Επιδημία της νέας γρίπης: Μας απειλούν η φτώχεια και η διάλυση της δημόσιας υγείας!

Επιδημία της νέας γρίπης: Μας απειλούν η φτώχεια και η διάλυση της δημόσιας υγείας!

  • |

Η νέα γρίπη ξεκίνησε από την Κίνα και φαίνεται ότι μεταδίδεται σχετικά εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Είναι, με τα μέχρι τώρα δε­δο­μέ­να, ήπια νόσος με θνη­τό­τη­τα που αγ­γί­ζει τα κα­τώ­τε­ρα όρια της συ­νη­θι­σμέ­νης επο­χια­κής γρί­πης. Η ανα­λο­γία θα­νά­των είναι χα­μη­λή με πε­ρί­που 4 θα­νά­τους στους 100 νο­σού­ντες που αφο­ρούν ηλι­κιω­μέ­να άτομα, πά­σχο­ντα από άλλα χρό­νια νο­σή­μα­τα. Μόνο ένας θά­να­τος υγιούς νε­α­ρού ατό­μου έχει ανα­φερ­θεί, αυτός  του για­τρού Λι στην επαρ­χία Κου­μπέι. Ο για­τρός ήταν ο πρώ­τος που προει­δο­ποί­η­σε για την απει­λή του νέου ιού για να δε­χτεί την τι­μω­ρία του γρα­φειο­κρα­τι­κού αυ­ταρ­χι­κού κρα­τι­κο­κα­πι­τα­λι­στι­κού κα­θε­στώ­τος της Κίνας για “δια­σπο­ρά ψευ­δών ει­δή­σε­ων” και “δια­τά­ρα­ξη της κοι­νω­νι­κής τάξης”… Ο άτυ­χος για­τρός σή­με­ρα έχει ανα­δει­χτεί σε λαϊκό ήρωα από τον ίδιο τον κόσμο από τα κάτω.

Αντώνης Καραβάς*

Η επι­δη­μία έχει εξα­πλω­θεί σε πολ­λές ασια­τι­κές χώρες και συ­νο­λι­κά σε πε­ρί­που τριά­ντα χώρες και με τα μέχρι τώρα δε­δο­μέ­να φαί­νε­ται να είναι πιο ήπια από την επι­δη­μία του  MERS το 2012 και του SARS το 2002 και όχι χει­ρό­τε­ρη από την συ­νη­θι­σμέ­νη επο­χια­κή γρίπη.

Ο κίν­δυ­νος για παν­δη­μία δεν μπο­ρεί να προ­βλε­φθεί. Αυτό που συμ­βαί­νει μέχρι τώρα είναι η με­γά­λη και γρή­γο­ρη δια­σπο­ρά κρου­σμά­των ήπιας νόσου που φαί­νε­ται να τί­θε­ται υπό έλεγ­χο, μι­κρός σχε­τι­κά αριθ­μός βα­ρέ­ων πε­ρι­στα­τι­κών και ακόμα πιο μι­κρός αριθ­μός θα­νά­των.

Ο κίν­δυ­νος να εξα­πλω­θεί η νέα γρίπη σύμ­φω­να με τις προ­βλέ­ψεις του Πα­γκό­σμιου Ορ­γα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ) είναι πραγ­μα­τι­κός.

Γι’ αυτό σε πρώτη φάση μπήκε σε εφαρ­μο­γή από τις κυ­ρί­αρ­χες τά­ξεις το μο­ντέ­λο αυ­ταρ­χι­κών μέ­τρων, όπως συ­νέ­βη και με τον ιό SARS:  τρο­μο­ϋ­στε­ρία, απα­γο­ρεύ­σεις, κα­τα­στο­λή και στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των μαζών, στην επί­κλη­ση μιας τε­ρα­τώ­δους άγνω­στης και σκο­τει­νής απει­λής.

Ο ΠΟΥ πρέ­πει επί­σης να το­νί­σου­με δεν είναι ένας ου­δέ­τε­ρος πο­λι­τι­κά ορ­γα­νι­σμός, αλλά τα­ξι­κά αλ­λή­θω­ρος και επι­λε­κτι­κά ευαι­σθη­το­ποι­η­μέ­νος: χτυ­πά­ει τα κα­μπα­νά­κια του κιν­δύ­νου και καλεί τις κα­πι­τα­λι­στι­κές κυ­βερ­νή­σεις να μπουν σε κά­ποια έκτα­κτα έξοδα για να πά­ρουν μέτρα όταν κιν­δυ­νεύ­ουν οι πλη­θυ­σμοί της ανα­πτυγ­μέ­νης Δύσης αλλά δεν κάνει το ίδιο για τις φτω­χές χώρες που θε­ρί­ζο­νται από τις επι­δη­μί­ες του AIDS, του ιού Ebola, της ελο­νο­σί­ας, των διαρ­ροϊ­κών συν­δρό­μων από ηπα­τί­τι­δα, τη λι­στέ­ρια, τη σαλ­μο­νέ­λα κλπ

Οι συ­νέ­πειες  της εξά­πλω­σης  της νέας γρί­πης μέχρι τώρα δεν αφο­ρούν τον κίν­δυ­νο θνη­τό­τη­τας ή βα­ριάς ασθέ­νειας με­γά­λων πλη­θυ­σμών, αλλά είναι κατά κύριο λόγο οι­κο­νο­μι­κές από τις τε­ρά­στιες απώ­λειες σε ερ­γα­το-ώρες και τον με­γά­λο πε­ριο­ρι­σμό των εμπο­ρι­κών ανταλ­λα­γών που κιν­δυ­νεύ­ουν να βυ­θί­σουν την κι­νέ­ζι­κή οι­κο­νο­μία και μαζί και την αμε­ρι­κά­νι­κη και την πα­γκό­σμια σε νέα βαθιά ύφεση και κρίση.

Γι αυτό και ο πρό­ε­δρος Σι πέ­τα­ξε (κυ­ριο­λε­κτι­κά) την μάσκα του και κά­λε­σε τι­ςκρα­τι­κές επι­χει­ρή­σεις να ερ­γα­στούν σκλη­ρά για να πιά­σουν τους στό­χους παρά την επέ­λα­ση του ιού, ενώ ο απί­στευ­τος Τραμπ αφού έριξε αρ­χι­κά το φταί­ξι­μο… στους Κι­νέ­ζους προ­κα­λώ­ντας ρα­τσι­στι­κή τρο­μο­ϋ­στε­ρία, τα γύ­ρι­σε κι αυτός λέ­γο­ντας ότι φταί­ει… ο χει­μώ­νας που όμως φτά­νει στο τέλος του κα­λώ­ντας το αμε­ρι­κά­νι­κο έθνος να μην εγκα­τα­λεί­πει την ερ­γα­σία του.

Όσο για τα μέτρα θω­ρά­κι­σης που μας επι­βε­βαιώ­νει ο ανεκ­δι­ή­γη­τος Κι­κί­λιας ότι έχουν παρ­θεί, αυτά πε­ριο­ρί­ζο­νται στην ανάρ­τη­ση ανα­κοι­νώ­σε­ων του υπουρ­γεί­ου στις υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας για τα ατο­μι­κά μέτρα προ­φύ­λα­ξης από την γρίπη και σε πε­ρί­πτω­ση  παν­δη­μί­ας… κά­νου­με τον σταυ­ρό μας.

Η επι­δη­μία της γρί­πης, αν θα έπαιρ­νε μια επι­κίν­δυ­νη τροπή, θα έβρι­σκε τον κόσμο σε από­γνω­ση: τα λαϊκά νοι­κο­κυ­ριά και τις ευαί­σθη­τες ομά­δες του πλη­θυ­σμού κα­τα­βε­βλη­μέ­να από την λι­τό­τη­τα, την ανερ­γία, την ελα­στι­κή ερ­γα­σία, τις πε­ρι­κο­πές των συ­ντά­ξε­ων και από την άλλη το σύ­στη­μα υγεί­ας γο­να­τι­σμέ­νο από την διά­λυ­ση της πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας και από την υπο­λει­τουρ­γία και υπο­στε­λέ­χω­ση των νο­σο­κο­μεί­ων.

Όμως σε τέ­τοιες κρί­σεις της δη­μό­σιας υγεί­ας δεν υπο­φέ­ρουν όλοι αλλά αντί­θε­τα κά­ποιοι λίγοι τα κο­νο­μά­νε χο­ντρά: οι εται­ρεί­ες υγειο­νο­μι­κού υλι­κού π.χ μά­σκες, αντι­ση­πτι­κά κλπ, οι  εται­ρεί­ες πα­ρα­γω­γής εμ­βο­λί­ων (ποιος δεν θυ­μά­ται τον “κι­μπά­ρη” Αβρα­μό­που­λο που επί υπουρ­γί­ας του είχε πα­ραγ­γεί­λει δι­πλά­σια εκα­τομ­μύ­ρια εμ­βό­λια από αυτά που χρεια­ζό­μα­σταν!) τα ιδιω­τι­κά κέ­ντρα που μο­νο­πω­λούν και χρε­ώ­νουν μέχρι και 25 ευρώ(!) το τεστ γρί­πης και οι φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες (με το δια­βό­η­το Tamiflu να κο­στί­ζει 17,50 ευρώ και να δί­νε­ται ανε­ξέ­λεγ­κτα ενώ θα έπρε­πε να συ­ντα­γο­γρα­φεί­ται μόνο για ορι­σμέ­νες κα­τη­γο­ρί­ες ασθε­νών).

Εδώ αξί­ζει να ανα­φέ­ρου­με κά­ποια εν­δια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία για τον εμ­βο­λια­σμό στην Ελ­λά­δα: Η ευαι­σθη­το­ποί­η­ση ως προς τον εμ­βο­λια­σμό (παι­δι­κό αλλά και συ­νο­λι­κά)  και η επάρ­κειά του είναι σε πολύ υψηλά επί­πε­δα (τις σκο­τα­δι­στι­κές ανοη­σί­ες του “αντιεμ­βο­λια­κού κι­νή­μα­τος” συμ­με­ρί­ζε­ται μόνο το 9% των γο­νιών) όμως οι με­γά­λες ανε­πάρ­κειες στην πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα υγεί­ας έχει σαν απο­τέ­λε­σμα το 50% των γο­νιών να αι­σθά­νο­νται ότι δεν έχουν επαρ­κή ενη­μέ­ρω­ση για τους εμ­βο­λια­σμούς, ενώ το 63% των γο­νιών ανα­γκά­στη­καν να πλη­ρώ­σουν για τα εμ­βό­λια πλή­ρως (24%) είτε συμ­με­το­χή (39%).

Και τέλος δεν πρέ­πει να ξε­χνά­με ότι από τα πρώτα μέτρα της ση­με­ρι­νής κυ­βέρ­νη­σης ήταν να στε­ρή­σει την από­δο­ση ΑΜΚΑ στους πρό­σφυ­γες και τα παι­διά τους κα­θι­στώ­ντας τους την πιο ευά­λω­τη ομάδα σε πε­ρί­πτω­ση επι­δη­μί­ας..

Η απά­ντη­ση της αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής αρι­στε­ράς και των τα­ξι­κών συν­δι­κά­των

Όπως πολύ εύ­στο­χα γρά­φει ο σύ­ντρο­φος από την Αυ­στρα­λία Τομ Μπραμπλ στο σχε­τι­κό άρθρο (https://​rproject.​gr/​article/​koronaios-​proion-​enos-​arrostoy-​systimatos): «Αν και αυτού του εί­δους οι ασθέ­νειες έχουν σο­βα­ρές οι­κο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις, οι κα­πι­τα­λι­στές πάντα προ­τι­μούν να βρουν πρό­χει­ρες λύ­σεις για να πε­ριο­ρί­σουν το οι­κο­νο­μι­κό κό­στος, παρά να ξο­δέ­ψουν χρή­μα­τα για να απο­τρέ­ψουν την εμ­φά­νι­ση προ­βλη­μά­των. Αυτή είναι η φύση του κα­πι­τα­λι­σμού, είναι ένα αντα­γω­νι­στι­κό σύ­στη­μα στο οποίο τα αφε­ντι­κά πάντα προ­σπα­θούν να μειώ­σουν το οι­κο­νο­μι­κό κό­στος για να “πα­ρα­μεί­νουν στο παι­χνί­δι” και να βγά­λουν πε­ρισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα».

Δύο είναι οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να εξα­σφα­λί­σου­με την απο­τε­λε­σμα­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση από  τις επι­δη­μί­ες και τις ασθέ­νειες. Ο πρώ­τος είναι ο πε­ριο­ρι­σμός και η εξά­λει­ψη της φτώ­χειας. Έτσι εξα­φα­νί­στη­κε η φυ­μα­τί­ω­ση, του­λά­χι­στον στον δυ­τι­κό κόσμο. Όσο ο κό­σμος δεν έχει αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας, σί­τι­σης, στέ­γα­σης και δια­βί­ω­σης, τόσο θα είναι ευά­λω­τος σε ασθέ­νειες και επι­δη­μί­ες. Κι από αυτή την άποψη στην εποχή του νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρου κα­πι­τα­λι­σμού η φτώ­χεια διο­γκώ­νε­ται και ο πλού­τος συ­γκε­ντρώ­νε­ται σε όλο και λι­γό­τε­ρα χέρια. Η δεύ­τε­ρη προ­ϋ­πό­θε­ση είναι ένα  ισχυ­ρό δη­μό­σιο και δω­ρε­άν σύ­στη­μα υγεί­ας με ανε­πτυγ­μέ­να δί­κτυα πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας για την απο­τε­λε­σμα­τι­κή πρό­λη­ψη και  την εφαρ­μο­γή  κα­θο­λι­κών προ­γραμ­μά­των εμ­βο­λια­σμού, εύ­κο­λα προ­σβά­σι­μο την ώρα της ανά­γκης στα ΤΕΠ, με αν­θρώ­πι­νες ξε­νο­δο­χεια­κές συν­θή­κες νο­ση­λεί­ας σε μο­νό­κλι­νους θα­λά­μους και ανε­πτυγ­μέ­νες κλί­νες ΜΕΘ για τα βαριά πε­ρι­στα­τι­κά.

Είναι προ­φα­νές σε όλους ότι όχι μόνο απου­σιά­ζουν και οι δύο προ­ϋ­πο­θέ­σεις, αλλά πάμε από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο, την ώρα μά­λι­στα που οι πα­ρα­γω­γι­κές δυ­νά­μεις της αν­θρω­πό­τη­τας μπο­ρούν να πε­τύ­χουν θαύ­μα­τα, όπως για πα­ρά­δειγ­μα το νο­σο­κο­μείο στην Βου­χάν που χτί­στη­κε σε μόλις 10 ημέ­ρες και η άμεση απο­κω­δι­κο­ποί­η­ση του γε­νε­τι­κού κώ­δι­κα του ιού που θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει γρή­γο­ρα στην πα­ρα­σκευή κα­τάλ­λη­λου εμ­βο­λί­ου.

Η αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή αρι­στε­ρά, με αφορ­μή την απει­λή επι­δη­μί­ας από την νέα γρίπη, πρέ­πει να θέσει επι­τα­κτι­κά μέσα στα συν­δι­κά­τα και στις γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις την ανα­γκαία ενω­τι­κή πρό­τα­ση πάλης και διεκ­δί­κη­σης για αύ­ξη­ση των κρα­τι­κών δα­πα­νών για την υγεία από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό (με αύ­ξη­ση της φο­ρο­λο­γί­ας των πλου­σί­ων), για αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς και στις συ­ντά­ξεις, για μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού στις κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες.

*Ο Αντώ­νης Κα­ρα­βάς είναι συν­δι­κα­λι­στής για­τρός στην ΕΙΝΑΠ με το Ενω­τι­κό κί­νη­μα για την Ανα­τρο­πή

rproject.gr