Μετά τον Αποστολόπουλο θα στοχοποιήσουν και τον… ΟΗΕ;

Μετά τον Αποστολόπουλο θα στοχοποιήσουν και τον… ΟΗΕ;

  • |

Στο ανατολικό Αιγαίο συντελείται εδώ και χρόνια ένα διαρκές έγκλημα εις βάρος προσφύγων και μεταναστών. Μια δολοφονική πολιτική που θα γραφτεί με τα πιο μαύρα γράμματα στις σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας.

Έχου­με γρά­ψει επα­νει­λημ­μέ­νως για τις πρα­κτι­κές των πα­ρά­νο­μων επα­να­προ­ω­θή­σε­ων, για τους φρά­χτες, για τον εγκλη­μα­τι­κό ρόλο του λι­με­νι­κού και της Frontex. Όταν όμως εκτός από εμάς και γε­νι­κό­τε­ρα τα κι­νη­μα­τι­κά μέσα αντι­πλη­ρο­φό­ρη­σης, τα ίδια ακρι­βώς κα­ταγ­γέλ­λει και ο ΟΗΕ, τότε η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη είναι πολύ βαριά εκτε­θει­μέ­νη.

Νικόλας Κολυτάς

Η έκ­θε­ση του Ει­δι­κού Ει­ση­γη­τή του ΟΗΕ για τα Αν­θρώ­πι­να Δι­καιώ­μα­τα των Με­τα­να­στών, Φε­λί­πε Γκον­ζά­λες Μο­ρά­λες, είναι αμεί­λι­κτη, καθώς κάνει λόγο για πα­ρα­βί­α­ση του διε­θνούς δι­καί­ου και δια­ψεύ­δει τους ισχυ­ρι­σμούς του ίδιου του πρω­θυ­πουρ­γού και του Υπουρ­γού Με­τα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, ως προς το έν­νο­μο της δρά­σης των ελ­λη­νι­κών αρχών στα σύ­νο­ρα.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, στην πα­ρά­γρα­φο 32 της έκ­θε­σης ανα­φέ­ρε­ται:

«Στην Ελ­λά­δα οι επα­να­προ­ω­θή­σεις στα χερ­σαία και τα θα­λάσ­σια σύ­νο­ρα έχουν γίνει de facto γε­νι­κή πο­λι­τι­κή. Η Ύπατη Αρ­μο­στεία έχει κα­τα­γρά­ψει πε­ρί­που 540 χω­ρι­στά πε­ρι­στα­τι­κά την πε­ρί­ο­δο 2020-2021, τα οποία αφο­ρούν του­λά­χι­στον 17.000 αν­θρώ­πους που κα­ταγ­γέλ­λε­ται ότι επι­στρά­φη­καν άτυπα διά της βίας στην Τουρ­κία. Ο Ει­δι­κός Ει­ση­γη­τής ανη­συ­χεί για τη ση­μα­ντι­κή αύ­ξη­ση του αριθ­μού των αν­θρώ­πων που εμπο­δί­ζο­νται να ει­σέλ­θουν στην ελ­λη­νι­κή επι­κρά­τεια ως μέρος της εξαγ­γελ­θεί­σας στρα­τη­γι­κής των Αρχών. Η Ελ­λά­δα κα­ταγ­γέλ­λε­ται ότι εμπό­δι­σε την εί­σο­δο πε­ρισ­σό­τε­ρων από 140.000 αν­θρώ­πων με­τα­ξύ Απρι­λί­ου και Νο­εμ­βρί­ου 2021 και έχει ανα­κοι­νώ­σει την επέ­κτα­ση φρά­κτη στον Εβρο. Στο Αι­γαίο ορ­γα­νώ­σεις έχουν κα­τα­γρά­ψει του­λά­χι­στον 147 πε­ρι­στα­τι­κά ανα­γκα­στι­κής επι­στρο­φής στην Τουρ­κία 7.000 με­τα­να­στών, στους οποί­ους πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται παι­διά, από το Ελ­λη­νι­κό Λι­με­νι­κό, χωρίς να ακο­λου­θεί­ται η σωστή δια­δι­κα­σία»

Στην ίδια έκ­θε­ση κα­ταγ­γέλ­λε­ται ότι με βάση το νέο νο­μι­κό πλαί­σιο που θε­σπί­στη­κε στη χώρα, οι δια­σώ­στες και τα μέλη των ΜΚΟ είναι αντι­μέ­τω­ποι με πρό­στι­μα και ποι­νές φυ­λά­κι­σης για τη βο­ή­θεια που πα­ρέ­χουν σε πρό­σφυ­γες. Με αυτό τον τρόπο ορ­γα­νώ­σεις που επι­θυ­μούν να συμ­με­τέ­χουν εθε­λο­ντι­κά σε επι­χει­ρή­σεις έρευ­νας και διά­σω­σης, πρέ­πει προη­γου­μέ­νως να έχουν κα­τα­γρα­φεί από το ελ­λη­νι­κό λι­με­νι­κό και εν συ­νε­χεία να δρουν κάτω από τις εντο­λές του. Και εδώ προ­κύ­πτει η από­λυ­τη αντί­φα­ση. Πώς θα γίνει αυτό όταν το ελ­λη­νι­κό λι­με­νι­κό κα­ταγ­γέλ­λε­ται για πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα εις βάρος των προ­σφύ­γων στα θα­λάσ­σια σύ­νο­ρα; Μι­λά­με για τον ορι­σμό του πα­ρα­λο­γι­σμού. Όπως στο ίδιο πλαί­σιο, σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση, αξιο­ποιεί­ται και ο χα­ρα­κτη­ρι­σμός της Τουρ­κί­ας ως «ασφα­λούς τρί­της χώρας» για μια σειρά από εθνό­τη­τες, προ­κει­μέ­νου στην Ελ­λά­δα να μην τους ανα­γνω­ρί­ζο­νται η ιδιό­τη­τα του πρό­σφυ­γα και οι πα­ρο­χές που συ­νε­πά­γο­νται, με απο­τέ­λε­σμα αυτοί οι άν­θρω­ποι είτε να εγκλω­βί­ζο­νται χωρίς δι­καιώ­μα­τα στα στρα­τό­πε­δα στα νησιά, είτε να επα­να­προ­ω­θού­νται.

Μπρο­στά σε όλες αυτές τις κα­ταγ­γε­λί­ες, η αντί­δρα­ση της κυ­βέρ­νη­σης είναι φαι­δρή. Αρ­χι­κά στο­χο­ποί­η­σε τον ακτι­βι­στή και δια­σώ­στη Ιά­σο­να Απο­στο­λό­που­λο για τα όσα κα­τήγ­γει­λε εις βάρος της ελ­λη­νι­κής προ­σφυ­γι­κής πο­λι­τι­κής στο ευ­ρω­παϊ­κό κοι­νο­βού­λιο. Στή­θη­κε μια ολό­κλη­ρη επι­κοι­νω­νια­κή μη­χα­νή απο­δό­μη­σης της προ­σω­πι­κό­τη­τας και της δρά­σης του. Απέ­να­ντι στους τό­νους μι­ντια­κής λά­σπης, ο κό­σμος του αγώνα και της δια­νό­η­σης αντέ­δρα­σε. Πε­ρισ­σό­τε­ροι από 110 πα­νε­πι­στη­μια­κοί, επι­στή­μο­νες, καλ­λι­τέ­χνες, ακτι­βι­στές και πο­λί­τες από διά­φο­ρους χώ­ρους, συ­νυ­πέ­γρα­ψαν κεί­με­νο συ­μπα­ρά­στα­σης απέ­να­ντι σε όσους επι­χεί­ρη­σαν να τον στιγ­μα­τί­σουν και να τον φι­μώ­σουν. Το πράγ­μα, όμως, σο­βα­ρεύ­ει αρ­κε­τά όταν επί­ση­μα πλέον η Ύπατη Αρ­μο­στεία του ΟΗΕ για τους πρό­σφυ­γες, βγαί­νει δη­μό­σια και ανοι­χτά και ανα­φέ­ρε­ται στα διαρ­κή εγκλή­μα­τα που δια­πράτ­τει η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση και η ΕΕ στα σύ­νο­ρα.

Απέ­να­ντι σε όλο αυτό το ρα­τσι­στι­κό κα­τή­φο­ρο, είναι ανα­γκαίο, το αντι­ρα­τσι­στι­κό κί­νη­μα και η Αρι­στε­ρά, να δώ­σουν τις δικές τους απα­ντή­σεις. Το φε­τι­νό αντι­ρα­τσι­στι­κό φε­στι­βάλ, πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει ένα φάρο συ­ζή­τη­σης, επα­να­προσ­διο­ρι­σμού των κα­θη­κό­ντων στο νέο πε­ρι­βάλ­λον που δια­μορ­φώ­νε­ται και ορ­γά­νω­σης των αγώ­νων που θα ανοι­χτούν το επό­με­νο διά­στη­μα. Απέ­να­ντι στο τρί­πτυ­χο των απε­λά­σε­ων, των απω­θή­σε­ων και των επα­να­προ­ω­θή­σε­ων πρέ­πει να απα­ντή­σου­με με το τρί­πτυ­χο της αλ­λη­λεγ­γύ­ης, του αγώνα και της αξιο­πρέ­πειας για όλες και όλους.

/rproject.gr/