«Αντισταθείτε στις διαταγές του Τραμπ!»

«Αντισταθείτε στις διαταγές του Τραμπ!»

Ανοιχτή επιστολή προς τους στρατιώτες στις ΗΠΑ, από δύο πρώην στρατιώτες, αντιρρησίες πολέμου, για το καραβάνι μεταναστών

μετάφραση Πάνος Πέτρου

Ο αρ­χι­στρά­τη­γός σας [ΣτΜ: “ο ανώ­τα­τος ηγέ­της των ενό­πλων δυ­νά­με­ων”, δη­λα­δή ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος] λέει ψέ­μα­τα. Οφεί­λε­τε να αρ­νη­θεί­τε τις δια­τα­γές του να πα­ρα­τα­χθεί­τε στα νότια σύ­νο­ρα των ΗΠΑ, αν σας κα­λέ­σουν να το κά­νε­τε. Παρ’ όλα όσα λέει ο Τραμπ και η κυ­βέρ­νη­σή του, οι με­τα­νά­στες που κι­νού­νται προς τις ΗΠΑ, δεν απο­τε­λούν απει­λή. Αυτός ο μι­κρός αριθ­μός αν­θρώ­πων προ­σπα­θεί να δια­φύ­γει από ακραία βία. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ένας από τους σο­βα­ρούς λό­γους που αυτοί οι άντρες και γυ­ναί­κες –με οι­κο­γέ­νειες, σαν τις δικές σας και τις δικές μας– εγκα­τα­λεί­πουν τα σπί­τια τους είναι επει­δή οι ΗΠΑ πα­ρεμ­βαί­νουν στις επι­λο­γές των χωρών τους. Δείτε την Ον­δού­ρα, όπου η κυ­βέρ­νη­ση Ομπά­μα υπο­στή­ρι­ξε την ανα­τρο­πή ενός δη­μο­κρα­τι­κά εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου από έναν κα­τα­πιε­στι­κό δι­κτά­το­ρα.

 

Αυτοί οι απί­στευ­τα φτω­χοί κι ευά­λω­τοι άν­θρω­ποι ανα­ζη­τούν απελ­πι­σμέ­να ει­ρή­νη. Ποιος από μας θα περ­πα­τού­σε χι­λιά­δες μίλια μόνο με με­ρι­κά ρούχα μαζί του, αν δεν είχε πολύ ση­μα­ντι­κούς λό­γους; Υπάρ­χουν πολύ σο­βα­ρές πι­θα­νό­τη­τες οι γο­νείς σας, οι πρό­γο­νοί σας κλπ να έζη­σαν πα­ρό­μοιες εμπει­ρί­ες με αυ­τούς τους με­τα­νά­στες. Οι οι­κο­γέ­νειές σας ήρθαν στις ΗΠΑ ανα­ζη­τώ­ντας μια κα­λύ­τε­ρη ζωή –κά­ποιοι για να δια­φύ­γουν από τη βία. Σκε­φτεί­τε το αυτό, όταν θα σας ζη­τή­σουν να αντι­με­τω­πί­σε­τε άο­πλους άντρες, γυ­ναί­κες και παι­διά από την Ον­δού­ρα, τη Γουα­τε­μά­λα και το Ελ Σαλ­βα­δόρ. Αν δε­χτεί­τε, θα είναι η από­λυ­τη υπο­κρι­σία.

Οι ΗΠΑ είναι η πλου­σιό­τε­ρη χώρα του πλα­νή­τη, εν μέρει επει­δή για δε­κα­ε­τί­ες εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται χώρες στη Λα­τι­νι­κή Αμε­ρι­κή. Αν αντι­με­τω­πί­σε­τε τους αν­θρώ­πους από αυτές τις χώρες σαν εγκλη­μα­τί­ες, όπως ελ­πί­ζει ότι θα κά­νε­τε ο Τραμπ, θα συμ­με­τέ­χε­τε σε αυτή την πα­ρά­δο­ση λε­η­λα­σί­ας πέρα από τα νότια σύ­νο­ρά μας. Πρέ­πει να εξε­τά­σου­με μαζί αυτή την ιστο­ρία, πρέ­πει να δούμε την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για τον πλού­το της Αμε­ρι­κής και να τον μοι­ρα­στού­με και να τον επι­στρέ­ψου­με σε αυ­τούς τους λαούς. Πάνω απ’ όλα, δεν μπο­ρού­με να τους διώ­ξου­με από την πόρτα μας. Αν το κά­νου­με, θα πε­θά­νουν.

Με οποιο­δή­πο­τε μέτρο ηθι­κής, είναι το κα­θή­κον σας να αρ­νη­θεί­τε τις εντο­λές να “υπε­ρα­σπι­στεί­τε” τις ΗΠΑ από αυ­τούς τους με­τα­νά­στες. Η ιστο­ρία θα σας δι­καιώ­σει, αν το κά­νε­τε. Εί­μα­στε δε­κά­δες χι­λιά­δες αυτοί που θα υπο­στη­ρί­ξου­με την από­φα­σή σας να κα­τε­βά­σε­τε τα όπλα σας. Είστε κα­λύ­τε­ροι από τον αρ­χι­στρά­τη­γό σας. Η μόνη συμ­βου­λή που μπο­ρού­με να σας δώ­σου­με είναι να αντι­στα­θεί­τε συλ­λο­γι­κά. Ορ­γα­νω­θεί­τε μαζί με τους συ­να­δέλ­φους σας. Μην το κά­νε­τε ατο­μι­κά. Είναι πολύ πιο δύ­σκο­λο να τι­μω­ρή­σουν τους πολ­λούς, από ό,τι τους λί­γους.

Με αλ­λη­λεγ­γύη,

Ρόρι Φά­νινγκ, πρώην στρα­τιώ­της και αντιρ­ρη­σί­ας πο­λέ­μου

Σπέν­σερ Ρα­πό­νε, πρώην στρα­τιώ­της και αξιω­μα­τι­κός πε­ζι­κού και αντιρ­ρη­σί­ας πο­λέ­μου