Για την καταστολή στις 6/12

Για την καταστολή στις 6/12

  • |

Δεν ξεχνάμε, δεν τρομοκρατούμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα από τις δεκάδες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις που έγιναν ανήμερα στις 6 Δεκέμβρη σε όλη τη χώρα.

Για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα, η κυ­βέρ­νη­ση κα­τα­φέρ­νει να απο­κα­λυ­φθεί στα μάτια κάθε δη­μο­κρα­τι­κού αν­θρώ­που. Όπως στις 17 Νο­έμ­βρη και στις 26 Νο­έμ­βρη, έτσι και στις 6 Δε­κέμ­βρη, δεν μπό­ρε­σε να εμπο­δί­σει δια­δη­λω­τές στην Αθήνα σε πολ­λές γει­το­νιές της, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στην Κρήτη, στην Πάτρα, στην Κα­λα­μά­τα και σε όλη τη χώρα να κα­τέ­βουν στους δρό­μους και να απο­τί­σουν φόρο τιμής στον δο­λο­φο­νη­μέ­νο από την αστυ­νο­μία μα­θη­τή Αλέ­ξαν­δρο Γρη­γο­ρό­που­λο και να δη­λώ­σουν δέ­σμευ­ση αγώνα για την από­κρου­ση της επί­θε­σης της κυ­βέρ­νη­σης στα δι­καιώ­μα­τα και τις ελευ­θε­ρί­ες της νε­ο­λαί­ας και όλου του λαού. Αγώνα για την ανα­τρο­πή των αντερ­γα­τι­κών, αντιεκ­παι­δευ­τι­κών και αντι­λαϊ­κών μέ­τρων που παίρ­νει η κυ­βέρ­νη­ση, εκ­με­ταλ­λευό­με­νη την παν­δη­μία που η ίδια υπο­θάλ­πει με την πο­λι­τι­κή της, ευ­θυ­νό­με­νη για τις εκα­τόμ­βες νε­κρών, όλο αυτό το διά­στη­μα.

Κα­ταγ­γέλ­λου­με την προ­σπά­θεια της κυ­βέρ­νη­σης, για λο­γα­ρια­σμό του συ­στή­μα­τος, να απα­γο­ρεύ­σει την πο­λι­τι­κή δράση και να την ποι­νι­κο­ποι­ή­σει με γε­λοία επι­χει­ρή­μα­τα, όταν έχει αφή­σει ανο­χύ­ρω­το το λαό με την εγκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή της στην υγεία. Ξε­που­λά­ει τα πάντα, οδη­γεί στην ανερ­γία χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νους, φτω­χο­ποιεί με­γά­λα τμή­μα­τα του πλη­θυ­σμού, χα­ρί­ζει πα­κτω­λό χρη­μά­των στο με­γά­λο κε­φά­λαιο, δα­πα­νά δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια σε πο­λε­μι­κούς εξο­πλι­σμούς και χτί­ζει ένα σι­δη­ρό­φρα­κτο αστυ­νο­μι­κό κρά­τος για να υπη­ρε­τή­σει αυτές τις πο­λι­τι­κές.

Χωρίς καμία δι­καιο­λο­γία και με πρό­σχη­μα την παν­δη­μία, απέ­κλει­σε την πρό­σβα­ση στο χώρο της δο­λο­φο­νί­ας του Αλέξη Γρη­γο­ρό­που­λου,  γέ­μι­σε τα κέ­ντρα των πό­λε­ων με δυ­νά­μεις κα­τα­στο­λής, πο­λιόρ­κη­σε γρα­φεία πο­λι­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων και χώ­ρους αρι­στε­ρών βι­βλιο­πω­λεί­ων για ώρες, όπου τα ΜΑΤ επι­χεί­ρη­σαν να ει­σβάλ­λουν, κτύ­πη­σε άγρια δια­δη­λω­τές, προ­χώ­ρη­σε σε προ­σα­γω­γές και στη σύλ­λη­ψη αγω­νι­στών σε όλη τη χώρα, με­τα­ξύ αυτών για­τρών, δι­κη­γό­ρων, εκλεγ­μέ­νων πε­ρι­φε­ρεια­κών και δη­μο­τι­κών συμ­βού­λων, στε­λε­χών του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος, αξιο­ποιώ­ντας τα χου­ντι­κής έμπνευ­σης δια­τάγ­μα­τα του αστυ­νο­μι­κού διευ­θυ­ντή, ορ­γά­νου στην υπη­ρε­σία του υπουρ­γεί­ου δη­μό­σιας τάξης και της κυ­βέρ­νη­σης. Δυ­στυ­χώς όμως για αυ­τούς το μέλ­λον δεν κα­τα­στέλ­λε­ται. Όλοι έχουν αντι­λη­φθεί ότι τα αστυ­νο­μι­κά μέτρα δεν έχουν καμιά σχέση με την παν­δη­μία. Οι δια­δη­λω­τές τη­ρούν όλα τα μέτρα προ­στα­σί­ας των ίδιων και του κοι­νω­νι­κού συ­νό­λου, τη στιγ­μή που η κυ­βέρ­νη­ση τους εκ­θέ­τει σε κίν­δυ­νο και εγκλη­μα­τεί απέ­να­ντι στο λαό. Τα μέτρα έχουν στόχο την τρο­μο­κρά­τη­ση και την υπο­τα­γή του λαού στις επι­τα­γές του με­γά­λου κε­φα­λαί­ου, που με κυ­νι­κό και αδιά­ντρο­πο τρόπο προ­ω­θεί η κυ­βέρ­νη­ση.

Τα σχέ­δια τους δεν θα πε­ρά­σουν. Η αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή, επα­να­στα­τι­κή και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή αρι­στε­ρά θα στα­θεί στο πλάι του αγω­νι­ζό­με­νου λαού και μαζί θα ανα­τρέ­ψουν αυτά τα σχέ­δια.

Δεν θα επι­τρέ­ψου­με την με­τα­τρο­πή των πό­λε­ων μας σε κα­τε­χό­με­νες πε­ριο­χές, κάτω από την εγκλη­μα­τι­κή αυ­θαι­ρε­σία των ορδών των σω­μά­των “ασφα­λεί­ας”.

Οι 374 Προ­σα­γω­γές και οι 153 Συλ­λή­ψεις που έγι­ναν χθες είναι πα­ρά­νο­μες, αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές και πο­λι­τι­κά τρο­μο­κρα­τι­κές και εκ­δι­κη­τι­κές απέ­να­ντι στους αγω­νι­στές που αψη­φούν τις φα­σι­στι­κού χα­ρα­κτή­ρα ενέρ­γειες της κυ­βέρ­νη­σης. Απαι­τού­με την άμεση απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των συλ­λη­φθέ­ντων και την δια­κο­πή κάθε δια­δι­κα­σί­ας δί­ω­ξής τους. Καμιά επι­βο­λή προ­στί­μου και ακύ­ρω­ση όλων όσων έχουν επι­βλη­θεί μέχρι τώρα κατά τη διάρ­κεια κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων. Κα­ταγ­γέλ­λου­με τη δο­λο­φο­νι­κή δράση των ει­δι­κών μο­νά­δων της αστυ­νο­μί­ας που έχουν ως μο­να­δι­κό σκοπό τη βίαιη διά­λυ­ση των αγω­νι­στι­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων του λαού και των ερ­γα­ζο­μέ­νων.

Η τρο­μο­κρα­τία και ο αυ­ταρ­χι­σμός  δεν θα πε­ρά­σουν.

Οι 25 ορ­γα­νώ­σεις που υπο­γρά­φουν (με­μο­νω­μέ­νες και σε μέ­τω­πα)

Ανα­μέ­τρη­ση Ομάδα Κομ­μου­νι­στών/τριών

ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ

ΔΕΑ

ΕΕΚ

ΚΚΕ (μ-λ)

Κόκ­κι­νο Νήμα

Κρίση και Κρι­τι­κή

ΛΑΕ

Ξε­κί­νη­μα

ΟΚΔΕ

Συ­νά­ντη­ση για μια Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή και Διε­θνι­στι­κή Αρι­στε­ρά

Συ­ντο­νι­σμός Δρά­σης και Δια­λό­γου Κομ­μου­νι­στι­κών Δυ­νά­με­ων

/rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.