Οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές και πως επιβαρύνουν τις υπηρεσίες μας

Οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές και πως επιβαρύνουν τις υπηρεσίες μας

  • |

Κάθε νέα τραγωδία αποκαλύπτει πως το “επιτελικό κράτος”, λειτουργεί προς όφελος των συμφερόντων των οικονομικά ισχυρών, αντί για τα συμφέροντα της κοινωνίας. Να ενισχυθούν οι Γεωπονικές υπηρεσίες που προστατεύουν την γεωργική παραγωγή την οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον.

Απόστολος Τσιάμης*

ι πρό­σφα­τες πλημ­μύ­ρες στην Θεσ­σα­λία προ­κά­λε­σαν νε­κρούς, αν­θρώ­πι­νες τρα­γω­δί­ες, τε­ρά­στιες κα­τα­στρο­φές στην πα­ρα­γω­γή και σε δη­μό­σιες και ιδιω­τι­κές υπο­δο­μές. Οι κά­τοι­κοι για μια ακόμα φορά χωρίς απο­τέ­λε­σμα, ανα­ζή­τη­σαν το κρά­τος για προ­στα­σία. Δεν το βρή­καν δίπλα τους, μόνοι τους κα­λού­νται να αντι­με­τω­πί­σουν τρο­με­ρές κα­τα­στρο­φές που αλ­λά­ζουν δρα­μα­τι­κά την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα τους, αλλά και την προ­ο­πτι­κή βιω­σι­μό­τη­τας ολό­κλη­ρων πε­ριο­χών. Οι πλη­γέ­ντες ανα­κά­λυ­ψαν ξανά την αυ­το­ορ­γά­νω­ση και την αλ­λη­λεγ­γύη, σαν τον μόνο τρόπο να δια­χει­ρι­στούν τις ανά­γκες τους, Έτσι μπό­ρε­σαν να  συλ­λέ­ξουν και να μοι­ρά­σουν την βο­ή­θεια της κοι­νω­νί­ας που τους αγκα­λιά­ζει συ­γκι­νη­τι­κά με τις προ­σφο­ρές της, μιας τόσο οι Δήμοι όσο η Πε­ρι­φέ­ρεια και το Κε­ντρι­κό κρά­τος έτσι όπως λει­τουρ­γούν δεν ανα­φέ­ρο­νται στις ανά­γκες του πο­λί­τη και αδυ­να­τούν να δια­χει­ρι­στούν την κρίση. Ο κάθε «αρ­μό­διος» έσπα­γε φράγ­μα­τα για να πλημ­μυ­ρί­σουν οι άλλοι και όχι ή δική του πε­ριο­χή.Όπως όταν οι βου­λευ­τές στις πυρ­κα­γιές με­τα­φέ­ρα­νε τα πυ­ρο­σβε­στι­κά μέσα για την δική τους πε­ριο­χή.

“Το κρά­τος ήρθε”, σκί­τσο Νίκου Τρια­ντα­φύλ­λουΚα­νέ­να από το 26 αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα που είχαν προ­τεί­νει οι ει­δι­κοί από το 2018 δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Θεσ­σα­λία. Παρά τον Ιανό που είχε προη­γη­θεί και τα ποσά που είχαν προ­βλε­φθεί, βα­σι­κά έργα ούτε καν σχε­διά­στη­καν, ενώ οι πλημ­μυ­ρι­κοί χάρ­τες δεν είχαν ανα­νε­ω­θεί παρ όλο που η προ­θε­σμία από την ΕΕ είχε λήξει από το 2020. Τι ση­μαί­νει αυτό; Μήπως πως δεν υπάρ­χουν χρή­μα­τα;

Μόλις δέκα μέρες πριν τις πλημ­μύ­ρες ο Υπουρ­γός Γε­ωρ­γί­ας Αυ­γε­νά­κης είχε επι­σκε­φθεί την Θεσ­σα­λία και τον ΤΟΕΒ Ταυ­ρω­πού είχε ανα­κοι­νώ­σει πα­νά­κρι­βα έργα  σχε­τι­κά με την άρ­δευ­ση. Τα έργα συ­νο­λι­κού ύψους 4 δις θα γί­νουν μέσω ΣΔΙΤ, δη­λα­δή σύ­μπρα­ξης Δη­μο­σί­ου και Ιδιω­τι­κού τομέα. Στα έργα αυτά του μέ­τρου ΥΔΩΡ 2 το κρά­τος θα χρη­μα­το­δο­τή­σει το 100% του έργου, ενώ οι ανά­δο­χες εται­ρεί­ες θα ει­σπρά­ξουν επι­πλέ­ον τε­ρά­στια ποσά, για την συ­ντή­ρη­ση των έργων και θα απο­κτή­σουν και την δια­χεί­ρι­ση των υδά­των για 25 χρό­νια. Αυτός είναι ο πό­λε­μος του νερού. Δεν γί­νε­ται για την προ­στα­σία του αλλά για την τι­μο­λό­γη­ση του. Εκτός από την ύδρευ­ση, οι οι­κο­νο­μι­κά ισχυ­ροί διεκ­δι­κούν τον έλεγ­χο και του αρ­δευ­τι­κού νερού και απο­κτώ­ντας τον έλεγ­χο της δια­χεί­ρι­σή του, μπο­ρούν να αυ­ξά­νουν τα έσοδά τους με τρόπο εκ­θε­τι­κό. Για τον λόγο αυτό επι­θυ­μούν να αλ­λά­ξουν και την νο­μο­θε­σία περί ΤΟΕΒ έτσι ώστε οι ΤΟΕΒ να αντι­κα­τα­στα­θούν από τους ιδιω­τι­κούς φο­ρείς.

Έργα γί­νο­νται μόνο για να ικα­νο­ποι­η­θούν τα αι­τή­μα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης, ελέγ­χου της αγο­ράς  και αύ­ξη­σης της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Αυτός είναι ο κα­νό­νας. Το  ίδιο έκα­ναν και με τις πα­ρα­χω­ρή­σεις στις Εθνι­κές οδούς και στην χρη­μα­το­δό­τη­ση των πα­ρα­γω­γών ενέρ­γειας, την υγεία κλπ.  Σε όλους τους το­μείς το κρά­τος μοι­ρά­ζει το δη­μό­σιο χρήμα και παί­ζει τον ρόλο του δω­ρε­άν χρη­μα­το­δό­τη της οι­κο­νο­μι­κής εξου­σί­ας.

σκί­τσο Νίκου Τρια­ντα­φύλ­λουΠώς να πε­ρισ­σέ­ψουν λοι­πόν χρή­μα­τα για τις ανά­γκες της κοι­νω­νί­ας για αντι­πλημ­μυ­ρι­κά και για απο­στραγ­γι­στι­κά έργα;  Δεν πρό­κει­ται ποτέ να γί­νουν τέ­τοια έργα μιας και ακόμα και όσα έργα έχουν εντα­χθεί για να υλο­ποι­η­θούν, απε­ντάσ­σο­νται έτσι ώστε τα  χρή­μα­τά να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν, σύμ­φω­να με τα συμ­φέ­ρο­ντα των δια­πλε­κό­με­νων κα­τα­σκευα­στι­κών εται­ρειών.

Τα ίδια ζή­σα­με και με τις πυρ­κα­γιές που προη­γή­θη­καν των πλημ­μυ­ρών. Το κρά­τος δεν αγό­ρα­σε ούτε ένα πυ­ρο­σβε­στι­κό μέσο, δεν προ­σέ­λα­βε προ­σω­πι­κό, δεν ενί­σχυ­σε τις υπη­ρε­σί­ες του, δεν έλαβε μέτρα πρό­λη­ψης, αλλά έδωσε το τε­ρά­στιο ποσό του ενός δις για να νοι­κιά­σει πυ­ρο­σβε­στι­κά μέσα από τους ιδιώ­τες. Έφτια­ξε από το που­θε­νά ιδιώ­τες της δα­σο­πυ­ρό­σβε­σης που άρ­χι­σαν να ει­σπράτ­τουν 30000 την ώρα πτή­σης. Τι και αν δεν μπό­ρε­σαν την πε­ρα­σμέ­νη χρο­νιά να σβή­σουν την φωτιά ακόμα και όταν δεν είχε μπο­φόρ τα δρο­μο­λό­για πλη­ρώ­θη­καν.

Οι πρό­σφα­τες πυρ­κα­γιές και οι πλημ­μύ­ρες βρί­σκουν τις υπη­ρε­σί­ες μας τε­λεί­ως αδύ­να­μες να αντα­πο­κρι­θούν στο έργο τους. Ο επι­πλέ­ον φόρ­τος ερ­γα­σί­ας προ­κα­λεί σο­βα­ρή επι­βά­ρυν­ση για τους συ­να­δέλ­φους Γε­ω­πό­νους των υπη­ρε­σιών των πλη­γέ­ντων πε­ριο­χών. Οι συ­νά­δελ­φοι θα επι­βα­ρυν­θούν με πλή­θος νέων κα­θη­κό­ντων κα­τα­γρα­φής ζη­μιών και δια­νο­μής βο­ή­θειας. Στην ουσία οι υπη­ρε­σί­ες που ήδη πλήτ­το­νται από την υπο­στε­λέ­χω­ση θα κα­λε­στούν να λει­τουρ­γή­σουν απο­κλει­στι­κά για την κα­τα­γρα­φή της κα­τα­στρο­φής για με­γά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι από τον Ιανό μέχρι σή­με­ρα, μετά από 3 χρό­νια, οι αρ­μό­διες υπη­ρε­σί­ες ακόμα ασχο­λού­νται με τον τε­ρά­στιο φόρτο ερ­γα­σί­ας της προη­γού­με­νης πλημ­μύ­ρας, που ακόμη δεν έχει τε­λειώ­σει.

Την ίδια ώρα με πρό­σχη­μα τις γε­ωρ­γι­κές συμ­βου­λές η κυ­βέρ­νη­ση αυ­ξά­νει την χρη­μα­το­δό­τη­ση στους λί­γους κρα­τι­κο­δί­αι­τους φο­ρείς ιδιω­τών που έχει φτιά­ξει από 80 εκ ευρώ, στα 92 εκατ. ευρώ χωρίς να προ­σφέ­ρουν ου­σια­στι­κό έργο. Με μια απλή διαί­ρε­ση βλέ­που­με ότι τα χρή­μα­τα αυτά αντι­στοι­χούν σε ετή­σιους μι­σθούς πάνω από 7500 γε­ω­πό­νων. Σή­με­ρα στις υπη­ρε­σί­ες ερ­γά­ζο­νται λι­γό­τε­ρο από το ένα τέ­ταρ­το από αυτόν τον αριθ­μό των συ­να­δέλ­φων. Κα­τα­λα­βαί­νουν όλοι ότι με τα χρή­μα­τα αυτά θα μπο­ρού­σαν να λυ­θούν πολλά προ­βλή­μα­τα των υπη­ρε­σιών και των αγρο­τών για πολλά χρό­νια. Αλλά εί­πα­με σκο­πός της κυ­βέρ­νη­σης δεν είναι να λύσει προ­βλή­μα­τα της κοι­νω­νί­ας, αλλά πώς να μοι­ρά­σει τα χρή­μα­τα στους εκλε­κτούς.

Σή­με­ρα ζη­τού­με να ενι­σχυ­θούν με Γε­ω­τε­χνι­κό προ­σω­πι­κό οι υπη­ρε­σί­ες μας. Οι δη­μό­σιες υπη­ρε­σί­ες είναι ανα­γκαί­ες στην κοι­νω­νία για να μπο­ρέ­σει να ξε­πε­ρά­σει προ­βλή­μα­τα συ­νο­λι­κά, που ο κάθε ένας μόνος του δεν μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­σει. Επει­δή η γε­ωρ­γία η κτη­νο­τρο­φία και το πε­ρι­βάλ­λον είναι βα­σι­κά στοι­χεία επι­βί­ω­σης της κοι­νω­νί­ας. Τα χρή­μα­τα για τους Γε­ωρ­γι­κούς Συμ­βού­λους να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν πραγ­μα­τι­κά  για τους αγρό­τες και όχι για να προι­κί­σουν με τε­ρά­στια ποσά τους φο­ρείς των κρα­τι­κο­δί­αι­των ιδιω­τών. Να στα­μα­τή­σει η ανα­στο­λή της πι­στο­ποί­η­σης ως Γε­ωρ­γι­κών Συμ­βού­λων των Γε­ω­πό­νων Δη­μό­σιων Υπάλ­λη­λων.

Ζη­τά­με να συ­νε­χί­σει το Δη­μό­σιο να εξα­σφα­λί­ζει τις βα­σι­κές υπο­δο­μές χωρίς πα­ρα­χώ­ρη­σή τους σε ιδιώ­τες

Να γί­νουν έργα αρ­δευ­τι­κά στραγ­γι­στι­κά και αντι­πλημ­μυ­ρι­κά σύμ­φω­να με τις ανά­γκες της κοι­νω­νί­ας

Ζη­τά­με να στε­λε­χω­θούν οι Δη­μό­σιες υπη­ρε­σί­ες με Γε­ω­πό­νους .

Ζη­τά­με τα χρή­μα­τα για τις γε­ωρ­γι­κές συμ­βου­λές να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ώστε να εκ­παι­δευ­τούν τόσο οι συ­νά­δελ­φοι όσο και οι αγρό­τες σύμ­φω­να με τις νέες κα­τα­στά­σεις και τις νέες απαι­τή­σεις της επι­στή­μης.

*Μέλος Δ.Σ. ΠΕΓΔΥ με την πα­ρά­τα­ξη Ανε­ξάρ­τη­τη Κί­νη­ση Γε­ω­πό­νων Δη­μο­σί­ων Υπαλ­λή­λων ΑΚΙ­ΓΔΥ-Συ­σπει­ρώ­σεις

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.