Γιατί δεν συμμεριζόμαστε την πολιτική θέση της «Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Κοινής Δράσης» σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία

Γιατί δεν συμμεριζόμαστε την πολιτική θέση της «Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Κοινής Δράσης» σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία

  • |

Η εισβολή της Ρωσίας του Πούτιν στην Ουκρανία, υπήρξε ένα «μεγάλο γεγονός», που θα έχει σημαντικές οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές συνέπειες. Ο κόσμος μετά τις 22 Φλεβάρη γίνεται ένας διαφορετικός, ένας πολύ πιο επικίνδυνος τόπος.

Η Αρι­στε­ρά, διε­θνώς, το­πο­θε­τή­θη­κε σύ­ντο­μα και στη με­γά­λη πλειο­ψη­φία της κα­τα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα την ει­σβο­λή. Ακόμα και κόμ­μα­τα και ορ­γα­νώ­σεις που στην ιστο­ρι­κή τους δια­δρο­μή είχαν στε­νές σχέ­σεις με την ΕΣΣΔ, κά­νο­ντας σή­με­ρα τη διά­κρι­ση με τη Ρωσία του Πού­τιν, δεν είχαν δυ­σκο­λία να το­πο­θε­τη­θούν.

Κείμενο μελών της Συντονιστικής Επιτροπής

Η «Αρι­στε­ρή Πρω­το­βου­λία Δια­λό­γου και Κοι­νής Δρά­σης», επί τρεις πε­ρί­που εβδο­μά­δες μετά την ει­σβο­λή, πα­ρέ­μει­νε συλ­λο­γι­κά σιω­πη­λή. Ήταν μια έν­δει­ξη για το πρό­βλη­μα που υπέ­βο­σκε.

Στη συ­νε­δρί­α­ση της Συ­ντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής της «Πρω­το­βου­λί­ας» (που συ­γκλή­θη­κε στις 14/3) προ­τεί­να­με μια πο­λι­τι­κή στάση που θα στη­ρι­ζό­ταν σε δύο άξο­νες:

1. Τη σαφή κα­τα­δί­κη της ρω­σι­κής ει­σβο­λής, το αί­τη­μα για την άμεση απο­χώ­ρη­ση των ρω­σι­κών στρα­τευ­μά­των από το ου­κρα­νι­κό έδα­φος, την απαί­τη­ση για άμεση ει­ρή­νη.

2. Τη σαφή κα­τα­δί­κη των ευ­θυ­νών της ηγε­σί­ας του στρα­το­πέ­δου της Δύσης, των ΗΠΑ και της ΕΕ, την κα­τα­δί­κη των ευ­θυ­νών της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη που ευ­θυ­γραμ­μί­ζε­ται απο­λύ­τως με το ΝΑΤΟ, τα αι­τή­μα­τα να κλεί­σουν οι βά­σεις, να κα­ταγ­γελ­θούν οι εξο­πλι­σμοί, να προ­ω­θη­θεί μια συ­νο­λι­κή πο­λι­τι­κή ρήξης απέ­να­ντι στον ευ­ρω­α­τλα­ντι­σμό.

Κατά πλειο­ψη­φία (πα­ρό­τι γνω­ρί­ζου­με και ανα­γνω­ρί­ζου­με δια­φο­ρε­τι­κές ευαι­σθη­σί­ες και δια­κυ­μάν­σεις…) οι δυ­νά­μεις που συμ­με­τέ­χουν στην «Πρω­το­βου­λία» ενέ­κρι­ναν μια πο­λι­τι­κή που υπο­βαθ­μί­ζει τη ση­μα­σία της ρω­σι­κής ει­σβο­λής και τις ευ­θύ­νες του κα­θε­στώ­τος Πού­τιν. Αυτή η επι­λο­γή είναι, κατά τη γνώμη μας, ανα­ντί­στοι­χη με τις πραγ­μα­τι­κές εξε­λί­ξεις, ενώ κα­τα­λή­γει να υπο­νο­μεύ­ει και την αξιο­πι­στία της ανα­γκαί­ας αντι­να­τοϊ­κής αιχ­μής.

Στο δια­βό­η­το διάγ­γελ­μα ανα­κοί­νω­σης της ει­σβο­λής, ο Πού­τιν αι­σθάν­θη­κε την υπο­χρέ­ω­ση να επι­τε­θεί στην πα­ρά­δο­ση του Λένιν, ει­δι­κά στη θέση για το δι­καί­ω­μα των λαών στην αυ­το­διά­θε­ση, όπως και στην ανει­ρή­νευ­τη αντί­θε­σή του στο με­γα­λο­ρώ­σι­κο σο­βι­νι­σμό. Θε­ω­ρού­με ότι μια άλλη θέση του Λένιν, που δια­μορ­φώ­θη­κε στις πα­ρα­μο­νές του Πρώ­του Πα­γκο­σμί­ου Πο­λέ­μου, απο­κτά σή­με­ρα με­γά­λη αξία για την Αρι­στε­ρά, σε όλες τις εκ­δο­χές της: Μπρο­στά σε μια σύ­γκρου­ση με­τα­ξύ «χορ­τά­των» και «πει­να­σμέ­νων» ιμπε­ρια­λι­στών, έχει κα­θο­ρι­στι­κή ση­μα­σία η δια­τή­ρη­ση της από­λυ­της ανε­ξαρ­τη­σί­ας του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος και της Αρι­στε­ράς απέ­να­ντι και στα δύο συ­γκρουό­με­να στρα­τό­πε­δα.

Για τους πα­ρα­πά­νω λό­γους δεν υπο­γρά­ψα­με και δεν συμ­με­ρι­ζό­μα­στε την τε­λι­κή ανα­κοί­νω­ση της «Πρω­το­βου­λί­ας» σχε­τι­κά με τον πό­λε­μο στην Ου­κρα­νία.

Πα­ρα­μέ­νου­με υπο­στη­ρι­κτές της με­τω­πι­κής τα­κτι­κής μέσα στη ρι­ζο­σπα­στι­κή/αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά. Όμως γνω­ρί­ζου­με ότι η «Πρω­το­βου­λία» βγαί­νει τραυ­μα­τι­σμέ­νη μετά από τη δο­κι­μα­σία να δια­μορ­φώ­σει μια γραμ­μή απέ­να­ντι στη ρω­σι­κή ει­σβο­λή στην Ου­κρα­νία, που θα μπο­ρού­σε να στα­θεί στο ύψος των πε­ρι­στά­σε­ων.

Τα μέλη της Συ­ντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής της «Πρω­το­βου­λί­ας Δια­λό­γου και Κοι­νής Δρά­σης»:

Γιώρ­γος Σα­που­νάς (εκ μέ­ρους της ΑΠΟ)

Μαρία Μπό­λα­ρη και Αντώ­νης Ντα­βα­νέ­λος (εκ μέ­ρους της ΔΕΑ)

rproject.gr