες τις απο­φά­σεις που έχει κατά και­ρούς πάρει, όπως η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση με­γά­λων νο­σο­κο­μεί­ων μέσω ΣΔΙΤ (Συ­μπρά­ξεις Δη­μό­σιου Ιδιω­τι­κού Τομέα) και με αυτόν τον τρόπο να οδη­γή­σει στην πλήρη διά­λυ­ση του ΕΣΥ.

Θοδωρής Πατσατζής |

Ο κό­σμος απο­σβο­λω­μέ­νος πα­ρα­κο­λου­θεί την κυ­βέρ­νη­ση να απο­δυ­να­μώ­νει τις δη­μό­σιες δομές που έχουν σώσει ό, τι μπο­ρού­σε να σωθεί στη μάχη ενά­ντια στον Covid-19. Απο­δυ­να­μώ­νει τους ερ­γα­ζό­με­νους  του ΕΣΥ που έχουν εξα­ντλη­θεί  ψυ­χι­κά και σω­μα­τι­κά, για να αντα­πε­ξέλ­θουν στις αυ­ξη­μέ­νες ανά­γκες τόσο των ασθε­νών με Covid , όσο και των ασθε­νών με άλλες νο­σή­μα­τα, των οποί­ων οι ανά­γκες είναι πε­ρισ­σό­τε­ρο αυ­ξη­μέ­νες λόγω των τρα­γι­κών κα­θυ­στε­ρή­σε­ων που προ­έ­κυ­ψαν από την εξαι­ρε­τι­κά δυ­σχε­ρή πρό­σβα­ση  στα  δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία στην διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας.

Όσο και αν αυτό ακού­γε­ται πα­ρά­λο­γο είναι η σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Δεν εξη­γεί­ται αλ­λιώς ότι η κυ­βέρ­νη­ση δεν είναι δια­τε­θει­μέ­νη να εφαρ­μό­σει το νόμο που ψή­φι­σε για τους μη εμ­βο­λια­σμέ­νους υγειο­νο­μι­κούς ώστε να μην προ­σλά­βει τους συμ­βα­σιού­χους ορι­σμέ­νου χρό­νου για 3 μήνες, όπως αυτός προ­βλέ­πει. Στην πρό­σφα­τη συ­νά­ντη­ση της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ (Πα­νελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Ερ­γα­ζο­μέ­νων στα Δη­μό­σια Νο­σο­κο­μεία) με τον νέο υπουρ­γό υγεί­ας Θ. Πλεύ­ρη η μόνη δέ­σμευ­ση που πήρε ο υπουρ­γός ήταν να δώσει πα­ρά­τα­ση στις συμ­βά­σεις όσων ήδη δου­λεύ­ουν στο ΕΣΥ και λή­γουν στις 31/10.

Την ίδια ώρα οι κλί­νες ΜΕΘ (Μο­νά­δες Εντα­τι­κής Θε­ρα­πεί­ας) έχουν πε­ριο­ρι­στεί και δεν υπάρ­χει η δυ­να­τό­τη­τα να φτια­χτούν ούτε αυ­το­σχέ­διες όπως στις προη­γού­με­νες φά­σεις της παν­δη­μί­ας λόγω των τε­ρα­στί­ων ελ­λεί­ψε­ων προ­σω­πι­κού. Ακόμη και οι πρω­το­βάθ­μιες μο­νά­δες υγεί­ας υπο­λει­τουρ­γούν καθώς το προ­σω­πι­κό τους είτε ήδη έχει με­τα­κι­νη­θεί σε Νο­σο­κο­μεία για την κά­λυ­ψη κενών είτε δου­λεύ­ει σε εξο­ντω­τι­κούς ρυθ­μούς λόγω και της ρα­γδαί­ας αύ­ξη­σης του προ­λη­πτι­κού ελέγ­χου σε μα­θη­τές, επα­φές κρου­σμά­των κ.α. Ενώ σύμ­φω­να με τρο­πο­λο­γία της κυ­βέρ­νη­σης που ψη­φί­στη­κε στη βουλή οι διοι­κή­σεις των νο­σο­κο­μεί­ων, κατά πα­ρέκ­κλι­ση των εθνι­κών δια­τά­ξε­ων, μπο­ρούν να προ­χω­ρούν σε συμ­βά­σεις με ιδιώ­τες και να προ­σλά­βουν συμ­βα­σιού­χους από ερ­γο­λα­βι­κές εται­ρεί­ες και outsourcing σε διοι­κη­τι­κές και τε­χνι­κές υπη­ρε­σί­ες, στην κα­θα­ριό­τη­τα, στα τα­κτι­κά εξω­τε­ρι­κά ια­τρεία, το λο­γι­στή­ριο, τη μι­σθο­δο­σία, στη φύ­λα­ξη και στην εστί­α­ση. Είναι σαφές ότι καμία πο­λι­τι­κή βού­λη­ση δεν υπάρ­χει για ου­σια­στι­κή ενί­σχυ­ση της Δη­μό­σιας Υγεί­ας με μα­ζι­κές μό­νι­μες προ­σλή­ψεις, όπως επα­νει­λημ­μέ­να έχει ζη­τη­θεί από τις ομο­σπον­δί­ες των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο ΕΣΥ.

Ανυ­πα­κοή

Είναι θε­τι­κό ότι η ΠΟ­Ε­ΔΗΝ καλεί τους υγειο­νο­μι­κούς σε γε­νι­κή ανυ­πα­κοή το­νί­ζο­ντας ότι δεν πρό­κει­ται να συμ­με­τέ­χει σε οτι­δή­πο­τε μειώ­νει συν­δι­κα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα και δυ­να­τό­τη­τες απερ­γί­ας και ότι δεν θα πει­θαρ­χή­σει στο νόμο Χα­τζη­δά­κη, με τη μη εγ­γρα­φή στο ΓΕ­ΜΗ­ΣΟΕ (Γε­νι­κό Μη­τρώο Συν­δι­κα­λι­στι­κών Ορ­γα­νώ­σε­ων). Είναι επί­σης πολύ θε­τι­κό ότι η Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ απο­φά­σι­σε να κλι­μα­κώ­σει τη δράση της τον Οκτώ­βρη. Έτσι η Τρίτη 5 Οκτώ­βρη ήταν ημέρα δρά­σης για τις ελα­στι­κές ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις με στόχο να ανα­δει­χθούν τα ζη­τή­μα­τα της δια­σφά­λι­σης των θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας με μο­νι­μο­ποί­η­ση των συμ­βα­σιού­χων, και η ανά­γκη μα­ζι­κών προ­σλή­ψε­ων μό­νι­μου προ­σω­πι­κού. Είναι άμεση η ανά­γκη να πα­ρα­μεί­νουν στη δου­λεία οι Συμ­βα­σιού­χοι Ορι­σμέ­νου Χρό­νου όλων των ει­δι­κο­τή­των (πχ. κα­θα­ρί­στριες κ.α.) και να μην ξα­να­μπούν οι ερ­γο­λά­βοι στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία σε αντί­θε­ση με όσα στο­χεύ­ει η κυ­βέρ­νη­ση.

Στις 8 Οκτώ­βρη συ­ζη­τή­θη­κε στο Συμ­βού­λιο Επι­κρα­τεί­ας η προ­σφυ­γή της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ για το θέμα των ανα­στο­λών. Απο­φα­σί­στη­κε κι­νη­το­ποί­η­ση έξω από το ΣΤΕ με πρω­ι­νή στάση ερ­γα­σί­ας. Στις 13 Οκτώ­βρη έγινε ημέρα πα­νελ­λα­δι­κής δρά­σης ενά­ντια στις συγ­χω­νεύ­σεις και συρ­ρί­κνω­ση νο­σο­κο­μεί­ων με μα­ζι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις σε νο­σο­κο­μεία της Πε­ρι­φέ­ρειας (Μεσ­σο­λόγ­γι, Αμα­λιά­δα, Γιαν­νι­τσά κ.α.).

Η με­γά­λη κλι­μά­κω­ση όλων αυτών των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων θα είναι την Πέμ­πτη 21 Οκτώ­βρη όπου μετά από πρό­τα­ση της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νο­σο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελ­λά­δας (ΟΕΝΓΕ) θα υπάρ­ξει κοινή απερ­για­κή δράση και συ­γκέ­ντρω­ση της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ με 24ωρη πα­νελ­λα­δι­κή απερ­γία για την πε­ρι­φέ­ρεια και στάση ερ­γα­σί­ας για την πρω­ι­νή βάρ­δια στην Αθήνα.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στα νο­σο­κο­μεία χρειά­ζε­ται να ανα­ζη­τή­σουν τις μέ­γι­στες δυ­να­τές συμ­μα­χί­ες για να μπο­ρέ­σουν να απα­ντή­σουν όσο πιο μα­ζι­κά γί­νε­ται στα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης. Για πραγ­μα­τι­κούς λό­γους. Είναι τόσο μειω­μέ­νο το προ­σω­πι­κό σε ορι­σμέ­νες κλι­νι­κές, μο­νά­δες και τμή­μα­τα που δεν υπάρ­χει προ­σω­πι­κό να απερ­γή­σει καθώς τα νο­σο­κο­μεία χρειά­ζε­ται να έχουν και προ­σω­πι­κό ασφα­λεί­ας. Επί­σης γιατί η πα­ρο­χή δη­μό­σιας και δω­ρε­άν υγεί­ας με ποιό­τη­τα απο­δεί­χθη­κε πε­ρί­τρα­να ότι είναι κα­θο­ρι­στι­κή για την επι­βί­ω­σή μας. Και αυτά όσο μπο­ρού­σαν από την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και την υπο­στε­λέ­χω­ση τα πα­ρεί­χαν οι δη­μό­σιες μο­νά­δες υγεί­ας. Αντί­θε­τα οι ιδιω­τι­κές δομές είτε απο­δεί­χθη­κε ότι δεν τη­ρούν με ευ­λά­βεια τα μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας (βλέπε το πό­σους νε­κρούς κό­στι­σε η κλι­νι­κή Τα­ξιάρ­χης κ.α.) είτε ότι μόνο αν το κρά­τος τους χρυ­σο­πλη­ρώ­σει δια­θέ­τουν τις κλί­νες τους (κι αυτές μόνο για άλλα νο­σή­μα­τα και όχι για covid-19).

Είναι πολύ κρί­σι­μο να υπάρ­ξουν πρω­το­βου­λί­ες όπως αυτή με την κοινή σύ­σκε­ψη των Δ.Σ. των σω­μα­τεί­ων των νο­σο­κο­μεί­ων της Δυτ. Αθή­νας (Ατ­τι­κόν, Θριά­σιο, Δρο­μο­κα­ΐ­τειο, ΨΝΑ Δαφνί) που καλεί σε συ­γκέ­ντρω­ση την Πέμ­πτη 30 Σε­πτεμ­βρί­ου στην Πλα­τεία Δη­μαρ­χεί­ου Πε­ρι­στε­ρί­ου, μαζί με μα­ζι­κούς φο­ρείς της Δυ­τι­κής Αθή­νας. Μια πρω­το­βου­λία που είναι βέ­βαιο ότι θα μπο­ρού­σε να απλω­θεί κα­λύ­τε­ρα και να μα­ζι­κο­ποι­η­θεί αν εξαρ­χής εκτός από τα 4 σω­μα­τεία κα­λού­νταν στη σύ­σκε­ψη να συμ­με­τέ­χουν και να ορ­γα­νώ­σουν από κοι­νού τη δράση αυτή φο­ρείς και σύλ­λο­γοι της πε­ριο­χής.

Η Αρι­στε­ρά οφεί­λει να θυ­μη­θεί τις πα­ρα­δό­σεις της και την εμπει­ρία της από τη μα­ζι­κή δράση πλα­τιών επι­τρο­πών γει­το­νιάς που μαζί με τους υγειο­νο­μι­κούς θα ορ­γα­νώ­σουν και θα στη­ρί­ξουν τον αγώνα για να σωθεί η δη­μό­σια υγεία.

/rproject.gr