Η «Πανεθνική Ημέρα Δράσης» της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Η «Πανεθνική Ημέρα Δράσης» της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Στις 30 Μάη η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ αλλάζουν επίπεδο . Δεν προκηρύσσουν άλλη μια απεργία μιας και θεωρούν ότι είναι ξεπερασμένη μορφή πάλης, αλλά μια «δραστηριότητα». Καλούν μια «Πανεθνική Ημέρα Δράσης» όπου εργαζόμενοι και αφεντικά θα διεκδικήσουν το σχέδιο της άρχουσας τάξης, κρυμμένο όσο μπορεί να κρυφτεί, πίσω από την δήλωση για «την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας» ή «για το καλό της ελληνικής οικονομίας». Σίγουρα η ιδέα δεν είναι αποτέλεσμα της «θλίψης» από την εικόνα των ανύπαρκτων συγκεντρωμένων κάτω από την εξέδρα της ΓΣΕΕ στον γιορτασμό της πρωτομαγιάς.

Κώστας Νικολάου

Η ΓΣΕΕ στα μέσα Γε­νά­ρη φέτος αρ­νή­θη­κε να ορ­γα­νώ­σει αντι­στά­σεις αφή­νο­ντας να πε­ρά­σει το πο­λυ­νο­μο­σχέ­διο που ορ­θώ­νει εμπό­δια στο απερ­για­κό δι­καί­ω­μα των πρω­το­βάθ­μιων, με την αύ­ξη­ση της απαρ­τί­ας στο 50% των εγ­γε­γραμ­μέ­νων μελών για την κή­ρυ­ξη απερ­γιών , επε­κτεί­νει τους πλει­στη­ρια­σμούς και σε εκεί­νους που δια­τη­ρούν χρέη προς το Δη­μό­σιο (εφο­ρία, ασφα­λι­στι­κά τα­μεία) και μειώ­νει κι άλλο τα κοι­νω­νι­κά επι­δό­μα­τα.

Υπέ­γρα­ψε στα μου­λω­χτά νέα Εθνι­κή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Ερ­γα­σί­ας επι­κυ­ρώ­νο­ντας τους μι­σθούς πεί­νας των 586 και 511 ευρώ μει­κτά ως κα­τώ­τε­ρου μι­σθού. Ενώ στην από­φα­ση του Γε­νι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΓΣΕΕ δυο μήνες πριν έβαζε σαν διεκ­δι­κη­τι­κό πλαί­σιο την επα­να­φο­ρά των 751 ευρώ σαν βα­σι­κό μισθό.

Και βε­βαί­ως αυτά ήταν τα τε­λευ­ταία δείγ­μα­τα γρα­φής της ανώ­τα­της συν­δι­κα­λι­στι­κής ορ­γά­νω­σης στη χώρα που αδυ­να­τεί και δεν θέλει να ορ­γα­νώ­σει ούτε τα στοι­χειώ­δη συμ­φέ­ρο­ντα της τάξης που εκ­προ­σω­πεί.

Αλλά ας εξε­τά­σου­με τα αντί­πα­λα τα­ξι­κά στρα­τό­πε­δα σε τι κα­τά­στα­ση βρί­σκο­νται . Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ φέτος τον Μάρ­τιο στην ετή­σια έκ­θε­ση του Ιν­στι­τού­το Ερ­γα­σί­ας της ΓΣΕΕ για την Ελ­λη­νι­κή Οι­κο­νο­μία και την Απα­σχό­λη­ση για το 2018 επι­ση­μαί­νει ότι «Εύ­θραυ­στη πα­ρα­μέ­νει η εθνι­κή οι­κο­νο­μία και ο κίν­δυ­νος της φτώ­χειας ακόμα και για τους ερ­γα­ζό­με­νους είναι ορα­τός»

Συ­γκε­κρι­μέ­να ο δεί­κτης φτώ­χειας από 27,6% το 2009 ξε­περ­νά το 35% φέτος, ενώ τα επό­με­να 3 χρό­νια λόγω πλη­θω­ρι­σμού οι μι­σθοί θα μειω­θούν από 6% έως 8%. Επί­σης

Ένας στους τέσ­σε­ρις ερ­γα­ζό­με­νους που δου­λεύ­ουν 8ωρο πλη­ρώ­νο­νται χα­μη­λό­τε­ρα από τον κα­τώ­τε­ρο μισθό.
Με 383 ευρώ μει­κτά κα­λεί­ται να ζήσει ένας στους τρεις ερ­γα­ζό­με­νους στον ιδιω­τι­κό τομέα.
Πε­ρί­που οι μισοί των 2,2 εκατ. ερ­γα­ζο­μέ­νων είναι απλή­ρω­τοι επί μήνες.
Στην απέ­να­ντι μεριά δύο με­τρή­σεις δια­λύ­ουν αυ­τα­πά­τες και ψέ­μα­τα . Τα κέρδη και τα με­ρί­σμα­τα για το 2017 των εται­ρειών που είναι στο Χρη­μα­τι­στή­ριο και οι Ισο­λο­γι­σμοί 2015-2016 των εται­ρειών.

Η Ναυ­τε­μπο­ρι­κή στις 3/5/18 σχο­λιά­ζει «Αρ­κε­τά γεν­ναιό­δω­ρες ανα­μέ­νε­ται να είναι οι ει­σηγ­μέ­νες εται­ρεί­ες προς τους με­τό­χους τους, μοι­ρά­ζο­ντας για το 2017 περί τα 1,37 δισ. ευρώ σε με­ρί­σμα­τα, ποσό αυ­ξη­μέ­νο κατά 9% σε σχέση με μια χρό­νια πριν. Σύμ­φω­να με τον κ. Μάνο Χα­τζη­δά­κη, υπεύ­θυ­νο Τμή­μα­τος Ανά­λυ­σης της Beta Χρη­μα­τι­στη­ρια­κή, το 2017 ανα­δεί­χτη­κε η κα­λύ­τε­ρη χρο­νιά για τις ει­σηγ­μέ­νες εται­ρεί­ες μετά το 2009 και μά­λι­στα 28 από αυτές ση­μεί­ω­σαν ρεκόρ κερ­δο­φο­ρί­ας όλων των επο­χών.

Στο άρθρο του Α. Ταρ­πά­γκου στις 26.03.2018 με τίτλο «Η ανά­καμ­ψη της κα­πι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας στο έδα­φος της κοι­νω­νι­κής κα­τα­στρο­φής» ανα­φέ­ρο­νται τα πιο κάτω:

«Μπαί­νου­με ήδη στην τέ­ταρ­τη χρο­νιά, από το 2014 μέχρι σή­με­ρα, όπου οι ισο­λο­γι­σμοί των 22.500 ιδιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων του εται­ρι­κού τομέα της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας που είναι κα­τα­χω­ρη­μέ­νοι στη βάση δε­δο­μέ­νων της ICAP, εμ­φα­νί­ζουν ανο­δι­κή πλέον τάση των κερ­δο­φό­ρων απο­τε­λε­σμά­των τους.

Η επε­ξερ­γα­σία και δη­μο­σιο­ποί­η­ση των πλέον πρό­σφα­των απο­τε­λε­σμά­των [ ICAP «Εξέ­λι­ξη οι­κο­νο­μι­κών με­γε­θών 10.696 ελ­λη­νι­κών επι­χει­ρή­σε­ων με δη­μο­σιευ­μέ­νους ισο­λο­γι­σμούς χρή­σης 2016 / 2015» ], είναι κα­τα­λυ­τι­κή από κάθε άποψη, κα­τα­γρά­φο­ντας πλέον την ορι­στι­κή με­τά­βα­ση του ελ­λη­νι­κού κε­φα­λαί­ου στον ορί­ζο­ντα μιας πο­λυ­σή­μα­ντης ανά­καμ­ψης της κερ­δο­φο­ρί­ας, πα­ρό­λη την σχε­τι­κή στα­σι­μό­τη­τα των υπο­λοί­πων επι­χει­ρη­μα­τι­κών με­γε­θών, στο σύ­νο­λο των με­γά­λων κλά­δων της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας….

Χωρίς την συν­δρο­μή των πα­ρα­μέ­τρων νέων επεν­δύ­σε­ων, διεύ­ρυν­σης του τζί­ρου, τε­χνο­λο­γι­κής ανα­νέ­ω­σης, επέ­κτα­σης κλπ. να κα­τορ­θώ­νει να επι­τυγ­χά­νει προ­σαύ­ξη­ση των κα­θα­ρών κερ­δών και του λει­τουρ­γι­κού επι­χει­ρη­μα­τι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος κατά 73% σε μια και μόνον οι­κο­νο­μι­κή χρήση.»

Άρα το επί­δι­κο είναι η επό­με­νη μέρα, η επι­στρο­φή στην «κα­νο­νι­κό­τη­τα» και ποιος θα πλη­ρώ­σει για αυτό. Η ΓΣΕΕ πήρε θέση με στή­ρι­ξη των μνη­μο­νί­ων για το ποιος θα πλη­ρώ­σει την κρίση . Τώρα πλα­σά­ρε­ται κάτω από τη ση­μαία της κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χί­ας σε συμ­φω­νία με τα αφε­ντι­κά, προ­σπα­θώ­ντας να κλέ­ψει την συ­ναί­νε­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων για την επο­μέ­νη των μνη­μο­νί­ων. Δείτε την ομο­βρο­ντία της προη­γού­με­νης εβδο­μά­δας για την δια­μόρ­φω­ση της μιας και μόνης άπο­ψης διε­ξό­δου από την κρίση .

Ο ΟΣΑ επα­να­λαμ­βά­νει «με­ταρ­ρυθ­μί­σεις, με­ταρ­ρυθ­μί­σεις» και «προ­τεί­νει»:
Αύ­ξη­ση της «πραγ­μα­τι­κής ηλι­κί­ας» συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης κατά 4 έτη μέχρι το 2030.
Πε­ρισ­σό­τε­ρη ευ­ε­λι­ξία στην «αγορά ερ­γα­σί­ας». Οι κλα­δι­κές συμ­βά­σεις να μην «επι­βα­ρύ­νο­νται» με αυ­τό­μα­τη επέ­κτα­ση και να προ­βλέ­πε­ται ευ­ε­λι­ξία ανά­λο­γα με το είδος και μέ­γε­θος της επι­χεί­ρη­σης. Ο υπό – κα­τώ­τα­τος μι­σθός να συν­δέ­ε­ται με την εμπει­ρία και όχι με την ηλι­κία….
Η συμ­φω­νη­μέ­νη μεί­ω­ση του αφο­ρο­λό­γη­του ορίου να συ­μπλη­ρω­θεί από επι­πλέ­ον φό­ρους σε φο­ρο­λο­γού­με­νους με ανα­πη­ρία, μειώ­σεις των επι­δο­μά­των ανερ­γί­ας κλπ
Ενί­σχυ­ση Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας με κάθε μέσο.
Ο ΣΕΒ
Μεί­ω­ση κατά 30% των φόρων στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά κέρδη και τα δια­νε­μό­με­να με­ρί­σμα­τα. (ποιος θα κλη­θεί να κα­λύ­ψει τα δη­μο­σιο­νο­μι­κά ελ­λείμ­μα­τα?)
Αλ­λα­γή του μείγ­μα­τος των έμ­με­σων και ει­δι­κών φόρων, τελών, ει­σφο­ρών και επι­βα­ρύν­σε­ων σε ση­μα­ντι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, όταν ξε­περ­νούν τον μέσο όρο των αντί­στοι­χων επι­βα­ρύν­σε­ων σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Προ­σέλ­κυ­ση πα­ρα­γω­γι­κών επεν­δύ­σε­ων (επεν­δυ­τι­κό μπουμ) ώστε να δη­μιουρ­γη­θούν νέες δου­λειές και άρα φο­ρο­λο­γι­κά έσοδα.
Η Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή
«Από την άποψη αυτή είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη να υλο­ποι­η­θεί πλή­ρως η με­ταρ­ρύθ­μι­ση του συ­ντα­ξιο­δο­τι­κού του 2016 και να εγ­γυά­ται ένα αξιο­πρε­πές επί­πε­δο πα­ρο­χών υπό τους πε­ριο­ρι­σμούς που δη­μιουρ­γεί το επί­πε­δο της οι­κο­νο­μι­κής ανά­πτυ­ξης, μαζί με το επί­πε­δο των πρω­το­γε­νών πλε­ο­να­σμά­των του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού»,

Η κυ­βέρ­νη­ση
Ο Δρα­γα­σά­κης, στην Πρώτη Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση της «Ελ­λη­νι­κής Πα­ρα­γω­γής – Συμ­βού­λιο Βιο­μη­χα­νιών για την Ανά­πτυ­ξη»,αφού υπεν­θύ­μι­σε την ση­μα­ντι­κή συμ­βο­λή της κυ­βέρ­νη­σης στο σχέ­διο της αστι­κής τάξης για την υπο­τα­γή του κι­νή­μα­τος και την πρω­το­φα­νή για μνη­μο­νια­κή κυ­βέρ­νη­ση πο­λι­τι­κή στα­θε­ρό­τη­τα είπε ότι «μετά από μια δε­κα­ε­τία κρί­σης, μπο­ρού­με να με­τα­βού­με σε μια δε­κα­ε­τία ανά­πτυ­ξης, μ’ ένα σχέ­διο για την Ελ­λά­δα του 2030, που πρέ­πει να συ­γκρο­τή­σου­με μαζί, κυ­βέρ­νη­ση, φο­ρείς, κοι­νω­νία».

Η ΓΣΕΕ .
Σε αυτό το πλαί­σιο πρέ­πει να εντά­ξου­με την προ­σπά­θεια της ΓΣΕΕ να ευ­θυ­γραμ­μι­στεί με τα πα­ρα­πά­νω ώστε να ανα­δεί­ξει το συμ­φέ­ρον των αφε­ντι­κών, «εθνι­κό» συμ­φέ­ρον ή αλ­λιώς ότι όλα αυτά γί­νο­νται «για το καλό της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας». Λο­γι­κή που σκύ­βει το κε­φά­λι στις επι­λο­γές των αφε­ντι­κών και ζη­τά­ει με συ­ναί­νε­ση οι ερ­γα­ζό­με­νοι πα­ρό­λα τα βάρη που ση­κώ­νουν μέχρι τώρα να βά­λουν ξανά πλάτη για «εθνι­κή» επί­λυ­ση του χρέ­ους ώστε να γίνει βιώ­σι­μο , να δε­χτούν «δί­καιη»ανά­πτυ­ξη που πρέ­πει να πλη­ρώ­σουν, να συμ­φω­νή­σουν σε ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις που ση­μαί­νει οι­κειο­θε­λείς μειώ­σεις στον κοι­νω­νι­κό τους μισθό, να στη­ρί­ξουν καρ­τε­ρι­κά τη νέα κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρή­σε­ων μήπως και συ­γκι­νη­θούν οι εταί­ροι «ερ­γο­δό­τες» για επι­στρο­φή κά­ποιων από τα κλεμ­μέ­να.

Και βε­βαί­ως δεν θα παρ­θούν όλα πίσω. Η «ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας και της και­νο­το­μί­ας» που είναι το σχέ­διο των αφε­ντι­κών χρειά­ζε­ται χρόνο και θυ­σί­ες που έχουν τα­ξι­κό πρό­ση­μο . Ποιος λοι­πόν στις 30/5 θα πλη­ρώ­σει με το χα­μέ­νο με­ρο­κά­μα­το την από­δει­ξη να γίνει άλλη μια φορά το θύμα ?

Αντι­με­τώ­πι­ση

Από την πλευ­ρά των ερ­γα­ζο­μέ­νων τα πράγ­μα­τα δεν είναι εύ­κο­λα . Πολ­λοί λίγοι, ευ­τυ­χώς, θε­ω­ρούν ότι με κα­ταγ­γε­λί­ες ή συ­νει­δη­τή «απερ­γο­σπα­σία» ακυ­ρώ­νε­ται η φιέ­στα της ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ. Πα­ρό­λα αυτά, δεν είναι απλό να μπο­ρέ­σουν να συ­νεν­νοη­θούν τα κομ­μά­τια της αρι­στε­ράς που πα­λεύ­ουν τις πο­λι­τι­κές της συ­ναί­νε­σης.

Πολ­λοί συμ­φω­νούν με την ανα­κοί­νω­ση του ΜΕΤΑ

..το ΜΕΤΑ καλεί όλες τις τα­ξι­κές δυ­νά­μεις, τους αγω­νι­στές συν­δι­κα­λι­στές, μέσα από τα τα­ξι­κά συν­δι­κά­τα, τα Ερ­γα­τι­κά Κέ­ντρα της ΓΣΕΕ και τα Νο­μαρ­χια­κά Τμή­μα­τα της ΑΔΕΔΥ, τις Ομο­σπον­δί­ες και τα Πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία να ορ­γα­νώ­σουν κοι­νές απερ­για­κές συ­γκε­ντρώ­σεις και συλ­λα­λη­τή­ρια σ’ όλη την Ελ­λά­δα, προ­βάλ­λο­ντας τα ερ­γα­τι­κά αι­τή­μα­τα, κό­ντρα στη φιέ­στα της συν­δι­κα­λι­στι­κής γρα­φειο­κρα­τί­ας και της ερ­γο­δο­σί­ας, τον κοι­νω­νι­κό εται­ρι­σμό και την τα­ξι­κή συ­νερ­γα­σία.

Φα­ντά­ζει ευ­χο­λό­γιο, (δεν το έχου­με κα­τα­φέ­ρει ποτέ μέχρι σή­με­ρα), όμως ήδη έχου­με ένα ση­μα­ντι­κό δείγ­μα γρα­φής που δεί­χνει το δρόμο .

«Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Πέμ­πτη 10 Μάιου  η σύ­σκε­ψη σω­μα­τεί­ων ερ­γα­ζο­μέ­νων στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία της Ατ­τι­κής για τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι μο­νά­δες υγεί­ας και οι ερ­γα­ζό­με­νοι. Η σύ­σκε­ψη έγινε μετά από κά­λε­σμα του Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων του «Ευαγ­γε­λι­σμού» στην οποία αντα­πο­κρί­θη­καν 20 Σω­μα­τεία Ερ­γα­ζο­μέ­νων  καθώς και  μέλη ΔΣ Σω­μα­τεί­ων από άλλα νο­σο­κο­μεία.»

Όπου ..

«Υπο­γραμ­μί­στη­κε από σχε­δόν όλους τους ομι­λη­τές η ανά­γκη να παρ­θούν πρω­το­βου­λί­ες για την ορ­γά­νω­ση της δρά­σης από τα ίδια τα σω­μα­τεία, αφού με ευ­θύ­νη της πλειο­ψη­φί­ας της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ αντί για ορ­γα­νω­μέ­νες κι­νη­το­ποι­ή­σεις έχου­με επι­κοι­νω­νια­κά πυ­ρο­τε­χνή­μα­τα που οδη­γούν μά­λι­στα σε εκ­φυ­λι­στι­κά φαι­νό­με­να. Επι­ση­μάν­θη­κε  η ανα­γκαιό­τη­τα να υπάρ­ξει κοι­νός συ­ντο­νι­σμός της δρά­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία απέ­να­ντι στα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι δομές υγεί­ας – πρό­νοιας και οι ερ­γα­ζό­με­νοι.»

rproject.gr