6 λόγοι για τους οποίους υποστηρίζουμε την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα

6 λόγοι για τους οποίους υποστηρίζουμε την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα

  • |

Υποστηρίζουμε την απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει ο Δημήτρης Κουφοντίνας από τις 30 Μαΐου γιατί:

Ο Κου­φο­ντί­νας δι­καιού­ται την άδεια που δεν του δί­νε­ται Για την ακρί­βεια, έπρε­πε σύμ­φω­να με τον νόμο, να την έχει πάρει πριν οχτώ ολό­κλη­ρα χρό­νια και να συ­νε­χί­ζει να την παίρ­νει απρό­σκο­πτα, δε­δο­μέ­νου ότι πλη­ροί όλες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις.
Υπο­στη­ρί­ζου­με τον θεσμό των αδειών για όλους του κρα­τού­με­νους, χωρίς εξαι­ρέ­σεις. Η άδεια απο­τε­λεί μί­νι­μουμ μέτρο εξαν­θρω­πι­σμού ενός κατά τα άλλα βάρ­βα­ρου και άδι­κου σω­φρο­νι­στι­κού συ­στή­μα­τος.
Στην πε­ρί­πτω­ση του Κου­φο­ντί­να ακο­λου­θού­νται απα­ρά­δε­κτες με­θο­δεύ­σεις φαλ­κί­δευ­σης του νόμου από αυ­τούς που είναι εντο­λο­δό­χοι της δια­φύ­λα­ξης του. Οι δύο πει­θαρ­χι­κές διώ­ξεις ενα­ντί­ον των ει­σαγ­γε­λέ­ων που νο­μί­μως συ­ναί­νε­σαν στις δύο προη­γού­με­νες (και υπέρ­με­τρα αυ­στη­ρές ως προς τους όρους τους) άδειες, συ­νι­στούν πρά­ξεις εκ­φο­βι­σμού κι αυ­θαι­ρε­σί­ας.
Οι ωμές πα­ρεμ­βά­σεις των ΗΠΑ ενά­ντια στις άδειες του Κου­φο­ντί­να προ­κα­λούν το αί­σθη­μα αξιο­πρέ­πειας όλων μας. Απο­δει­κνύ­ουν δε ότι η ελ­λη­νο­να­με­ρι­κα­νι­κή «φιλία» για την οποία τόσα κάνει η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν είναι παρά η εμπέ­δω­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­βο­λής και του δε­σπο­τι­σμού που αυτή συ­νε­πά­γε­ται.
Το κα­θε­στώς εξαί­ρε­σης δι­καιω­μά­των των πο­λι­τι­κών κρα­τού­με­νων οδη­γεί στην αφαί­ρε­ση δι­καιω­μά­των για όλους τους κρα­τού­με­νους και εντέ­λει στον πε­ριο­ρι­σμό των χώρων ελευ­θε­ρί­ας όλης της κοι­νω­νί­ας.
Όπως ακρι­βώς είναι ενιαία και αδιαί­ρε­τη η κα­τα­στο­λή, έτσι ακρι­βώς είναι και η υπε­ρά­σπι­ση δι­καιω­μά­των κι ελευ­θε­ριών.

Δεν υπάρ­χει χρό­νος για κα­θυ­στέ­ρη­ση και δι­καιο­λο­γί­ες. Να δοθεί τώρα άδεια στον Δη­μή­τρη Κου­φο­ντί­να. Να πούμε ένα ηχηρό «Όχι» στην τρο­μο­ϋ­στε­ρία και το κα­θε­στώς εξαί­ρε­σης.

Ανα­μέ­τρη­ση (Ομάδα Κομ­μου­νι­στών /στριων), Ανα­σύν­θε­ση-ΟΝ­ΡΑ, ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, Αντιε­ξου­σια­στι­κή Κί­νη­ση Αθή­νας, Α.Π. Ρο­σι­νά­ντε, ΑΡΑΝ, ΑΡΑΣ, ΑΡΚ, ΔΕΑ, Δί­κτυο για τα Πο­λι­τι­κά και Κοι­νω­νι­κά Δι­καιώ­μα­τα, Δι­κτύ­ω­ση για τη Ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά, Κόκ­κι­νο Δί­κτυο, Κόκ­κι­νο Νήμα

rproject.gr/