Ή πληρώνεις ή πεθαίνεις!

Ή πληρώνεις ή πεθαίνεις!

  • |

Νομοσχέδιο κόλαφος για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Να αποσυρθεί τώρα!

Σε δη­μό­σια δια­βού­λευ­ση ως την Πέμ­πτη 3 Νο­έμ­βρη έβαλε το Υπουρ­γείο Υγεί­ας το νο­μο­σχέ­διο για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια πε­ρί­θαλ­ψη. Πρό­κει­ται για ένα νο­μο­σχέ­διο κό­λα­φο για τη δη­μό­σια υγεία που αν ψη­φι­στεί και εφαρ­μο­στεί θα οδη­γή­σει χι­λιά­δες ασθε­νείς στο δί­λημ­μα ή να βά­λουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έχουν πε­ρί­θαλ­ψη ή να βρε­θούν σε λί­στες ανα­μο­νής για χει­ρουρ­γεία χει­ρό­τε­ρες και από αυτές που εί­δα­με πρό­σφα­τα στα νο­σο­κο­μεία παί­δων με 3.000 παι­διά να πε­ρι­μέ­νουν τη σειρά τους για να χει­ρουρ­γη­θούν. 

Θοδωρής Πατσατζής

Σύμ­φω­να λοι­πόν με το προς δια­βού­λευ­ση νο­μο­σχέ­διο τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία προ­σαρ­μό­ζο­νται ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο στις ανά­γκες της αγο­ράς. Η βάρ­βα­ρη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη κάνει πως δεν είδε ότι ο ιδιω­τι­κός το­μέ­ας της υγεί­ας τα τε­λευ­ταία 2,5 χρό­νια απεί­χε πα­ντε­λώς από την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας. Κάνει ότι δεν είδε ότι οι υγειο­νο­μι­κοί που ερ­γά­ζο­νται στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία και στις δη­μό­σιες δομές υγεί­ας ήταν αυτοί που ερ­γά­στη­καν και ερ­γά­ζο­νται μέχρι τε­λι­κής εξά­ντλη­σης για να σώ­σουν το λαό, χωρίς τα απα­ραί­τη­τα κρε­βά­τια ΜΕΘ, με τε­ρά­στιες ελ­λεί­ψεις σε ανα­πνευ­στή­ρες, προ­σω­πι­κό κ.ά. Κάνει ότι δεν είδε ότι το νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο μο­ντέ­λο που εφαρ­μο­ζό­ταν ούτως ή άλλως στο ΕΣΥ την τε­λευ­ταία ει­κο­σι­πε­ντα­ε­τία απέ­τυ­χε να σώσει το λαό.

Χει­ρουρ­γεία επί πλη­ρω­μή και ιδιώ­τες για­τροί

Και αφού κάνει ότι δεν είδε όλα αυτά φέρ­νει ένα νο­μο­σχέ­διο που αντα­πο­κρί­νε­ται στο νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο πρό­γραμ­μά της και πα­ρα­μέ­νει πιστό στο στόχο της. Στην πε­ραι­τέ­ρω δη­λα­δή συ­μπί­ε­ση του κό­στους λει­τουρ­γί­ας των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων και άρα στην  εκ νέου μεί­ω­ση των δω­ρε­άν πα­ρο­χών υπέρ της ενί­σχυ­σης της επι­χει­ρη­μα­τι­κής και εμπο­ρευ­μα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας τους. Κα­θιε­ρώ­νει λοι­πόν τα απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία για όσους δια­θέ­τουν να πλη­ρώ­σουν από την τσέπη τους 350 ευρώ. Επί­σης δίνει τη δυ­να­τό­τη­τα σε για­τρούς που δου­λεύ­ουν ως ιδιώ­τες να δου­λέ­ψουν ως με­ρι­κής απα­σχό­λη­σης στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία και τη δυ­να­τό­τη­τα στους για­τρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιω­τι­κό έργο σε ια­τρεία και κλι­νι­κές αρκεί να συμ­με­τέ­χουν και στην ιδιω­τι­κή λει­τουρ­γεία που θα υπάρ­χει εντός του ΕΣΥ (απο­γευ­μα­τι­νά ια­τρεία και χει­ρουρ­γεία). Πρό­κει­ται για την επι­βο­λή ενός τρο­μα­κτι­κού πραγ­μα­τι­κά κα­θε­στώ­τος για τους ασθε­νείς και τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία η βιω­σι­μό­τη­τα των οποί­ων θα κρί­νε­ται πλέον από το αν μπο­ρούν να συ­γκε­ντρώ­σουν πε­λα­τεία και από το αν οι ασθε­νείς έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα να πλη­ρώ­σουν για να έχουν τη στοι­χειώ­δη πε­ρί­θαλ­ψη.

Η κυ­βέρ­νη­ση για να δι­καιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα υπο­στη­ρί­ζει ότι προ­κει­μέ­νου να μειω­θούν οι ανα­μο­νές δεν πει­ρά­ζει να πλη­ρώ­σουν και κά­ποια λεφτά από την τσέπη τους οι ασθε­νείς που δεν πλη­ρώ­νουν τί­πο­τα. Τε­ρά­στιο ψέμα. Πρώ­τον οι ασθε­νείς ακόμη κι αν δεν πλη­ρώ­σουν άμεσα πλη­ρώ­νουν μέσω των ασφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών που κρα­τού­νται από το μισθό τους. Και από τους ερ­γο­δό­τες βέ­βαια αλλά εκεί θα πρέ­πει να απα­ντή­σει η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση γιατί καλεί τους ασθε­νείς να βά­λουν το χέρι στην τσέπη και την ίδια ώρα έχει μειώ­σει επα­νει­λημ­μέ­να τις ασφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές που πλη­ρώ­νουν οι ερ­γο­δό­τες και επί κυ­βέρ­νη­σης Σα­μα­ρά και επί κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη. Επί­σης πολ­λοί ασθε­νείς που δεν έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα να πλη­ρώ­σουν τα πα­νά­κρι­βα κόστη π.χ. για τα δό­ντια τους σε ιδιώ­τες οδο­ντιά­τρους, επι­λέ­γουν να πλη­ρώ­νουν τα πιο φθηνά απο­γευ­μα­τι­νά ια­τρεία ή να επι­σκέ­πτο­νται επί­σης τα πιο φθηνά ια­τρεία της Οδο­ντια­τρι­κής Σχο­λής. Δεύ­τε­ρον οι ασθε­νείς ενώ θα έπρε­πε να μπο­ρούν να κά­νουν δω­ρε­άν τις εξε­τά­σεις τους σε νο­σο­κο­μεία και Κέ­ντρα Υγεί­ας λόγω της έλ­λει­ψης προ­σω­πι­κού ανα­γκά­ζο­νται να πλη­ρώ­νουν από την τσέπη τους τα ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα.

Όσον αφορά τους για­τρούς είναι αθλιό­τη­τα όσα επι­κα­λού­νται ο υπουρ­γός υγεί­ας Θ. Πλεύ­ρης και η υφυ­πουρ­γός κ. Γκά­γκα για άρ­νη­ση των ια­τρών να δου­λέ­ψουν στο ΕΣΥ καθώς δεν απο­δέ­χο­νται να υπο­βάλ­λουν αι­τή­σεις για θέ­σεις που έχουν προ­κη­ρυ­χθεί και ότι αυτό θα λυθεί με part-time για­τρούς από τον ιδιω­τι­κό τομέα. Πρώ­τον οι κενές θέ­σεις για­τρών στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία είναι χι­λιά­δες και οι θέ­σεις μο­νί­μων που έχουν προ­κη­ρυ­χθεί τα τε­λευ­ταία χρό­νια ελά­χι­στες. Δεύ­τε­ρον όντως οι νέοι για­τροί δεν βλέ­πουν με καλό μάτι το διο­ρι­σμό τους σε δη­μό­σιο νο­σο­κο­μείο καθώς γνω­ρί­ζουν εξαρ­χής ότι θα αντι­με­τω­πί­σουν άθλιες συν­θή­κες δου­λειάς. Απάν­θρω­πα ωρά­ρια με ατε­λεί­ω­τες και απλή­ρω­τες για μήνες και χρό­νια εφη­με­ρί­ες. Μι­σθοί ανα­ντί­στοι­χοι με τις υπη­ρε­σί­ες που θα προ­σφέ­ρουν όταν επι­με­λη­τές με­γα­λο­για­τροί δίπλα τους θα ζη­τά­νε ανε­νό­χλη­τοι φα­κε­λά­κι. Μι­σθοί ανα­ντί­στοι­χοι με τις ανά­γκες τους για τα ενοί­κια που έχουν εκτο­ξευ­θεί στα ύψη και την ακρί­βεια σε ενέρ­γεια και κα­θη­με­ρι­νά προ­ϊ­ό­ντα και είδη πρώ­της ανά­γκης. Μη­δε­νι­κός ελεύ­θε­ρος χρό­νος για την κοι­νω­νι­κή τους ζωή αλλά και για την επι­στη­μο­νι­κή τους εξέ­λι­ξη. Ενώ σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις ει­δι­κά στην πε­ρι­φέ­ρεια κα­λού­νται να ανα­λά­βουν μόνοι τους χωρίς να έχουν την εμπει­ρία που απαι­τεί­ται τη λει­τουρ­γία ενός τμή­μα­τος ή μιας κλι­νι­κής και αυτό εξαι­τί­ας της πο­λι­τι­κής μεί­ω­σης των προ­σλή­ψε­ων που έχουν εφαρ­μό­σει από το 1997 κι έπει­τα όλες οι κυ­βερ­νή­σεις. Με τρα­γι­κές ελ­λεί­ψεις σε υπο­δο­μές και εξο­πλι­σμό και με έλ­λει­ψη άλλων ει­δι­κο­τή­των για να υπάρ­χει ολο­κλη­ρω­μέ­νη αντι­με­τώ­πι­ση του κάθε ασθε­νή.

Η κυ­βέρ­νη­ση θέλει στα σο­βα­ρά να πι­στέ­ψου­με ότι έχει σχέ­διο για την υγεία μας όταν με το νο­μο­σχέ­διο μας δη­λώ­νει ξε­κά­θα­ρα ότι τα κενά στα νο­σο­κο­μεία θα κα­λυ­φθούν ανά­λο­γα με το αν έχουν κέφια να δου­λέ­ψουν με με­ρι­κή απα­σχό­λη­ση οι ιδιώ­τες για­τροί. Αλή­θεια τις μέρες και τις ώρες που δεν θα υπάρ­χουν part-time για­τροί πως θα κα­λυ­φθούν τα κενά; Επί­σης είναι δυ­να­τόν να πι­στέ­ψου­με ότι ένας για­τρός που θα έχει τη δυ­να­τό­τη­τα να ερ­γά­ζε­ται και ως ιδιώ­της θα προ­σέ­χει το ίδιο καλά και τους ασθε­νείς που έχει στο νο­σο­κο­μείο; Ή ότι μπο­ρεί να προ­σέ­χει πα­ρα­πά­νω ασθε­νείς από αυ­τούς που πα­ρα­κο­λου­θεί σή­με­ρα το ίδιο καλά; Το απο­τυ­χη­μέ­νο πα­ρά­δειγ­μα με τον προ­σω­πι­κό για­τρό όπου πολ­λοί για­τροί αρ­νού­νται να συμ­με­τέ­χουν και να τους φορ­τω­θούν 2.000 ασθε­νείς δεί­χνει πως όχι. Εκεί φτά­σα­με στο ση­μείο οι ασθε­νείς λόγω ελ­λεί­ψε­ως σε ώρες για να τους δουν οι για­τροί να κα­λού­νται να συ­μπλη­ρώ­σουν μόνοι τους ηλε­κτρο­νι­κά την ατο­μι­κή τους καρ­τέ­λα.

Ολο­κλή­ρω­ση αλ­λα­γής μο­ντέ­λου

Το πρό­τυ­πο της κυ­βέρ­νη­σης είναι το νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο μο­ντέ­λο της Βρε­τα­νί­ας και ίσως ακόμη χει­ρό­τε­ρα των ΗΠΑ. Στην πρώτη πε­ρί­πτω­ση τα στοι­χεία που δί­νουν οι ίδιοι οι Βρε­τα­νοί είναι απο­κα­λυ­πτι­κά. Έχουν κενό 6.500 χι­λιά­δων για­τρών στο δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας τους αλλά ακόμη κι αν αυτό το κενό κα­λυ­πτό­ταν θα χρειά­ζο­νταν ακόμη 42.000 προ­σλή­ψεις για να πιά­σουν τον αριθ­μό που οι στυ­γνοί νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι του ΟΟΣΑ έχουν ως επι­θυ­μη­τό όριο (3,7 για­τροί ανά 1.000 κα­τοί­κους). Ενώ στις ΗΠΑ δεν υπάρ­χει κα­θο­λι­κή ασφά­λι­ση για όλους με απο­τέ­λε­σμα κό­σμος να πε­θαί­νει χωρίς να μπο­ρέ­σει ποτέ να μπει σε νο­σο­κο­μείο και άλλες κα­τη­γο­ρί­ες ασθε­νών όπως για πα­ρά­δειγ­μα οι δια­βη­τι­κοί να μην μπο­ρούν να προ­μη­θευ­τούν τα απα­ραί­τη­τα για την υγεία τους φάρ­μα­κα.

Αν το νο­μο­σχέ­διο φτά­σει στη βουλή και ψη­φι­στεί θα ολο­κλη­ρώ­σει τα εγκλή­μα­τα ενά­ντια στο ΕΣΥ που ξε­κί­νη­σαν το 1992 όταν η τότε κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη προ­σπά­θη­σε να αλ­λά­ξει το νο­μο­σχέ­διο του 1983 που θέ­σπι­ζε την απο­κλει­στι­κή απα­σχό­λη­ση των για­τρών στο ΕΣΥ. Χωρίς επι­τυ­χία ευ­τυ­χώς τότε. Εγκλή­μα­τα που συ­νε­χί­στη­καν από την κυ­βέρ­νη­ση ΠΑΣΟΚ το 1997 με την κα­θιέ­ρω­ση του θε­σμού των επι­κου­ρι­κών και το 2002 με την πρώτη ξε­κά­θα­ρη «κερ­κό­πορ­τα» ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των νο­σο­κο­μεί­ων, την κα­θιέ­ρω­ση των με πλη­ρω­μή των ασθε­νών απο­γευ­μα­τι­νών ια­τρεί­ων. Πο­λι­τι­κές που δεν άλ­λα­ξαν ούτε επί της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που επι­κα­λεί­ται ακόμη και σή­με­ρα κατά τα άλλα το έργο της ενά­ντια στην αν­θρω­πι­στι­κή κρίση. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2022 ανα­μέ­νο­νταν έσοδα 100 εκ. ευρώ από τα απο­γευ­μα­τι­νά ια­τρεία. Θα έχει ανοί­ξει την τε­λι­κή ευ­θεία για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των νο­σο­κο­μεί­ων.

Αντι­στά­σεις

Απέ­να­ντι σε αυτές τις συν­θή­κες οι ερ­γα­ζό­με­νοι στα νο­σο­κο­μεία και τη δη­μό­σια υγεία αλλά και όλοι μας, κάθε ερ­γα­ζό­με­νος, κάθε συ­ντα­ξιού­χος, κάθε άνερ­γος, κάθε φοι­τη­τής και μα­θη­τής χρειά­ζε­ται να δώ­σου­με απο­φα­σι­στι­κά τη μάχη για να μην πε­ρά­σει, να μην ψη­φι­στεί, να μην εφαρ­μο­στεί αυτό το νο­σμο­σχέ­διο. Είναι μια συ­νο­λι­κή υπό­θε­ση της ερ­γα­τι­κής τάξης να απα­ντή­σει στο δί­λημ­μα «ή πλη­ρώ­νεις ή πε­θαί­νεις» θέ­το­ντας απο­φα­σι­στι­κά και με τους αγώ­νες της τους δι­κούς της όρους στο τρα­πέ­ζι.

Μέσα στις συν­θή­κες της ακρί­βειας και της έκρη­ξης της φτώ­χειας η ανε­μπό­δι­στη και δω­ρε­άν πρό­σβα­ση σε όλη τη δη­μό­σια υγεία είναι πρω­τεύ­ου­σα μάχη για όλους μας. Οι υγειο­νο­μι­κοί του δη­μό­σιου τομέα εκτός από το ότι ήταν αυτοί που έκα­ναν ότι ήταν αν­θρω­πί­νως δυ­να­τό στις υπάρ­χου­σες συν­θή­κες για να μας σώ­σουν από την παν­δη­μία ήταν αυτοί που σπά­σα­νε το κι­νη­μα­τι­κό σιω­πη­τή­ριο, ήταν αυτοί που εν μέσω παν­δη­μί­ας μας υπεν­θύ­μι­σαν ότι τί­πο­τα δεν κερ­δί­ζε­τε χωρίς αγώ­νες. Ακόμη και σε αυτές τις δύ­σκο­λες συν­θή­κες πολ­λές φορές αντα­πο­κρί­θη­καν στα κα­λέ­σμα­τα των συν­δι­κα­λι­στι­κών τους ηγε­σιών και βγή­καν στους δρό­μους απερ­γώ­ντας.

Ακόμη και στην τε­λευ­ταία κι­νη­το­ποί­η­ση πε­ρί­που 600-700 ερ­γα­ζό­με­νοι στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία μαζί με αλ­λη­λέγ­γυους δια­δή­λω­σαν δυ­να­μι­κά απαι­τώ­ντας για πολ­λο­στή φορά την ενί­σχυ­ση της δη­μό­σια υγεί­ας. Το νού­με­ρο μπο­ρεί να φαί­νε­ται μικρό αλλά δεν είναι αν λά­βου­με υπόψη τις πραγ­μα­τι­κές συν­θή­κες που επι­κρα­τούν στα νο­σο­κο­μεία και το ότι εί­χα­με μα­ζι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τα Γιάν­νε­να και την Κρήτη την ίδια ώρα. Με τμή­μα­τα ολό­κλη­ρα που λει­τουρ­γούν με προ­σω­πι­κό ασφα­λεί­ας κα­θη­με­ρι­νά. Με 3 νο­ση­λεύ­τριες και νο­ση­λευ­τές για 35, 40, 45 ασθε­νείς. Αυτό το προ­σω­πι­κό που είτε δεν μπο­ρεί να συμ­με­τέ­χει εύ­κο­λα στην απερ­γία είτε πολ­λές φορές είναι και από­λυ­τα εξο­ντω­μέ­νο για να συμ­με­τέ­χει στις δια­δη­λώ­σεις. Δια­δη­λώ­σεις που με τον τρόπο που τις ορ­γα­νώ­νει η ηγε­σία της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ δεν πρό­κει­ται να συ­γκε­ντρώ­σουν ποτέ πε­ρισ­σό­τε­ρο κόσμο. Με τις πο­ρεί­ες ατε­λεί­ω­των χι­λιο­μέ­τρων για το εξο­ντω­μέ­νο από την ερ­γα­σία προ­σω­πι­κό και με τις στά­σεις ερ­γα­σί­ας (για την Ατ­τι­κή και 24ω­ρες για την Πε­ρι­φέ­ρεια) που υπο­χρε­ώ­νο­νται να τις κά­νουν 8ωρες στά­σεις τα πιο ελεγ­χό­με­να από την Αρι­στε­ρά του­λά­χι­στον πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία.

Διεκ­δι­κή­σεις όπως η αύ­ξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης για την υγεία και τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία σε βάρος των εξο­πλι­σμών καθώς δεν ξε­χνά­με ότι ένα ραφάλ κο­στί­ζει όσο 1.300 κρε­βά­τια ΜΕΘ, διεκ­δι­κή­σεις όπως η αύ­ξη­ση των μι­σθών και η πλη­ρω­μή των δε­δου­λευ­μέ­νων εφη­με­ριών, διεκ­δι­κή­σεις όπως οι μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού για την πλήρη κά­λυ­ψη των κενών, ξε­κι­νώ­ντας με τη μο­νι­μο­ποί­η­ση των επι­κου­ρι­κών και κάθε μορ­φής συμ­βα­σιού­χων που ερ­γά­ζο­νται στη δη­μό­σια υγεία δεν μπο­ρούν να διεκ­δι­κη­θούν αν αφε­θούν στις ηγε­σί­ες που υπάρ­χουν αυτή τη στιγ­μή στο υγειο­νο­μι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα. Ηγε­σί­ες που δεν τόλ­μη­σαν να ορ­γα­νώ­σουν συ­νε­λεύ­σεις στους χώ­ρους, δεν τόλ­μη­σαν να κά­νουν πε­ριο­δεί­ες που να συν­δέ­ουν την απερ­γία στις 20 Οκτώ­βρη και τα προ­βλή­μα­τα του κλά­δου με την γε­νι­κή απερ­γία στις 9 Νο­έμ­βρη.

Επι­μέ­ρους κα­τα­στά­σεις σε κά­ποια νο­σο­κο­μεία έδει­ξαν ότι απαι­τεί­ται πολύ σκλη­ρή προ­σπά­θεια από τα σω­μα­τεία για να κι­νη­το­ποι­ή­σουν κόσμο. Τα δείγ­μα­τα όμως έστω και αν είναι μικρά είναι θε­τι­κά. Π.χ. η κι­νη­το­ποί­η­ση που διορ­γα­νώ­θη­κε μέσα σε 2 μέρες (και μά­λι­στα με Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο) στο Ασκλη­πιείο ενά­ντια στην επί­σκε­ψη του υπουρ­γού υγεί­ας Θ. Πλεύ­ρη. Αντί­στοι­χα πολύ μα­ζι­κή συμ­με­το­χή στη δια­δή­λω­ση της 20ης Οκτώ­βρη είχαν και οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο Γεν­νη­μα­τάς όπου είχαν ένα μήνα συ­νε­χών δρά­σε­ων και κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων και επί­σης μπό­ρε­σαν να χα­λά­σουν την εκεί φιέ­στα που προ­σπά­θη­σε να στή­σει ο Υπουρ­γός Υγεί­ας για το ανα­και­νι­σμέ­νο Τμήμα Επει­γό­ντων Πε­ρι­στα­τι­κών του νο­σο­κο­μεί­ου.

Οι δυ­να­τό­τη­τες για μα­ζι­κές αντι­στά­σεις υπάρ­χουν. Αυτό έδει­ξαν οι 2 αυτές κι­νη­το­ποι­ή­σεις και σε αυτό το δρόμο χρειά­ζε­ται να συ­νε­χί­σουν τη δράση τους οι υγειο­νο­μι­κοί με τη συ­μπα­ρά­στα­ση όλων μας. Το νο­μο­σχέ­διο κό­λα­φος της κυ­βέρ­νη­σης πρέ­πει να μεί­νει στα χαρ­τιά και αυτό χρειά­ζε­ται να δυ­να­μώ­σει με δρά­σεις σε νο­σο­κο­μεία και γει­το­νιές από τις 10 Νο­έμ­βρη κι έπει­τα ώστε να απο­τε­λέ­σει το κύριο αί­τη­μα μιας επό­με­νης γε­νι­κής απερ­γί­ας.

/rproject.gr