Με ΜΑΤ και χημικά αντιμετωπίζει το υπουργείο τους μαθητές!

Με ΜΑΤ και χημικά αντιμετωπίζει το υπουργείο τους μαθητές!

  • |

Σκηνές ακραίας καταστολής σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας.

Τα ΜΑΤ του Χρυ­σο­χο­ΐ­δη επι­τέ­θη­καν βά­ναυ­σα στους μα­θη­τές και τις μα­θή­τριες που είχαν συ­γκε­ντρω­θεί και κατά τύχη δεν υπήρ­ξαν σο­βα­ροί τραυ­μα­τι­σμοί. Τί­πο­τα όμως δεν είναι τυ­χαίο. Το μα­θη­τι­κό κί­νη­μα μέσα από τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις του έχει εκ­θέ­σει ανε­πα­νόρ­θω­τα τις ανύ­παρ­κτες κυ­βερ­νη­τι­κές πο­λι­τι­κές όσον αφορά στα μέτρα που θα έπρε­πε να έχουν λη­φθεί απέ­να­ντι στην παν­δη­μία. Τα σχο­λεία λει­τουρ­γούν χωρίς προ­σλή­ψεις κα­θη­γη­τών και προ­σω­πι­κού κα­θα­ριό­τη­τας, χωρίς απο­συμ­φό­ρη­ση των τά­ξε­ων, χωρίς να γί­νο­νται tests.

Άρης Κολυτάς

Αυτός είναι και ο λόγος που λίγα λεπτά αφό­του ξε­κί­νη­σε η συ­γκέ­ντρω­ση οι δυ­νά­μεις κα­τα­στο­λής δεν άφη­σαν τους μα­θη­τές να εκ­φρά­σουν τα αι­τή­μα­τά τους δια­λύ­ο­ντας τη συ­γκέ­ντρω­ση. Η δια­φο­ρά όμως αυτή τη φορά, είναι ότι δεν αρ­κέ­στη­καν σε αυτό, και κα­τα­δί­ω­ξαν δο­λο­φο­νι­κά τους δια­δη­λω­τές μέχρι την εί­σο­δο του Mall πε­τώ­ντας χη­μι­κά στον προ­αύ­λιο χώρο και στην εί­σο­δο του εμπο­ρι­κού κέ­ντρου, τρο­μο­κρα­τώ­ντας και άσχε­το κόσμο που απλώς έκανε τα ψώνια του. Πολλά παι­διά πάνω στον πα­νι­κό τους να γλι­τώ­σουν, πή­δη­ξαν από το μπαλ­κό­νι της ει­σό­δου του Mall και κατά τύχη γλι­τώ­θη­καν τα χει­ρό­τε­ρα. Πολύς κό­σμος στρι­μώ­χτη­κε και στην απο­βά­θρα του τρέ­νου.

Είναι σαφές ότι η κυ­βέρ­νη­ση δεν έχει καμία πρό­θε­ση να ανοί­ξει διά­λο­γο με τους μα­θη­τές και τους εκ­παι­δευ­τι­κούς. Τους έχει αφή­σει στη μοίρα τους κι αν τολ­μή­σουν να ση­κώ­σουν κε­φά­λι τους στέλ­νει είτε τα κα­νά­λια είτε την αστυ­νο­μία. Πα­ρό­λα αυτά το μα­θη­τι­κό κί­νη­μα για μια ακόμη φορά εξέ­θε­σε την κυρία Κε­ρα­μέ­ως και τις πο­λι­τι­κές της.

Μόνο με ενό­τη­τα και αγώνα μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει ξανά αξιο­πρε­πώς το δη­μό­σιο σχο­λείο.

/rproject.gr