Το ΚΚΕ και οι μαζικές απαντήσεις στα «ψευτοδιλήμματα»

Το ΚΚΕ και οι μαζικές απαντήσεις στα «ψευτοδιλήμματα»

  • |

Η  απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ, που δημοσιεύτηκε στο «Ριζοσπάστη» της 8/1, είναι ένα σημαντικό πολιτικό κείμενο. Προδιαγράφει την πολιτική στάση του ΚΚΕ σε μια κρίσιμη περίοδο, που περιλαμβάνει τις επερχόμενες εκλογές, αλλά και την πολύ σημαντική επόμενη ημέρα.

Σε αυτή την από­φα­ση, υπάρ­χουν ασφα­λώς κά­ποιες εκτι­μή­σεις σω­στές και συ­μπε­ρά­σμα­τα επι­βε­βαιω­μέ­να. Όπως ότι το κα­πι­τα­λι­στι­κό σύ­στη­μα, διε­θνώς, βα­δί­ζει προς μια επι­δεί­νω­ση της κρί­σης και ότι δεν πρέ­πει να υπάρ­χει καμιά αμ­φι­βο­λία ότι αυτό θα συν­δυα­στεί με μια με­γά­λη έντα­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας του κε­φα­λαί­ου ενά­ντια στην ερ­γα­τι­κή τάξη και τις λαϊ­κές μάζες σε όλους τους το­μείς της κοι­νω­νι­κής και πο­λι­τι­κής ζωής. Επί­σης σωστά εντο­πί­ζε­ται η στενή σχέση ανά­με­σα σε αυτήν την οι­κο­νο­μι­κή/κοι­νω­νι­κή προ­ο­πτι­κή με τη σφο­δρή επί­θε­ση στα δη­μο­κρα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα των από κάτω, με τις πο­λι­τι­κές «ενί­σχυ­σης του κρά­τους» ως ενί­σχυ­σης των κα­τα­σταλ­τι­κών μη­χα­νι­σμών του, ταυ­τό­χρο­να με την εγκα­τά­λει­ψη/υπο­βάθ­μι­ση όλων των λει­τουρ­γιών «κοι­νω­νι­κής προ­στα­σί­ας» στην εκ­παί­δευ­ση, στην πε­ρί­θαλ­ψη, στην προ­στα­σία από «φυ­σι­κές» κα­τα­στρο­φές κ.ο.κ.

Μαρία Μπόλαρη

Έχει πο­λι­τι­κή ση­μα­σία η ακρι­βής δια­πί­στω­ση για το ποιο ση­μείο βρι­σκό­μα­στε μέσα σε αυτή την πο­ρεία. Η ΚΕ του ΚΚΕ δια­πι­στώ­νει ότι «εντεί­νε­ται η εκ­με­τάλ­λευ­ση της ερ­γα­τι­κής τάξης και με­γα­λώ­νει η από­λυ­τη και σχε­τι­κή εξά­πλω­σή της» και προει­δο­ποιεί ότι αυτή η κα­τά­στα­ση θα επι­δει­νω­θεί μέσα στις προ­ο­πτι­κές «της οι­κο­νο­μι­κής επι­βρά­δυν­σης και της πο­ρεί­ας προς την ύφεση». Αυτή η δια­πί­στω­ση επι­βά­λει μια αυ­το­κρι­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση της μέχρι σή­με­ρα δρά­σης όλων μας, αφού αυτή δεν κα­τόρ­θω­σε να απο­τρέ­ψει την έντα­ση της εκ­με­τάλ­λευ­σης των ερ­γα­τών, ακόμα και την εξα­θλί­ω­ση τμη­μά­των της τάξης μας. Καμιά δύ­να­μη της ερ­γα­τι­κής-μαρ­ξι­στι­κής Αρι­στε­ράς δεν δι­καιού­ται σή­με­ρα να χρη­σι­μο­ποιεί τό­νους αυ­τα­ρέ­σκειας (που ως γνω­στόν είναι προ­θά­λα­μος για προ­γραμ­μα­τι­σμούς αυ­τάρ­κειας και αυ­το­α­να­φο­ρι­κό­τη­τας…), πα­ρό­λο που οι με­γά­λες δια­φο­ρές στην ορ­γα­νω­τι­κή δύ­να­μη και στην πο­λι­τι­κή επιρ­ροή πα­ρα­μέ­νουν ένας ση­μα­ντι­κός πα­ρά­γο­ντας. Όμως στις με­γα­λύ­τε­ρες δυ­νά­μεις αντι­στοι­χούν με­γα­λύ­τε­ρες ευ­θύ­νες και αυτό το υπο­γραμ­μί­ζου­με όχι ως προς τα πε­πραγ­μέ­να στο πα­ρελ­θόν, αλλά κυ­ρί­ως ως προς τις προ­ο­πτι­κές και τα «φορ­τία» που θα κλη­θεί να ση­κώ­σει η κάθε δύ­να­μη της Αρι­στε­ράς στις μέρες που έρ­χο­νται.

Πο­λι­τι­κό άνοιγ­μα;

Τι απα­ντά η ΚΕ του ΚΚΕ σε αυτό το κρί­σι­μο ερώ­τη­μα; Δια­βά­ζου­με στον «Ρ» ότι πέρα από την έγκρι­ση «του βα­σι­κού κορ­μού των ψη­φο­δελ­τιών του κόμ­μα­τος» και το κά­λε­σμα προς «τα μέλη και τους φί­λους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε συ­στρά­τευ­ση», η ΚΕ «επε­ξερ­γά­στη­κε βα­σι­κά ζη­τή­μα­τα που αφο­ρούν το πε­ριε­χό­με­νο του πο­λι­τι­κού ανοίγ­μα­τος μπρο­στά στις εκλο­γι­κές μάχες». Ταυ­τό­χρο­να υπο­γραμ­μί­ζει ότι το ΚΚΕ «δίνει όλες του τις δυ­νά­μεις για τη μα­ζι­κο­ποί­η­ση και εν­δυ­νά­μω­ση όλων των κρί­σι­μων με­τώ­πων πάλης για τη ζωή και το μέλ­λον του ερ­γα­ζό­με­νου λαού». Ασφα­λώς η έγκρι­ση των ψη­φο­δελ­τί­ων και το κά­λε­σμα προς τα μέλη για συ­στρά­τευ­ση είναι αυ­το­νό­η­τες, αλλά «εύ­κο­λες» απο­φά­σεις για ένα κόμμα. Τα άλλα δύο στοι­χεία που υπό­σχε­ται η ΚΕ του ΚΚΕ (πο­λι­τι­κό άνοιγ­μα, μα­ζι­κο­ποί­η­ση και εν­δυ­νά­μω­ση με­τώ­πων πάλης) είναι δυ­στυ­χώς πολύ ωραία για να τα πι­στέ­ψου­με ως αλη­θι­νά. Στην πο­ρεία μετά το τε­λευ­ταίο συ­νέ­δριό του, το ΚΚΕ προ­σω­ρι­νά δο­κί­μα­σε ένα κά­ποιο «πο­λι­τι­κό άνοιγ­μα», αλλά σύ­ντο­μα το ακύ­ρω­σε και το έβαλε στο ψυ­γείο. Ως προς τα μέ­τω­πα πάλης, είναι κοινό μυ­στι­κό ότι σε κα­νέ­να βα­σι­κό κοι­νω­νι­κό χώρο το ΚΚΕ δεν έχει κάνει την επι­λο­γή «με­τω­πι­κής» τα­κτι­κής με στόχο μια αυ­θε­ντι­κή κλι­μά­κω­ση της κοι­νω­νι­κής αντί­στα­σης. Στο τε­λευ­ταίο διά­στη­μα δυ­στυ­χώς εμ­φα­νί­ζο­νται πα­ρα­δείγ­μα­τα «στρο­φής» δυ­νά­με­ων του ΚΚΕ προς την τα­κτι­κή στραγ­γα­λι­σμού (με ορ­γα­νω­τι­κούς όρους) άλλων δυ­νά­με­ων της Αρι­στε­ράς, υπο­τι­μώ­ντας βά­ναυ­σα τις ανά­γκες ενο­ποί­η­σης της δρά­σης μπρο­στά στις δύ­σκο­λες προ­κλή­σεις.

Μια τέ­τοια πο­ρεία που δίνει την έμ­φα­ση στην αυ­τό­νο­μη πο­ρεία του κόμ­μα­τος δεν είναι αρ­κε­τή προ­στα­σία απέ­να­ντι σε πο­λι­τι­κά λάθη και μά­λι­στα ση­μα­ντι­κά. Οι αυ­στη­ρές δια­τυ­πώ­σεις της ΚΕ για την ενί­σχυ­ση των κα­τα­σταλ­τι­κών μη­χα­νι­σμών του κρά­τους, δεν εμπό­δι­σαν την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα του ΚΚΕ να ψη­φί­σει μαζί με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και το ΠΑΣΟΚ υπέρ της προ­κλη­τι­κής από­φα­σης του Μη­τσο­τά­κη να ενι­σχύ­σει με 600 ευρώ τους αστυ­νο­μι­κούς, την ώρα που φλέ­γο­νταν από οργή οι κα­ταυ­λι­σμοί των Ρομά σε όλη τη χώρα. Οι αυ­στη­ρές δια­τυ­πώ­σεις της ΚΕ απέ­να­ντι στην πο­λι­τι­κή του ιμπε­ρια­λι­σμού στην πε­ριο­χή, δεν εμπο­δί­ζουν την επα­νά­λη­ψη της προει­δο­ποί­η­σης περί του κιν­δύ­νου ενός «οδυ­νη­ρού συμ­βι­βα­σμού για τα κυ­ριαρ­χι­κά δι­καιώ­μα­τα της χώρας». Την ώρα που ο δυ­τι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός εξο­πλί­ζει «σαν αστα­κό» το ελ­λη­νι­κό κρά­τος, που η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και η Σούδα γί­νο­νται τα πιο πο­λύ­τι­μα στη­ρίγ­μα­τα του ΝΑΤΟ στην Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο, που έχουν υπο­γρα­φεί τα «σύμ­φω­να» με τη Γαλ­λία και τις ΗΠΑ αλλά και οι «άξο­νες» με το Ισ­ρα­ήλ και την Αί­γυ­πτο, τι εν­νο­εί το ΚΚΕ; Θε­ω­ρεί θε­τι­κή ή αρ­νη­τι­κή κι επι­κίν­δυ­νη την πο­λι­τι­κή μο­νο­με­ρούς επέ­κτα­σης των χω­ρι­κών υδά­των στην Κρήτη (όπου έχει πιά­σει ήδη στα­σί­δι η Exxon Mobil) και τη διαρ­κή στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των νη­σιών όπου το­πο­θε­τού­νται (να­τοϊ­κά) πυ­ραυ­λι­κά συ­στή­μα­τα με­γά­λης κα­τα­στρε­πτι­κής ικα­νό­τη­τας και ακτί­νας δρά­σης; Πόσο πει­στι­κή μπο­ρεί να είναι μια αντί­θε­ση στους εξο­πλι­σμούς, όταν ανα­γνω­ρί­ζει κα­νείς ως πραγ­μα­τι­κή μια απει­λή στα λε­γό­με­να «κυ­ριαρ­χι­κά δι­καιώ­μα­τα της χώρας»;

Ενιαίο Μέ­τω­πο

Η ΚΕ δη­λώ­νει ότι «η συμ­με­το­χή, στή­ρι­ξη ή ανοχή του ΚΚΕ σε μια αστι­κή κυ­βέρ­νη­ση δεν συ­νι­στά πραγ­μα­τι­κά πίεση για επί­λυ­ση λαϊ­κών προ­βλη­μά­των, αλλά το αντί­θε­το». Συ­ζη­τώ­ντας για αστι­κές κυ­βερ­νή­σεις, η θέση αυτή είναι απο­λύ­τως σωστή. Πα­ρε­μπι­πτό­ντως, βάζει κά­ποια ιδιαί­τε­ρα κα­θή­κο­ντα «ανα­θε­ώ­ρη­σης» της ιστο­ρί­ας του ΚΚΕ που συμ­με­τεί­χε σε αστι­κές κυ­βερ­νή­σεις, σε πε­ριό­δους που δεν υπήρ­χε καμιά αμ­φι­βο­λία για τον χα­ρα­κτή­ρα τους (κυ­βέρ­νη­ση «κά­θαρ­σης» το 1989, κυ­βέρ­νη­ση «εθνι­κής ανοι­κο­δό­μη­σης» του Γ. Πα­παν­δρέ­ου το 1945, μπλοκ «κοι­νο­βου­λευ­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας» με τους Φι­λε­λεύ­θε­ρους το 1936 και το Σύμ­φω­νο Σο­φού­λη-Σκλά­βαι­να). Είναι όμως γνω­στό ότι το ζή­τη­μα της κυ­βερ­νη­τι­κής εξου­σί­ας μπο­ρεί να τεθεί μπρο­στά στην Αρι­στε­ρά σε συν­θή­κες που δεν είναι (ακόμα) ώριμη μια κοι­νω­νι­κή επα­νά­στα­ση και η λύση της ερ­γα­τι­κής εξου­σί­ας. Προς απά­ντη­ση η Τρίτη Διε­θνής στην εποχή του Λένιν επε­ξερ­γά­στη­κε την πο­λι­τι­κή των ερ­γα­το-αγρο­τι­κών κυ­βερ­νή­σε­ων ή κυ­βερ­νή­σε­ων των ερ­γα­τι­κών κομ­μά­των. Πρό­κει­ται για πο­λι­τι­κή που δεν είναι «πα­ντός και­ρού», αλλά συ­γκε­κρι­μέ­νων συν­θη­κών κοι­νω­νι­κής και πο­λι­τι­κής κρί­σης, ανό­δου των μα­ζι­κών αγώ­νων και αδιε­ξό­δων του συ­στή­μα­τος. Σή­με­ρα είναι απο­λύ­τως σαφές ότι δεν υπάρ­χουν τέ­τοιες συν­θή­κες. Ο Δ. Κου­τσού­μπας χα­ρα­κτή­ρι­σε την πρό­τα­ση για «προ­ο­δευ­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση» των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΠΑ­ΣΟΚ ως μούφα αλ­λα­γή και είχε απο­λύ­τως δίκιο. Όμως, όταν ένα κόμμα βρί­σκε­ται σε αυτήν τη θέση, να μην έχει θέση (και σωστά) πάνω στο ερώ­τη­μα της άμε­σης κυ­βερ­νη­τι­κής εξου­σί­ας, τότε η μόνη διέ­ξο­δος απέ­να­ντι στην πα­ρα­λυ­τι­κή πίεση των «ψευ­το­δι­λημ­μά­των» είναι μια γε­νι­κευ­μέ­νη εφαρ­μο­γή της τα­κτι­κής του Ενιαί­ου Με­τώ­που, με στόχο την υπε­ρά­σπι­ση και διεύ­ρυν­ση των ερ­γα­τι­κών/λαϊ­κών κα­τα­κτή­σε­ων μέσω της κλι­μά­κω­σης των αγώ­νων από τα κάτω.

Αν όμως αυτό επί­σης δεν ισχύ­ει στην πράξη, και δεν επι­βε­βαιώ­νε­ται στη ζω­ντα­νή εμπει­ρία ευ­ρύ­τε­ρων τμη­μά­των του κό­σμου, τότε τα «ψευ­το­δι­λήμ­μα­τα» παύ­ουν να είναι ψεύ­τι­κα και γί­νο­νται πιε­στι­κά. Το ΚΚΕ πέ­ρα­σε από αυτήν την πίεση στις εκλο­γές του 2012, όπου κα­τέ­γρα­ψε απώ­λειες. Δυ­στυ­χώς, η από­φα­ση της ΚΕ στην πράξη πε­ριο­ρί­ζε­ται στην έκ­κλη­ση για μια «εξόρ­μη­ση για την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ». Στις συ­γκε­κρι­μέ­νες συν­θή­κες αυτή η έκ­κλη­ση είναι κα­τώ­τε­ρης ευ­θύ­νης απ’ ό,τι αντι­στοι­χεί στις δυ­νά­μεις του ΚΚΕ. Και μια τέ­τοια επι­λο­γή απο­φυ­γής των ευ­θυ­νών που αντι­στοι­χούν, συ­νή­θως στις εκλο­γι­κές/πο­λι­τι­κές μάχες γί­νε­ται αντι­λη­πτή και λει­τουρ­γεί πε­ριο­ρι­στι­κά. Και αυτό δεν θα είναι θε­τι­κή εξέ­λι­ξη για μια καμιά δύ­να­μη που πα­λεύ­ει ει­λι­κρι­νά για τη σο­σια­λι­στι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων λαϊ­κών μαζών.

rproject.gr