Όχι στη συμφωνία των Πρεσπών – Αγώνας ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, την ακροδεξιά και τον εθνικισμό

Όχι στη συμφωνία των Πρεσπών – Αγώνας ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, την ακροδεξιά και τον εθνικισμό

  • |

Οι νέοι και οι νέες της ΛΑΕ είμαστε αντίθετοι στη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι μια συμφωνία – κομμάτι των επιθετικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για τα Βαλκάνια και ενισχύει επικίνδυνους δρόμους και επιδιώξεις για τους λαούς στην περιοχή.

Το δικό μας ΟΧΙ είναι στον αντί­πο­δα της ακρο­δε­ξιάς, της ΝΔ και των μη­χα­νι­σμών που επι­διώ­κουν και ενι­σχύ­ουν την αντι­δρα­στι­κή προ­πα­γάν­δα και σπέρ­νουν το μίσος ανά­με­σα στους λαούς.

Δική μας προ­τε­ραιό­τη­τα είναι ο αγώ­νας για την υπε­ρά­σπι­ση της ει­ρή­νης,ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς και τους αντι­δρα­στι­κούς εθνι­κι­σμούς.

Έτσι, εί­μα­στε κά­θε­τα αντί­θε­τοι στα συλ­λα­λη­τή­ρια που ορ­γα­νώ­νουν η Ν.Δ, η ιε­ραρ­χία της Εκ­κλη­σί­ας, ακρο­δε­ξιοί και φα­σι­στι­κοί σχη­μα­τι­σμοί. Ενι­σχύ­ουν την εθνι­κι­στι­κή ρη­το­ρι­κή, δια­μορ­φώ­νουν το έδα­φος για την ανά­πτυ­ξη αντι­δρα­στι­κών πρα­κτι­κών, όπω­ςαυ­τές που εί­δα­με πρό­σφα­τα με τις κα­τα­λή­ψεις σχο­λεί­ων και τα μα­θη­τι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια με ακρο­δε­ξιό – εθνι­κι­στι­κό πρό­ση­μο.

Οι νέοι και οι νέες της ΛΑΕ θα συ­νε­χί­σουν να δου­λεύ­ουν και να μπαί­νουν μπρο­στά για την ενί­σχυ­ση των κοι­νω­νι­κών, ερ­γα­τι­κών και νε­ο­λαι­ϊ­στι­κων αγώ­νων. Αλλά και για την ανά­πτυ­ξη ενός μα­ζι­κού, αντι­πο­λε­μι­κού, αντι­ϊ­μπε­ρια­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος, ενά­ντια στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στι­κών μη­χα­νι­σμών, αλλά και σε κάθε λο­γι­κή εθνι­κι­σμών.