Ανακοίνωση εκλογικής συνεργασίας

Ανακοίνωση εκλογικής συνεργασίας

 • |

Δελτίο τύπου για τις Δημοτικές Εκλογές 2023 των κινήσεων πόλης “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα/Ανταρσία σε κυβέρνηση-ΕΕ-κεφάλαιο” & “Ανυπότακτη Αθήνα”

Μπρο­στά στις δη­μο­τι­κές εκλο­γές του Οκτω­βρί­ου, οι κι­νή­σεις μας απο­φά­σι­σαν να προ­χω­ρή­σουν σε εκλο­γι­κή συ­νερ­γα­σία στον Δήμο Αθή­νας. Οι γει­το­νιές μας βιώ­νουν την εγκα­τά­λει­ψη σε κάθε επί­πε­δο, από τα αλ­λε­πάλ­λη­λα πλήγ­μα­τα των κε­ντρι­κών και το­πι­κών πο­λι­τι­κών σχε­δια­σμών των δη­μο­τι­κών αρχών και των κυ­βερ­νή­σε­ων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ), του κε­φα­λαί­ου και των υπε­ρε­θνι­κών ορ­γα­νι­σμών (ΕΕ, ΟΟΣΑ κ.λπ.) και τα απο­τε­λέ­σμα­τα είναι πια απο­λύ­τως εμ­φα­νή στην πόλη μας.

Ο στό­χος μας είναι μια Αθήνα με τους/ις ερ­γα­ζό­με­νους/ες, τη νε­ο­λαία, τη φτω­χο­λο­γιά, την πίσω αυλή της πόλης, μπρο­στά. Για τα δι­καιώ­μα­τα, τις ανά­γκες και τις διεκ­δι­κή­σεις τους. Μια Αθήνα:

 • Ζω­ντα­νή και διεκ­δι­κη­τι­κή: Από­λυ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα στις ανά­γκες των κα­τοί­κων κι όχι στα συμ­φέ­ρο­ντα των ερ­γο­λά­βων και τη λο­γι­κή του δη­μο­σιο­νο­μι­κού κό­στους.. Η πόλη μας είναι ένας ζω­ντα­νός ορ­γα­νι­σμός που αγω­νιά και αγω­νί­ζε­ται. Από τον αγώνα για ελεύ­θε­ρους χώ­ρους, πάρκα, κοι­νω­νι­κές υπο­δο­μές και δη­μό­σια αγαθά, μέχρι το δι­καί­ω­μα στον πο­λι­τι­σμό, στη μό­νι­μη και στα­θε­ρή ερ­γα­σία, στην στέγη και στην ελεύ­θε­ρη και ανε­μπό­δι­στη με­τα­κί­νη­ση στην πόλη για όλες όλους κι όλα. Από την πλευ­ρά μας, επι­διώ­κου­με να προ­ω­θή­σου­με την ορ­γά­νω­ση των αγώ­νων του λαού, τον συ­ντο­νι­σμό μαχών στις γει­το­νιές μας σε ένα δυ­να­τό κί­νη­μα στην πόλη, μέχρι την ορι­στι­κή αλ­λα­γή της ζωής μας.
 • Αντι­ρα­τσι­στι­κήΕνώ ο Μπα­κο­γιάν­νης εκ­κε­νώ­νει τον Ελαιώ­να στο βωμό της «Δι­πλής Ανά­πλα­σης», εμείς στε­κό­μα­στε δίπλα στους κα­τοί­κους κάθε εθνι­κό­τη­τας, στους/ις με­τα­νάστ(ρι)ες και τους/ις πρό­σφυγ(ισσ)ες, στα παι­διά που με­γα­λώ­νουν στην Αθήνα αλλά τους αρ­νού­νται την ελ­λη­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα. Εί­μα­στε ενά­ντιοι/ες στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς κάθε με­γέ­θους και από­χρω­σης, που οδη­γούν στο θά­να­το, στη φτώ­χια και στη με­τα­νά­στευ­ση εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες αν­θρώ­πους. Για να μην υπάρ­χει καμία ανοχή στο δη­λη­τή­ριο του ρα­τσι­σμού, στις επι­θέ­σεις που έχουν εξα­πο­λύ­σει το κρά­τος, οι κα­τα­σταλ­τι­κοί του μη­χα­νι­σμοί και οι φα­σι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες. Να συμ­βάλ­λου­με στην τε­λε­σί­δι­κη μα­ζι­κή κα­τα­δί­κη, απο­μό­νω­ση και συ­ντρι­βή του «αβγού του φι­διού», των φα­σι­στι­κών και νε­ο­να­ζι­στι­κών κι­νή­σε­ων, κομ­μά­των και πα­ρα­τά­ξε­ων, της υπο­ψη­φιό­τη­τας Κα­σι­διά­ρη.
 • Ανα­τρε­πτι­κή: Απέ­να­ντι στις αντι­λαϊ­κές επι­λο­γές δη­μο­τι­κών αρχών, κυ­βερ­νή­σε­ων, κε­φα­λαί­ου και ΕΕ, προ­βά­λου­με ένα ρι­ζο­σπα­στι­κό, ανα­τρε­πτι­κό, αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κό, αντι­δια­χει­ρι­στι­κό, αρι­στε­ρό πρό­γραμ­μα πάληςπου θα επι­διώ­κει την ανα­τρο­πή των επι­χει­ρη­μα­τι­κών σχε­δια­σμών στην πόλη, τον δη­μό­σιο χώρο και την κοι­νω­νι­κή ζωή.

Οι αντι­δρα­στι­κές ανα­διαρ­θρώ­σεις στην πόλη μας δεν ξε­κί­νη­σαν με τη δη­μαρ­χία Μπα­κο­γιάν­νη αλλά γνω­ρί­ζου­με ότι μία εν­δε­χό­με­νη επα­νε­κλο­γή της πα­ρά­τα­ξης «Αθήνα Ψηλά» θα επι­σπεύ­σει τον με­τα­σχη­μα­τι­σμό της πόλης. Το σε­νά­ριο αυτό, σε συν­δυα­σμό με την πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ, την ενί­σχυ­ση της ακρο­δε­ξιάς αλλά και την ύπαρ­ξη μιας άνευ­ρης, συ­ναι­νε­τι­κής και τε­λι­κά ακίν­δυ­νης αντι­πο­λί­τευ­σης, κάνει ακόμα πιο επι­τα­κτι­κή την ενί­σχυ­ση των δυ­νά­με­ων της ρι­ζο­σπα­στι­κής, κι­νη­μα­τι­κής, αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής αρι­στε­ράς στον πρώτο Δήμο της χώρας, για μια νι­κη­φό­ρα μα­χη­τι­κή αντί­στα­ση και προ­ο­πτι­κή.

Τη μάχη αυτή θα τη δώ­σου­με από κοι­νού και συλ­λο­γι­κά, με το κί­νη­μα, τους αγώ­νες και την ορ­γά­νω­ση των κα­τοί­κων της πόλης, χωρίς μο­νο­πρό­σω­πες εκ­προ­σω­πή­σεις που ανα­πα­ρά­γουν το διά­χυ­το αί­σθη­μα ανά­θε­σης, αλλά με συλ­λο­γι­κή εκ­προ­σώ­πη­ση, στη βάση της δη­μο­κρα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας, της ισο­τι­μί­ας στις σχέ­σεις και τον σε­βα­σμό, με εναλ­λα­γή των εκλεγ­μέ­νων συμ­βού­λων και σε­βα­σμό στην αυ­το­τέ­λεια του κάθε σχή­μα­τος.

Κα­λού­με για άλλη μία φορά την κί­νη­ση «Ανταρ­σία στις γει­το­νιές της Αθή­νας» να συμ­με­τέ­χει στη συλ­λο­γι­κή αυτή προ­σπά­θειά, αλλά παν’ απ’ όλα κα­λού­με τους/ις κα­τοί­κους, όλες, όλους και όλα όσα αγω­νί­ζο­νται για ζωή σε αυτή την πόλη, να πλαι­σιώ­σουν αυτή την προ­σπά­θεια και να απο­τε­λέ­σου­με μαζί την Ανα­τρε­πτι­κή Συ­νερ­γα­σία για την Αθήνα.

Ακο­λου­θούν τα πρώτα ονό­μα­τα υπο­ψη­φί­ων με την

Ανα­τρε­πτι­κή Συ­νερ­γα­σία για την Αθήνα

Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Ανα­τρο­πή στην Αθήνα/Ανταρ­σία σε κυ­βέρ­νη­ση-ΕΕ-κε­φά­λαιο | Ανυ­πό­τα­κτη Αθήνα

 1. Αγ­γε­λής Ρω­μα­νός, ερ­γά­της απο­θή­κης, ρα­διο­φω­νι­κός πα­ρα­γω­γός
 2. Αδα­μό­που­λος Δη­μή­τρης, εκλεγ­μέ­νο μέλος με τη «Λάν­τζα» στο ΔΣ του Συν­δι­κά­του Επι­σι­τι­σμού-Του­ρι­σμού Ατ­τι­κής, τε­λειό­φοι­τος φυ­σι­κού
 3. Αθα­να­σο­πού­λου Γιόλα, Οδο­ντί­α­τρος, Σε­πό­λια
 4. Ακρι­βού Βάσω, συ­ντα­ξιού­χος, πρώην σχο­λι­κή κα­θα­ρί­στρια στον Δήμο Αθή­νας
 5. Αλε­ξά­κη Ανα­στα­σία, βιο­λό­γος, ερ­γα­ζό­με­νη στην έρευ­να
 6. Αλε­ξά­τος Γιώρ­γος, συγ­γρα­φέ­ας-ιστο­ρι­κός
 7. Αντω­νό­που­λος Βα­σί­λης, αυ­τα­πα­σχο­λού­με­νος, Κου­κά­κι
 8. Αρ­βα­νί­τη Έλενα, ηθο­ποιός, Κου­κά­κι
 9. Βα­ρε­λά Τρι­σεύ­γε­νη, συ­ντα­ξιού­χος, στέ­λε­χος ΕΕΚ, Πε­τρά­λω­να
 10. Βάσ­σου Αθηνά, πο­λι­τι­κός μη­χα­νι­κός, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών, Αρι­στε­ρή Πρω­το­βου­λία Τε­χνι­κών, Κυ­ψέ­λη
 11. Βα­λω­μέ­νου Γε­ωρ­γία, αρ­χι­τέ­κτο­νας μη­χα­νι­κός, εκ­παι­δευ­τι­κός
 12. Βε­λε­γρά­κης Γιώρ­γος, ερευ­νη­τής με­τά-δι­δά­κτο­ρας, ενερ­γός στο πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό οι­κο­λο­γι­κό κί­νη­μα
 13. Βε­νέ­τη-Κοτ­τί­κα Βα­νέσ­σα, τρανς γυ­ναί­κα, ακτι­βί­στρια, φε­μι­νί­στρια, αρ­θρο­γρά­φος
 14. Βέρ­γος Κώ­στας, αρ­χι­τέ­κτο­νας μη­χα­νι­κός
 15. Βλάση Ανα­στα­σία, αρ­χι­τέ­κτο­νας μη­χα­νι­κός, ενερ­γή στη φε­μι­νι­στι­κή συλ­λο­γι­κό­τη­τα «Συ­νέ­λευ­ση 8 Μάρτη»
 16. Δού­ρος Απο­στό­λης, υγειο­νο­μι­κός, ΔΣ σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων Δρο­μο­κα­ΐ­τειου, Κε­ρα­μει­κός
 17. Γιαν­νό­που­λος Γιάν­νος, πο­λι­τι­κός μη­χα­νι­κός ενερ­γός στην πρω­το­βου­λία «Εμείς στο Πε­δί­ον του Άρεως»
 18. Γρη­γο­ριά­δη Μα­ρί­να Να­τα­λία, ηθο­ποιός, μέλος «Συ­νέ­λευ­ση Αγω­νι­ζό­με­νων Ηθο­ποιών», Εξάρ­χεια
 19. Δε­μέ­στι­χας Γρη­γό­ρης, συμ­βα­σιού­χος στον Δήμο Νέας Ιω­νί­ας, υπεύ­θυ­νος σύ­ντα­ξης της εφη­με­ρί­δας «Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά»
 20. Δο­κα­νά­ρη Αθα­να­σία (Κα­τε­ρί­να), μέλος ΔΣ Ένω­σης Γο­νέ­ων 6ης ΔΚ, ΔΣ Συλ­λό­γου Γο­νέ­ων 8ου Γυμν., Πα­τή­σια
 21. Ζαρ­κα­δού­λας Άκης, πο­λι­τι­κός μη­χα­νι­κός, αντι­προ­σω­πεία του Τε­χνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου της Ελ­λά­δος
 22. Θα­νο­πού­λου Κα­τε­ρί­να, εκ­παι­δευ­τι­κός ει­δι­κής αγω­γής, συγ­γρα­φέ­ας, πρώην αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Ατ­τι­κής
 23. Κα­βα­κλής Νι­κό­λας, ερ­γα­ζό­με­νος στην πλη­ρο­φο­ρι­κή, μέλος του «Radical I.T.», πλα­τεία Ατ­τι­κής
 24. Κα­τε­ρί­νη Τόνια, αρ­χι­τέ­κτο­νας μη­χα­νι­κός, μέλος της Ενω­τι­κής Πρω­το­βου­λί­ας κατά των πλει­στη­ρια­σμών
 25. Κά­ντα­ρος Ηλίας, γε­ω­πό­νος, Λαϊκή Συ­νέ­λευ­ση Σε­πο­λί­ων-Κο­λω­νού-Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­να, Σε­πό­λια
 26. Καττή Λυδία, νο­ση­λεύ­τρια, μέλος «Επι­τρο­πής Αλ­λη­λεγ­γύ­ης για τη 12χρο­νη», Σε­πό­λια
 27. Κατ­τής Ορέ­στης, ερ­γα­ζό­με­νος στον επι­σι­τι­σμό, μέλος «Λάν­τζα», Σε­πό­λια
 28. Κε­φαλ­λη­νός Πα­να­γιώ­της, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος με την Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Ανα­τρο­πή στην Αθήνα/Ανταρ­σία σε κυ­βέρ­νη­ση-ΕΕ-κε­φά­λαιο, συ­ντα­ξιού­χος ΟΤΑ, Λαϊκή Συ­νέ­λευ­ση Σε­πο­λί­ων-Κο­λω­νού-Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­να, Σε­πό­λια
 29. Κλεί­τσα Όλγα, ερ­γα­ζό­με­νη στην πλη­ρο­φο­ρι­κή
 30. Κλω­νι­ζά­κης Μάρ­κος, ψυ­χί­α­τρος, ΔΣ Ένω­σης Γο­νέ­ων 7ης ΔΚ
 31. Κρα­σά­κης Νίκος, αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νος, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, Σε­πό­λια
 32. Κο­σμάς Πάνος, δη­μο­σιο­γρά­φος, Κόκ­κι­νο Νήμα
 33. Κο­ντο­γε­ωρ­γί­ου Ει­ρή­νη, φω­το­γρά­φος
 34. Κο­ρο­μπί­λης Ηλίας, ερ­γα­ζό­με­νος στην πλη­ρο­φο­ρι­κή
 35. Κο­τζα­μάν Αχ­μέτ-Τζε­μίλ, πο­λι­τι­κός πρό­σφυ­γας από την Τουρ­κία, ερ­γα­ζό­με­νος στον επι­σι­τι­σμό
 36. Κούρ­κου­λας Θα­νά­σης, ΔΣ Γ’ ΕΛΜΕ Αθή­νας, μέλος «Κί­νη­σης Απε­λά­στε τον Ρα­τσι­σμό»
 37. Κου­τσού­κος Κω­στής, ερ­γα­ζό­με­νος στην πλη­ρο­φο­ρι­κή, ρα­διο­φω­νι­κός πα­ρα­γω­γός
 38. Κρι­τσο­τά­κης Αντρέ­ας, συ­ντα­ξιού­χος
 39. Λαυ­τσής-Σκρέ­τας Γιώρ­γος, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών
 40. Λε­βι­σια­νός-Λα­μπρό­που­λος Γιάν­νος, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος, ΛΟ­ΑΤ­ΚΙ+, ακτι­βι­στής
 41. Λέν­τζιου Δή­μη­τρα, κα­θη­γή­τρια στην ιδιω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση, Κλα­δι­κό Σω­μα­τείο Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκ­παί­δευ­ση-ΣΕΦΚ
 42. Λια­νός Αλέ­ξαν­δρος, ερ­γα­ζό­με­νος στις τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες, μέλος συ­νέ­λευ­σης Υπε­ρά­σπι­σης Πάρκο Δρα­κο­πού­λου, Πα­τή­σια
 43. Λίλα Ιω­άν­να, με­τα­πτυ­χια­κή φοι­τή­τρια, με­τα­νά­στρια δεύ­τε­ρης γε­νιάς
 44. Λι­ναρ­δά­τος Φοί­βος, μα­θη­μα­τι­κός, Κλα­δι­κό Σω­μα­τείο Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκ­παί­δευ­ση-ΣΕΦΚ, στέ­λε­χος νε­ο­λαία Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση (νΚΑ), Κυ­ψέ­λη
 45. Λού­βρου Σο­φία-Άν­να (Σο­φιάν­να), ΔΣ Συλ­λό­γου Γο­νέ­ων 149ου ΔΣ, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών, Πε­τρά­λω­να
 46. Λυ­κού­δης Αλέ­ξης, τρα­πε­ζι­κός υπάλ­λη­λος
 47. Μάτσα Κα­τε­ρί­να, ψυ­χί­α­τρος, στέ­λε­χος ΕΕΚ, μέλος στο Δί­κτυο Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Κοι­νω­νι­κών Ια­τρεί­ων, Πρό­ε­δρος του Σω­μα­τεί­ου Υπο­στή­ρι­ξης του Επι­στη­μο­νι­κού και Κοι­νω­νι­κού Έργου του 18 Άνω, πρώην επι­στη­μο­νι­κά υπεύ­θυ­νη του 18 Άνω, Αμπε­λό­κη­ποι
 48. Μαν­τζού­κας Δη­μή­τρης, δι­κη­γό­ρος
 49. Μη­να­κά­κης Βα­σί­λης, επι­με­λη­τής εκ­δό­σε­ων, μέλος συ­ντα­κτι­κής επι­τρο­πής Τε­τρα­δί­ων Μαρ­ξι­σμού, Πα­τή­σια
 50. Με­γα­λο­οι­κο­νό­μου Θε­ό­δω­ρος, ψυ­χί­α­τρος, μέλος της Πρω­το­βου­λί­ας για ένα πο­λύ­μορ­φο κί­νη­μα στην Ψυ­χι­κή υγεία, Κοι­νω­νι­κό Ια­τρείο Ιλίου
 51. Μένου Κική, ερ­γα­ζό­με­νη στο προ­σφυ­γι­κό, μέλος συ­νέ­λευ­σης «Όχι Μετρό στην Πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων», Εξάρ­χεια
 52. Μπαλ­τάς Μπά­μπης, εκ­παι­δευ­τι­κός, μέλος της ομά­δας «Σκα­σιαρ­χείο»
 53. Μπαρ­δά­νη Άννα, ερ­γα­ζό­με­νη στον επι­σι­τι­σμό, μέλος «Πρω­το­βου­λί­ας για το Πάρκο Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­να», Σε­πό­λια
 54. Ξα­γο­ρά­ρης Χρή­στος, δι­κη­γό­ρος
 55. Ξυ­ρα­φά Ευαγ­γε­λία, άνερ­γη
 56. Παυ­λό­που­λος Γιώρ­γος, δη­μο­σιο­γρά­φος, συ­ντα­κτι­κή επι­τρο­πή εφη­με­ρί­δας ΠΡΙΝ, Πρω­το­βου­λία για την Ανα­τρο­πή στην ΕΣΗΕΑ, Νέος Κό­σμος
 57. Πα­πα­χρι­στού­δη Μα­τί­να, δη­μο­σιο­γρά­φος, μέλος Πρω­το­βου­λί­ας για το Πάρκο Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­να, Σε­πό­λια
 58. Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου Ράνια, ερ­γα­ζό­με­νη στη ΓΓ Εμπο­ρί­ου, συ­ντο­νι­στι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κής Κί­νη­σης ΜΑΧΗ, φε­μι­νί­στρια, μέλος φε­μι­νι­στι­κή συλ­λο­γι­κό­τη­τα «Συ­νέ­λευ­ση 8 Μάρτη»
 59. Πα­πα­γκί­κας Γιώρ­γος, αρ­χι­τέ­κτο­νας, μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Αρ­χι­τε­κτό­νων, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών, Άγιος Παύ­λος
 60. Πα­πα­να­στα­σί­ου Αφρο­δί­τη, νο­ση­λεύ­τρια, συ­ντο­νι­στι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κής κί­νη­σης ΜΑΧΗ
 61. Πα­πα­παύ­λου Έφη, ερ­γα­ζό­με­νη στο φάρ­μα­κο, μέλος φε­μι­νι­στι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας «Sabbat», Κυ­ψέ­λη
 62. Πε­πο­νή Καλ­λι­ρόη, δη­μο­σιο­γρά­φος
 63. Πε­τρο­κόκ­κι­νος Λου­κάς, Δρ. Φυ­σι­κός/Ακτι­νο­φυ­σι­κός, ΕΚΠΑ, ΔΣ Συλ­λό­γου ΕΤΕΠ ΕΚΠΑ, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, Κάτω Πα­τή­σια
 64. Πο­λι­τά­κος Κώ­στας, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος
 65. Πο­λί­τη Νώρια, Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Γο­νέ­ων 40ου Δη­μο­τι­κού Σχο­λεί­ου, Αμπε­λό­κη­ποι
 66. Ρέππα Ντίνα, δα­σκά­λα, ΔΣ ΔΟΕ, ΣΕΠΕ «Αρι­στο­τέ­λης», Κο­λω­νός
 67. Ρίζος Μι­χά­λης, για­τρός, πρό­ε­δρος Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων Ατ­τι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου, στέ­λε­χος ΝΑΡ για την Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση, Σε­πό­λια
 68. Σια­πά­της Απο­στό­λης, ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τί­ας, αντι­πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Γο­νέ­ων 9ου γυ­μνά­σιου, Πε­τρά­λω­να
 69. Σκα­μνά­κης Θα­νά­σης, συγ­γρα­φέ­ας
 70. Σκάν­τζας Πα­να­γιώ­της, φοι­τη­τής, μέλος Αρι­στε­ρής Ενό­τη­τας, Στέκι Αλ­λη­λεγ­γύ­ης «Μυρ­μή­γκι»
 71. Σουρ­τζής Φώτης, κα­θη­γη­τής ηλ/γος μηχ/κός, πρ. ΔΣ ΟΛΜΕ, Πο­λύ­γω­νο
 72. Σταθά Γιώτα, μέλος ΔΣ συλ­λό­γου δι­πλω­μα­τού­χων μη­χα­νι­κών ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ
 73. Στα­θάς Λευ­τέ­ρης, ιδ. υπάλ­λη­λος, μέλος του «Π»-χώ­ρος κι­νη­μά­των, αλ­λη­λεγ­γύ­ης και πο­λι­τι­σμού
 74. Σω­τη­ρο­πού­λου Μάνια, υποψ. διδ. Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης, Γραμ­μα­τεία ΔΣ Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Έρευ­να και την Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευ­ση
 75. Τάσ­σου Δη­μή­τρα, νη­πια­γω­γός ει­δι­κής αγω­γής, πρό­ε­δρος ΣΕΠΕ «Αρι­στο­τέ­λη», Πα­τή­σια
 76. Τζιου­βά­ρα Ολυ­μπία-Πα­ρα­σκευή (Ολύ­βια), μέλος Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων στην Έρευ­να και την Τρι­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευ­ση, Κυ­ψέ­λη
 77. Το­σο­νί­δου Δέ­σποι­να, πρό­ε­δρος Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων ΓΝ Ασκλη­πιείο Βού­λας, ΔΣ ΕΥΝΑΠ, ΕΓ ΟΕΝΓΕ, Κο­λω­νός
 78. Τσα­γκα­ρά­του Αι­μι­λία, εκ­παι­δευ­τι­κός αγ­γλι­κών ΠΕ, ΔΣ Συλ­λό­γου Εκ­παι­δευ­τι­κών «Παρ­θε­νώ­νας», Ταύ­ρος
 79. Τσι­μπλής Χάρης, συμ­βα­σιού­χος, μέλος Συλ­λό­γου Ερ­γα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Ατ­τι­κής, Κυ­ψέ­λη
 80. Φε­λέ­κης Γιάν­νης, συ­ντα­ξιού­χος
 81. Χα­σά­πη Σάσα, συν­δι­κα­λί­στρια εκ­παι­δευ­τι­κός ΔΕ, μέλος «Πρω­το­βου­λί­ας για το Πάρκο Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­να»
 82. Χου­βαρ­δάς Μπά­μπης, κι­νη­μα­το­γρα­φι­στής, πλα­τεία Αμε­ρι­κής
 83. Χρι­στο­πού­λου Ιω­άν­να, μέλος Σω­μα­τεί­ου Μι­σθω­τών Τε­χνι­κών, Πε­τρά­λω­να

rproject.gr/