Νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ: Για την ανεργία φταίνε… οι άνεργοι

Νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ: Για την ανεργία φταίνε… οι άνεργοι

  • |

Για ένα πράγμα δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και ειδικά τον τωρινό Υπουργό Χατζηδάκη. Ό,τι υπόσχεται στην εργοδοσία, το υλοποιεί. Και φυσικά έχει μελετήσει πολύ καλά την έκθεση Πισσαρίδη και την εφαρμόζει κατά γράμμα.

Υπο­σχέ­θη­κε μεί­ω­ση του μη μι­σθο­δο­τι­κού κό­στους και όντως μεί­ω­σε 2 φορές τις ερ­γο­δο­τι­κές ει­σφο­ρές, εις βάρος φυ­σι­κά των ασφα­λι­σμέ­νων και φο­ρο­λο­γού­με­νων που κα­λύ­πτουν το χρη­μα­το­δο­τι­κό κενό της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, ώσπου να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί και αυτή. Υπο­σχέ­θη­κε μεί­ω­ση του …μι­σθο­λο­γι­κού κό­στους και όντως απε­νερ­γο­ποιώ­ντας την δυ­να­τό­τη­τα σύ­να­ψης συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων, οδή­γη­σε την από­λυ­τη κυ­ριαρ­χία των ατο­μι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με ότι αυτό ση­μαί­νει για τον μισθό.

Νίκος Μποσινάκος

Υπο­σχέ­θη­κε ότι θα με­τα­τρέ­ψει τον ΟΑΕΔ σε δομή που θα λει­τουρ­γεί σε σύν­δε­ση με την αγορά και τον κα­τάρ­γη­σε! Με το νο­μο­σχέ­διο που τέ­θη­κε σε δια­βού­λευ­ση και ανα­μέ­νε­ται να κα­τα­τε­θεί την Βουλή:

Ο ΟΑΕΔ υπο­βαθ­μί­ζε­ται σε Δη­μό­σια Υπη­ρε­σία Απα­σχό­λη­σης (ΔΥΠΑ) και ου­σια­στι­κά εξο­μοιώ­νε­ται με τα ιδιω­τι­κά γρα­φεία ευ­ρέ­σε­ως ερ­γα­σί­ας, λει­τουρ­γώ­ντας ως αντα­γω­νι­στής τους.  Επι­ση­μαί­νε­ται ότι το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα έχει μοι­ρα­στεί πα­κτω­λός χρη­μά­των για την επι­κοι­νω­νια­κή κα­μπά­νια του λο­γό­τυ­που ΟΑΕΔ. Τώρα προ­βλέ­πο­νται άλλα 1,3 εκατ. Ευρώ για να ενη­με­ρω­θού­με για την…ΔΥΠΑ.

Ο άνερ­γος με­τα­τρέ­πε­ται σε “ανα­ζη­τών ερ­γα­σία”, η ανερ­γία ποι­νι­κο­ποιεί­ται αφού σαν άλλος από­στο­λος Πέ­τρος αν κά­ποιος αρ­νη­θεί 3 φορές την δου­λειά που θα του προ­σφέ­ρει η ΔΥΠΑ, τότε δια­γρά­φε­ται από τα μη­τρώα ανέρ­γων για 2 χρό­νια και αν αρ­νη­θεί την κα­τάρ­τι­ση που θα του υπο­δεί­ξει η ΔΥΠΑ σε κά­ποιο ιδιω­τι­κό ΚΕΚ ή αν απο­τύ­χει στις εξε­τά­σεις πι­στο­ποί­η­σης, δια­γρά­φε­ται από το Μη­τρώο για 2 χρό­νια. Δη­λα­δή, δια­λέ­γεις ή δου­λειά ότι να ναι και όσο να ναι, ή κα­τάρ­τι­ση με το ζόρι για να επι­δο­τη­θούν οι ΚΕ­Κα­τζή­δες “σκοιλ ελι­κί­κου”.

Κα­ταρ­γού­νται οι θέ­σεις των κοι­νω­νι­κών εταί­ρων στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο και φυ­σι­κά ούτε λόγος για εκ­προ­σώ­πη­ση της Το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης ή των ίδιων των ανέρ­γων. Θε­σπί­ζο­νται 3 πα­χυ­λά αμει­βό­με­νες θέ­σεις Υπο­διοι­κη­τών. Ολό­κλη­ρο το ΔΣ ορί­ζε­ται από τον Υπουρ­γό και φυ­σι­κά θα επι­τευ­χθεί η απα­ραί­τη­τη σύ­μπνοια στην λήψη των απο­φά­σε­ων. Αυτή που δεν υπήρ­χε όταν πριν 2 χρό­νια, η δια­φω­νία των κοι­νω­νι­κών εται­ρών μα­ταί­ω­σε την εφαρ­μο­γή του ποι­νο­λο­γί­ου των ανέρ­γων.

Θε­σπί­ζε­ται κατ’ εξαί­ρε­ση δια­δι­κα­σία προ­μη­θειών και ανά­θε­σης έργων της ΔΥΠΑ σε ιδιώ­τες. Είναι προ­φα­νές ότι το καλό πλιά­τσι­κο χρειά­ζε­ται και νο­μό­τυ­πες δια­δι­κα­σί­ες για να είναι ασφα­λές. Μην βγει κα­νέ­νας αδιά­φθο­ρος αύ­ριο-με­θαύ­ριο και μας πει πώς “τα φά­γα­με” πα­ρά­νο­μα.

Μοι­ρά­ζε­ται 1 δις ευρώ από το Τα­μείο Ανά­καμ­ψης και τους πό­ρους του ΕΣΠΑ στα Ιδιω­τι­κά κέ­ντρα κα­τάρ­τι­σης για να επι­τευ­χθεί το πε­ρί­φη­μο matching skills των ανέρ­γων. Συ­ντη­ρεί­ται έτσι και ενι­σχύ­ε­ται το “επάγ­γελ­μα” του κα­ταρ­τι­ζό­με­νου, και η αγα­πη­μέ­νη βαριά βιο­μη­χα­νία των Υπουρ­γών Ερ­γα­σί­ας κάθε κυ­βέρ­νη­σης. Αυτή των ΚΕ­Κα­τζή­δων. Στο παι­χνί­δι μπαί­νουν και οι κοι­νω­νι­κοί εταί­ροι, οι οποί­οι θα μοι­ρα­στούν κομ­μά­τι της πίτας, κα­ταρ­τί­ζο­ντας και αυτοί τους ανέρ­γους, με τα κον­δύ­λια του Λο­γα­ρια­σμού Απα­σχό­λη­σης και Επαγ­γελ­μα­τι­κής Κα­τάρ­τι­η­σης (ΛΑΕΚ) που θα τα δια­χει­ρί­ζο­νται πλέον απευ­θεί­ας οι ίδιοι. Νέο πεδίο μάσας λα­μπρόν για τους Πα­να­γό­που­λους και σία που θα τα­ΐ­σουν καλά το σύ­στη­μα που έχουν εγκα­θι­δρύ­σει εδώ και δε­κα­ε­τί­ες.

Ει­σά­γε­ται το σύ­στη­μα υπαλ­λή­λων πολ­λών τα­χυ­τή­των με την κα­θιέ­ρω­ση bonus. Με αυτόν τον τρόπο, μετά τον ΕΦΚΑ, ο ΟΑΕΔ απο­τε­λεί τον δο­κι­μα­στι­κό σω­λή­να για το νέο μο­ντέ­λο δη­μο­σί­ου υπαλ­λή­λου, που θα δου­λεύ­ει και θα αμεί­βε­ται …όπως στον ιδιω­τι­κό τομέα. Με αυτόν το τρόπο, θα επι­τευ­χθεί και η πο­λυ­πό­θη­τη, από τους τα­λι­μπάν του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού, εξί­σω­ση δη­μο­σί­ου και ιδιω­τι­κού τομέα. Εξί­σω­ση φυ­σι­κά προς τον …πάτο!

Το νο­μο­σχέ­διο με τον ευ­φά­ντα­στο τίτλο “Δου­λειές Ξανά” είναι άλλη μια προ­σπά­θεια να μην μι­λή­σει η Κυ­βέρ­νη­ση για  την τα­μπα­κέ­ρα, δη­λα­δή την πε­ρι­κο­πή πόρων, τους οποί­ους απαι­τεί μια ου­σια­στι­κή δη­μό­σια πο­λι­τι­κή ενί­σχυ­σης της αξιο­πρε­πούς ερ­γα­σί­ας, αλλά να ει­σά­γει με αφορ­μή την τρα­γι­κή κα­τά­στα­ση στην αγορά ερ­γα­σί­ας (1,1 εκατ. εγ­γε­γραμ­μέ­νοι άνερ­γοι), την από­συρ­ση του Κρά­τους από την ευ­θύ­νη (που είναι κα­το­χυ­ρω­μέ­νη και συ­νταγ­μα­τι­κά) να προ­στα­τεύ­ει το δι­καί­ω­μα στην ερ­γα­σία.

Αυτή την πο­ρεία πρέ­πει η ερ­γα­τι­κή τάξη να ανα­κό­ψει. Ενω­μέ­νοι, ερ­γα­ζό­με­νοι και άνερ­γοι, να πα­λέ­ψου­με για την μα­ταί­ω­ση των σχε­δια­σμών της Κυ­βέρ­νη­σης. Για την υπε­ρά­σπι­ση της δη­μό­σιας πο­λι­τι­κής για την ερ­γα­σία, για έναν ΟΑΕΔ που θα στη­ρί­ζει τον άνερ­γο, θα προ­ω­θεί την αξιο­πρε­πή και καλά αμει­βό­με­νη ερ­γα­σία και θα υπη­ρε­τεί τον στόχο της πλή­ρους απα­σχό­λη­σης.

/rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος