Στο ίδιο έργο θεατές…

Στο ίδιο έργο θεατές…

  • |

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι φλόγες από την πυρκαγιά στην κεντρική Εύβοια δεν έχουν σβήσει ακόμα, φέρνοντας στο νου όλων την τεράστια οικολογική καταστροφή του περσινού καλοκαιριού.

Πριν λίγες μέρες, μια με­γά­λη φωτιά στη Βούλα, μόλις λίγα χι­λιό­με­τρα από το κέ­ντρο της Αθή­νας, έκαψε χι­λιά­δες δα­σι­κά στρέμ­μα­τα στον Υμητ­τό, αλλά και σπί­τια. Παρά τις κυ­βερ­νη­τι­κές με­γα­λο­στο­μί­ες περί «ετοι­μό­τη­τας» είναι εμ­φα­νές ότι βα­δί­ζου­με σε ακόμα ένα κα­λο­καί­ρι πυρ­κα­γιών και των δρα­μα­τι­κών συ­νε­πειών τους.

Τα ανη­συ­χη­τι­κά μη­νύ­μα­τα είχαν φανεί από το χει­μώ­να, όπου προ­κλή­θη­καν δε­κά­δες πυρ­κα­γιές σε δάση και δα­σι­κές εκτά­σεις, αρ­κε­τά πάνω από το τυ­πι­κό μέσο όρο της επο­χής. Πα­ρό­λα αυτά η αντι­πυ­ρι­κή πε­ρί­ο­δος ξε­κί­νη­σε την 1η Μάη σαν να μη συμ­βαί­νει τί­πο­τα, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι δεν υπάρ­χει κα­νέ­νας σο­βα­ρός σχε­δια­σμός προ­στα­σί­ας του πε­ρι­βάλ­λο­ντος. Και προ­στα­σία ση­μαί­νει πρό­λη­ψη. Και πρό­λη­ψη ση­μαί­νει προ­ε­τοι­μα­σία και όχι κα­τα­στο­λή της φω­τιάς αφού ξε­σπά­σει. Ση­μαί­νει αν­θρώ­πους και μέσα, που το χει­μώ­να κά­νουν κα­θα­ρι­σμούς δασών για να μειω­θεί η καύ­σι­μη ύλη, ανοί­γουν δα­σι­κούς δρό­μους και δη­μιουρ­γούν αντι­πυ­ρι­κές ζώνες σε μό­νι­μη βάση και όχι μέσα στον Ιού­λιο (!) και τον Αύ­γου­στο(!!), όπως προ­βλέ­πε­ται σε ορι­σμέ­νες πε­ριο­χές, σύμ­φω­να με τις επί­ση­μες κυ­βερ­νη­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις.

Με συ­χνό­τη­τα και έντα­ση πρω­τό­γο­νη για την εποχή, κύ­μα­τα καύ­σω­να σα­ρώ­νουν την Ευ­ρώ­πη και ετοι­μά­ζο­νται να χτυ­πή­σουν την Ελ­λά­δα σε λίγα 24ωρα. Χι­λιά­δες άν­θρω­ποι άφη­σαν τα σπί­τια τους στην Ισπα­νία από φω­τιές που προ­κά­λε­σαν καύ­σω­νες που άρ­χι­σαν από τον Μάιο, όταν την ίδια εποχή εμείς εί­χα­με τα πρώτα 35ά­ρια. Η κλι­μα­τι­κή κρίση είναι εδώ, μαζί με τον πολ­λα­πλα­σια­σμό της πι­θα­νό­τη­τας εκ­δή­λω­σης πυρ­κα­γιών και η μόνη απά­ντη­ση της κυ­βέρ­νη­σης είναι το μή­νυ­μα στο 112, για την εκ­κέ­νω­ση κα­τοι­κη­μέ­νων πε­ριο­χών. Το ίδιο «ανί­κα­νο» κρά­τος στις φω­τιές και τις πλημ­μύ­ρες, είναι το ίδιο που ορ­γα­νώ­νει με δια­δι­κα­σί­ες κα­τε­πεί­γο­ντος «πρά­σι­νες» μπίζ­νες σε προ­στα­τευό­με­νες δα­σι­κές εκτά­σεις και την απο­στο­λή όπλων στην Ου­κρα­νία.

Για το πε­ρί­φη­μο «επι­τε­λι­κό κρά­τος» μια συ­γκρο­τη­μέ­νη πο­λι­τι­κή πρό­λη­ψης και ενί­σχυ­σης της δα­σο­προ­στα­σί­ας, θε­ω­ρεί­ται πε­ριτ­τό κό­στος. Σε αντί­θε­ση με τις εξω­φρε­νι­κές πο­λε­μι­κές δα­πά­νες και τη διαρ­κή ενί­σχυ­ση των μη­χα­νι­σμών κα­τα­στο­λής με προ­σω­πι­κό και εξο­πλι­σμό. Παρά την εκ­θε­τι­κή αύ­ξη­ση των πυρ­κα­γιών εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν 4.000 κενές ορ­γα­νι­κές θέ­σεις μο­νί­μων στην Πυ­ρο­σβε­στι­κή, με «γε­ρα­σμέ­να» οχή­μα­τα και με ανε­παρ­κή πτη­τι­κά μέσα πυ­ρό­σβε­σης.

Τα κυ­βερ­νη­τι­κά επι­τε­λεία ομο­λο­γούν ότι, μέσα στη γε­νι­κό­τε­ρη ρευ­στό­τη­τα της πε­ριό­δου (ακρί­βεια, ενερ­γεια­κή κρίση, ελ­λη­νο­τουρ­κι­κός αντα­γω­νι­σμός, 6ο κύμα παν­δη­μί­ας κλπ.) οι πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις θα κρι­θούν και από τις επι­δώ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης στο πεδίο της αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας. Όταν οι «προ­στά­τες» των δασών γί­νο­νται εμπρη­στές με την πο­λι­τι­κή τους, το συ­γκε­κρι­μέ­νο κυ­βερ­νη­τι­κό στοί­χη­μα -δυ­στυ­χώς για τη φύση και τις ζωές μας- έχει χαθεί εξ αρχής.

rproject.gr