Να μπλοκάρουμε τις εξορύξεις

Να μπλοκάρουμε τις εξορύξεις

  • |

Ενάντια στα περιβαλλοντοκτόνα αναπτυξιακά σχέδια της κυβέρνησης

Στο ανα­πτυ­ξια­κό νο­μο­σχέ­διο που φέρ­νει προς ψή­φι­ση η ΝΔ προ­στί­θε­ται και η κα­τά­θε­ση τεσ­σά­ρων σχε­δί­ων νόμου για την κύ­ρω­ση συμ­βά­σε­ων για πα­ρα­χώ­ρη­ση εκτά­σε­ων για έρευ­να και εξό­ρυ­ξη υδρο­γο­ναν­θρά­κων σε τέσ­σε­ρις πε­τρε­λαϊ­κές εται­ρεί­ες: Total, ExxonMobil και Repsol. Με αυτές τις συμ­βά­σεις τα «οι­κό­πε­δα» που πα­ρα­χω­ρού­νται σε πε­τρε­λαϊ­κές εται­ρεί­ες ανέρ­χο­νται σε 13, με συ­νο­λι­κή έκτα­ση 60 χι­λιά­δες τε­τρα­γω­νι­κά χι­λιό­με­τρα θα­λάσ­σιων εκτά­σε­ων (Ιόνιο, Κρήτη) και 17 χι­λιά­δες τε­τρα­γω­νι­κά χι­λιό­με­τρα γης (Ήπει­ρος, Δυ­τι­κή Ελ­λά­δα, Πε­λο­πόν­νη­σος). Αυτοί οι αριθ­μοί ισο­δυ­να­μούν με πε­ρί­που το ένα τρίτο της θα­λάσ­σιας και χερ­σαί­ας επι­κρά­τειας!

Χρήστος Σταυρακάκης

 

Γη και ύδωρ στους «πε­τρε­λαιά­δες»

Βέ­βαια, αυτές οι συμ­βά­σεις δεν είναι μια και­νού­ρια πρω­το­βου­λία της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη, καθώς η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είχε ήδη υπο­γρά­ψει άλλες 11 τέ­τοιες συμ­βά­σεις πα­ρα­χώ­ρη­σης εκτά­σε­ων σε πε­τρε­λαϊ­κές εται­ρεί­ες για την έρευ­να και την εξό­ρυ­ξη υδρο­γο­ναν­θρά­κων. Οι συμ­βά­σεις αυτές έχουν σκαν­δα­λώ­δεις όρους, σύμ­φω­να με τους οποί­ους στις πα­ρα­χω­ρού­με­νες εκτά­σεις στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το δη­μό­σιο δεν έχει κα­νέ­ναν ου­σια­στι­κό λόγο, με­τα­τρέ­πο­ντας το ένα τρίτο της ελ­λη­νι­κής επι­κρά­τειας σε ιδιο­κτη­σία εξο­ρυ­κτι­κών κο­λοσ­σών, ενώ την ίδια στιγ­μή, πέραν του ότι κα­τα­πα­τώ­νται προ­στα­τευό­με­νες πε­ριο­χές, δεν υπάρ­χει καμία ου­σια­στι­κή δέ­σμευ­ση για την προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος. Ση­μα­ντι­κή πα­ρά­με­τρος είναι επί­σης το γε­γο­νός ότι το οι­κο­νο­μι­κό όφε­λος για το δη­μό­σιο από τις πι­θα­νές εξο­ρύ­ξεις είναι εξαι­ρε­τι­κά μικρό και δυ­σα­νά­λο­γο με τα πι­θα­νά κέρδη.

Εκτός όμως από τη σκαν­δα­λώ­δη πα­ρα­χώ­ρη­ση της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας, στο ανα­πτυ­ξια­κό νο­μο­σχέ­διο Γε­ωρ­γιά­δη πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των ΕΛΠΕ (Ελ­λη­νι­κά Πε­τρέ­λαια), μια ιδιαί­τε­ρα κερ­δο­φό­ρα επι­χεί­ρη­ση του δη­μο­σί­ου (το δη­μό­σιο κα­τέ­χει μέχρι τώρα το 55% των με­το­χών), η οποία δε­σμεύ­ε­ται να συμ­με­τέ­χει σε όλες αυτές τις εξο­ρυ­κτι­κές δια­δι­κα­σί­ες. Χα­ρί­ζε­ται λοι­πόν στον επι­χει­ρη­μα­τι­κό όμιλο Λάτση μια δη­μό­σια επι­χεί­ρη­ση, η οποία μετά θα λάβει και αυτή το κομ­μά­τι που της ανα­λο­γεί από τα εν­δε­χό­με­να κέρδη που μπο­ρούν να προ­κύ­ψουν, αν βρε­θούν αξιο­ποι­ή­σι­μα κοι­τά­σμα­τα υδρο­γο­ναν­θρά­κων, κατά τη γνω­στή νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη πρα­κτι­κή όπου «ιδιω­τι­κο­ποιού­νται τα κέρδη και κοι­νω­νι­κο­ποιού­νται οι ζη­μιές».

Είναι απο­ρί­ας άξιον με ποιους οι­κο­νο­μι­κούς υπο­λο­γι­σμούς ανα­φέ­ρει το Υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης ότι «για κάθε άμεση θέση ερ­γα­σί­ας στον κλάδο των υδρο­γο­ναν­θρά­κων δη­μιουρ­γού­νται 3 νέες θέ­σεις πλή­ρους απα­σχό­λη­σης στην ευ­ρύ­τε­ρη οι­κο­νο­μία σε εθνι­κό και πε­ρι­φε­ρεια­κό επί­πε­δο, ενώ υπο­λο­γί­ζε­ται ότι για κάθε ευρώ που θα αμεί­βο­νται οι άμεσα ερ­γα­ζό­με­νοι στον κλάδο, θα δη­μιουρ­γού­νται άλλες 2 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας σε άλ­λους κλά­δους της οι­κο­νο­μί­ας».

 

Θα­νά­σι­μος κίν­δυ­νος

Η υπερ­ψή­φι­ση αυτών των συμ­βά­σε­ων από το ελ­λη­νι­κό κοι­νο­βού­λιο θα έχει ανυ­πο­λό­γι­στες οι­κο­λο­γι­κές, κοι­νω­νι­κές και οι­κο­νο­μι­κές συ­νέ­πειες. Οι μέ­θο­δοι που χρη­σι­μο­ποιού­νται για την έρευ­να ύπαρ­ξης κοι­τα­σμά­των υδρο­γο­ναν­θρά­κων, αλλά και οι μέ­θο­δοι εξό­ρυ­ξης είναι εξαι­ρε­τι­κά επι­βλα­βείς για το θα­λάσ­σιο και χερ­σαίο πε­ρι­βάλ­λον και μά­λι­στα ενέ­χουν πολύ σο­βα­ρούς κιν­δύ­νους ατυ­χη­μά­των, που στην πε­ρί­πτω­ση των θα­λασ­σών της Με­σο­γεί­ου (που ου­σια­στι­κά είναι μια κλει­στή θά­λασ­σα) μπο­ρούν να έχουν μη ανα­στρέ­ψι­μες συ­νέ­πειες. Η διε­θνής ακα­δη­μαϊ­κή κοι­νό­τη­τα, η Πα­γκό­σμια Τρά­πε­ζα, η WWF και η Green Peace τάσ­σο­νται κατά των εξο­ρύ­ξε­ων, επι­ση­μαί­νο­ντας αυ­τούς τους κιν­δύ­νους και μπο­ρού­με να πούμε με βε­βαιό­τη­τα ότι δεν είναι ορ­γα­νι­σμοί που φη­μί­ζο­νται για το ρι­ζο­σπα­στι­σμό τους.

Ακόμα και τα πα­ρά­λο­γα οι­κο­νο­μι­κά οφέλη, που «προ­βλέ­πει» η κυ­βέρ­νη­ση, δεν θα μπο­ρούν να αντι­σταθ­μί­σουν ούτε μία εν­δε­χό­με­νη οι­κο­λο­γι­κή κα­τα­στρο­φή, ούτε τις κοι­νω­νι­κές συ­νέ­πειες που θα έχουν οι σχε­δια­ζό­με­νες εξο­ρύ­ξεις. Η κοι­νω­νι­κή και οι­κο­νο­μι­κή ζωή της Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας θα δια­λυ­θεί κυ­ριο­λε­κτι­κά. Σε ανα­κοί­νω­σή της, η WWF ανα­φέ­ρει ότι ένα πι­θα­νό ατύ­χη­μα διαρ­ρο­ής μπο­ρεί να οδη­γή­σει στην απώ­λεια 45.000 θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας. Πέραν τού­του, ακόμα και με το σε­νά­ριο που απο­φεύ­γει τη διαρ­ροή (αν και η Repsol έχει κα­τη­γο­ρη­θεί πολ­λές φορές για πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές κα­τα­στρο­φές στη Λα­τι­νι­κή Αμε­ρι­κή), μπο­ρού­με εύ­κο­λα να συ­μπε­ρά­νου­με ότι οι θέ­σεις ερ­γα­σί­ας υπε­ρε­ξει­δι­κευ­μέ­νου ερ­γα­τι­κού δυ­να­μι­κού δεν θα έχουν τί­πο­τα να προ­σφέ­ρουν σε πολύ με­γά­λο κομ­μά­τι των κα­τοί­κων αυτών των πε­ριο­χών, που ασχο­λού­νται με τη γε­ωρ­γία, την κτη­νο­τρο­φία, την αλιεία. Αντί­θε­τα αυτά τα σχέ­δια εξυ­πη­ρε­τούν απο­κλει­στι­κά τα οι­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα του ελ­λη­νι­κού και διε­θνούς κα­πι­τα­λι­σμού.

 

Να μπλο­κά­ρου­με τις εξο­ρύ­ξεις

Οι υδρο­γο­νάν­θρα­κες να μεί­νουν στα έγκα­τα της γης

Η με­τα­τρο­πή της Ηπεί­ρου, του Ιο­νί­ου, της Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας και της Κρή­της σε ένα πεδίο εξο­ρύ­ξε­ων είναι εφιαλ­τι­κό σε­νά­ριο, το οποίο πρέ­πει να μπλο­κα­ρι­στεί. Οι εξο­ρύ­ξεις δεν αφο­ρούν μόνο αυτές τις πε­ριο­χές και τους κα­τοί­κους τους, αλλά μας αφο­ρούν όλους και όλες, καθώς αυτού του τύπου η ενερ­γη­τι­κή πα­ρέμ­βα­ση και σχε­δια­ζό­με­νη εκ­με­τάλ­λευ­ση των φυ­σι­κών πόρων θα έχει συ­νέ­πειες για το σύ­νο­λο του πε­ρι­βάλ­λο­ντος στην Ελ­λά­δα, αλλά και για το σύ­νο­λο της κοι­νω­νι­κής και οι­κο­νο­μι­κής ζωής.

Τα κρο­κο­δεί­λια δά­κρυα για την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή και την κα­τα­στρο­φή του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, ει­δι­κά από την πλευ­ρά του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που άνοι­ξε το δρόμο στις εξο­ρύ­ξεις, είναι υπο­κρι­τι­κά. Η μάχη για την προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος περ­νά­ει από τη μάχη για να μπλο­κα­ρι­στούν οι εξο­ρύ­ξεις. Αυτός ο αγώ­νας μπο­ρεί να υπο­νο­μεύ­σει πο­λι­τι­κά το «ανα­πτυ­ξια­κό αφή­γη­μα-πα­ρα­λή­ρη­μα» της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ, ενώ έχει και συ­νέ­πειες στο μέ­τω­πο της πάλης ενά­ντια στον πό­λε­μο, καθώς όλα τα επει­σό­δια του ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού αντα­γω­νι­σμού έχουν ως βάση τις εξο­ρύ­ξεις στην ΑΟΖ της Κύ­πρου.

Με τον δια­κη­ρυγ­μέ­νο στόχο να στα­μα­τή­σου­με τις εξο­ρύ­ξεις σε όλη την Ελ­λά­δα, πραγ­μα­το­ποιεί­ται το Σάβ­βα­το 28 Σε­πτέμ­βρη η 2η Πα­νελ­λα­δι­κή Συ­νά­ντη­ση επι­τρο­πών ενά­ντια στις εξο­ρύ­ξεις, στο Αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νο Κυ­λι­κείο Νο­μι­κής, με τη συμ­με­το­χή 13 πρω­το­βου­λιών αγώνα και επι­τρο­πών από όλη την Ελ­λά­δα. Αυτή η συ­νά­ντη­ση μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει ση­μείο ανα­φο­ράς, ενη­μέ­ρω­σης και συ­ντο­νι­σμού όλων των δυ­νά­με­ων που θέ­λουν να αντι­στα­θούν στην εξο­ρυ­κτι­κή πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης.

/rproject.gr/

Τα σχόλια είναι κλειστά.