Ακρίβεια: «Κουπόνια-ψίχουλα», αντί για αυξήσεις στους μισθούς

Ακρίβεια: «Κουπόνια-ψίχουλα», αντί για αυξήσεις στους μισθούς

  • |

Με το μέτρο του «market pass» και το «καλάθι» του Άδωνι, η κυβέρνηση προσπαθεί να διασκεδάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια από την ακρίβεια και την εκτεταμένη κερδοσκοπία των επιχειρήσεων. Με φθηνά προεκλογικά τρικ είναι βέβαιο ότι το τραπέζι των εργαζόμενων και των φτωχών δεν θα γεμίσει.

Σπύρος Αντωνίου

Στις αρχές Φε­βρουα­ρί­ου του 2023 ανα­μέ­νε­ται να ανοί­ξει η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για την υπο­βο­λή αι­τή­σε­ων για την χο­ρή­γη­ση της κάρ­τας αγο­ρών (10% επί των αγο­ρών νοι­κο­κυ­ριών που πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια έντα­ξης), ενώ από το τέλος του ίδιου μήνα εκτι­μά­ται ότι θα γί­νουν οι πρώ­τες πλη­ρω­μές οι οποί­ες και θα ολο­κλη­ρω­θούν έξι μήνες μετά. Μι­λά­με για μια επι­δό­τη­ση από 22-55 ευρώ το μήνα (ανά­λο­γα τη σύν­θε­ση του νοι­κο­κυ­ριού) ή το εξευ­τε­λι­στι­κό ποσό των 0.73 ευρώ τη μέρα, για τον άγαμο δι­καιού­χο.

«Στα­γό­να στον ωκε­α­νό» δη­λα­δή, αν λά­βου­με υπόψη ότι ο επί­ση­μος πλη­θω­ρι­σμός στα τρό­φι­μα κι­νεί­ται γύρω στο 20% (με 18,7% σε δη­μη­τρια­κά και ψωμί, με 16,7% στο κρέας, με 25% στα γα­λα­κτο­κο­μι­κά), ενώ οι ανα­τι­μή­σεις σε βα­σι­κά προ­ϊ­ό­ντα δια­τρο­φής έχουν αγ­γί­ξει το 60% το τε­λευ­ταίο 6μηνο. Οι ανα­τι­μή­σεις όχι μόνο θα συ­νε­χι­στούν εντός του 2023, αλλά πι­θα­νόν να εντα­θούν το πρώτο τρί­μη­νο, αφού τώρα με­τα­κυ­λί­ο­νται στη λια­νι­κή οι αυ­ξή­σεις στη χον­δρι­κή, τις πρώ­τες ύλες και την ενέρ­γεια.

Κέρδη

Το «market pass» θα εξαρ­γυ­ρω­θεί βα­σι­κά στα σού­περ μάρ­κετ, τα οποία έχουν απο­κο­μί­σει δισ. ευρώ στην τε­λευ­ταία διε­τία, άρα θα απο­τε­λέ­σει ακόμα μια τό­νω­ση στα υπερ­χει­λι­σμέ­να τα­μεία τους, απέ­να­ντι στη μεί­ω­ση της κα­τα­νά­λω­σης που έχει πα­ρα­τη­ρη­θεί τους τε­λευ­ταί­ους μήνες. Για έλεγ­χο τιμών και κα­ράρ­τη­ση του ΦΠΑ, ούτε λόγος. Για αυτό και με το που μπήκε ο χρό­νος, ξε­κί­νη­σαν ανα­τι­μή­σεις σε του­λά­χι­στον 500 αγαθά πλα­τιάς κα­τα­νά­λω­σης. Οι αυ­ξή­σεις ανα­μέ­νε­ται με­σο­σταθ­μι­κά να φτά­σουν το 10-15%, ενώ σε πολλά είδη αγ­γί­ζουν το 30%. Γί­νε­ται κα­τα­νοη­τό λοι­πόν ότι, το πε­ρί­φη­μο «market pass», που πα­ρου­σιά­στη­κε ως με­γα­λειώ­δη κυ­βερ­νη­τι­κή πρω­το­βου­λία από τα κα­θε­στω­τι­κά ΜΜΕ, θα εξαϋ­λω­θεί πριν καν φύγει ο Γε­νά­ρης.

Και από που θα βρει το υπουρ­γείο Οι­κο­νο­μι­κών τα 650 εκατ. ευρώ, της απευ­θεί­ας επι­δό­τη­σης των σού­περ-μάρ­κετ και υπερ­κα­τα­στη­μά­των τρο­φί­μων, μέσω του «κου­πο­νιού σί­τι­σης»; Από τα δι­υ­λι­στή­ρια (HelleniQ Energy και Motor Oil), τα οποία έχουν φέτος υπερ­κέρ­δη που θα φτά­σουν τα 3 δισ. ευρώ. Αντι­γρά­φου­με από το ρε­πορ­τάζ του Γ. Κι­μπου­ρό­που­λου (ΕΦ.ΣΥΝ., 20/12/22, Έκτα­κτη φο­ρο­λο­γία δι­υ­λι­στη­ρί­ων ή… «φο­ρο-απά­τη pass»), που απο­δει­κνύ­ει την «ηπιό­τη­τα» του μέ­τρου:

«Αν η κυ­βέρ­νη­ση επέ­βαλ­λε πράγ­μα­τι τον έκτα­κτο φόρο 33% που προ­τεί­νει η Κο­μι­σιόν, τα πρό­σθε­τα έσοδα θα ήταν σχε­δόν ένα δισ. ευρώ. Τα 650 εκατ. που εξαγ­γέλ­λει ότι θα ει­σπρά­ξει και μά­λι­στα, όπως είπε ο πρω­θυ­πουρ­γός στη Βουλή «θα είναι το σύ­νο­λο του ποσού που θα ει­σπρά­ξου­με από τα δύο δι­υ­λι­στή­ρια», αντι­στοι­χούν σε πολύ μικρό πο­σο­στό φο­ρο­λό­γη­σης, κάτω και από τον μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή 22% που ισχύ­ει φέτος για τη φο­ρο­λο­γία των επι­χει­ρή­σε­ων. Ο πραγ­μα­τι­κός φόρος είναι με­τα­ξύ 17% και 20%».

Και μά­λι­στα όταν τα λει­τουρ­γι­κά κέρδη (EBITDA) των 131 ει­σηγ­μέ­νων, εκτός του χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κού κλά­δου, που ανα­κοί­νω­σαν τις βα­σι­κές οι­κο­νο­μι­κές τους επι­δό­σεις για το ενιά­μη­νο του 2022, ξε­πέ­ρα­σαν τα 9,1 δισ. ευρώ, κα­τα­γρά­φο­ντας αύ­ξη­ση της τάξης του 42% σε σχέση με το αντί­στοι­χο πε­ρυ­σι­νό διά­στη­μα. Πα­ράλ­λη­λα, στα 69 δισ. ευρώ δια­μορ­φώ­θη­κε ο κύ­κλος ερ­γα­σιών κα­τα­γρά­φο­ντας αύ­ξη­ση της τάξης του 64,1%, ως απο­τέ­λε­σμα της ανό­δου των τιμών της ενέρ­γειας, των πρώ­των υλών και του πλη­θω­ρι­σμού. Το 21% των εται­ρειών, δη­λα­δή 30 συ­νο­λι­κά ει­σηγ­μέ­νες με «ηγέτη» τον κλάδο των δι­υ­λι­στη­ρί­ων, βρι­σκό­ταν σε επί­πε­δα ρεκόρ λει­τουρ­γι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας ήδη πριν καν ξε­κι­νή­σει το τε­λευ­ταίο τρί­μη­νο του 2022!

Ανι­σό­τη­τες

Στον αντί­πο­δα της ευ­η­με­ρί­ας των εται­ρι­κών κερ­δών που «ζα­λί­ζουν», η αφαί­μα­ξη των λαϊ­κών ει­σο­δη­μά­των το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα είναι τε­ρά­στια, όπως και η αύ­ξη­ση της κοι­νω­νι­κής ανι­σό­τη­τας. Ο πραγ­μα­τι­κός μι­σθός που λαμ­βά­νουν οι ερ­γα­ζό­με­νοι τεί­νει να μειώ­νε­ται λόγω της αύ­ξη­σης των τιμών των ειδών που θε­ω­ρού­νται βα­σι­κά αγαθά, σε σχέση με την κα­τα­νά­λω­ση που κάνει ένας ερ­γα­ζό­με­νος για να ικα­νο­ποι­ή­σει τις ανά­γκες του. Σε συν­δυα­σμό με την αύ­ξη­ση των φο­ρο­λο­γι­κών επι­βα­ρύν­σε­ων, μι­λά­με πλέον για πραγ­μα­τι­κή τα­ξι­κή λε­η­λα­σία.

Σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το φτω­χό­τε­ρο 20% του πλη­θυ­σμού ανα­γκά­ζε­ται να κα­τα­να­λώ­σει το 58,1% του ει­σο­δή­μα­τός του μόνο για τροφή και στέ­γα­ση, ένα­ντι 36,3% που κα­τα­να­λώ­νει το πλου­σιό­τε­ρο 20%. Σε άλλες έρευ­νες, το 70% των ερω­τώ­με­νων δη­λώ­νουν ότι έχουν πε­ριο­ρί­σει τις δα­πά­νες έν­δυ­σης και υπό­δη­σης, όπως και τις δα­πά­νες ψυ­χα­γω­γί­ας και τα­ξι­διών, ενώ το 52% ότι πε­ριό­ρι­σαν τις αγο­ρές βα­σι­κών κα­τα­να­λω­τι­κών αγα­θών όπως π.χ. τα τρό­φι­μα. Την ίδια ώρα, το 2023 μπήκε με νέες αυ­ξή­σεις στις χρε­ώ­σεις του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, της τάξης του 25% – 30%, σύμ­φω­να με τις τιμές που ανα­κοί­νω­σαν οι πά­ρο­χοι. Χρο­νιά που ο κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός επι­στρέ­φει στα «μα­τω­μέ­να» πλε­ο­νά­σμα­τα, με τα λαϊκά στρώ­μα­τα να κα­λού­νται να πλη­ρώ­σουν πάνω από 56 δισ. ευρώ σε άμε­σους και έμ­με­σους φό­ρους.

Η ουσία πα­ρα­μέ­νει πως αντί για πά­τα­ξη της κερ­δο­σκο­πί­ας και αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς η κυ­βέρ­νη­ση δίνει στα νοι­κο­κυ­ριά «κου­πό­νια-ψί­χου­λα». Ακόμα και η εξαγ­γε­λία για την επα­να­φο­ρά του βα­σι­κού μι­σθού (από 1/4/23) εκεί που ήταν τον Φε­βρουά­ριο του 2012, απο­τε­λεί κα­θα­ρή προ­ε­κλο­γι­κή εξα­πά­τη­ση. Τότε, μέσα σε μία νύχτα, ο κα­τώ­τα­τος μι­σθός μειώ­θη­κε από τα 751 ευρώ, στα 586. Πάντα μει­κτά. Χρειά­στη­καν δέκα ολό­κλη­ρα χρό­νια για να δούμε αν θα επι­στρέ­ψου­με στο επί­πε­δο που ήταν τότε ο κα­τώ­τα­τος μι­σθός, ποσό που θα εξα­νε­μι­στεί από την αλ­μα­τώ­δη αύ­ξη­ση τιμών.

Οι τα­κτι­κές της επι­δο­μα­τι­κής πο­λι­τι­κής, έστω και στα πε­νι­χρά επί­πε­δα του «market pass», που με θέρμη είχε στη­ρί­ξει και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στη διάρ­κεια της δικής του κυ­βερ­νη­τι­κής θη­τεί­ας, είναι η μόνη απά­ντη­ση του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού μπρο­στά στο οξύ πρό­βλη­μα της ακρί­βειας. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, τα όποια επι­δό­μα­τα μοι­ρά­ζει η κυ­βέρ­νη­ση είναι ένα ελά­χι­στο μέρος από τα χρή­μα­τα που πλη­ρώ­νου­με όλοι/ες, μέσω της φο­ρο­λη­στεί­ας. Πέρα από το ζή­τη­μα προ­σβο­λής της αξιο­πρέ­πειας, δεν βελ­τιώ­νουν τη θέση των αδύ­να­μων, παρά τη μικρή «ανάσα». Όχι μόνο δεν ανα­κου­φί­ζουν ου­σια­στι­κά από τη φτώ­χεια, αλλά δια­παι­δα­γω­γούν και τον κόσμο στην πα­θη­τι­κό­τη­τα και την ανα­μο­νή της «φι­λευ­σπλα­χνί­ας» των ισχυ­ρών.

Διεκ­δι­κή­σεις

Ο θυμός που σι­γο­καί­ει στη με­γά­λη κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία χρειά­ζε­ται να γίνει δύ­να­μη διεκ­δί­κη­σης, πιά­νο­ντας το νήμα από τη μα­ζι­κό­τα­τη γε­νι­κή απερ­γία του Νο­έμ­βρη. Μόνο με τους αγώ­νες μας μπο­ρού­με να επι­βά­λου­με αυ­ξή­σεις πάνω από τον πλη­θω­ρι­σμό σε μι­σθούς και συ­ντά­ξεις. Επα­να­φο­ρά του 13ου και 14ου μι­σθού στο δη­μό­σιο και αντί­στοι­χα της 13ης και 14ης σύ­ντα­ξης. Επί­δο­μα ανερ­γί­ας για όλους/ες, χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Δα­πά­νες για υγεία-παι­δεία-κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, για να αυ­ξη­θεί και ο κοι­νω­νι­κός μι­σθός. Όχι να δί­νο­νται λεφτά για εξο­πλι­σμούς, την αστυ­νο­μία, το καρ­τέλ της ενέρ­γειας και των σου­περ-μάρ­κετ. Υψηλή και μό­νι­μη φο­ρο­λό­γη­ση των κερ­δών των επι­χει­ρή­σε­ων ενέρ­γειας, τρο­φί­μων και των με­γά­λων ει­σο­δη­μά­των. Είναι πλέον όρος, αξιο­πρε­πούς ζωής.

/rproject.gr/