Κρύβουν την κυβερνητική αποτυχία…με αποκλεισμούς

Κρύβουν την κυβερνητική αποτυχία…με αποκλεισμούς

  • |

Εν μέσω ρεκόρ του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων covid-19 (4.608 το τελευταίο 24ωρο) και αύξησης των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι (326 στις 24/8, από 319 την προηγούμενη μέρα), η κυβέρνηση παρουσίασε μια δέσμη μέτρων -τιμωρητικού χαρακτήρα- που στοχεύουν τους ανεμβολίαστους.

Σύμ­φω­να με τις ανα­κοι­νώ­σεις του υπουρ­γού Υγεί­ας, Β. Κι­κί­λια,  από τις 13 Σε­πτέμ­βρη – 31 Μάρτη, οι ανεμ­βο­λί­α­στοι ερ­γα­ζό­με­νοι, σε δη­μό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα, θα πρέ­πει να κά­νουν υπο­χρε­ω­τι­κό rapid test μια φορά την εβδο­μά­δα, απο­κλει­στι­κά σε ιδιω­τι­κές δομές και επω­μι­ζό­με­νοι το σχε­τι­κό κό­στος (10 ευρώ/τεστ). Οι ανεμ­βο­λί­α­στοι εκ­παι­δευ­τι­κοί και ακα­δη­μαϊ­κοί, οι ερ­γα­ζό­με­νοι σε του­ρι­σμό, εστί­α­ση, τη­λε­ο­πτι­κές, κι­νη­μα­το­γρα­φι­κές, θε­α­τρι­κές, μου­σι­κές και χο­ρευ­τι­κές πα­ρα­γω­γές θα κά­νουν δύο τεστ την εβδο­μά­δα.

Όσοι/ες δεν έχουν εμ­βο­λια­στεί θα απο­κλεί­ο­νται από τους κλει­στούς χώ­ρους εστί­α­σης και ψυ­χα­γω­γί­ας, όπως και από ανοι­χτούς χώ­ρους άθλη­σης, ενώ σε κι­νη­μα­το­γρά­φους, θέ­α­τρα και γυ­μνα­στή­ρια, θα προ­σέρ­χο­νται μόνο με rapid test έως 48 ώρες πριν. Ανά­λο­γο τεστ, πάντα με δική τους δα­πά­νη σε ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα, θα γί­νε­ται και σε πε­ρί­πτω­ση που θέ­λουν να τα­ξι­δέ­ψουν.

Η ίδια κυ­βέρ­νη­ση, που 1,5 χρόνο από το ξέ­σπα­σμα της παν­δη­μί­ας έχει αφή­σει το ΕΣΥ ανο­χύ­ρω­το, θα επι­βά­λει ανα­στο­λή ερ­γα­σί­ας από 1η Σε­πτεμ­βρί­ου για τους ερ­γα­ζό­με­νους στα νο­σο­κο­μεία που δεν έχουν εμ­βο­λια­στεί ή δεν έχουν πι­στο­ποι­η­τι­κό νό­ση­σης. Για την ορια­κή λει­τουρ­γία των νο­σο­κο­μεί­ων που θα προ­κύ­ψει με την υλο­ποί­η­ση αυτής της εκ­δι­κη­τι­κής πρα­κτι­κής, ενώ βρι­σκό­μα­στε μέσα στο 4ο κύμα της παν­δη­μί­ας και η πίεση στις ΜΕΘ εντεί­νε­ται, φυ­σι­κά και δεν υπήρ­ξε καμία ενη­μέ­ρω­ση από τον αρ­μό­διο υπουρ­γό. Ούτε καμία ανά­λο­γη εντο­λή υπο­χρε­ω­τι­κού εμ­βο­λια­σμού για στρα­τιω­τι­κούς, αστυ­νο­μι­κούς ή ιε­ρείς.

Το 90% του Υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού είναι εμ­βο­λια­σμέ­νοι/ες ή δια­θέ­τουν φυ­σι­κή ανο­σία και όλοι/ες , εμ­βο­λια­σμέ­νοι και μη, τη­ρούν τα μέτρα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας προ­στα­τεύ­ο­ντας τους ασθε­νείς και τους συ­να­δέλ­φους τους. Ήδη σω­μα­τεία του χώρου έχουν ανα­κοι­νώ­σει στάση ερ­γα­σί­ας και συ­γκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο Υγεί­ας, την Πέμ­πτη 26/8.

Μπρο­στά στην απο­τυ­χία του εμ­βο­λια­στι­κού προ­γράμ­μα­τος (πε­ρί­που το 55% του πλη­θυ­σμού εμ­βο­λια­σμέ­νο και με τις δύο δό­σεις) και το πε­ρί­φη­μο «τεί­χος ανο­σί­ας» να απο­τε­λεί μα­κρι­νό όνει­ρο, οι επι­κίν­δυ­νοι κυ­βερ­νώ­ντες με­τα­τρέ­πουν το εμ­βό­λιο από όπλο κατά του ιού, σε ερ­γα­λείο δια­χω­ρι­σμού, αφαί­μα­ξης ει­σο­δη­μά­των προς όφε­λος των ιδιω­τών και κα­τα­πά­τη­σης ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των. Για να κρύ­ψουν την απο­τυ­χία τους να πεί­σουν για μια κοι­νω­νι­κά ανα­γκαία υγειο­νο­μι­κή πράξη, κα­τα­φεύ­γουν σε πρό­στι­μα και απει­λές, απο­θε­ώ­νο­ντας μό­νι­μα την ατο­μι­κή ευ­θύ­νη. Για να κρυ­φτούν από τις ευ­θύ­νες τους καλ­λιερ­γούν κλίμα κοι­νω­νι­κού αυ­το­μα­τι­σμού, όταν όλο το κα­λο­καί­ρι «κά­νουν τα στρα­βά μάτια» μπρο­στά στην κα­λο­πέ­ρα­ση των του­ρι­στών.

Για την ανα­χαί­τι­ση της παν­δη­μί­ας, πλάι στον απα­ραί­τη­το μα­ζι­κό εμ­βο­λια­σμό, χωρίς όμως το πα­ρα­μι­κρό ίχνος κα­τα­να­γκα­σμού, πα­ρα­μέ­νει βα­σι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση η ου­σια­στι­κή ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ με μό­νι­μες προ­σλή­ψεις και επέ­κτα­ση των δη­μό­σιων δομών υγεί­ας. Η απο­συμ­φό­ρη­ση στα ΜΜΜ με πιο πυκνά δρο­μο­λό­για, η τή­ρη­ση μέ­τρων προ­στα­σί­ας τους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας και τα σχο­λεία (όπου ετοι­μά­ζο­νται να στοι­βά­ξουν 27 παι­διά ανά τάξη), θα έπρε­πε να ήταν μέτρα άμε­σης προ­τε­ραιό­τη­τας. Πα­ρεμ­βά­σεις, που δεν υπάρ­χουν ούτε σαν σκέψη, στις επι­λο­γές όσων απει­λούν τις ζωές μας με την εγκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή τους και τρο­φο­δο­τούν με τις πα­λι­νω­δί­ες τους τον ανορ­θο­λο­γι­σμό.

rproject.gr/