Νέες αντεργατικές ρυθμίσεις σε σχέδιο του Υπ. Εσωτερικών

Νέες αντεργατικές ρυθμίσεις σε σχέδιο του Υπ. Εσωτερικών

  • |

Υποστελέχωση του Δημοσίου – αναθέσεις σε ιδιώτες

Νέες αντερ­γα­τι­κές και αντι­λαϊ­κές ρυθ­μί­σεις προ­βλέ­πο­νται στο σχέ­διο νόμου «Ρυθ­μί­σεις Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών», που πρό­κει­ται να ψη­φι­στεί το επό­με­νο διά­στη­μα. Πρό­κει­ται για άλλο ένα νο­μο­σχέ­διο που απο­κα­λύ­πτει τις προ­θέ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης: δια­χεί­ρι­ση της υπο­στε­λέ­χω­σης, πε­ραι­τέ­ρω διά­λυ­ση του Δη­μο­σί­ου, ασφυ­κτι­κός έλεγ­χος και προ­ώ­θη­ση των «προ­θύ­μων» στην υπη­ρε­σια­κή ιε­ραρ­χία, με ακόμα με­γα­λύ­τε­ρη ανά­θε­ση της «ανά­πτυ­ξης» σε ιδιώ­τες.

Κατερίνα Γιαννούλια*

Κι­νη­τι­κό­τη­τα

Στην ενό­τη­τα που αφορά την «κι­νη­τι­κό­τη­τα», πε­ριο­ρί­ζε­ται η δυ­να­τό­τη­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων να με­τα­κι­νη­θούν σε άλ­λους φο­ρείς, αφού, όπως πε­ρι­γρά­φε­ται στην αι­τιο­λο­γι­κή έκ­θε­ση, «επι­διώ­κε­ται η σύ­ντμη­ση των δια­δι­κα­σιών κι­νη­τι­κό­τη­τας μέσω της υιο­θέ­τη­σης δύο αντί για τρεις κύ­κλων κι­νη­τι­κό­τη­τας κατ’ έτος», ενώ ομο­λο­γεί­ται η πρό­θε­ση για «ένα σύ­στη­μα ολι­στι­κής προ­σέγ­γι­σης του όρου “στε­λέ­χω­ση” ανα­φο­ρι­κά με τις δη­μό­σιες υπη­ρε­σί­ες, καθώς η κι­νη­τι­κό­τη­τα συν­δέ­ε­ται ευ­θέ­ως με τις δια­δι­κα­σί­ες πρό­σλη­ψης, ώστε να δια­σφα­λί­ζε­ται η συ­νέ­χεια και η συ­νά­φεια των σχε­τι­κών αι­τη­μά­των των φο­ρέ­ων». Είναι προ­φα­νής ο στό­χος το Δη­μό­σιο να πα­ρα­μεί­νει υπο­στε­λε­χω­μέ­νο, με μικρό αριθ­μό ερ­γα­ζο­μέ­νων, χα­μη­λές και υπο­βαθ­μι­σμέ­νες υπη­ρε­σί­ες προς το κοι­νω­νι­κό σύ­νο­λο, ενώ στις επό­με­νες ενό­τη­τες του νο­μο­σχε­δί­ου ομο­λο­γεί­ται ότι οι κοι­νω­νι­κές ανά­γκες που θα μέ­νουν ακά­λυ­πτες, ακρι­βώς λόγω αυτής της επι­λο­γής, θα ανα­τί­θε­νται σε ιδιώ­τες!

Επι­πλέ­ον, οι ερ­γα­ζό­με­νες κι ερ­γα­ζό­με­νοι που αι­τού­νται με­τά­τα­ξη σε ανώ­τε­ρη κα­τη­γο­ρία, υπο­χρε­ώ­νο­νται να το κά­νουν μέσω του συ­στή­μα­τος της κι­νη­τι­κό­τη­τας, πε­ριο­ρί­ζο­ντας έτσι τις δυ­να­τό­τη­τες εξέ­λι­ξης των ερ­γα­ζο­μέ­νων αυτών.

Δια­τη­ρού­νται οι απα­ρά­δε­κτες προ­ϋ­πο­θέ­σεις του 74 του ν. 4590/2019 για τις με­τα­τά­ξεις των ΙΔΑΧ υπαλ­λή­λων, ενώ δεν εξα­σφα­λί­ζε­ται η κά­λυ­ψη της μι­σθο­δο­σί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων των ΟΤΑ, που με­τα­κι­νού­νται, από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό.

Οι με­τα­τά­ξεις κι οι απο­σπά­σεις γί­νο­νται από τρι­με­λές όρ­γα­νο της υπη­ρε­σί­ας υπο­δο­χής, χωρίς να προ­βλέ­πε­ται ούτε η απλή πα­ρου­σία, ως πα­ρα­τη­ρη­τών, των εκλεγ­μέ­νων εκ­προ­σώ­πων των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Δια­δι­κα­σί­ες στα κρυφά!

Υπη­ρε­σια­κή εξέ­λι­ξη

Στο Σύ­στη­μα Επι­λο­γής Προϊ­στα­μέ­νων ακο­λου­θεί­ται η ίδια λο­γι­κή του απο­κλει­σμού των αι­ρε­τών των ερ­γα­ζο­μέ­νων, αφαι­ρώ­ντας… πα­νη­γυ­ρι­κά την αρ­μο­διό­τη­τα αυτή από τα Υπη­ρε­σια­κά Συμ­βού­λια και αντι­κα­θι­στώ­ντας τα με απο­λύ­τως ελεγ­χό­με­να όρ­γα­να (Συμ­βού­λιο Επι­λο­γής Προϊ­στα­μέ­νων Τμη­μά­των-ΣΕ­ΠΤ και Συμ­βού­λιο Επι­λο­γής Προϊ­στα­μέ­νων-ΣΕΠ). Δεν προ­βλέ­πε­ται και σε αυτή την πε­ρί­πτω­ση η πα­ρου­σία σω­μα­τεί­ων και συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γά­νων, ούτε για «ξε­κάρ­φω­μα»!

Ακόμα χει­ρό­τε­ρα είναι τα νέα για τη «δο­μη­μέ­νη» συ­νέ­ντευ­ξη και τη μο­ριο­δό­τη­ση, αφού, όσο ανε­βαί­νει η θέση ευ­θύ­νης, τόσο αυ­ξά­νε­ται και το πο­σο­στό της συ­νέ­ντευ­ξης σε σχέση με τα τυ­πι­κά-αντι­κει­με­νι­κά προ­σό­ντα, των οποί­ων το πο­σο­στό μειώ­νε­ται.

Η εμπει­ρία σε θέ­σεις ευ­θύ­νης, που έχει απο­κτη­θεί με το κα­θε­στώς της ανά­θε­σης, επι­βρα­βεύ­ε­ται κι έτσι, όσες κι όσοι δεν βρέ­θη­καν ποτέ με αυτά τα… «προ­σό­ντα» και τις αντί­στοι­χες δια­συν­δέ­σεις, δεν θα μπο­ρέ­σουν να αγω­νι­στούν ισό­τι­μα στην κούρ­σα της υπη­ρε­σια­κής ιε­ραρ­χί­ας, αφού θα υστε­ρούν πάντα στο κρι­τή­ριο που ονο­μά­ζε­ται «μο­ριο­δό­τη­ση βάσει ερ­γα­σια­κής εμπει­ρί­ας και άσκη­σης κα­θη­κό­ντων ευ­θύ­νης». Το μή­νυ­μα προς τους ερ­γα­ζό­με­νους είναι σαφές από αυτή, αλλά και τις προη­γού­με­νες κυ­βερ­νή­σεις που κι­νού­νται και σε αυτό το επί­πε­δο με τους… κλα­σι­κούς τρό­πους.

Ακόμα και τα ίδια τα τυ­πι­κά προ­σό­ντα δια­στρε­βλώ­νο­νται κατά τη μο­ριο­δό­τη­σή τους για την υπη­ρε­σια­κή εξέ­λι­ξη, με τα­ξι­κό πρό­ση­μο. Δη­λα­δή το βα­σι­κό πτυ­χίο απα­ξιώ­νε­ται, έχο­ντας μειω­μέ­νη μο­ριο­δό­τη­ση, ενώ όσο ανε­βαί­νει η βαθ­μί­δα των με­τα­πτυ­χια­κών σπου­δών, η μο­ριο­δό­τη­ση αυ­ξά­νε­ται, κάτι που πρω­το­εί­δα­με στο Νόμο Γα­βρό­γλου, για τις προ­σλή­ψεις με προ­σο­ντο­λό­γιο στην εκ­παί­δευ­ση.

Έμ­με­ση ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση

Το Κε­φά­λαιο Β΄, «ΕΝ­ΔΥ­ΝΑ­ΜΩ­ΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑ­ΠΤΥ­ΞΙΑ­ΚΗΣ ΠΡΟ­Ο­ΠΤΙ­ΚΗΣ ΤΩΝ ΟΡ­ΓΑ­ΝΙ­ΣΜΩΝ ΤΟ­ΠΙ­ΚΗΣ ΑΥ­ΤΟ­ΔΙΟΙ­ΚΗ­ΣΗΣ», απε­λευ­θε­ρώ­νει την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών, απο­δέ­χε­ται και εν­σω­μα­τώ­νει τη δια­χεί­ρι­ση της υπο­στε­λέ­χω­σης και την επι­λο­γή για μη προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού, εκ­φρά­ζο­ντας την από­λυ­τη προ­σή­λω­ση του κόμ­μα­τος της ΝΔ στην ιδιω­τι­κή πρω­το­βου­λία, τις αγο­ρές και τα κέρδη, που νο­μι­κά προ­σπα­θεί να τους εξα­σφα­λί­σει σε ακόμα με­γα­λύ­τε­ρο βαθμό, αδια­φο­ρώ­ντας για την πλειο­ψη­φία της κοι­νω­νί­ας.

Οι Ανα­πτυ­ξια­κές Εται­ρί­ες των ΟΤΑ απο­κτούν το ελεύ­θε­ρο να ανα­θέ­τουν έργο: «Με τις δια­τά­ξεις του άρ­θρου 21 δί­δε­ται η δυ­να­τό­τη­τα υπο­κα­τά­στα­σης των τε­χνι­κών υπη­ρε­σιών ορ­γα­νι­σμών το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης που δεν δια­θέ­τουν τε­χνι­κή επάρ­κεια κατά τις δια­τά­ξεις του άρ­θρου 44 παρ. 1 του ν. 4412/2016 να συ­νά­πτουν συμ­βά­σεις ορι­ζό­ντιας συ­νερ­γα­σί­ας με­τα­ξύ ανα­θε­του­σών αρχών κατά το άρθρο 12 παρ. 4 του ίδιου νόμου». Και ακόμα πιο γλα­φυ­ρά, πα­ρα­κά­τω: «Εν κα­τα­κλεί­δι, με την πα­ρού­σα ρύθ­μι­ση ανα­τί­θε­ται η διε­ξα­γω­γή της δια­δι­κα­σί­ας σύ­να­ψης, η επο­πτεία και η επί­βλε­ψη των δη­μο­σί­ων συμ­βά­σε­ων έργων ή με­λε­τών αρ­μο­διό­τη­τάς της στους προ­τει­νό­με­νους φο­ρείς και επι­λύ­ε­ται το μεί­ζον ζή­τη­μα της υπο­στε­λέ­χω­σης με ει­δι­κό εξει­δι­κευ­μέ­νο τε­χνι­κό προ­σω­πι­κό των τε­χνι­κών υπη­ρε­σιών των ορ­γα­νι­σμών το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης, αφού η εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γία των υπη­ρε­σιών αυτών απο­τε­λεί ανα­γκαία προ­ϋ­πό­θε­ση για την απορ­ρό­φη­ση ανα­πτυ­ξια­κών προ­γραμ­μά­των και λοι­πών επεν­δυ­τι­κών ερ­γα­λεί­ων…».

Όλες οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις και, με ακόμα με­γα­λύ­τε­ρη ζέση η τω­ρι­νή, έχουν βάλει στόχο τη διά­λυ­ση του Δη­μο­σί­ου, για να ωφε­λη­θούν οι επεν­δυ­τές και να μην υπάρ­χει κα­νέ­να «ρίσκο» στην αγορά.

Το συμ­φέ­ρον της με­γά­λης πλειο­ψη­φί­ας της κοι­νω­νί­ας και των ερ­γα­ζο­μέ­νων σε Δη­μό­σιο και Ιδιω­τι­κό Τομέα είναι η προ­στα­σία των Δη­μό­σιων Υπη­ρε­σιών, η λει­τουρ­γία τους με ερ­γα­ζο­μέ­νους που θέ­λουν να προ­σφέ­ρουν στο κοι­νω­νι­κό σύ­νο­λο και όχι στους λί­γους ιδιώ­τες-επι­χει­ρη­μα­τί­ες, με επαρ­κές, μό­νι­μο προ­σω­πι­κό, χωρίς ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις και ανα­θέ­σεις.

Το νο­μο­σχέ­διο του Υπ. Εσω­τε­ρι­κών είναι συ­νέ­χεια του «επι­τε­λι­κού κρά­τους» και των άλλων κα­τα­στρο­φι­κών πα­ρεμ­βά­σε­ων και νο­μο­θε­τη­μά­των που έχουν γίνει όλα τα μνη­μο­νια­κά χρό­νια (με ευ­και­ρία την κρίση).

Η πο­λι­τι­κή και συν­δι­κα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά, ενώ­νο­ντας το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα με την κοι­νω­νία, είναι απα­ραί­τη­το να ανα­δεί­ξει τα προ­βλή­μα­τα, αλλά και να ορ­γα­νώ­σει την πάλη απέ­να­ντι στην από­λυ­τη διά­λυ­ση, υπο­στε­λέ­χω­ση και ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των δη­μο­σί­ων υπη­ρε­σιών.

*Μέλος της πα­ρά­τα­ξης ΑΚΙ­ΓΔΥ-Συ­σπει­ρώ­σεις

rproject.gr/