Ανοιχτά σχολεία αλλά με ασφάλεια

Ανοιχτά σχολεία αλλά με ασφάλεια

  • |

Μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, μικρότερα τμήματα, εμβολιασμοί

Η από­φα­ση της κυ­βέρ­νη­σης για  επα­να­λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων σε ολό­κλη­ρη τη χώρα άνοι­ξε δη­μό­σια τη συ­ζή­τη­ση για το κατά πόσον τα σχο­λεία και η εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα είναι σε ετοι­μό­τη­τα να υπο­δε­χθούν τους μα­θη­τές και τις μα­θή­τριες με ασφά­λεια. 

Βασίλης Λίτος |

Σε μια συν­θή­κη που η έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας σα­ρώ­νει ολό­κλη­ρη τη χώρα με τα κρού­σμα­τα και τους δια­σω­λη­νω­μέ­νους να εκτο­ξεύ­ο­νται κα­θη­με­ρι­νά, αλλά και το αφή­γη­μα της κυ­βέρ­νη­σης περί μα­ζι­κών και γρή­γο­ρων εμ­βο­λια­σμών να κα­ταρ­ρί­πτε­ται, η κυ­βέρ­νη­ση απο­φά­σι­σε να ανοί­ξει τα σχο­λεία χωρίς να έχει λάβει το πα­ρα­μι­κρό μέτρο για την ενί­σχυ­ση τους και την ασφα­λή λει­τουρ­γία τους.

Με ευ­θύ­νη της ίδια της κυ­βέρ­νη­σης τα σχο­λεία πα­ρέ­μει­ναν κλει­στά στο με­γα­λύ­τε­ρο διά­στη­μα από  την αρχή της παν­δη­μί­ας. Η παν­δη­μία του κο­ρο­νοιού ανέ­δει­ξε και διό­γκω­σε  προ­βλή­μα­τα που προ­ϋ­πήρ­χαν στη δη­μό­σια εκ­παί­δευ­ση. Βα­σι­κή αιχμή και πηγή συσ­σώ­ρευ­σης αυτών των προ­βλη­μά­των απο­τε­λεί η συ­νε­χό­με­νη υπο­βάθ­μι­ση της δη­μό­σιας εκ­παί­δευ­σης και οι πε­ρι­κο­πές στον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό ιδιαί­τε­ρα τα τε­λευ­ταία χρό­νια με τις εφαρ­μο­γές των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών λι­τό­τη­τας. Η έλ­λει­ψη υπο­δο­μών, δη­λα­δή η έλ­λει­ψη κτι­ρια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων( λίγες και μι­κρές αί­θου­σες,έλ­λει­ψη μη­χα­νι­σμών ικα­νο­ποι­η­τι­κού εξα­ε­ρι­σμού,έλ­λει­ψη ερ­γα­στη­ρί­ων). Η χρό­νια έλ­λει­ψη σε κα­θη­γη­τές και εκ­παι­δευ­τι­κούς, με μό­νι­μη και στα­θε­ρή ερ­γα­σία, ώστε να μπο­ρούν να κα­λύ­ψουν την ανά­γκη για δη­μιουρ­γία μι­κρό­τε­ρων τά­ξε­ων. Η έλ­λει­ψη σε υλι­κο­τε­χνι­κές δομές και σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό συ­νυ­φα­σμέ­νο με τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες των μα­θη­τών-τριών και η δυ­να­τό­τη­τα πρό­σβα­σης όλων τους στην δια­δι­κα­σία της τη­λεκ­παί­δευ­σης όξυ­ναν προ­βλή­μα­τα που ήδη υπήρ­χαν και επι­τα­χύ­ναν τις τα­ξι­κές ανι­σό­τη­τες.

Πα­ρα­βλέ­πο­ντας αυτά τα προ­βλή­μα­τα η κυ­βέρ­νη­ση, αντι­λαμ­βα­νό­με­νη και το γε­γο­νός πως η τη­λεκ­παί­δευ­ση αδυ­να­τεί να αντι­κα­τα­στή­σει τα δια ζώσης μα­θή­μα­τα, απο­φά­σι­σε την επα­να­λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων χωρίς ωστό­σο να επί­λυ­σει τα πα­ρα­πά­νω προ­βλή­μα­τα. Όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα απέρ­ρι­πτε συ­νε­χώς επι­δει­κτι­κά τα αι­τή­μα­τα που δια­τύ­πω­νε η εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα για το ασφα­λές άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων και τώρα κα­τέ­φυ­γε στη γνω­στή τα­κτι­κή που ακο­λου­θεί σε όλη την πε­ρί­ο­δο της παν­δη­μί­ας, αυτής της απο­θέ­ω­σης της ατο­μι­κής ευ­θύ­νης και της επίρ­ρι­ψης των ευ­θυ­νών στους ίδιους τους πο­λί­τες με­τα­φέ­ρο­ντας έτσι την ευ­θύ­νη από τις δικές της πλά­τες σε αυτές των μα­θη­τών,των εκ­παι­δευ­τι­κών και των γο­νέ­ων. Έτσι η κυ­βέρ­νη­ση εμ­φα­νί­ζει ως πα­νά­κεια όλων των πα­ρα­πά­νω προ­βλη­μά­των την πα­ρο­χή self-test σε μα­θη­τές και εκ­παι­δευ­τι­κούς.

Για να ανοί­ξουν τα σχο­λεία με ασφά­λεια, πρέ­πει αυτό να γίνει με συ­γκε­κρι­μέ­νους όρους και κάτω από συ­γκε­κρι­μέ­νες προ­ϋ­πο­θέ­σεις . Είναι ανα­γκαίο να διε­ξά­γο­νται μα­ζι­κά και επα­να­λαμ­βα­νό­με­να τεστ από τον ίδιο τον ΕΟΔΥ, να υπάρ­ξει μέ­ρι­μνα ώστε να αραιω­θούν τα τμή­μα­τα και να δη­μιουρ­γη­θούν μι­κρό­τε­ρα με λι­γό­τε­ρους μα­θη­τές και μα­θή­τριες, να δοθεί σειρά προ­τε­ραιό­τη­τας στους εμ­βο­λια­σμούς στους εκ­παι­δευ­τι­κούς ώστε να μπο­ρούν να ερ­γα­σθούν με ασφά­λεια, να ενι­σχυ­θούν τα σχο­λεία με σύγ­χρο­νο υλι­κο­τε­χνι­κό εξο­πλι­σμό, και να γί­νουν προ­σλή­ψεις μό­νι­μου εκ­παι­δευ­τι­κού  που θα κα­λύ­ψουν τα όποια κενά υπάρ­χουν στα σχο­λεία και θα ανα­βαθ­μί­σουν την ποιό­τη­τα του δη­μό­σιου σχο­λεί­ου.

/rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.