Προϋπολογισμός δρακόντειας λιτότητας και πλούσιων δώρων στο κεφάλαιο

Προϋπολογισμός δρακόντειας λιτότητας και πλούσιων δώρων στο κεφάλαιο

  • |

Ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2023, οφείλει να δίνει μήνυμα «δημοσιονομικής σταθερότητας» δηλώνει σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το 2023, κατά τις συμ­φω­νί­ες με τους δα­νει­στές, είναι ένα ση­μείο κα­μπής, όπου τε­λειώ­νει η ανοχή προς τις πο­λι­τι­κές «ελ­λειμ­μά­των» και αρ­χί­ζει η απαί­τη­ση να κα­τα­γρα­φεί «πλε­ό­να­σμα» (το πε­ριο­ρι­σμέ­νο +0,7% του ΑΕΠ που βάζει ως στόχο το προ­σχέ­διο του Στουρ­νά­ρα).

Σε απλά ελ­λη­νι­κά αυτό ση­μαί­νει ότι η άγρια λι­τό­τη­τα που έχει μέχρι σή­με­ρα επι­βλη­θεί στην κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία θα γίνει ακόμα αγριό­τε­ρη από το 2023.

Όλες οι βα­σι­κές προ­βλέ­ψεις του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού είναι τόσο «στον αέρα» που γί­νε­ται δύ­σκο­λο να τις πάρει κα­νείς στα σο­βα­ρά.

Ως προς τη με­γέ­θυν­ση του ΑΕΠ, που κατά τον Σταϊ­κού­ρα φέτος έφτα­σε στο +5,3%, η πρό­βλε­ψη για το 2023 είναι ότι θα πε­ριο­ρι­στεί στο +2,1%. Ο Σταϊ­κού­ρας, θέ­λο­ντας και μη, ανα­γνω­ρί­ζει αυτήν την προ­ο­πτι­κή μεί­ω­σης, αλλά συ­μπλη­ρώ­νει ότι «πα­ρό­λα αυτά πα­ρα­μέ­νου­με σε τρο­χιά ανά­πτυ­ξης». Οι διε­θνείς «εκτι­μη­τές» (οι αγα­πη­μέ­νοι «οίκοι» των νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων της Δε­ξιάς) πε­ρι­γρά­φουν αλ­λιώς το φαι­νό­με­νο: Η Moody’s προ­βλέ­πει ανά­πτυ­ξη +1,8% για το 2023 στην Ελ­λά­δα και την χα­ρα­κτη­ρί­ζει «ισχυ­ρή επι­βρά­δυν­ση». Δη­λώ­νει ανή­συ­χη για την «αναι­μι­κή ανα­πτυ­ξια­κή δυ­να­μι­κή» που δια­μορ­φώ­νε­ται, με την πρό­βλε­ψη για μέσο όρο «ανά­πτυ­ξης» στα επό­με­να χρό­νια μι­κρό­τε­ρο του 1,2%. Οι συ­νέ­πειες, συ­μπλη­ρώ­νει, θα είναι σο­βα­ρές πάνω στο ήδη βαρύ πρό­γραμ­μα «εξυ­πη­ρέ­τη­σης» του δη­μό­σιου χρέ­ους. Που στο πρώτο τρί­μη­νο του 2022 είχε φτά­σει τα 357 δισ. ευρώ (190% του ΑΕΠ), αυ­ξη­μέ­νο από τα 340 δισ. του πρώ­του τρι­μή­νου του 2021.

Ως προς τον πλη­θω­ρι­σμό, ο Σταϊ­κού­ρας δη­λώ­νει ότι τε­λι­κά φέτος θα κλεί­σει στο 8,8%. Η πρό­βλε­ψη είναι μάλ­λον αι­σιό­δο­ξη, αφού στον τρέ­χο­ντα μήνα ο πλη­θω­ρι­σμός ξε­περ­νά το 12% και όλες οι «αγο­ρές» προει­δο­ποιούν για ράλι ανα­τι­μή­σε­ων στους επό­με­νους μήνες του ’22. Για το 2023, όμως, η πρό­βλε­ψη ότι ο πλη­θω­ρι­σμός θα πε­ριο­ρι­στεί στο 3%, μπο­ρεί να συ­γκρι­θεί μόνο με τις πα­λιό­τε­ρες δη­λώ­σεις του Γε­ωρ­γιά­δη που χα­ρα­κτή­ρι­ζαν την ακρί­βεια ως φαι­νό­με­νο «πα­ρο­δι­κό και πρό­σκαι­ρο».

Ως προς την ανερ­γία, η κυ­βέρ­νη­ση κάνει λόγο για ου­σια­στι­κή μεί­ω­σή της, εκτι­μώ­ντας ότι φτά­νει στο 12%. Πα­ρό­τι και το 12% είναι ένα πολύ σο­βα­ρό πο­σο­στό ανερ­γί­ας, θε­ω­ρεί­ται δε­δο­μέ­νο ότι αυτό είναι πλα­στό, είναι προ­ϊ­όν λο­γι­στι­κού μα­γει­ρεί­ου των υπη­ρε­σιών του Χα­τζη­δά­κη. Η πραγ­μα­τι­κή ανερ­γία είναι κατά πολύ με­γα­λύ­τε­ρη. Ως πα­ρά­δειγ­μα θυ­μί­ζου­με ότι το πο­σο­στό απα­σχό­λη­σης του ενή­λι­κα πλη­θυ­σμού, αν­δρών και γυ­ναι­κών ηλι­κί­ας 20-64 ετών, στην Ελ­λά­δα φτά­νει μόλις στο 62%, ένα­ντι του 73% που είναι ο μέσος όρος των χω­ρών-με­λών της ΕΕ.

Φόροι

Εκεί που η ει­κό­να είναι πιο συ­γκε­κρι­μέ­νη, είναι στο ζή­τη­μα των φο­ρο­λο­γι­κών εσό­δων του κρά­τους. Το 2022 υπήρ­ξε χρο­νιά φο­ρο­λη­στεί­ας: τα συ­νο­λι­κά φο­ρο­λο­γι­κά έσοδα αυ­ξή­θη­καν κατά 6,4 δισ. ευρώ (+24% σε σχέση με πέρσι) και η φο­ρο­λο­γία ει­σο­δή­μα­τος (παρά τη μεί­ω­ση φόρου επί των κερ­δών των επι­χει­ρή­σε­ων) απέ­δω­σε 2 δισ. ευρώ πε­ρισ­σό­τε­ρο από πέρσι. Η ει­κό­να είναι τρα­γι­κή: η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη αυ­ξά­νει τη φο­ρο­λό­γη­ση του ερ­γα­τι­κού-λαϊ­κού ει­σο­δή­μα­τος ενώ μειώ­νει τη φο­ρο­λό­γη­ση των κερ­δών και ταυ­τό­χρο­να αυ­ξά­νει τον πιο αντι­κοι­νω­νι­κό και άδικο φόρο, τον φόρο επί της κα­τα­νά­λω­σης, έχο­ντας εκτο­ξεύ­σει τον ΦΠΑ κοντά στο 65% των συ­νο­λι­κών φο­ρο­λο­γι­κών εσό­δων. Και είναι σαφές ότι η διεκ­δί­κη­ση «πλε­ο­νά­σμα­τος» μέσα στο 2023 θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί από τη νέα αύ­ξη­ση των φο­ρο­λο­γι­κών εσό­δων (με επι­μο­νή στη «συ­ντα­γή» ΦΠΑ) και τη μεί­ω­ση των κοι­νω­νι­κών δα­πα­νών (ει­δι­κά στους το­μείς της υγεί­ας και της εκ­παι­δεύ­σης).

Οι συ­νέ­πειες θα είναι κα­θο­ρι­στι­κές για το πρό­γραμ­μα των, τάχα, «πα­ρο­χών» που εξήγ­γει­λε με τυ­μπα­νο­κρου­σί­ες ο Μη­τσο­τά­κης στη ΔΕΘ. Η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη συ­ντα­γή των «ευ­έ­λι­κτων και στο­χευ­μέ­νων» μέ­τρων, σε αντί­θε­ση με τις «ορι­ζό­ντιες» διεκ­δι­κή­σεις, δεν είναι τυ­χαία. Κα­νείς δεν μπο­ρεί να γνω­ρί­ζει το πότε θα αρ­χί­σουν να ισχύ­ουν, το πό­σους και ποιους θα αφο­ρούν, το τι ακρι­βώς θα δί­νουν κ.ο.κ.

Το κα­λύ­τε­ρο πα­ρά­δειγ­μα είναι το ανέκ­δο­το περί «αυ­ξή­σε­ων στις συ­ντά­ξεις» που μέχρι σή­με­ρα κα­νείς συ­ντα­ξιού­χος δεν έχει δει στην τσέπη του και όπου οι αλ­χη­μεί­ες με την αυ­ξο­μεί­ω­ση της «προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς» μπο­ρεί να οδη­γή­σουν σε φι­λο­δω­ρή­μα­τα της τάξης των 50-150 ευρώ… το χρόνο, με κα­τα­βο­λές που θα αρ­χί­σουν… κά­πο­τε, μέσα στο 2023. Όμως προ­σο­χή: Ακόμα και αυτό το άθλιο πρό­γραμ­μα «πα­ρο­χών» τί­θε­ται πλέον κάτω από τη δο­κι­μα­σία της επι­δί­ω­ξης «πλε­ο­νά­σμα­τος» μέσα στο 2023, ένα χρόνο που στη διε­θνή οι­κο­νο­μία ανα­μέ­νε­ται ως «τρο­με­ρό έτος».

Υπερ­κέρ­δη

Η ει­κό­να είναι απο­λύ­τως αντί­στρο­φη στο άλλο άκρο της κοι­νω­νί­ας, στο άκρο των από πάνω. Τα στοι­χεία που έδω­σαν στη δη­μο­σιό­τη­τα οι ει­σηγ­μέ­νες στο ΧΑΑ εται­ρεί­ες, δεί­χνουν αύ­ξη­ση του κύ­κλου των ερ­γα­σιών τους κατά 50,2% και κυ­ρί­ως αύ­ξη­ση των κερ­δών στο πρώτο εξά­μη­νο του 2022, φτά­νο­ντας στα 6,5 δισ. ευρώ, ξε­περ­νώ­ντας κατά 48% την περ­σι­νή τους πε­ρί­ο­δο. Πρό­κει­ται για «ιστο­ρι­κό» ρεκόρ, που ξε­περ­νά την επί­δο­ση των ει­σηγ­μέ­νων εται­ρειών του 2007 (προ κρί­σης) που ήταν η κο­ρυ­φαία, από τότε που το ΧΑΑ δια­τη­ρεί στοι­χεία. Μέσα σε αυτό το άλμα κερ­δο­φο­ρί­ας ξε­χω­ρί­ζουν οι εται­ρεί­ες δι­ύ­λι­σης και εμπο­ρί­ας πε­τρε­λαιοει­δών, χά­λυ­βα, αλου­μι­νί­ου, ενέρ­γειας, δια­χεί­ρι­σης ακι­νή­των κ.ά. Πρό­κει­ται για τους κα­πι­τα­λι­στι­κούς ομί­λους που επω­φε­λή­θη­καν (!) από το κύμα ακρί­βειας, αφού «κα­τόρ­θω­σαν» (με τις ευ­λο­γί­ες της κυ­βέρ­νη­σης) να πω­λούν τα απο­θέ­μα­τά τους σε νέες υψη­λό­τε­ρες τιμές, πρω­τα­γω­νι­στώ­ντας στην εκτί­να­ξή τους. Σε αυτά τα γε­ρά­κια της αγο­ράς ο Μη­τσο­τά­κης αφιε­ρώ­νει τις διαρ­κείς μειώ­σεις φο­ρο­λό­γη­σης, τις μειώ­σεις των ερ­γο­δο­τι­κών ει­σφο­ρών, τις επι­δο­τή­σεις για την «απα­σχο­λη­σι­μό­τη­τα» ερ­γα­τών, το με­ρί­διο του λέ­ο­ντος των ευ­ρω­παϊ­κών πόρων κ.ο.κ. με στόχο να διευ­κο­λύ­νει το έργο τους.

Το απο­τέ­λε­σμα είναι η αύ­ξη­ση των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των. Και ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2023 είναι κομ­μέ­νος και ραμ­μέ­νος για να εκτο­ξεύ­σει αυτό το φαι­νό­με­νο σε πρω­το­φα­νείς δια­στά­σεις.

Η αντι­με­τώ­πι­ση αυτής της πο­λι­τι­κής βάζει στο ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα και στην Αρι­στε­ρά ει­δι­κά κα­θή­κο­ντα. Η διεκ­δί­κη­ση αυ­ξή­σε­ων στους μι­σθούς και στις συ­ντά­ξεις, με­γα­λύ­τε­ρων του πλη­θω­ρι­σμού, γί­νε­ται όρος επι­βί­ω­σης για με­γά­λο τμήμα του ερ­γα­ζό­με­νου πλη­θυ­σμού. Η απαί­τη­ση για δη­μό­σιο έλεγ­χο των τιμών, με απο­φα­σι­στι­κή συμ­με­το­χή των συν­δι­κά­των, είναι προ­ϋ­πό­θε­ση για να αντι­με­τω­πι­στεί το θα­να­τε­ρό σπι­ράλ της ακρί­βειας. Η διεκ­δί­κη­ση μεί­ω­σης της φο­ρο­λό­γη­σης του ερ­γα­τι­κού και λαϊ­κού ει­σο­δή­μα­τος και άμεσα της κα­τάρ­γη­σης (ή έστω της δρα­στι­κής μεί­ω­σης) του ΦΠΑ και των άλλων «ει­δι­κών φόρων» πάνω στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κα­τα­νά­λω­σης, είναι υπε­ρώ­ρι­μα αι­τή­μα­τα. Αυτά τα αι­τή­μα­τα, μαζί με την απαί­τη­ση αύ­ξη­σης των κοι­νω­νι­κών δα­πα­νών και την απόρ­ρι­ψη της πο­λι­τι­κής των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, θα μπο­ρού­σαν να απο­τε­λούν τους «πυ­λώ­νες» ενός άμε­σου-με­τα­βα­τι­κού προ­γράμ­μα­τος με στόχο την ενο­ποί­η­ση και κλι­μά­κω­ση των αγώ­νων και το άνοιγ­μα μιας αρι­στε­ρής-ρι­ζο­σπα­στι­κής προ­ο­πτι­κής για την κοι­νω­νία. Γιατί χωρίς αυτόν τον πα­ρά­γο­ντα, μιας ορ­μη­τι­κής ει­σό­δου της ερ­γα­τι­κής-λαϊ­κής διεκ­δι­κη­τι­κό­τη­τας στο πο­λι­τι­κό προ­σκή­νιο, η προ­ο­πτι­κή που δρο­μο­λο­γεί ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2023 θα έχει δρα­στι­κά αρ­νη­τι­κές συ­νέ­πειες για τον κόσμο μας.

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.