Προϋπολογισμός 2018: Αντί για «έξοδο από τα μνημόνια», νέα πλήγματα στις εργαζόμενες τάξεις

Προϋπολογισμός 2018: Αντί για «έξοδο από τα μνημόνια», νέα πλήγματα στις εργαζόμενες τάξεις

Το 2018 θα είναι το έτος της «καθαρής εξόδου από τα μνημόνια», διαβεβαιώνει ο Αλέξης Τσίπρας, που υιοθέτησε πλήρως το «δόγμα» του Αντώνη Σαμαρά και των προηγούμενων μνημονιακών πρωθυπουργών ότι θα βγούμε από την κρίση μέσα από τα μνημόνια. Όπως όμως αποδεικνύει το Προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2018 που κατατέθηκε στη Βουλή, αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι όχι απλώς μνημονιακός, αλλά μνημονιακότερος των προηγούμενων! Απλούστατα, η «καθαρή έξοδος από τα μνημόνια» είναι άλλη μία κυβερνητική απάτη…

Πάνος Κοσμάς

Κα­θα­ρή έξο­δος από τα μνη­μό­νια, θα ήταν μόνο η έξο­δος από τις μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές: η μεί­ω­ση των φο­ρο­λο­γι­κών βαρών για τις ερ­γα­ζό­με­νες τά­ξεις και η αύ­ξη­ση της φο­ρο­λο­γί­ας των κερ­δών, των υψη­λών ει­σο­δη­μά­των και της με­γά­λης ακί­νη­της πε­ριου­σί­ας, σε συν­δυα­σμό με την πλήρη (έστω και στα­δια­κή) απο­κα­τά­στα­ση των ζη­μιών από τις πε­ρι­κο­πές σε μι­σθούς, συ­ντά­ξεις, κοι­νω­νι­κά επι­δό­μα­τα κ.λπ. μέσα από τη γεν­ναία αύ­ξη­ση των δα­πα­νών για το κοι­νω­νι­κό κρά­τος. Τί­πο­τε τέ­τοιο δεν συμ­βαί­νει, αντί­θε­τα η φο­ρο­λε­η­λα­σία κατά των ερ­γα­ζό­με­νων τά­ξε­ων συ­νε­χί­ζε­ται και τα απο­μει­νά­ρια του κοι­νω­νι­κού κρά­τους δέ­χο­νται νέα πλήγ­μα­τα.

Εμπέ­δω­ση και εμ­βά­θυν­ση των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών

Έχει ήδη κα­τα­τε­θεί στη Βουλή το προ­σχέ­διο του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, ενώ στα τέλη Νο­εμ­βρί­ου κα­τα­τί­θε­ται το πλή­ρες κεί­με­νο του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, που ψη­φί­ζε­ται στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το Δε­κέμ­βριο, πριν τις δια­κο­πές των Χρι­στου­γέν­νων. Το Προ­σχέ­διο, ένα σύ­ντο­μο κεί­με­νο χωρίς λε­πτο­με­ρή ανά­λυ­ση εσό­δων και δα­πα­νών, μπο­ρεί να κρύ­ψει πολλά – ο πλή­ρης προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός πολύ λι­γό­τε­ρα. Ωστό­σο, παρά την προ­σπά­θεια να κρυ­φτεί το βάθος των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών, αυτό δεν είναι κα­τορ­θω­τό ούτε στο προ­σχέ­διο. Αντί­θε­τα, ανα­δει­κνύ­ο­νται ανά­γλυ­φα οι δύο βα­σι­κοί άξο­νες των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών: η φο­ρο­λε­η­λα­σία των ερ­γα­ζό­με­νων τά­ξε­ων και η διά­λυ­ση του κοι­νω­νι­κού κρά­τους…

Έτσι, τη χρο­νιά της υπο­τι­θέ­με­νης «κα­θα­ρής εξό­δου» από τα μνη­μό­νια, προ­βλέ­πο­νται νέες κα­θα­ρές πε­ρι­κο­πές:

Στις δα­πά­νες για ασφά­λι­ση, πε­ρί­θαλ­ψη και κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία, που μειώ­νο­νται σε 19.490 εκατ. ευρώ, ένα­ντι 19.649 εκατ. ευρώ του μνη­μο­νια­κού στό­χου που είχε τεθεί με το Με­σο­πρό­θε­σμο. Η μεί­ω­ση δεν είναι με­γά­λη, είναι όμως εν­δει­κτι­κή. Το κυ­ριό­τε­ρο: μπο­ρεί να γίνει ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη με το πλή­ρες σχέ­διο του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, το οποίο θα συ­μπε­ρι­λά­βει τις νέες απαι­τή­σεις των δα­νει­στών. Σί­γου­ρα πά­ντως, αν επρό­κει­το για μια αντί­στοι­χα μικρή έστω αύ­ξη­ση, οι επι­κοι­νω­νιο­λό­γοι της κυ­βέρ­νη­σης θα είχαν χα­λά­σει τον κόσμο ανα­κη­ρύσ­σο­ντάς την σε… από­δει­ξη της «κα­θα­ρής εξό­δου από τα μνη­μό­νια».

Στις συ­νο­λι­κές πρω­το­γε­νείς δα­πά­νες, που μειώ­νο­νται για μία ακόμη χρο­νιά, από 43.691 εκατ. ευρώ που εκτι­μά­ται ότι θα ανέλ­θουν το 2017 και 43.454 εκατ. ευρώ που προ­έ­βλε­πε το Με­σο­πρό­θε­σμο για το 2018, σε 43.157 εκατ. ευρώ. Και έπε­ται συ­νέ­χεια, αφού οι δα­νει­στές ήδη έχουν εγεί­ρει ζή­τη­μα ότι οι στό­χοι του 2018 δεν «βγαί­νουν» – οπότε απαι­τού­νται νέα μέτρα = νέες πε­ρι­κο­πές δα­πα­νών.

Υπάρ­χει όμως και κάτι που αυ­ξά­νε­ται και είναι οι δα­πά­νες για εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα: από 475 εκατ. ευρώ το 2017, σε 510 εκατ. ευρώ το 2018…

Προ­βλέ­πο­νται επί­σης… κα­θα­ρές φο­ρο­ε­πι­βα­ρύν­σεις, αφού τα τα­κτι­κά έσοδα του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού θα είναι αυ­ξη­μέ­να από 52.218 που εκτι­μά­ται ότι θα ανέλ­θουν το 2017, σε 52.495 το 2018. Το γε­γο­νός ότι προ­βλέ­πο­νται λι­γό­τε­ρα από το στόχο του Με­σο­πρό­θε­σμου για 52.938 εκατ. ευρώ, απλώς αφή­νει τα πε­ρι­θώ­ρια για ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη αύ­ξη­σή τους στο τε­λι­κό σχέ­διο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού – ει­δι­κά αν συ­ναι­νέ­σουν οι δα­νει­στές, όπως έχει σχε­δόν προ­α­ναγ­γελ­θεί.

Ιδιαί­τε­ρη ση­μα­σία έχει ότι τα έσοδα από τους κοι­νω­νι­κά άδι­κους έμ­με­σους φό­ρους  προ­βλέ­πο­νται αυ­ξη­μέ­να σε 27.652 εκατ. ευρώ, τόσο ένα­ντι του 2017 (27.099 εκατ. ευρώ) όσο και ένα­ντι του Με­σο­πρό­θε­σμου (27.502 εκατ. ευρώ).

Λο­γι­κά και ανα­με­νό­με­να όλα αυτά, αφού όλα κα­θο­ρί­ζο­νται από τους αμε­τα­κί­νη­τους μνη­μο­νια­κούς στό­χους για υψηλά πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα. Η σκλη­ρό­τη­τα και ο μνη­μο­νια­κός χα­ρα­κτή­ρας των πο­λι­τι­κών προ­κύ­πτει από τα υψηλά πλε­ο­νά­σμα­τα. Ο φε­τι­νός στό­χος (2017) είναι πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα 1,75% του ΑΕΠ, αλλά η κυ­βέρ­νη­ση προ­βλέ­πει πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα 2,21% του ΑΕΠ. Για το 2018, χωρίς ση­μα­ντι­κά νέα μέτρα, προ­βλέ­πει ότι αυτό θα εκτο­ξευ­τεί σε 3,57% του ΑΕΠ, αλλά αυτός ο δι­πλα­σια­σμός δεν πεί­θει ότι είναι εφι­κτός χωρίς νέα μέτρα.

Αυτές οι λα­θρο­χει­ρί­ες μάς απο­κα­λύ­πτουν τον κυ­βερ­νη­τι­κό σχε­δια­σμό: θα πά­ρου­με πε­ρισ­σό­τε­ρα το 2017, ώστε να ανε­βά­σου­με τη γνω­στή πα­ρά­στα­ση περί επι­στρο­φής ελά­χι­στου τμή­μα­τος των «κλο­πι­μαί­ων» με τη μορφή «κοι­νω­νι­κού με­ρί­σμα­τος», κι ύστε­ρα οι δα­νει­στές θα εκτι­μή­σουν ότι χρειά­ζο­νται νέα μέτρα, τα οποία θα λη­φθούν στο όνομα της «κα­θα­ρής εξό­δου από τα μνη­μό­νια»…

Όσον αφορά το «κοι­νω­νι­κό μέ­ρι­σμα», το προ­σχέ­διο προ­βλέ­πει δα­πά­νη για «δρά­σεις στή­ρι­ξης της κοι­νω­νι­κής συ­νο­χής» ύψους 800 εκατ. ευρώ το 2017 (από εκτι­μώ­με­νη υπέρ­βα­ση του στό­χου για το πλε­ό­να­σμα κατά 823 εκατ. ευρώ) και 320 εκατ. ευρώ το 2018 (από εκτι­μώ­με­νη υπέρ­βα­ση… 54 εκατ. ευρώ του στό­χου για το πλε­ό­να­σμα). Όμως, οι δα­νει­στές θέ­τουν με έμ­φα­ση το ζή­τη­μα ότι το «μέ­ρι­σμα» δεν θα πρέ­πει να είναι «κοι­νω­νι­κό», αλλά «ανα­πτυ­ξια­κό»! Και καθώς η κυ­βέρ­νη­ση έχει δε­σμευ­τεί ότι δεν θα μοι­ρά­σει ξανά «μέ­ρι­σμα» χωρίς την έγκρι­ση των δα­νει­στών, ο κοι­νω­νι­κός χα­ρα­κτή­ρας του αμ­φι­σβη­τεί­ται ευ­θέ­ως. Ήδη έχουν εμ­φα­νι­στεί ρε­πορ­τάζ που μι­λούν για νέες κυ­βερ­νη­τι­κές ιδέες να κα­τευ­θυν­θεί το «μέ­ρι­σμα» στη στή­ρι­ξη Μι­κρο­με­σαί­ων Επι­χει­ρή­σε­ων!..

Νέα μέτρα πλη­σιά­ζουν

Το Προ­σχέ­διο «πα­ρα­δέ­χε­ται» το προ­φα­νές: ότι στους 5 μήνες από τη δη­μο­σιο­ποί­η­ση του Με­σο­πρό­θε­σμου έχει δη­μιουρ­γη­θεί «τρύπα» στα δη­μό­σια έσοδα ύψους 1,86 δισ. ευρώ στο φε­τι­νό στόχο, που ανε­ξή­γη­τα θα μειω­θεί το 2018 σε 580 εκατ. ευρώ. Και παρ’ όλα αυτά, το 2017 προ­βλέ­πε­ται υπέρ­βα­ση του στό­χου για το πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα, ενώ για το 2018 (που ο στό­χος για το πλε­ό­να­σμα δι­πλα­σιά­ζε­ται) προ­βλέ­πε­ται «απλώς» η επί­τευ­ξή του.

Είναι προ­φα­νές ότι πρό­κει­ται για λα­θρο­χει­ρία και «δη­μιουρ­γι­κή λο­γι­στι­κή» που δεν πεί­θει κα­νέ­ναν. Η κλι­μα­κού­με­νη από μήνα σε μήνα με­γέ­θυν­ση της «τρύ­πας» στα δη­μό­σια έσοδα δεν είναι απο­τέ­λε­σμα συ­γκυ­ρια­κών λόγων, αλλά της επί­σης κλι­μα­κού­με­νης αδυ­να­μί­ας όλο και ευ­ρύ­τε­ρων στρω­μά­των ανέρ­γων, συ­ντα­ξιού­χων και φτω­χών ερ­γα­ζό­με­νων να αντε­πε­ξέλ­θουν στα δυ­σβά­στα­κτα φο­ρο­λο­γι­κά βάρη.

Το ακόμη εντυ­πω­σια­κό­τε­ρο είναι ότι οι αι­σιό­δο­ξες προ­βλέ­ψεις του προ­σχε­δί­ου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2018 στη­ρί­ζο­νται σε πρό­βλε­ψη για αύ­ξη­ση των ρυθ­μών ανά­πτυ­ξης από 1,8% το 2017 (πρό­βλε­ψη αμ­φι­σβη­τού­με­νη) σε 2,4% το 2018 – αύ­ξη­ση μόλις 0,6%.

Στις δύο αξιο­λο­γή­σεις που απο­μέ­νουν μέχρι το τέλος του τρέ­χο­ντος προ­γράμ­μα­τος (την τρίτη και την τέ­ταρ­τη-συ­νο­λι­κή), η λε­γό­με­νη «δη­μο­σιο­νο­μι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση» θα ολο­κλη­ρω­θεί με νέα μέτρα. Δια­κω­μω­δώ­ντας την κυ­βερ­νη­τι­κή εξαγ­γε­λία περί «κα­θα­ρής εξό­δου από τα μνη­μό­νια».

rproject.gr