Ανάσα αλληλεγγύης κόντρα στο ζόφο του ρατσισμού

Ανάσα αλληλεγγύης κόντρα στο ζόφο του ρατσισμού

  • |

Χιλιάδες κόσμος διαδήλωσε χθες στην Αθήνα στέλνοντας ένα μαζικό μήνυμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Μέσα στην ασφυ­ξία του επί­ση­μου και ανε­πί­ση­μου ρα­τσι­σμού των τε­λευ­ταί­ων ημε­ρών η συ­γκε­κρι­μέ­νη πο­ρεία απο­τέ­λε­σε μια πολύ ση­μα­ντι­κή ανάσα για τη συ­νέ­χεια. Έναν επα­να­προσ­διο­ρι­σμό της σχέ­σης με το δρόμο, το σύν­θη­μα και τη σχέση με την πο­λι­τι­κή.

Νικόλας Κολυτάς

Πε­ρί­που 10.000 κό­σμος πλημ­μύ­ρι­σε την Πα­νε­πι­στη­μί­ου και τη Στα­δί­ου. Όταν η κε­φα­λή της πο­ρεί­ας έφτα­νε μπρο­στά από τη Βουλή, η ουρά της βρι­σκό­ταν χα­μη­λά στη Στα­δί­ου. Όση ώρα τα κυ­ρί­αρ­χα ΜΜΕ έκα­ναν λόγο για «ει­σβο­λείς», για «απω­θή­σεις», για «λα­θραί­ους» και για «ηρω­ι­κούς Έλ­λη­νες με κα­ρα­μπί­νες», το κέ­ντρο της πόλης έδει­χνε να βρί­σκε­ται σε άλλο κόσμο. Στον κόσμο που γνω­ρί­ζει από προη­γού­με­νες μάχες ότι η πα­ρου­σία του στο δρόμο είναι πολύ πιο ση­μα­ντι­κή από την απου­σία του στα τη­λε­πα­ρά­θυ­ρα. Ορ­γα­νώ­σεις της Αρι­στε­ράς, με­τα­να­στευ­τι­κές-προ­σφυ­γι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες, φε­μι­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες και πλή­θος αν­θρώ­πων του ευ­ρύ­τε­ρου κι­νή­μα­τος, δια­δή­λω­σαν από κοι­νού απέ­να­ντι στο ρα­τσι­στι­κό ζόφο των τε­λευ­ταί­ων ημε­ρών.

Τα συν­θή­μα­τα για ανοι­χτά σύ­νο­ρα, για ενα­ντί­ω­ση στην κυ­βέρ­νη­ση, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και για αγώνα ενά­ντια στο φα­σι­σμό ήταν αυτά που κυ­ριάρ­χη­σαν. Κό­σμος κάθε ηλι­κί­ας γέ­μι­σε όλα τα μπλοκ της πο­ρεί­ας βγαί­νο­ντας μα­ζι­κά στο δρόμο μετά από καιρό. Δεν προ­κα­λεί εντύ­πω­ση ότι σχε­δόν κα­νέ­να από τα κυ­ρί­αρ­χα ΜΜΕ δεν με­τέ­δω­σε την εί­δη­ση. Οι πο­λι­τι­κές των κλει­στών συ­νό­ρων, των απω­θή­σε­ων, των απε­λά­σε­ων, της κα­τα­πά­τη­σης κάθε έν­νοιας διε­θνούς δι­καί­ου και προ­στα­σί­ας των αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των, απαι­τούν την πα­ρα­πά­νω σιωπή. Οι πο­λε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις και η εδραί­ω­ση του ΝΑΤΟ και της FRONTEX στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή απαι­τούν αυτή τη σιωπή. Οι πα­ρα­κρα­τι­κές ομά­δες των νε­ο­να­ζί που βρί­σκουν ηδονή στο κυ­νή­γι προ­σφύ­γων απαι­τούν αυτή τη σιωπή.

Χθες όμως αυτή η σιωπή έσπα­σε στην Αθήνα, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη αλλά και σε πολ­λές άλλες με­γά­λες πό­λεις. Ο κό­σμος τους αντι­ρα­τσι­σμού, της αλ­λη­λεγ­γύ­ης και του αντι­πο­λε­μι­κού κι­νή­μα­τος έστει­λε ένα ισχυ­ρό μή­νυ­μα στην κυ­βέρ­νη­ση και την ΕΕ ότι δεν έχουν το ελεύ­θε­ρο να συ­νε­χί­σουν το έγκλη­μα στον Έβρο, στα νησιά και γε­νι­κό­τε­ρα στα σύ­νο­ρα. Ότι απέ­να­ντι στην «Ευ­ρώ­πη Φρού­ριο» του κε­φα­λαί­ου και των νε­ο­να­ζί, υπάρ­χει η Ευ­ρώ­πη της αλ­λη­λεγ­γύ­ης που απαι­τεί άνοιγ­μα των συ­νό­ρων, σπά­σι­μο της συμ­φω­νί­ας ΕΕ-Τουρ­κί­ας, δη­μιουρ­γία ανοι­χτών δομών και λεφτά για τις ανά­γκες των αν­θρώ­πων και όχι για τα όπλα και τους κα­τα­σταλ­τι­κούς μη­χα­νι­σμούς των κα­πι­τα­λι­στών.

Στο δρόμο προς την 21 Μάρτη, την πα­γκό­σμια ημέρα ενά­ντια στο ρα­τσι­σμό, τα αντα­να­κλα­στι­κά του κό­σμου του κι­νή­μα­τος έδει­ξαν να είναι ιδιαί­τε­ρα έντο­να. Η χθε­σι­νή πο­ρεία ήταν μόνο η αρχή και έπε­ται και συ­νέ­χεια. Όσοι/ες βγή­κα­με χθες στο δρόμο, θα ξα­να­βγού­με. Γιατί έχου­με μάθει να βλέ­που­με τον κόσμο όχι μόνο από τα μάτια τα δικά μας. Αλλά και από τα μάτια τους δι­πλα­νού μας. Και αυτό είναι τε­ρά­στια υπό­θε­ση…

rproject.gr/