Η υπόθεση της παιδείας είναι υπόθεση όλων μας!

Η υπόθεση της παιδείας είναι υπόθεση όλων μας!

  • |

Ανυπακοή – Ενότητα – Συμπόρευση – Αλληλεγγύη – Ενώνουμε τις αντιστάσεις μας στην Απεργία της 15/10 – Συνεχίζουμε στο δρόμο των μαθητών

Την ώρα που  η κυ­βέρ­νη­ση επι­κα­λεί­ται την ατο­μι­κή ευ­θύ­νη για την αντι­με­τώ­πι­ση του δεύ­τε­ρου κύ­μα­τος της παν­δη­μί­ας του COVID-19, τα νο­σο­κο­μεία και τα σχο­λεία βρί­σκο­νται στα πρό­θυ­ρα κα­τάρ­ρευ­σης. Αφ’ ενός οι για­τροί και οι υγειο­νο­μι­κοί έχουν αφε­θεί να πα­λεύ­ουν απρο­στά­τευ­τοι απέ­να­ντι στον ιό και αφ’ ετέ­ρου οι εκ­παι­δευ­τι­κοί και οι μα­θη­τές αντι­με­τω­πί­ζο­νται σαν κό­στος, από μια κυ­βέρ­νη­ση μά­λι­στα, που δεί­χνει το πιο σκλη­ρό και εκ­δι­κη­τι­κό της πρό­σω­πο με τα  πρό­σφα­τα μέτρα  της Υπουρ­γού Παι­δεί­ας. Η ΝΔ στο­χο­ποιεί τους αγω­νι­ζό­με­νους μα­θη­τές, προ­σπα­θώ­ντας να φι­μώ­σει ένα κί­νη­μα που ανα­πτύ­χθη­κε και προ­σπά­θη­σε να κα­ταγ­γεί­λει τις απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες με τις οποί­ες λει­τουρ­γούν τα σχο­λεία. Έτσι τα κυ­βερ­νη­τι­κά επι­τε­λεία απα­ντά­νε με σπα­σμω­δι­κές και κα­τα­σταλ­τι­κές εγκυ­κλί­ους για την αντι­με­τώ­πι­ση των δί­καιων αι­τη­μά­των των μα­θη­τών.

Στον χώρο της υγεί­ας οι απο­λύ­σεις των συμ­βα­σιού­χων που το επό­με­νο διά­στη­μα βρί­σκο­νται προ των πυλών, αφή­νουν το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας γυμνό στο έλεος της παν­δη­μί­ας. Οι με­τα­κι­νή­σεις ερ­γα­ζο­μέ­νων από νο­σο­κο­μείο σε νο­σο­κο­μείο, οι εξά­μη­νες απο­σπά­σεις ια­τρι­κού και νο­ση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού, καθώς και οι  ατε­λεί­ω­τες  υπε­ρω­ρί­ες,  είναι μπα­λώ­μα­τα απελ­πι­σί­ας και προ­οιω­νί­ζουν την κα­τάρ­ρευ­ση του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας.

Και ενώ αυτά γί­νο­νται στα νο­σο­κο­μεία, τα σχο­λεία από την στιγ­μή που άνοι­ξαν, βρί­σκο­νται στο κόκ­κι­νο. Εκα­το­ντά­δες  τμή­μα­τα σχο­λι­κών μο­νά­δων ή και ολό­κλη­ρα σχο­λεία είναι κλει­στά λόγω θε­τι­κών κρου­σμά­των. Σε πάρα πολλά λεί­πει το απα­ραί­τη­το εκ­παι­δευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, διότι πολ­λοί εκ­παι­δευ­τι­κοί ανή­κουν στις ευ­πα­θείς ομά­δες, και οι προ­σλή­ψεις γί­νο­νται με το στα­γο­νό­με­τρο. Οι μα­θη­τές είναι στοι­βαγ­μέ­νοι μέσα σε αί­θου­σες κλου­βιά, χωρίς να τη­ρού­νται τα πρω­τό­κολ­λα κα­θα­ριό­τη­τας αφού ανα­λο­γεί μόνο μια κα­θα­ρί­στρια ανά σχο­λι­κή μο­νά­δα. Τα σχο­λεία απο­τε­λούν “υγειο­νο­μι­κές βόμ­βες”, μα­θη­τές, εκ­παι­δευ­τι­κοί και γο­νείς, έχουν μεί­νει αβο­ή­θη­τοι να πα­λεύ­ουν με έναν ατε­λεί­ω­το γρα­φειο­κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό που τους πε­τά­ει το μπα­λά­κι της “ ατο­μι­κής ευ­θύ­νης”, ο ΕΟΔΥ είναι άφα­ντος και στις πε­ρι­πτώ­σεις εκεί­νες που ανα­κοι­νώ­νο­νται κρού­σμα­τα στα σχο­λεία λοι­δο­ρού­νται και συ­κο­φα­ντού­νται εκ­παι­δευ­τι­κοί και γο­νείς από τα ΜΜΕ.

Αυτές οι συν­θή­κες είναι που ώθη­σαν τους μα­θη­τές να βγουν και να διεκ­δι­κή­σουν από την αρχή της σχο­λι­κής χρο­νιάς πε­ρισ­σό­τε­ρες προ­σλή­ψεις εκ­παι­δευ­τι­κών και μό­νι­μου προ­σω­πι­κού κα­θα­ριό­τη­τας, μέχρι 15 μα­θη­τές ανά τμήμα, δω­ρε­άν μά­σκες και τεστ σε προ­σω­πι­κό και παι­διά. Αντ’ αυτού, εντε­ταλ­μέ­νοι επι­στή­μο­νες στην υπη­ρε­σία της κυ­βερ­νη­τι­κής αδια­φο­ρί­ας και προ­κλη­τι­κό­τη­τας, προ­σπα­θού­σαν με γε­λοία σχε­δια­γράμ­μα­τα να μας πεί­σουν ότι ο συ­νω­στι­σμός σε τμή­μα­τα των 25 έχει πε­ρισ­σό­τε­ρα οφέλη από ένα τμήμα των 15 μα­θη­τών (Γκί­κας Μα­γιορ­κί­νης). Αλλά και πως η  αύ­ξη­ση των μα­θη­τών ανά τάξη  σε 25 (Πο­λυ­νο­μο­σχέ­διο Κε­ρα­μέ­ως) επι­κου­ρού­με­νη από τα “δη­μιουρ­γι­κά” μα­θη­μα­τι­κά του Μέσου Όρου -θυ­μό­μα­στε βέ­βαια τους Μέ­σους Όρους μα­θη­τών ανά τμήμα πα­νελ­λα­δι­κά που ήταν στο 17(!) – δεν συμ­βαί­νει παρά σε ελά­χι­στα μέρη! Όταν η αντί­δρα­ση έγινε εντο­νό­τε­ρη, η κυ­βέρ­νη­ση έβαλε μπρο­στά το «με­γά­λο σχέ­διο» τρο­μο­κρά­τη­σης των μα­θη­τών και αυτό, γιατί δεν ήθελε να κα­λύ­ψει το κό­στος των απα­ραί­τη­των υγειο­νο­μι­κών μέ­τρων τα οποία απαι­τεί όλη η εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα. Ακόμα και όταν ανα­γκά­στη­κε να δώσει κά­ποια χρή­μα­τα προ­σπα­θώ­ντας να θω­ρα­κι­στεί από την κρι­τι­κή όσων την κα­τη­γο­ρού­σαν ότι ακόμα και για τις δικές της προ­τά­σεις (μάσκα στα σχο­λεία) το κό­στος με­τα­κυ­λί­ο­νταν στις οι­κο­γέ­νειες των μα­θη­τών και τους εκ­παι­δευ­τι­κούς, το έκανε με κέ­ντρο την ικα­νο­ποί­η­ση αυτών που ανέ­λα­βαν τη δου­λειά και όχι την ποιό­τη­τα του προ­ϊ­ό­ντος. Έτσι κα­τα­λή­ξα­με στις υπερ­με­γέ­θεις μά­σκες που ήταν μάλ­λον αφορ­μή να κερ­δο­σκο­πή­σουν κά­ποιες εται­ρεί­ες και τί­πο­τε πα­ρα­πά­νω. Άλ­λω­στε κάθε μέτρο που παίρ­νει η κυ­βέρ­νη­ση αλ­λοιώ­νε­ται από τη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη λο­γι­κή της. Τε­λι­κά από τα 6.2 εκ. που δα­πα­νή­θη­καν χωρίς αντί­κρι­σμα για τις υπερ­με­γέ­θεις μά­σκες, θα  μπο­ρού­σα­με να έχου­με προ­σλή­ψεις μό­νι­μου εκ­παι­δευ­τι­κού προ­σω­πι­κού. Αλλά εί­πα­με, ότι η εκ­παί­δευ­ση ακόμα και με τις πε­ρι­κο­πές σε καιρό παν­δη­μί­ας απο­τε­λεί κό­στος για το κρά­τος.  Όχι όμως και το «εξο­πλι­στι­κό πρό­γραμ­μα-μα­μούθ» που εξαγ­γέλ­θη­κε στην ΔΕΘ από τα χείλη του πρω­θυ­πουρ­γού, ούτε οι 15.000 προ­σλή­ψεις επαγ­γελ­μα­τι­κών «στε­λε­χών» του στρα­τού ή οι δα­πά­νες για την αστυ­νο­μία, ενώ για την εκ­παί­δευ­ση και την υγεία οι προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού απο­τε­λούν όνει­ρο θε­ρι­νής νυ­κτός…

Ο εμπαιγ­μός της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ όμως,  ήταν η φλόγα που ξε­κί­νη­σε την φωτιά.

Σε εκα­το­ντά­δες σχο­λεία, με τα πε­ρισ­σό­τε­ρα να βρί­σκο­νται στην Αθήνα και την Θεσ­σα­λο­νί­κη, έγι­ναν κα­τα­λή­ψεις με βα­σι­κή απαί­τη­ση την ύπαρ­ξη ου­σια­στι­κών μέ­τρων προ­στα­σί­ας, προ­σλή­ψεις, και 15 μα­θη­τές ανά τμήμα. Τα αι­τή­μα­τα των μα­θη­τών είναι αι­τή­μα­τα όλης της εκ­παι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας και για πρώτη φορά η οργή των μα­θη­τών, των εκ­παι­δευ­τι­κών και των γο­νιών έγινε ένα πο­τά­μι διεκ­δι­κή­σε­ων γε­μά­το παλμό, ζω­ντά­νια και συν­δε­δε­μέ­νο με την κοι­νω­νία. Οι  μα­θη­τές με τις κα­τα­λή­ψεις  τους, παρά τις επα­νει­λημ­μέ­νες προ­σπά­θειες συ­κο­φά­ντη­σης από κυ­βερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη και τα πα­πα­γα­λά­κια τους,  απαι­τούν ένα σχο­λείο που δεν θα παί­ζει με την υγεία μα­θη­τών και εκ­παι­δευ­τι­κών. Επί­σης δεί­χνουν ότι οι νέοι και νέες δεν είναι «ανεύ­θυ­νοι και αλή­τες» αλλά μια σο­βα­ρή δύ­να­μη που υπο­λο­γί­ζουν πολύ οι κυ­βερ­νώ­ντες κάτι που φαί­νε­ται από όλες τις κα­τά­πτυ­στες εγκυ­κλί­ους που έχουν βγά­λει για στο­χο­ποί­η­ση των κα­τα­λη­ψιών. Όποια έκ­βα­ση και αν έχουν οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις, ένα είναι σί­γου­ρο: Ότι οι μα­θη­τές ανά­γκα­σαν την κυ­βέρ­νη­ση να τους ακού­σει και δεν άφη­σαν να πε­ρά­σουν οι απει­λές των διευ­θυ­ντών, των «αγα­να­κτι­σμέ­νων» γο­νιών, των αστυ­νο­μι­κών, και της ίδιας της Υπουρ­γού Παι­δεί­ας που είπε ότι θα βάλει απου­σί­ες, κακή δια­γω­γή, και θα γί­νουν μα­θή­μα­τα τα Σάβ­βα­τα και τις αρ­γί­ες!

Το αφή­γη­μα της κυ­βέρ­νη­σης όμως, δεί­χνει στα­δια­κά να κα­ταρ­ρέ­ει.

Επί­σης οι μα­θη­τές δεί­χνουν μαζί με τους εκ­παι­δευ­τι­κούς και τους υγειο­νο­μι­κούς, ότι ο αγώ­νας τους δεν αφορά μόνο τους ίδιους αλλά είναι αγώ­νας για την υπε­ρά­σπι­ση της δη­μό­σιας παι­δεί­ας και υγεί­ας συ­νο­λι­κό­τε­ρα, και ο μόνος τρό­πος για να δια­σφα­λί­σου­με ότι θα βγού­με από αυτήν την παν­δη­μία όλοι και όλες υγιείς. Γιατί δεν πε­ρισ­σεύ­ει κα­νείς.

Είναι σί­γου­ρο ότι θα με­τρη­θού­με στους δρό­μους και πρέ­πει  να μπουν μπρο­στά οι δικές μας ανά­γκες και προ­τε­ραιό­τη­τες. Τώρα είναι η στιγ­μή της ανυ­πα­κο­ής, της ενό­τη­τας, της συ­μπό­ρευ­σης και της αλ­λη­λεγ­γύ­ης. Είναι η ώρα για:

Υπε­ρά­σπι­ση των μα­θη­τι­κών κα­τα­λή­ψε­ων απέ­να­ντι στην κα­τα­στο­λή, από τους συλ­λό­γους γο­νέ­ων και κη­δε­μό­νων.
Ψη­φί­σμα­τα συ­μπα­ρά­στα­σης στους αγω­νι­ζό­με­νους μα­θη­τές από όλα τα σω­μα­τεία των εκ­παι­δευ­τι­κών και τις το­πι­κές ΕΛΜΕ και ΠΕ συλ­λό­γους και διαρ­κής πίεση προς την ΔΟΕ και ΟΛΜΕ για υπε­ρά­σπι­ση των μα­θη­τών και κά­λυ­ψη των εκ­παι­δευ­τι­κών που αρ­νού­νται τον κα­τα­σταλ­τι­κό ρόλο που τους επι­φυ­λάσ­σει η κυ­βέρ­νη­ση.
Απεύ­θυν­ση από τα εκ­παι­δευ­τι­κά σω­μα­τεία σε όλες τις συλ­λο­γι­κό­τη­τες της γει­το­νιάς για να ορ­γα­νω­θούν κοι­νές δια­μαρ­τυ­ρί­ες προς τους δή­μους για την διεκ­δί­κη­ση των κα­θα­ρι­στριών που οφεί­λουν να πα­ρέ­χουν σε κάθε σχο­λείο. Δεν είναι δυ­να­τόν να υπάρ­χουν λεφτά για τα κα­νά­λια, για πο­λε­μι­κούς εξο­πλι­σμούς και για ζαρ­ντι­νιέ­ρες και να μην υπάρ­χουν χρή­μα­τα για κα­θα­ρί­στριες στα σχο­λεία, τεστ, εκ­παι­δευ­τι­κούς.
Να βά­λου­με τα δικά μας αι­τή­μα­τα για ου­σια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας και στή­ρι­ξης της νε­ο­λαί­ας και των ερ­γα­ζο­μέ­νων.
Τα σω­μα­τεία:
να προ­χω­ρή­σουν άμεσα σε γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις
να δη­μιουρ­γή­σουν συν­θή­κες συλ­λο­γι­κής αντι­με­τώ­πι­σης της επι­κίν­δυ­νης υγειο­νο­μι­κά, ερ­γα­σια­κά και οι­κο­νο­μι­κά κα­τά­στα­σης της ζωής των ερ­γα­ζο­μέ­νων, να καλ­λιερ­γή­σουν αγω­νι­στι­κό-απερ­για­κό κλίμα που θα εκ­φρα­στεί στην Παν­δη­μο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κή Απερ­γία στις 15/10 και στη συ­νέ­χεια.
να προ­σπα­θή­σουν να ενώ­σουν κλά­δους, αι­τή­μα­τα και ερ­γα­ζό­με­νους-ες απέ­να­ντι σε κυ­βέρ­νη­ση και συ­ναι­νε­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, να πά­ρουν πρω­το­βου­λί­ες σε ερ­γα­τι­κούς χώ­ρους και γει­το­νιές.
Επι­πλέ­ον, η συν­δι­κα­λι­στι­κή κι ερ­γα­τι­κή αρι­στε­ρά είναι απο­λύ­τως απα­ραί­τη­το να συ­νεν­νοη­θούν, αντα­πο­κρι­νό­με­νες στην ιδιαί­τε­ρη συν­θή­κη της απει­λής της υγεί­ας και της ερ­γα­σί­ας του λαού και απέ­να­ντι στον οξυ­μέ­νο αυ­ταρ­χι­σμό, κα­τα­στο­λή και επί­θε­ση στις ελευ­θε­ρί­ες της ερ­γα­ζό­με­νης κοι­νω­νί­ας.
 

Χρή­στος Αλα­βέ­ρας (ει­κα­στι­κός – εκ­παι­δευ­τι­κός B’ θμιας εκ­παί­δευ­σης Αν. Θεσ­σα­λο­νί­κης)

Νίκος Ανα­στα­σιά­δης (εκ­παι­δευ­τι­κός B’ θμιας εκ­παί­δευ­σης Αν.Θεσ­σα­λο­νί­κης)

Μι­χά­λης Βερ­γί­τσης (εκ­παι­δευ­τι­κός Β΄ θμιας εκ­παί­δευ­σης Νό­τιας Αθή­νας)

Μάρ­κος Γαρ­μπής (εκ­παι­δευ­τι­κός Β΄ θμιας εκ­παί­δευ­σης Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής)

Έφη Κα­ρα­νά­σου (εκ­παι­δευ­τι­κός B’ θμιας, μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Νομού Φω­κί­δας & αι­ρε­τό μέλος ΠΥΣΔΕ) Αθηνά Κυ­ρια­κο­πού­λου (ει­κα­στι­κός -εκ­παι­δευ­τι­κός B’ θμιας εκ­παί­δευ­σης Αν. Θεσ­σα­λο­νί­κης)

Κυ­ριά­κος Κων­στα­ντού­λας (εκ­παι­δευ­τι­κός B’ θμιας εκ­παί­δευ­σης Αν. Θεσ­σα­λο­νί­κης)

Έφη Λάζου (Θε­α­τρο­λό­γος – Εκ­παι­δευ­τι­κός Α’ θμιας εκ­παί­δευ­σης Ζα­κύν­θου)

Πόλυ Σύ­ριγ­γα-Μα­νώ­λη (εκ­παι­δευ­τι­κός Α΄ θμιας Αλί­μου-Ελ­λη­νι­κού-Αρ­γυ­ρού­πο­λης, μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου «ο Θου­κυ­δί­δης»)

Ει­ρή­νη Μώρου (ει­κα­στι­κός – ανα­πλη­ρώ­τρια εκ­παι­δευ­τι­κός)

Χρι­στί­να Πα­να­γιω­τί­δου (ει­κα­στι­κός – ανα­πλη­ρώ­τρια εκ­παι­δευ­τι­κός Α’ θμιας εκ­παί­δευ­σης Αν. Ατ­τι­κής)

Κα­τε­ρί­να Πα­πα­δο­πού­λου (εκ­παι­δευ­τι­κός Α΄ θμιας εκ­παί­δευ­σης)

Γιάν­νης Παπ­πάς (εκ­παι­δευ­τι­κός Β΄ θμιας εκ­παί­δευ­σης Δυτ. Θεσ­σα­λο­νί­κης)

Κα­λο­τί­να Σκώτ­τη (ΓΕΛ Ιτέας, Βιο­λό­γος, ανα­πλη­ρω­μα­τι­κό μέλος του ΠΥΣΔΕ Φω­κί­δας)

/rproject.gr