Η “Εκστρατεία των Φτωχών Ανθρώπων” ξεκίνησε και φέρνει τα πάνω κάτω στην Αμερική!

Η “Εκστρατεία των Φτωχών Ανθρώπων” ξεκίνησε και φέρνει τα πάνω κάτω στην Αμερική!

Τα αμερικανικά ΜΜΕ δεν λένε περίπου λέξη, τα ευρωπαϊκά την αγνοούν πλήρως αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι η Εκστρατεία των Φτωχών Ανθρώπων δεν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με δράσεις που υπόσχονται να φέρουν τα πάνω κάτω στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!

Γιώργος Μητραλιάς

Και αυτές οι δρά­σεις που άρ­χι­σαν στις 13 Μαίου, θα κρα­τή­σουν 40 ολά­κε­ρες μέρες, σε του­λά­χι­στον 41 αμε­ρι­κα­νι­κές Πο­λι­τεί­ες, κα­λύ­πτο­ντας όλο το φάσμα των κα­τα­πιε­σμέ­νων και των αγώ­νων τους που δια­μορ­φώ­νουν ένα συ­νο­λι­κό διεκ­δι­κη­τι­κό πρό­γραμ­μα εντε­λώς γειω­μέ­νο στη ση­με­ρι­νή βο­ρειο­α­με­ρι­κα­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και συ­νά­μα αρ­κού­ντως ρι­ζο­σπα­στι­κό για να ανοί­γει το δρόμο που οδη­γεί στην ανα­τρο­πή του ίδιου του πο­λι­τι­κού, κοι­νω­νι­κού και οι­κο­νο­μι­κού συ­στή­μα­τος της χώρας!

Θα μπο­ρού­σα­με να πούμε πως όλα άρ­χι­σαν πριν ακρι­βώς από μισό αιώνα, το 1968, όταν ο Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ ολο­κλή­ρω­νε τη ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­σή του ανα­δει­κνύ­ο­ντας την τα­ξι­κή διά­στα­ση του ρα­τσι­σμού και κα­λώ­ντας στη συ­στρά­τευ­ση όλων των κα­τα­πιε­σμέ­νων ανε­ξάρ­τη­τα από φύλο, θρη­σκεία, χρώμα δέρ­μα­τος, σε­ξουα­λι­κή προ­τί­μη­ση ή εθνι­κό­τη­τα. Και έτσι εγέ­νε­το η πρώτη Εκ­στρα­τεία των Φτω­χών Αν­θρώ­πων που έμελ­λε όμως να δια­κο­πεί βίαια και να βρει άδοξο τέλος όταν ο εμπνευ­στής και ηγέ­της της Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ έπε­φτε λίγο αρ­γό­τε­ρα νε­κρός, δο­λο­φο­νη­μέ­νος από εκεί­νους ακρι­βώς που πα­νι­κο­βάλ­λε η προ­ο­πτι­κή μιας εξέ­γερ­σης των “φτω­χών αν­θρώ­πων” στη μη­τρό­πο­λη του πα­γκό­σμιου κα­πι­τα­λι­σμού.

Σή­με­ρα, δη­λα­δή πε­νή­ντα χρό­νια αρ­γό­τε­ρα, η Εκ­στρα­τεία των Φτω­χών Αν­θρώ­πων ανα­βιώ­νει και, κατά κοινή ομο­λο­γία, αυτό συμ­βαί­νει την πιο κα­τάλ­λη­λη στιγ­μή. Τρανή από­δει­ξη, η τε­ρά­στια υπο­στή­ρι­ξή της και η ενερ­γός συμ­με­το­χή σε αυτήν εκα­το­ντά­δων κι­νη­μά­των και ορ­γα­νώ­σε­ων κάθε λογής, σε όλη την επι­κρά­τεια των ΗΠΑ: Με­γά­λα και μικρά ερ­γα­τι­κά αλλά και αγρο­τι­κά συν­δι­κά­τα (επι­σι­τι­σμός, τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες, μέ­ταλ­λο, …), διεκ­δι­κη­τι­κά κι­νή­μα­τα από το μα­ζι­κό­τα­το και μα­χη­τι­κό Fight fot 15 $ (για τα 15 $ κα­τώ­τα­τη ωριαία αμοι­βή) μέχρι το επί­σης μα­ζι­κό και ρι­ζο­σπα­στι­κό Black Lives Matter, σχε­δόν όλα τα φε­μι­νι­στι­κά και LGBT κι­νή­μα­τα, με­γά­λες και μι­κρές, πα­λιές και νέες αντι­ρα­τσι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις και ιθα­γε­νι­κά κι­νή­μα­τα μαζί με τις ορ­γα­νώ­σεις των με­τα­να­στών και των υπο­στη­ρι­κτών τους, και φυ­σι­κά το σύ­νο­λο των κι­νη­μά­των και δι­κτύ­ων που πα­λεύ­ουν ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή κα­τα­στρο­φή. Και επί­σης, αντι­πο­λε­μι­κά και αντι­μι­λι­τα­ρι­στι­κά κι­νή­μα­τα και εκα­το­ντά­δες θρη­σκευ­τι­κές (χρι­στια­νι­κές, εβραϊ­κές, μου­σουλ­μα­νι­κές, ιν­δου­ϊ­στι­κές, σιχ,…) και άλλες συλ­λο­γι­κό­τη­τες και κοι­νό­τη­τες που εκ­φρά­ζουν την ποι­κι­λό­τη­τα των κα­τα­πιε­σμέ­νων και των αντι­στά­σε­ών τους…

Τι είναι λοι­πόν και τι θέλει η Εκ­στρα­τεία των Φτω­χών Αν­θρώ­πων; Η απά­ντη­ση που δίνει ή ίδια σε αυτό το ερώ­τη­μα είναι εύ­γλωτ­τη και δια­φω­τι­στι­κή: Είναι “Ένα πα­νε­θνι­κό κά­λε­σμα για ηθική ανα­γέν­νη­ση (που) ενώ­νει δε­κά­δες χι­λιά­δες αν­θρώ­πους σε ολά­κε­ρη τη χώρα για να πο­λε­μή­σουν τα κακά που είναι ο συ­στη­μι­κός ρα­τσι­σμός, η φτώ­χεια, η πο­λε­μι­κή οι­κο­νο­μία, η οι­κο­λο­γι­κή κα­τα­στρο­φή και η στρε­βλή ηθική του έθνους”! Είναι ένα κά­λε­σμα για πάλη με έμ­φα­ση στην άμεση δράση, που ενώ­νει τις κα­τα­κερ­μα­τι­σμέ­νες διεκ­δι­κή­σεις και αγώ­νες σε μια ενιαία πάλη όλων των κα­τα­πιε­σμέ­νων ακρι­βώς επει­δή όλες αυτές οι κα­τα­πιέ­σεις και όλοι αυτοί οι αγώ­νες έχουν ένα κοινό πα­ρο­νο­μα­στή, σε πεί­σμα των “από πάνω” που δεν κά­νουν τί­πο­τα άλλο από το… να διαι­ρούν για να βα­σι­λεύ­ουν.

Η (νέα) Εκ­στρα­τεία των Φτω­χών Αν­θρώ­πων δεν πέ­φτει όμως από τον ου­ρα­νό. Για να φτά­σου­με σε αυτήν, χρειά­στη­κε πρώτα να δο­κι­μα­στούν στην πράξη οι ιδέες και προ­τά­σεις που ο πρω­τερ­γά­της της Αφρο­α­με­ρι­κα­νός αι­δε­σι­μό­τα­τος Γουί­λιαμ Μπάρ­μπερ (William Barber) εφάρ­μο­σε (με επι­τυ­χία) στα τε­λευ­ταία δώ­δε­κα χρό­νια στην πο­λι­τεία του, στην αντι­δρα­στι­κή και ρα­τσι­στι­κή Βό­ρεια Κα­ρο­λί­να. Φτά­νο­ντας να συ­σπει­ρώ­σει τε­λι­κά στο ενιαίο κί­νη­μα Μαζί Προς Τα Εμπρός (Forward Together Movement) 145 ορ­γα­νώ­σεις Χρι­στια­νών, Μου­σουλ­μά­νων, Εβραί­ων, άθεων, μαύ­ρων, Λα­τί­νος, φτω­χών λευ­κών, ερ­γα­τών, αντι­ρα­τσι­στών, φε­μι­νι­στριών, άνερ­γων, με­τα­να­στών με και χωρίς χαρ­τιά, ομο­φυ­λό­φι­λων, ανα­σφά­λι­στων, οι­κο­λό­γων, νέων και ηλι­κιω­μέ­νων, ο φο­βε­ρός και τρο­με­ρός αγκι­τά­το­ρας Γ. Μπάρ­μπερ πέ­τυ­χε τε­λι­κά το μέχρι τότε αδια­νό­η­το: Να ενώ­σει και να κι­νη­το­ποι­ή­σει τους διαι­ρε­μέ­νους και απο­γοη­τευ­μέ­νους “από κάτω”, να αλ­λά­ξει δρα­στι­κά τους συ­σχε­τι­σμούς δυ­νά­με­ων, να πε­τύ­χει πολ­λές επί μέ­ρους νίκες και τε­λι­κά, να ανα­τρέ­ψει το αντι­δρα­στι­κό πο­λι­τι­κό κα­τε­στη­μέ­νο της Β. Κα­ρο­λί­νας! Και επι­πλέ­ον, να αρ­χί­σει την “εξα­γω­γή” του του κι­νή­μα­τος σε μια ντου­ζί­να άλλες πο­λι­τεί­ες…

Ο αι­δε­σι­μό­τα­τος Μπάρ­μπερ δεν μα­σά­ει τα λόγια του: “Ζούμε, λέει, σε μια φτω­χο­ποι­η­μέ­νη δη­μο­κρα­τία. Άν­θρω­ποι από τη μια μέχρι την άλλη άκρη της χώρας υψώ­νουν το ανά­στη­μά τους ενά­ντια στο ψέμμα ότι όσα έχου­με δεν φτά­νουν για όλους. Ξέ­ρου­με ότι στην πλου­σιό­τε­ρη χώρα του κό­σμου, δεν υπάρ­χει λόγος παι­διά να πει­νά­νε, άρ­ρω­στοι να μην έχουν πε­ρί­θαλ­ψη και πο­λί­τες να εμπο­δί­ζο­νται να ψη­φί­σουν. Και πρέ­πει να πο­λε­μη­θούν και τα δυο πο­λι­τι­κά κόμ­μα­τα, το ένα για αυτά που κάνει και το άλλο για αυτά που δεν κάνει”. Όμως, ο Μπάρ­μπερ δεν είναι μόνος. Δίπλα και μαζί του είναι η συν-πρό­ε­δρος της Εκ­στρα­τεί­ας, η αι­δε­σι­μό­τα­τη (της Πρε­σβυ­τε­ρια­νής εκ­κλη­σί­ας) Δρ. Liz Theoharis (Λιζ Θε­ο­χά­ρης),νεαρή μη­τέ­ρα δυο παι­διών, με πλού­σιο συγ­γρα­φι­κό έργο αλλά και με ει­κο­σά­χρο­νη πείρα έντο­νης δρά­σης δίπλα στους ερ­γά­τες, στους άστε­γους, στους φτω­χούς και στις κάθε λογής κα­τα­πιε­σμέ­νες μειο­νό­τη­τες. Για την ελ­λη­νι­κής κα­τα­γω­γής Liz Theoharis (1) στό­χος της Εκ­στρα­τεί­ας είναι “να ακου­στεί η φωνή μας. Να πούμε στο έθνος ότι υπάρ­χουν 140 εκα­τομ­μύ­ρια φτω­χοί που ζούνε σε αυτό. Ότι σή­με­ρα, το 2018, έχου­με λι­γό­τε­ρα δι­καιώ­μα­τα ψήφου από ό,τι πριν από 50 χρό­νια. Ότι υπάρ­χουν 11 εκα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι που ζουν υπό την απει­λή να φυ­λα­κι­στούν ή να εκτο­πι­στούν. Ότι έχου­με με­γά­λη οι­κο­λο­γι­κή κα­τα­στρο­φή με 4 εκα­τομ­μύ­ρια νοι­κο­κυ­ριά που αντί για νερό βλέ­πουν να βγαί­νει από τις βρύ­σες τους δη­λη­τη­ριώ­δης μό­λυ­βδος. Έρ­χε­ται η στιγ­μή που η σιωπή είναι προ­δο­σία. Έρ­χε­ται η ώρα που δεν μπο­ρού­με να το αντέ­ξου­με άλλο. Η ώρα που πρέ­πει να κα­τέ­βου­με στους δρό­μους, που πρέ­πει να φω­νά­ξου­με δυ­να­τά, που πρέ­πει να δια­μαρ­τυ­ρη­θού­με και να ορ­γα­νω­θού­με…Αμε­ρι­κή, έχεις πάρει λάθος κα­τεύ­θυν­ση!”

Η Εκ­στρα­τεία των Φτω­χών Αν­θρώ­πων που προ­τάσ­σει την πάλη ενά­ντια στην κοι­νω­νι­κή ανι­σό­τη­τα, τη φτώ­χεια, το ρα­τσι­σμό, το μι­λι­τα­ρι­σμό και την κλι­μα­τι­κή κα­τα­στρο­φή,δεν πε­ριο­ρί­ζε­ται όμως μόνο στην πο­λι­τι­κή ανυ­πα­κοή, στην άμεση δράση και στις πα­ρα­δειγ­μα­τι­κές κα­τα­λή­ψεις (όπως π.χ.πριν από λίγες μέρες, της έδρας του δεύ­τε­ρου με­γα­λύ­τε­ρου πα­γκό­σμιου ερ­γο­δό­τη που είναι τα φα­στφου­ντά­δι­κα Μα­κΝτό­ναλντς ή των Πο­λι­τεια­κών κοι­νο­βου­λί­ων). Επε­ξερ­γά­ζε­ται και προ­τεί­νει λύ­σεις στα με­γά­λα προ­βλή­μα­τα των και­ρών μας και ταυ­τό­χρο­να κάνει τα πάντα για να δη­μιουρ­γή­σει δί­κτυα αυ­το­ορ­γα­νω­μέ­νων πο­λι­τών που συ­ντο­νί­ζουν τις δρά­σεις τους σε το­πι­κό, πε­ρι­φε­ρεια­κό, πο­λι­τεια­κό και εθνι­κό επί­πε­δο.Σί­γου­ρα, το έργο της δεν είναι κα­θό­λου εύ­κο­λο καθώς έχει να αντι­με­τω­πί­σει το τε­ρα­τώ­δες πλα­νη­τι­κό κτή­νος στη φωλιά του, αλλά και μόνο η εμ­φά­νι­σή της στο κοι­νω­νι­κό προ­σκή­νιο των ΗΠΑ προ­σφέ­ρει ελ­πί­δα, έμπνευ­ση και αγω­νι­στι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό σε δε­κά­δες εκα­τομ­μύ­ρια πο­λί­τες μέσα αλλά και έξω από τη χώρα. Και ας μην το κρύ­βου­με, μια εν­δε­χό­με­νη επι­τυ­χία της θα άλ­λα­ζε δρα­στι­κά τα δε­δο­μέ­να του αγώνα των “από κάτω” την ώρα ακρι­βώς που οι “από πάνω” παί­ζουν -σχε­δόν ανε­νό­χλη­τοι – στα ζάρια τους την τύχη του πλα­νή­τη και της αν­θρω­πό­τη­τας…(2)

Ση­μειώ­σεις

1. Η οι­κο­γέ­νεια Theoharis δεν έχει την πα­ρα­μι­κρή σχέση με τους γνω­στούς μας “μπρού­κλη­δες” που το ελ­λη­νι­κό κα­τε­στη­μέ­νο αρέ­σκε­ται να ταυ­τί­ζει με όλους τους Έλ­λη­νες με­τα­νά­στες στην Αμε­ρι­κή. Ο πο­λυ­γρα­φό­τα­τος πα­τέ­ρας κα­θη­γη­τής Athan Theoharis θε­ω­ρεί­ται ότι είναι ίσως ο ση­μα­ντι­κό­τε­ρος αμε­ρι­κα­νός ιστο­ρι­κός του βο­ρειο­α­με­ρι­κα­νι­κού αντι­κομ­μου­νι­σμού, και κυ­ρί­ως, του FBI, των μυ­στι­κών υπη­ρε­σιών και της πα­ρα­βί­α­σης των δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των των αμε­ρι­κα­νών πο­λι­τών από μέ­ρους του κρά­τους και των υπη­ρε­σιών του. Τόσο μά­λι­στα ση­μα­ντι­κός ώστε να είναι ο μόνος στον οποίο άνοι­ξαν τα προ­σω­πι­κά αρ­χεία πολ­λών αμε­ρι­κα­νών προ­έ­δρων με από­φα­ση της Γε­ρου­σί­ας. Η αδελ­φή Jeanne Theoharis είναι μια λα­μπρή κα­θη­γή­τρια, ερευ­νή­τρια και συγ­γρα­φέ­ας στην οποία μά­λι­στα απο­νε­μή­θη­κε το 2014 το ετή­σιο βρα­βείο της πα­λαιό­τε­ρης με­γά­λης αντι­ρα­τσι­στι­κής ορ­γά­νω­σης NAACP των Αφρο­α­με­ρι­κα­νών για τη βιο­γρα­φία της πρω­το­πό­ρας του αγώνα των Μαύ­ρων Ρόζα Παρκς (The Rebellious Life of Mrs. Rosa Parks). Τέλος, η μη­τέ­ρα της Nancy Theoharis, προ­κά­λε­σε στα 80 της, την οργή του σιω­νι­στι­κού κύ­κλου του Harvard εκ­θέ­το­ντας στο πα­νε­πι­στή­μιο τις φω­το­γρα­φί­ες της με στιγ­μιό­τυ­πα από την τε­λευ­ταία Ιντι­φά­ντα του Πα­λαι­στι­νια­κού λαού για την ελευ­θε­ρία του.

“Φυ­σι­κά”, η οι­κο­γέ­νεια Theoharis και τα επι­τεύγ­μα­τά της πα­ρα­μέ­νουν εντε­λώς άγνω­στα στη χώρα κα­τα­γω­γής της που είναι η Ελ­λά­δα!…

2. Άρθρα, ανα­λύ­σεις, το­πο­θε­τή­σεις και βί­ντεο από πρώτο χέρι για τις κα­θη­με­ρι­νές επι­τυ­χί­ες και πε­ρι­πέ­τειες της Εκ­στρα­τεί­ας των Φτω­χών Αν­θρώ­πων, καθώς και για ό,τι ση­μα­ντι­κό συμ­βαί­νει στην κο­ρυ­φή και κυ­ρί­ως, στη βάση της αμε­ρι­κα­νι­κής κοι­νω­νί­ας, μπο­ρεί­τε να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε στο Facebook που ανα­νε­ώ­νε­ται ανά δίωρο :

https://​www.​facebook.​com/​Gre​eksF​orBe​rnie​sMas​sMov​emen​t/

rproject.gr