Για την κοινή δράση δυνάμεων της ανυπότακτης και ριζοσπαστικής Αριστεράς

Για την κοινή δράση δυνάμεων της ανυπότακτης και ριζοσπαστικής Αριστεράς

  • |

Η πανδημία και οι επιπτώσεις που διαμορφώνει για την οικονομία και την κοινωνία εγκαινιάζει μια νέα κατάσταση με αυξημένους κινδύνους, καθήκοντα και δυνατότητες για το σύνολο των δυνάμεων της αριστεράς και του εργατικού και λαϊκού κινήματος.

Στον πυ­ρή­να της ίδιας της παν­δη­μί­ας είναι ο σύγ­χρο­νος κα­πι­τα­λι­σμός και η κυ­ρί­αρ­χη μορφή δια­χεί­ρι­σής του, ο νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός, που πα­ρέ­δω­σαν το πε­ρι­βάλ­λον και τα οι­κο­συ­στή­μα­τα της άγριας ζωής βορά στη λη­στρι­κή υπε­ρεκ­με­τάλ­λευ­ση, ενώ πα­ρή­γα­γαν τε­ρα­τώ­δη πλού­το για τους λί­γους, υπο­βάθ­μι­σαν τα δη­μό­σια συ­στή­μα­τα υγεί­ας και την επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να στον τομέα της υγεί­ας. Πα­ρό­τι η ιδέα της υπε­ρο­χής του ιδιω­τι­κού τομέα ένα­ντι του δη­μο­σί­ου, του «λι­γό­τε­ρου κρά­τους» και του πε­ριο­ρι­σμού των δα­πα­νών κα­ταρ­ρέ­ει σή­με­ρα με πά­τα­γο, οι αστι­κές κυ­βερ­νή­σεις, που στην αρχή της παν­δη­μί­ας ανα­γκά­στη­καν –για να μην κα­ταρ­ρεύ­σουν και οι ίδιες – να πά­ρουν κά­ποια απο­σπα­σμα­τι­κά μέτρα ενί­σχυ­σης της δη­μό­σιας πα­ρέμ­βα­σης, επί της ου­σί­ας εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται την παν­δη­μία για να επι­βάλ­λουν νέα αντερ­γα­τι­κά, αντι­λαϊ­κά και αντι­δη­μο­κρα­τι­κά μέτρα διαρ­κεί­ας.

Έτσι και στη χώρα μας, η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, ρί­χνο­ντας το βάρος κυ­ρί­ως στην «ατο­μι­κή ευ­θύ­νη», αξιο­ποί­η­σε την κρίση για βαθιά τα­ξι­κή επί­θε­ση στα ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα, δίχως την πα­ρα­μι­κρή σύ­γκρου­ση με την ιδιω­τι­κή πρω­το­βου­λία, το χρέος, την ΕΕ και τις πο­λι­τι­κές που διέ­λυ­σαν κάθε έν­νοια κοι­νω­νι­κής πρό­νοιας και δη­μό­σιας υγεί­ας. Αντί­θε­τα, με Πρά­ξεις Νο­μο­θε­τι­κού Πε­ριε­χο­μέ­νου προ­χώ­ρη­σε στην εκ πε­ρι­τρο­πής ερ­γα­σία με μεί­ω­ση 50% μι­σθών, μο­νο­με­ρή επι­βο­λή τη­λερ­γα­σί­ας και ελα­στι­κών ωρα­ρί­ων, σε τε­ρά­στιες διευ­κο­λύν­σεις στο με­γά­λο κε­φά­λαιο, αύ­ξη­ση των δα­πα­νών απο­ζη­μί­ω­σης στις ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές, απου­σία ελέγ­χου των υγειο­νο­μι­κών μέ­τρων στις επι­χει­ρή­σεις με απο­τέ­λε­σμα ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές να γί­νουν εστί­ες με­τά­δο­σης. Η κυ­βέρ­νη­ση αξιο­ποί­η­σε την παν­δη­μία μέχρι και για να ανα­στεί­λει την απα­γό­ρευ­ση επί­τα­ξης υπη­ρε­σιών και πο­λι­τι­κής επι­στρά­τευ­σης για την αντι­με­τώ­πι­ση απερ­γιών, μέτρο που μένει να φανεί αν και πώς θα επε­κτα­θεί πλέον και μετά την πε­ρί­ο­δο της επι­δη­μί­ας. Επι­πλέ­ον ανέ­βα­λε για το 2021 την έτσι κι αλ­λιώς προ­βλη­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία δια­μόρ­φω­σης του κα­τώ­τα­του μι­σθού.

Τόλ­μη­σε μά­λι­στα εν μέσω παν­δη­μί­ας, απα­γό­ρευ­σης συ­να­θροί­σε­ων και ελ­λι­πούς κοι­νο­βου­λευ­τι­κής λει­τουρ­γί­ας να φέρει προς ψή­φι­ση νο­μο­σχέ­δια που πε­ρι­λαμ­βά­νουν τε­ρα­τώ­δεις με­ταρ­ρυθ­μί­σεις, τόσο στην πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή νο­μο­θε­σία, όσο και στην παι­δεία.

Ταυ­τό­χρο­να δια­τή­ρη­σε τον ασφυ­κτι­κό εγκλει­σμό των φυ­λα­κι­σμέ­νων και των προ­σφύ­γων σε συν­θή­κες που μόνο ως βόμ­βες ανα­πα­ρα­γω­γής του ιού μπο­ρούν να πε­ρι­γρα­φούν.

Σή­με­ρα, πα­ρό­τι έχει βγει το συ­μπέ­ρα­σμα ότι αρ­κε­τά ανα­πτυγ­μέ­να κα­πι­τα­λι­στι­κά κράτη βρέ­θη­καν στο επί­κε­ντρο της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης, όταν οι κυ­βερ­νή­σεις τους έβα­λαν ως προ­τε­ραιό­τη­τα  τη μη δια­τά­ρα­ξη της  κα­πι­τα­λι­στι­κής πα­ρα­γω­γής, η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ απο­φά­σι­σε την εσπευ­σμέ­νη άρση των μέ­τρων υγειο­νο­μι­κής προ­στα­σί­ας και μά­λι­στα χωρίς να με­σο­λα­βεί επαρ­κής χρό­νος για την εκτί­μη­ση των απο­τε­λε­σμά­των της. Ει­δι­κά το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων, των δι­κα­στη­ρί­ων (για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των τρα­πε­ζών) και η συ­ζή­τη­ση για την απε­λευ­θέ­ρω­ση του του­ρι­σμού από το εξω­τε­ρι­κό κιν­δυ­νεύ­ει να τι­νά­ξει στον αέρα την υγεία και τις θυ­σί­ες των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών στρω­μά­των. Ενώ, την ίδια στιγ­μή, δεν έχει γίνει καμία ου­σια­στι­κή πρό­ο­δος για την μα­ζι­κο­ποί­η­ση των ερ­γα­στη­ρια­κών ελέγ­χων και την ιχνη­λά­τη­ση των κρου­σμά­των και δεν έχει παρ­θεί καμία πρω­το­βου­λία για την στή­ρι­ξη και ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ.

Η επι­λο­γή κυ­βέρ­νη­σης, κε­φα­λαί­ου και ιμπε­ρια­λι­στών στην Ελ­λά­δα και διε­θνώς είναι ει­λημ­μέ­νη, να με­τα­κυ­λή­σουν για άλλη μια φορά την κρίση στις πλά­τες των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, πα­ρό­τι ασκεί κρι­τι­κή σε πλευ­ρές της κυ­βερ­νη­τι­κής πο­λι­τι­κής, απο­σιω­πά τις δικές του ευ­θύ­νες ως κυ­βέρ­νη­ση. Η πο­λι­τι­κή του και ως αντι­πο­λί­τευ­ση είναι δέ­σμια της υπο­τα­γής του στην ολι­γαρ­χία και στην ΕΕ. Εμείς απαι­τού­με:

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ­ΣΤΑ­ΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝ­ΔΗ­ΜΙΑ

Άμεση θω­ρά­κι­ση και υπε­ρά­σπι­ση της Δη­μό­σιας Υγεί­ας (ενί­σχυ­ση πρω­το­βάθ­μιας Υγεί­ας και Πρό­νοιας, άνοιγ­μα ΜΕΘ, μα­ζι­κές, μό­νι­μες προ­σλή­ψεις υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού, μέσα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας στους ερ­γα­ζο­μέ­νους στην υγεία, αύ­ξη­ση των τεστ και αντι­δρα­στη­ρί­ων ελέγ­χου για τον ιό.) Δη­μό­σια και δω­ρε­άν Υγεία για όλους. Επί­τα­ξη χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση των ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών και φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νιών. Διεκ­δι­κού­με την εθνι­κο­ποί­η­σή τους με κοι­νω­νι­κό έλεγ­χο.
Προ­στα­σία των ερ­γα­ζο­μέ­νων και του λαού από την παν­δη­μία, δω­ρε­άν πα­ρο­χή των μέσων ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας στους ερ­γα­ζό­με­νους/ες και τή­ρη­σης όλων των κα­νό­νων υγιει­νής στους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας που πα­ρα­μέ­νουν ανοι­χτοί ή ανοί­γουν.
Ει­δι­κά μέτρα πε­ραι­τέ­ρω στή­ρι­ξης για όλες τις πιο ασθε­νείς ομά­δες του πλη­θυ­σμού – άστε­γους/ες, ΑΜΕΑ, νο­ση­λευό­με­νους/ες σε δομές ψυ­χι­κής υγεί­ας, χρό­νια πά­σχο­ντες, ηλι­κιω­μέ­νους/ες.
Αξιο­ποί­η­ση – επί­τα­ξη ξε­νο­δο­χεια­κών μο­νά­δων, ώστε σε αυτές να με­τα­φερ­θούν άτομα που θα έπρε­πε να μπουν σε κα­ρα­ντί­να ή τμή­μα­τα του πλη­θυ­σμού που βρί­σκο­νται σε συν­θή­κες εγκλει­σμού
Εκ­κέ­νω­ση των Κέ­ντρων «Υπο­δο­χής» – Κρά­τη­σης και με­τα­φο­ρά των προ­σφύ­γων σε δομές φι­λο­ξε­νί­ας με όλα τα μέτρα υγειο­νο­μι­κής προ­στα­σί­ας τους.
Απο­συμ­φό­ρη­ση των φυ­λα­κών. Μέτρα προ­στα­σί­ας για κρα­τού­με­νους/ες.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟ­ΣΤΑ­ΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡ­ΓΩΝ, ΤΩΝ ΕΡ­ΓΑ­ΖΟ­ΜΕ­ΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙ­ΚΡΟ­ΜΕ­ΣΑΙΩΝ

Κα­τα­βο­λή επι­δό­μα­τος ανερ­γί­ας σε όλους τους ανέρ­γους χωρίς τις ασφυ­κτι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις που ισχύ­ουν σή­με­ρα, δια­γρα­φή των χρεών τους, κα­νέ­νας άνερ­γος χωρίς ρεύμα, νερό, τη­λέ­φω­νο και ίντερ­νετ.
Κάτω τα χέρια από τα κε­κτη­μέ­να ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα. Απα­γό­ρευ­ση των απο­λύ­σε­ων, όχι στις μειώ­σεις μι­σθών, στην ελα­στι­κή και εκ πε­ρι­τρο­πής ερ­γα­σί­ας και τις τρο­πο­ποι­ή­σεις των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων σε βάρος των ερ­γα­ζο­μέ­νων.
Διεκ­δι­κού­με 751 κα­τώ­τα­το μισθό, όχι στους πα­χυ­λούς και δυ­σα­νά­λο­γους μι­σθούς υπουρ­γών, βου­λευ­τών και των ανώ­τα­των στε­λε­χών του δη­μο­σί­ου και των ιδιω­τι­κών με­γά­λων ομί­λων, δρα­στι­κή μεί­ω­ση του χρό­νου ερ­γα­σί­ας, μό­νι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά με συμ­βά­σεις αο­ρί­στου χρό­νου για όλους/ες.
Κα­τάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη πρώ­της ανά­γκης, δια­τί­μη­ση σε όλα τα μέσα υγειο­νο­μι­κής προ­στα­σί­ας ενά­ντια στην αι­σχρο­κέρ­δεια.
Δια­γρα­φή  χρεών, απα­γό­ρευ­ση πλει­στη­ρια­σμών πρώ­της κα­τοι­κί­ας, ανα­στο­λή κάθε υπο­χρέ­ω­σης λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών σε κα­τα­βο­λές λο­γα­ρια­σμών (ΔΕΚΟ, Τρα­πε­ζών κλπ ).
Ενί­σχυ­ση των αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νων και ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών με δια­γρα­φή – ρύθ­μι­ση των χρεών τους, ευ­νοϊ­κή δα­νειο­δό­τη­ση, φο­ρο­λο­γι­κή ελά­φρυν­ση.
Κάθε με­γά­λη επι­χεί­ρη­ση που δεν λαμ­βά­νει τα ανα­γκαία υγειο­νο­μι­κά μέτρα και δεν ανα­λαμ­βά­νει τις μι­σθο­λο­γι­κές της υπο­χρε­ώ­σεις να πε­ρά­σει στα χέρια του κρά­τους χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση με ερ­γα­τι­κό έλεγ­χο.
ΧΡΗ­ΜΑ­ΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΡ­ΧΟΥΝ

Προ­ο­δευ­τι­κή φο­ρο­λο­γία, αύ­ξη­ση και έκτα­κτη φο­ρο­λο­γία στο με­γά­λο κε­φά­λαιο.
Άμεση παύση πλη­ρω­μών στο δη­μό­σιο χρέος, ανυ­πο­χώ­ρη­τος αγώ­νας για τη δια­γρα­φή του.
Εθνι­κο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών και επι­χει­ρή­σε­ων στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας με κοι­νω­νι­κό έλεγ­χο.
Πρό­γραμ­μα δη­μό­σιων επεν­δύ­σε­ων για φι­λο­λαϊ­κά έργα με προ­στα­σία των ερ­γα­ζο­μέ­νων και του πε­ρι­βάλ­λο­ντος.
Δρα­στι­κή πε­ρι­κο­πή των δα­πα­νών για εξο­πλι­σμούς. Χρη­μα­το­δό­τη­ση των λαϊ­κών ανα­γκών.
Άμεση έξο­δος από το Σύμ­φω­νο Στα­θε­ρό­τη­τας για να ζήσει ο λαός, ρήξη & σύ­γκρου­ση με την ΕΕ και την Ευ­ρω­ζώ­νη στην κα­τεύ­θυν­ση εξό­δου από τους μη­χα­νι­σμούς αυ­τούς.
ΕΠΙ­ΠΛΕ­ΟΝ ΑΠΑΙ­ΤΕΙ­ΤΑΙ

Υπε­ρά­σπι­ση των δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των και των συν­δι­κα­λι­στι­κών και λαϊ­κών ελευ­θε­ριών. Να μην απο­τε­λεί η παν­δη­μία αιτία και αφορ­μή για ηλε­κτρο­νι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση και για να μπαί­νουν συ­νε­χώς στον γύψο οι δρά­σεις του συν­δι­κα­λι­στι­κού και λαϊ­κού κι­νή­μα­τος που είναι απα­ραί­τη­τες στα μέτρα του δυ­να­τού και υγειο­νο­μι­κά επι­τρε­πτού ακόμα και σε αυτές τις έκτα­κτες συν­θή­κες.
Δια­χω­ρι­σμός του κρά­τους από την εκ­κλη­σία, που έδει­ξε για μια ακόμα φορά το βαθιά αντι­δρα­στι­κό, σκο­τα­δι­στι­κό και επι­κίν­δυ­νο χα­ρα­κτή­ρα της.
Άσυλο σε πρό­σφυ­γες, με­τα­νά­στριες/ες. Κα­τάρ­γη­ση της ρα­τσι­στι­κής Συμ­φω­νί­ας ΕΕ-Ελ­λά­δας-Τουρ­κί­ας. Πα­ρο­χή αξιο­πρε­πούς στέ­γης στους πρό­σφυ­γες μέσα σε πό­λεις και χωριά. Δι­καί­ω­μα στο άσυλο, χο­ρή­γη­ση τα­ξι­διω­τι­κών εγ­γρά­φων και δι­καί­ω­μα με­τα­κί­νη­σης στις χώρες προ­ο­ρι­σμού
Έρ­χε­ται ση­μα­ντι­κός κλυ­δω­νι­σμός κοι­νω­νι­κά, οι­κο­νο­μι­κά και πο­λι­τι­κά και στη χώρα μας και διε­θνώς. Ταυ­τό­χρο­να, όμως, ανα­τρέ­πο­νται μύθοι για τη σχέση δη­μό­σιου και ιδιω­τι­κού, αμ­φι­σβη­τού­νται έντο­να οι κυ­βερ­νή­σεις που δεν έλα­βαν έγκαι­ρα μέτρα (Τραμπ, Τζόν­σον), δη­μιουρ­γού­νται προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να ανα­τρα­πεί η λο­γι­κή του ΤΙΝΑ – Δεν Υπάρ­χει Εναλ­λα­κτι­κή. Είναι στιγ­μή για το λαϊκό κί­νη­μα και την ανα­τρε­πτι­κή αρι­στε­ρά να ξα­να­βγούν στο προ­σκή­νιο. Ενά­ντια στο νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμό, τον εθνι­κι­σμό, τον πό­λε­μο, τον ρα­τσι­σμό. Σή­με­ρα, πε­ρισ­σό­τε­ρο από ποτέ, ανα­δει­κνύ­ε­ται η ανά­γκη για μια κοι­νω­νία χωρίς εκ­με­τάλ­λευ­ση, ενά­ντια στον κόσμο του κέρ­δους και της αγο­ράς, ενά­ντια στον κα­πι­τα­λι­σμό.

Για αυτό είναι απα­ραί­τη­τη η διεκ­δί­κη­ση αι­τη­μά­των άμε­σης ικα­νο­ποί­η­σης των λαϊ­κών ανα­γκών.

Για αυτό είναι απα­ραί­τη­τη η κοινή δράση των αρι­στε­ρών δυ­νά­με­ων στο ερ­γα­τι­κό και λαϊκό κί­νη­μα και το άνοιγ­μα του δια­λό­γου για την ανα­γκαία κι­νη­μα­τι­κή και πο­λι­τι­κή απά­ντη­ση στη νέα κρίση που ξεσπά.

Όμως, για να κα­τα­στεί κάτι τέ­τοιο εφι­κτό, απαι­τεί­ται συ­σπεί­ρω­ση δυ­νά­με­ων και με­τω­πι­κή πο­λι­τι­κή γύρω από συ­γκε­κρι­μέ­νες πο­λι­τι­κές αιχ­μές, αι­τή­μα­τα και πρω­το­βου­λί­ες. Κοινή δράση μέσα στο συν­δι­κα­λι­στι­κό και λαϊκό κί­νη­μα  στην πα­ρα­πά­νω κα­τεύ­θυν­ση και άνοιγ­μα του δρό­μου για μία αγω­νι­στι­κή ενό­τη­τα των τα­ξι­κών δυ­νά­με­ων, με στόχο προ­ο­πτι­κά τη δη­μιουρ­γία μα­ζι­κών μορ­φών συ­ντο­νι­σμού σω­μα­τεί­ων και συλ­λο­γι­κο­τή­των των ερ­γα­ζο­μέ­νων και του λαού.

Στα πλαί­σια αυτά, οι ορ­γα­νώ­σεις που συ­νυ­πο­γρά­φου­με αυτό το κεί­με­νο δε­σμευό­μα­στε να συ­νερ­γα­στού­με για την ενί­σχυ­ση της κοι­νής δρά­σης και της κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης σε όλα τα μέ­τω­πα της συ­γκυ­ρί­ας, για την προ­ώ­θη­ση μιας με­τω­πι­κής λο­γι­κής στο κί­νη­μα και την αρι­στε­ρά, για το άνοιγ­μα του δια­λό­γου για μια συ­νο­λι­κή απά­ντη­ση στην κρίση, για το σο­σια­λι­σμό – κομ­μου­νι­σμό που απαι­τεί η εποχή μας.

Αρ­χί­ζο­ντας με τον σχε­δια­σμό βη­μά­των κοι­νής δρά­σης, θα προ­χω­ρή­σου­με τολ­μη­ρά στην ανα­ζή­τη­ση των ανα­γκαί­ων απα­ντή­σε­ων κι­νη­μα­τι­κά και πο­λι­τι­κά για να ανα­με­τρη­θού­με με το κα­θή­κον της ανα­τρο­πής της νέας αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης που έρ­χε­ται.

Διε­θνι­στι­κή Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

Λαϊκή Ενό­τη­τα (Αρι­στε­ρό Ρεύμα, Αρι­στε­ρή Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Συ­σπεί­ρω­ση, ανέ­ντα­χτοι/ες)

Συ­ντο­νι­σμός Κομ­μου­νι­στι­κών Δυ­νά­με­ων (Ανα­μέ­τρη­ση, Αρι­στε­ρή Ανα­σύν­θε­ση, Κί­νη­ση Κομ­μου­νι­στών Ερ­γα­τι­κός Αγώ­νας, Πα­ρέμ­βα­ση, Σύγ­χρο­νο Κομ­μου­νι­στι­κό Σχέ­διο, Σύλ­λο­γος Γ.Κορ­δά­τος, ανέ­ντα­χτοι/ες)

rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.