Διακήρυξη της Δοϊράνης, μια σημαντική και ενωτική αντιιμπεριαλιστική πρωτοβουλία, από το Λέβιτσα

Διακήρυξη της Δοϊράνης, μια σημαντική και ενωτική αντιιμπεριαλιστική πρωτοβουλία, από το Λέβιτσα

Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην πόλη Dojran (Δοϊράνη) της Δημοκρατίας της Μακεδονίας διεθνής συνάντηση επαναστατικών σοσιαλιστικών οργανώσεων.

Τη συ­νά­ντη­ση διορ­γά­νω­σε το Λέ­βι­τσα (Αρι­στε­ρά), η μόνη αρι­στε­ρή ορ­γά­νω­ση στη γει­το­νι­κή χώρα. Στό­χος της πρω­το­βου­λί­ας ήταν να ενι­σχυ­θεί η κα­μπά­νια του Λέ­βι­τσα ενά­ντια στη ΝΑ­ΤΟϊ­κή προ­έ­λα­ση στα Δ. Βαλ­κά­νια και συ­να­κό­λου­θα ενά­ντια στη συμ­φω­νί­ες της κυ­βέρ­νη­σης της Δη­μο­κρα­τί­ας της Μα­κε­δο­νί­ας με την Ελ­λά­δα και τη Βουλ­γα­ρία, που συ­νή­φθη­σαν ακρι­βώς στο πλαί­σιο αυτής της προ­έ­λα­σης.

Πέτρος Τσάγκαρης

Το Λέ­βι­τσα δίνει μια ιδιαί­τε­ρα δύ­σκο­λη μάχη ενά­ντια στο εκ­βια­στι­κό δη­μο­ψή­φι­σμα που διορ­γα­νώ­νει ο πρω­θυ­πουρ­γός Ζ. Ζάεφ, εξη­γώ­ντας στο γει­το­νι­κό λαό ότι η εί­σο­δος στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή μη­χα­νή του ΝΑΤΟ δεν θα λύσει κα­νέ­να πρό­βλη­μα στην πε­ριο­χή. Η ενα­ντί­ω­ση του Λέ­βι­τσα στο δη­μο­ψή­φι­σμα του Ζάεφ πραγ­μα­το­ποιεί­ται από εντε­λώς αντί­θε­τη σκο­πιά από την ενα­ντί­ω­ση της Δε­ξιάς του VMRO. Γί­νε­ται από σκο­πιά αντιε­θνι­κι­στι­κή, αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή και –ασφα­λώς– αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή. Κα­νέ­να από αυτά τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά δεν υπάρ­χουν στην αντι­πο­λι­τευ­τι­κή ατζέ­ντα του VMRO που γί­νε­ται από εθνι­κι­στι­κή σκο­πιά, η οποία δεν αγ­γί­ζει –ασφα­λώς– το ζή­τη­μα «κα­πι­τα­λι­σμός» και η οποία δεν λέει κου­βέ­ντα κατά του ΝΑΤΟ (πώς αλ­λιώς άλ­λω­στε αφού το VMRO επι­θυ­μεί δια­κα­ώς την έντα­ξη στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία). Μά­λι­στα στην πρό­σφα­τη –και πρώτη– επί­σκε­ψη της Μέρ­κελ στα Σκό­πια τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, η Γερ­μα­νί­δα κα­γκε­λά­ριος «τρά­βη­ξε το αφτί» των με­σαί­ων και κα­τώ­τε­ρων στε­λε­χών του VMRO να μην δια­νοη­θούν αποχή από το δη­μο­ψή­φι­σμα (συμ­με­το­χή κάτω του 50% θα σή­μα­νε ακύ­ρω­ση του όποιου απο­τε­λέ­σμα­τος).

Στη συ­νά­ντη­ση της Δοϊ­ρά­νης, από την Ελ­λά­δα συμ­με­τεί­χαν οι εξής ορ­γα­νώ­σεις: ΔΕΑ, ΕΕΚ, ΝΑΡ, ΟΚΔΕ (Ερ­γα­τι­κή Πάλη), ΣΕΚ. Επί­σης συμ­με­τεί­χαν to DIP και το EΜEP από την Τουρ­κία, καθώς και η ορ­γά­νω­ση Marks21 από τη Σερ­βία. Στην αντι­προ­σω­πεία της ΔΕΑ συμ­με­τεί­χε και η πρώην βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη) Γιάν­να Γαϊ­τά­νη, η πρώτη βου­λευ­τής που είχε πει «Όχι» στη δεξιά στρο­φή του κόμ­μα­τος από την ψη­φο­φο­ρία για την εκλο­γή Παυ­λό­που­λου κιό­λας).

Η συ­νά­ντη­ση κα­τέ­λη­ξε σε μια δια­κή­ρυ­ξη η οποία με­τα­ξύ άλλων ανα­φέ­ρει: «Είναι πέρα από κάθε αμ­φι­βο­λία ότι αυτή η συμ­φω­νία [με την Ελ­λά­δα] δεν ήταν προ­ϊ­όν μιας γνή­σιας εκα­τέ­ρω­θεν επι­θυ­μί­ας να λυθεί το εθνι­κό ζή­τη­μα και να ισχυ­ρο­ποι­η­θεί η φιλία με­τα­ξύ των εθνο­τή­των, αλλά μια κί­νη­ση που επι­βλή­θη­κε από τους θε­σμούς του δυ­τι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού, κυ­ρί­ως του ΝΑΤΟ και της ΕΕ […] Η εί­σο­δος της Μα­κε­δο­νί­ας στο ΝΑΤΟ θα απο­τε­λού­σε ένα ακόμη βήμα στην εξά­πλω­ση αυτής της στρα­τιω­τι­κής συμ­μα­χί­ας –χωρίς αμ­φι­βο­λία της με­γα­λύ­τε­ρης απει­λής για την πα­γκό­σμια ει­ρή­νη στην εποχή μας– σε όλα τα Βαλ­κά­νια και θα ασκού­σε επι­πλέ­ον πίεση στα υπο­λει­πό­με­να κράτη που δεν είναι μέλη (Βοσ­νία & Ερ­ζε­γο­βί­νη και Σερ­βία) να εντα­χθούν, πράγ­μα που θα οδη­γού­σε σε πε­ραι­τέ­ρω απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση της πε­ριο­χής. Η επέ­κτα­ση του ΝΑΤΟ έρ­χε­ται ως τμήμα της ευ­ρύ­τε­ρης γε­ω­πο­λι­τι­κής στρα­τη­γι­κής του για πε­ρι­κύ­κλω­ση της Ρω­σί­ας, ως του κύ­ριου αντα­γω­νι­στή του στην πε­ριο­χή, καθώς και για έλεγ­χο των ενερ­γεια­κών δι­κτύ­ων. Επί­σης και για τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση των βαλ­κα­νι­κών χωρών ως τεί­χος ενά­ντια στους πρό­σφυ­γες».

Η συμ­φω­νία για το όνομα, συ­νε­χί­ζει η δια­κή­ρυ­ξη, «βα­σί­ζε­ται στην άρ­νη­ση του δι­καιώ­μα­τος του αυ­το­προσ­διο­ρι­σμού πε­ριο­ρί­ζο­ντας το δι­καί­ω­μα του λαού της Μα­κε­δο­νί­ας να ονο­μά­ζουν τη χώρα τους». «Έτσι διευ­κο­λύ­νει τον ελ­λη­νι­κό εθνι­κι­σμό και απει­λεί με επι­δεί­νω­ση των δι-εθνο­τι­κών συ­γκρού­σε­ων στην πε­ριο­χή. Με αυτή την έν­νοια, πι­στεύ­ου­με ότι η από­πει­ρα της άρ­χου­σας τάξης της Δη­μο­κρα­τί­ας της Μα­κε­δο­νί­ας να την επι­βά­λει [τη συμ­φω­νία] στον ίδιο της τον λαό θα πρέ­πει να βρει απέ­να­ντί της σθε­να­ρή αντί­στα­ση».

Η δια­κή­ρυ­ξη κα­τα­λή­γει ανα­φέ­ρο­ντας τα εξής: «Εμείς, οι ορ­γα­νώ­σεις που υπο­γρά­φου­με το παρόν κεί­με­νο, εκ­φρά­ζου­με την πλήρη μας υπο­στή­ρι­ξη και την αλ­λη­λεγ­γύη μας με τον λαό της Δη­μο­κρα­τί­ας της Μα­κε­δο­νί­ας και με το κόμμα Λέ­βι­τσα, ως την πο­λι­τι­κή δύ­να­μη που εκ­προ­σω­πεί τα συμ­φέ­ρο­ντά του στον αγώνα του ενά­ντια στην επέ­κτα­ση του ΝΑΤΟ και την υπο­τα­γή της κυ­βέρ­νη­σή του […] Μια νίκη των αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών δυ­νά­με­ων στη Μα­κε­δο­νία θα απο­τε­λού­σε μια ση­μα­ντι­κή υπο­χώ­ρη­ση στη στρα­τη­γι­κή του δυ­τι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού, θα μπλο­κά­ρι­ζε τα πο­λε­μι­κά σχέ­δια του ιμπε­ρια­λι­στι­κού οδο­στρω­τή­ρα για επα­να­χά­ρα­ξη συ­νό­ρων στα Βαλ­κά­νια και θα εξέ­πε­μπε δυ­να­τά μη­νύ­μα­τα έμπνευ­σης και αυ­το­πε­ποί­θη­σης πα­γκό­σμια.

Στρε­φό­με­νοι και εμπνε­ό­με­νοι στον κοινό αγώνα και το επα­να­στα­τι­κό πα­ρελ­θόν της πε­ριο­χής μας, λέμε:

Θά­να­τος στον ιμπε­ρια­λι­σμό,
Κάτω ο σο­βι­νι­σμός,
Λευ­τε­ριά στους λαούς
Έξω το ΝΑΤΟ από τα Βαλ­κά­νια!».
Η συ­νά­ντη­ση, πέρα από τη δια­κή­ρυ­ξη αυτή που αφορά κυ­ρί­ως το δη­μο­ψή­φι­σμα στη γει­το­νι­κή χώρα, συ­ζή­τη­σε και ένα ευ­ρύ­τε­ρο αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κό κεί­με­νο, ως βάση διαρ­κούς συ­νερ­γα­σί­ας των ορ­γα­νώ­σε­ων που συμ­με­τεί­χαν (αλλά και αυτών που δεν συμ­με­τεί­χαν για διά­φο­ρους λό­γους –είχαν δη­λώ­σει συμ­με­το­χή και ορ­γα­νώ­σεις από Βουλ­γα­ρία, Αλ­βα­νία, Κρο­α­τία και Κό­σο­βο).

Εν­νο­εί­ται ότι η συ­νά­ντη­ση αυτή εντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο μιας πιο συ­νο­λι­κής και εξαι­ρε­τι­κά ανα­γκαί­ας πρω­το­βου­λί­ας του Λέ­βι­τσα για ένα μό­νι­μο φό­ρουμ συ­νερ­γα­σί­ας των βαλ­κα­νι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων με τα­κτι­κές συ­να­ντή­σεις και κοι­νές δρά­σης σε αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή-σο­σια­λι­στι­κή, αντιε­θνι­κι­στι­κή και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή κα­τεύ­θυν­ση.

rproject.gr/