Το φετινό Πολυτεχνείο να γίνει αγώνας για ζωή, για το ψωμί για την υγεία και την ελευθερία του λαού!

Το φετινό Πολυτεχνείο να γίνει αγώνας για ζωή, για το ψωμί για την υγεία και την ελευθερία του λαού!

  • |

Για να ηττηθεί η βάρβαρη, ανεύθυνη και κυνική πολιτική της κυβέρνησης! Όλοι/ες στην φετινή διαδήλωση του Πολυτεχνείου, ενάντια στην κυβέρνηση! Καλούμε σε προσυγκέντρωση, Σταδίου και Πεσμαζόγλου στις 3μμ,στην Αθήνα.

Η πο­ρεία της παν­δη­μί­ας που καλ­πά­ζει απο­τε­λεί με­γά­λο κίν­δυ­νο για τους ερ­γα­ζό­με­νους, το λαό, τους φτω­χούς και την κοι­νω­νία. Η προ­σφυ­γή σε δεύ­τε­ρη φάση ορι­ζό­ντιων μέ­τρων lockdown που ανα­κοι­νώ­θη­κε το Σάβ­βα­το 7 Νο­εμ­βρί­ου δεν ήταν ούτε μοι­ραία ούτε δε­δο­μέ­νη: η κυ­βέρ­νη­ση φέρει ακέ­ραια την ευ­θύ­νη για αυτή την εξέ­λι­ξη.

Η κυ­βέρ­νη­ση, ο ΕΟΔΥ και η ιθύ­νου­σα τάξη γνώ­ρι­ζαν ότι οι κοι­νω­νί­ες θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­πες με νέο κύμα της παν­δη­μί­ας και όμως, τό­σους μήνες, τε­λεί­ως προ­κλη­τι­κά, δεν πήραν κα­νέ­να μέτρο για το ΕΣΥ, για ενί­σχυ­ση της πρω­το­βάθ­μιας, των ΜΕΘ και του προ­σω­πι­κού των νο­σο­κο­μεί­ων,  καμία μέ­ρι­μνα για ενί­σχυ­ση των συ­γκοι­νω­νιών ή των σχο­λεί­ων, κα­νέ­να σχέ­διο για τους ευά­λω­τους σε γη­ρο­κο­μεία, προ­σφυ­γι­κά καμπς και χώ­ρους εγκλει­σμού. Συ­νε­χί­ζουν με ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη αναλ­γη­σία, τις πο­λι­τι­κές λι­τό­τη­τας που εφάρ­μο­σαν όλες οι προη­γού­με­νες κυ­βερ­νή­σεις στο βωμό των μνη­μο­νί­ων και του λη­στρι­κού χρέ­ους, για να βά­λουν τα­φό­πλα­κα στο δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας και τις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες. Δεν έκα­ναν τί­πο­τα ου­σια­στι­κό για μέτρα προ­στα­σί­ας σε χώ­ρους δου­λειάς, εκ­παί­δευ­σης και συ­γκοι­νω­νί­ες, και να ορ­γα­νω­θεί επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση και έλεγ­χοι, ώστε να μπο­ρέ­σει να αντι­με­τω­πι­στεί η νέα έξαρ­ση. Κι όλα αυτά, ενώ σχε­διά­ζουν να ξο­δέ­ψουν αστρο­νο­μι­κά ποσά σε νέα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα και προ­σλή­ψεις στην αστυ­νο­μία και το στρα­τό.

Επέ­λε­ξαν και επι­λέ­γουν να προ­νο­ούν για το κε­φά­λαιο ανοί­γο­ντας ανε­ξέ­λεγ­κτα τον του­ρι­σμό για τα κέρδη των πο­λυ­ε­θνι­κών του­ρι­στι­κών με­γα­θη­ρί­ων και να κα­τη­γο­ρούν την κοι­νω­νία,  (τους ερ­γα­ζό­με­νους/ες, τους ανέρ­γους/ες, τους νέους/ες, τους αντι­φα­σί­στες που βρέ­θη­καν στο Εφε­τείο την ιστο­ρι­κή 7η Οκτώ­βρη,) με σχή­μα­τα ατο­μι­κής ευ­θύ­νης. Την ίδια στιγ­μή, η κυ­βέρ­νη­ση εγκα­τα­λεί­πει στη φτώ­χεια χι­λιά­δες ανέρ­γους και ερ­γα­ζό­με­νους που πλήτ­το­νται λόγω της ανα­στο­λής ερ­γα­σιών σει­ράς κλά­δων, ενώ πάρα πολ­λοί συ­νε­χί­ζουν να δου­λεύ­ουν χωρίς κα­νέ­να μέτρο προ­στα­σί­ας από την παν­δη­μία.

Καθώς τα αδιέ­ξο­δα της κυ­βέρ­νη­σης απο­κα­λύ­πτο­νται και η δυ­σα­ρέ­σκεια, η αγω­νία και η φτώ­χεια με­γα­λώ­νουν, το μει­λί­χιο ύφος του Τσιό­δρα υπο­χω­ρεί και βγαί­νει μπρο­στά ο Χρυ­σο­χο­ΐ­δης και το γκλομπ των ΜΑΤ!

Μετά την επί­δει­ξη δύ­να­μης σε μα­θη­τές και σε παι­διά στο Γα­λά­τσι, μετά τη χυ­δαία επί­θε­ση στη με­γά­λη συ­γκέ­ντρω­ση του Εφε­τεί­ου, περ­νά­νε στο επό­με­νο βήμα και απα­γο­ρεύ­ουν την πο­ρεία του Πο­λυ­τε­χνεί­ου. Προ­χω­ρούν στην «κα­τα­πο­λέ­μη­ση» της κοι­νω­νί­ας και όχι της παν­δη­μί­ας με πρό­στι­μα, αστυ­νο­μία πα­ντού, ακόμα και νέο «σπου­δα­στι­κό της ασφά­λειας» μέσα στα πα­νε­πι­στή­μια (βλ. πα­νε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία). Είχαν το θρά­σος να το προ­τεί­νουν και προ­σπα­θή­σουν να το πε­ρά­σουν με­ρι­κές εβδο­μά­δες πριν την επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πο­λυ­τε­χνεί­ου, του με­γα­λειώ­δους αγώνα που κα­το­χύ­ρω­σε το άσυλο και τη δυ­να­τό­τη­τα των φοι­τη­τών και όλου του λαού να κά­νουν τα πα­νε­πι­στή­μια κέ­ντρα αγώνα.

Ακόμα και τώρα, που φτά­σα­με σε ορια­κό ση­μείο, τα μέτρα στρέ­φο­νται πρω­τί­στως στην κα­τα­στο­λή και στη λι­τό­τη­τα. Η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ δε δι­στά­ζει να αξιο­ποι­ή­σει την παν­δη­μία και τον εγκλει­σμό του λαού για να επι­τα­χύ­νει χωρίς αντι­δρά­σεις το τσά­κι­σμα κάθε δι­καιώ­μα­τος και ετοι­μά­ζε­ται μέσα στο lockdown να πε­ρά­σει το αντερ­γα­τι­κό νο­μο­σχέ­διο Βρού­τση που κα­θι­στά νό­μι­μες τις απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες και δια­λύ­ει τις ήδη ξε­χαρ­βα­λω­μέ­νες ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις, και μέτρα που χτυ­πούν βά­ναυ­σα τη νε­ο­λαία.

Φτά­σα­με ακόμη και στην πρό­σφα­τη από­λυ­τη απα­γό­ρευ­ση κυ­κλο­φο­ρί­ας μετά τις 21.00 χωρίς να υπάρ­χει μέ­ρι­μνα για την ικα­νο­ποί­η­ση βα­σι­κών ανα­γκών (άθλη­ση, βο­ή­θεια σε άτομο), ενώ την ίδια ώρα δεν λαμ­βά­νο­νται μέτρα ασφά­λειας των ερ­γα­ζο­μέ­νων στους μα­ζι­κούς χώ­ρους δου­λειάς που η μία συρ­ροή κρου­σμά­των εμ­φα­νί­ζε­ται μετά την άλλη, ούτε πε­ριο­ρί­ζουν έστω τη λει­τουρ­γία τους, παρά μόνο τις κλεί­νουν εκ των υστέ­ρων. Συν τοις άλ­λοις, απα­γο­ρεύ­ουν τις εκ­δη­λώ­σεις και την πο­ρεία για την εξέ­γερ­ση του Πο­λυ­τε­χνεί­ου, ζη­τώ­ντας να κά­νου­με υπο­μο­νή και συ­γκρί­νο­ντάς την με το Πάσχα και τα Χρι­στού­γεν­να!

Μπρο­στά στην πρω­τό­γνω­ρη κα­τά­στα­ση της παν­δη­μί­ας και του κα­λύ­τε­ρου συμ­μά­χου της, την Κυ­βέρ­νη­ση, πι­στεύ­ου­με ότι είναι ώρα ευ­θύ­νης για την Αρι­στε­ρά και το μα­ζι­κό κί­νη­μα.

Οφεί­λου­με και μπο­ρού­με να σπά­σου­με τον μο­νό­λο­γο της -πολύ πιο απο­νο­μι­μο­ποι­η­μέ­νης- κυ­βέρ­νη­σης, να δώ­σου­με μα­χη­τι­κό στίγ­μα αγώνα και διεκ­δί­κη­σης, την απο­τυ­χη­μέ­νη πο­λι­τι­κή δια­χεί­ρι­σης της παν­δη­μί­ας και της λι­τό­τη­τας, συ­νο­λι­κά την πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης. Η Αρι­στε­ρά και το μα­ζι­κό κί­νη­μα δεν θα υπο­χω­ρή­σουν μπρο­στά στην κα­τα­στο­λή και τα πρό­στι­μα. Η κυ­βέρ­νη­ση δεν έχει δι­καί­ω­μα να εγκα­λεί τους αγω­νι­ζό­με­νους όταν η ίδια είναι που προ­ω­θεί νέα μέτρα μέσα στην πε­ρί­ο­δο της κα­ρα­ντί­νας.

Σε αυτό το πλαί­σιο κα­λού­με το λαό, τους ερ­γα­ζό­με­νους και τη νε­ο­λαία, να μην φο­βη­θούν να βγουν στο δρόμο για τις ζωές τους, για τη δη­μό­σια υγεία, για να ητ­τη­θούν τα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης. Συμ­με­τέ­χου­με στη φε­τι­νή πο­ρεία του Πο­λυ­τε­χνεί­ου της 17ης Νο­εμ­βρί­ου, για την μνήμη των σπου­δαί­ων δυ­να­το­τή­των του αγω­νι­ζό­με­νου λαού, ενά­ντια στην ασφυ­ξια και στη σιγή νε­κρο­τα­φεί­ου που θέ­λουν να επι­βάλ­λουν!

Με αυ­στη­ρά μέτρα αυ­το­προ­στα­σί­ας για όλους μας, με ενό­τη­τα, συ­νεν­νό­η­ση και συ­ντο­νι­σμό όλων των αγω­νι­ζό­με­νων δυ­νά­με­ων για τη συλ­λο­γι­κή προ­στα­σία μας από τον ιό της παν­δη­μί­ας αλλά και τον ιό της κα­τα­στο­λής. Η εξέ­γερ­ση του Πο­λυ­τε­χνεί­ου και η αντι­δι­κτα­το­ρι­κή πάλη, είναι για εμάς έμπνευ­ση και εφαλ­τή­ριο για τις δικές μας τω­ρι­νές μάχες, πρώτα και κύρια για την προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού, για την προ­στα­σία της ερ­γα­σί­ας και του ει­σο­δή­μα­τος των ερ­γα­ζό­με­νων και των μι­κρο­με­σαί­ων, για την ανα­τρο­πή των αντι­λαϊ­κών και αυ­ταρ­χι­κών μέ­τρων, για τους αγώ­νες ενά­ντια στην επι­κίν­δυ­νη για το λαό μας εμπλο­κή των κυ­βερ­νή­σε­ων στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Θα τι­μή­σου­με την εξέ­γερ­ση του Πο­λυ­τε­χνεί­ου με συμ­με­το­χή σε συ­γκέ­ντρω­ση και δια­δή­λω­ση με όλα τα μέτρα προ­στα­σί­ας από την παν­δη­μία. H έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας επι­βάλ­λει φέτος έναν δια­φο­ρε­τι­κό εορ­τα­σμό, ωστό­σο ο ιστο­ρι­κός χώρος του Πο­λυ­τε­χνεί­ου πρέ­πει να πα­ρα­μεί­νει ανοι­χτός με μέτρα υγειο­νο­μι­κής προ­στα­σί­ας, ώστε να μπο­ρεί ο λαός και η νε­ο­λαία να απο­τί­σουν φόρο τιμής στην εξέ­γερ­ση που ανέ­τρε­ψε τη δι­κτα­το­ρία

Από την παν­δη­μία θα μας προ­στα­τέ­ψουν τα υγειο­νο­μι­κά και κοι­νω­νι­κά μέτρα που θα επι­βάλ­λουν οι συλ­λο­γι­κοί μας αγώ­νες για δη­μό­σια υγεία και παι­δεία ενά­ντια στις πο­λι­τι­κές λι­τό­τη­τας και αυ­ταρ­χι­σμού, μαζί με την κοι­νω­νι­κή αλ­λη­λεγ­γύη. Η παν­δη­μία δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται με αστυ­νο­μία, στρα­τό και εξο­πλι­σμούς αλλά νο­σο­κο­μεία και για­τρούς. Δια­δη­λώ­νου­με και αγω­νι­ζό­μα­στε ενά­ντια στην πο­λι­τι­κή που βάζει τα κέρδη πάνω από τις αν­θρώ­πι­νες ζωές.

Για ένα Πο­λυ­τε­χνείο που θα απο­τε­λέ­σει ένα διαρ­κές κά­λε­σμα αγώνα, μέσα από το οποίο θα εκ­φρα­στούν οι ανά­γκες του σή­με­ρα για υγεία, για ζωή, για αξιο­πρέ­πεια.

Τώρα είναι η ώρα του αγώνα, της διεκ­δί­κη­σης και της ανυ­πα­κο­ής στην κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή με συλ­λο­γι­κή αυ­το­προ­στα­σία και υγειο­νο­μι­κά μέτρα!

 

Για στή­ρι­ξη του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας, για μέτρα προ­στα­σί­ας όλου του λαού και ιδίως των πιο ευά­λω­των ομά­δων ενά­ντια στην ενί­σχυ­ση των κλι­νι­καρ­χών
Για να σπά­σει ο αυ­ταρ­χι­σμός και η κα­τα­στο­λή
Για να απο­συρ­θούν όλα τα κα­τα­στρο­φι­κά νο­μο­σχέ­δια, ξε­κι­νώ­ντας από το αντερ­γα­τι­κό νο­μο­σχέ­διο Βρού­τση.
Για ου­σια­στι­κή στή­ρι­ξη όλων των ανέρ­γων, των αδή­λω­των, των ερ­γα­ζο­μέ­νων που είναι σε ανα­στο­λή ερ­γα­σί­ας και των μι­κρών επι­χει­ρή­σε­ων
Μα­ζι­κός αγώ­νας για ζωή και δι­καιώ­μα­τα- Όλοι/ες στην φε­τι­νή δια­δή­λω­ση του Πο­λυ­τε­χνεί­ου, ενά­ντια στην κυ­βέρ­νη­ση!

Κα­λού­με σε προ­συ­γκέ­ντρω­ση, Στα­δί­ου και Πε­σμα­ζό­γλου στις 3μμ,στην Αθήνα.

 

Υπο­γρα­φές:

Ανα­μέ­τρη­ση – Ομάδα Κομ­μου­νι­στών/στριών

Αρι­στε­ρή Ανα­σύν­θε­ση

Διε­θνι­στι­κή Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

Λαϊκή Ενό­τη­τα

Σύγ­χρο­νο Κομ­μου­νι­στι­κό Σχέ­διο

Συ­νά­ντη­ση για Μία Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Διε­θνι­στι­κή Αρι­στε­ρά

Συ­ντο­νι­σμός Δια­λό­γου και Δρά­σης Κομ­μου­νι­στι­κών Δυ­νά­με­ων (ΑΡΑΝ, Ερ­γα­τι­κός Αγώ­νας, Σύλ­λο­γος Γ. Κορ­δά­τος, Πα­ρέμ­βα­ση, Σύγ­χρο­νο Κομ­μου­νι­στι­κό Σχέ­διο, ανέ­ντα­χτοι/ες).

rproject.gr/