Εκλογές στην Κύπρο: Ο Χριστοδουλίδης κέρδισε τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ την αποχή

Εκλογές στην Κύπρο: Ο Χριστοδουλίδης κέρδισε τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ την αποχή

  • |

Με τη συμμετοχή του εκλογικού σώματος να φτάνει στο 72% ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο.

Ο Νίκος Χρι­στο­δου­λί­δης και ο Αν­δρέ­ας Μαυ­ρο­γιάν­νης είναι τε­λι­κά αυτοί που κα­τά­φε­ραν να πε­ρά­σουν στον δεύ­τε­ρο γύρο και διεκ­δι­κούν τη νίκη στις κάλ­πες που θα στη­θούν ξανά στις 12 Φε­βρουα­ρί­ου. Ένα αρ­χι­κό συ­μπέ­ρα­σμα μετά τον 1ο γύρο είναι πως οι δη­μο­σκο­πή­σεις απέ­τυ­χαν σε με­γά­λο βαθμό να προ­βλέ­ψουν την εκλο­γι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά των ψη­φο­φό­ρων. Κα­τά­φε­ραν βέ­βαια να προ­βλέ­ψουν τον νι­κη­τή του πρώ­του γύρου αλλά από εκεί και πέρα το χάος…

Πέτρος Γιαννούλης

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα

Έτσι λοι­πόν, ο Νίκος Χρι­στο­δου­λί­δης, που υπο­στη­ρί­ζε­ται από τα κόμ­μα­τα του -ακραί­ου- κέ­ντρου (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Αλ­λη­λεγ­γύη) κα­τά­φε­ρε να κόψει πρώ­τος το νήμα με 32%. Ο Χρι­στο­δου­λί­δης, που κα­τέ­βη­κε ως ανε­ξάρ­τη­τος, είναι γέν­νη­μα-θρέμ­μα του Δη­μο­κρα­τι­κού Συ­να­γερ­μού (ΔηΣυ). Υπήρ­ξε υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών στην τε­λευ­ταία κυ­βέρ­νη­ση Ανα­στα­σιά­δη και δια­γρά­φη­κε από το κόμμα λίγο πριν τις εκλο­γές. Κα­τά­φε­ρε όμως να συ­γκε­ντρώ­σει μια κρί­σι­μη μάζα ψη­φο­φό­ρων από την «πα­τριω­τι­κή» πτέ­ρυ­γα του ΔηΣυ που τον έφε­ραν στην πρώτη θέση.

Στη δεύ­τε­ρη θέση -και κό­ντρα στις πε­ρισ­σό­τε­ρες δη­μο­σκο­πή­σεις που τον έφερ­ναν τρί­το- βρέ­θη­κε ο Μαυ­ρο­γιάν­νης που υπο­στη­ρί­χθη­κε από το ΑΚΕΛ συ­γκε­ντρώ­νο­ντας το 29.6% των ψήφων. Η δια­φο­ρά του μά­λι­στα από τον Χρι­στο­δου­λί­δη είναι κατά πολύ μι­κρό­τε­ρη από τις 7-10 μο­νά­δες που κα­τέ­γρα­φαν οι δη­μο­σκο­πή­σεις προ­ε­κλο­γι­κά. Ο Αν­δρέ­ας Μαυ­ρο­γιάν­νης ήταν κατά την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία βα­σι­κός δια­πραγ­μα­τευ­τής της ελ­λη­νο­κυ­πρια­κής πλευ­ράς στο Κυ­πρια­κό, στο πλευ­ρό του απερ­χό­με­νου προ­έ­δρου Νίκου Ανα­στα­σιά­δη. Πα­ραι­τή­θη­κε από τη θέση του εκ­φρά­ζο­ντας τη δια­φω­νία του με τη γραμ­μή Ανα­στα­σιά­δη τον Μάρ­τιο του 2022, δη­λα­δή πέντε ολό­κλη­ρα χρό­νια μετά το ναυά­γιο των τε­λευ­ταί­ων συ­νο­μι­λιών για το κυ­πρια­κό στο Κραν Μο­ντα­νά. Τις τε­λευ­ταί­ες εβδο­μά­δες πριν τις εκλο­γές ο μη­χα­νι­σμός του ΑΚΕΛ «πήρε φωτιά», κα­τα­φέρ­νο­ντας να ανε­βά­σει τη συ­σπεί­ρω­ση του κόμ­μα­τος γύρω από την υπο­ψη­φιό­τη­τα Μαυ­ρο­γιάν­νη. Κα­τά­φε­ρε δη­λα­δή να πεί­σει τα ανα­πο­φά­σι­στα μέλη και  φί­λους του κόμ­μα­τος να πάνε -έστω και με βαριά καρ­διά- να ψη­φί­σουν έναν «λι­γό­τε­ρο δεξιό» υπο­ψή­φιο μπρο­στά στον κίν­δυ­νο επέ­λα­σης του ΔηΣυ είτε μέσω του απορ­ρι­πτι­κού «απο­στά­τη» Χρι­στο­δου­λί­δη είτε μέσω του (νέο)φι­λε­λεύ­θε­ρου Αβέ­ρωφ Νε­ο­φύ­του, προ­έ­δρου του ΔηΣυ και επί­ση­μού υπο­ψη­φί­ου του κόμ­μα­τος.

Ο Νε­ο­φύ­του βρέ­θη­κε τε­λι­κά στην τρίτη θέση και εκτός δια­δι­κα­σί­ας με 26,1%. Οι λόγοι για τους οποί­ους υπο­ψή­φιος του ΔηΣυ δεν κα­τά­φε­ρε να πε­ρά­σει στον δεύ­τε­ρο γύρο των εκλο­γών για πρώτη φορά μετά το 1974 μπο­ρούν να ανα­ζη­τη­θούν στην -όχι και τόσο- κρυφή σύ­γκρου­ση του με τον Νίκο Ανα­στα­σιά­δη για τον έλεγ­χο του κόμ­μα­τος αλλά και στην με­γά­λη φθορά που έχει υπο­στεί το κόμμα λόγω των πε­πραγ­μέ­νων της δια­κυ­βέρ­νη­σης Ανα­στα­σιά­δη.

Ο υπο­ψή­φιος του ΕΛΑΜ συ­γκέ­ντρω­σε 6%, που αντι­στοι­χεί σε πε­ρί­που 24 χι­λιά­δες ψή­φους. Στην προη­γού­με­νη εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία (βου­λευ­τι­κές εκλο­γές 2021) το νε­ο­να­ζι­στι­κό μόρ­φω­μα είχε πάρει σχε­δόν ακρι­βώς τον ίδιο αριθ­μό ψήφων. Οι ψη­φο­φό­ροι του στο 2ο γύρο ανα­μέ­νε­ται να ψη­φί­σουν τον Χρι­στο­δου­λί­δη λόγω της γραμ­μής του στο Κυ­πρια­κό.

Ο Αχιλ­λέ­ας Δη­μη­τριά­δης, φι­λε­λεύ­θε­ρος νο­μι­κός με έμ­φα­ση στα δι­καιω­μα­τι­κά και με ξε­κά­θα­ρη θέση υπέρ της Δι­ζω­νι­κής Δι­κοι­νο­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας συ­γκέ­ντρω­σε το 2% των ψήφων, αρ­κε­τά πίσω από το 4-6% που κα­τέ­γρα­φε δη­μο­σκο­πι­κά, γε­γο­νός που δεί­χνει πως η κα­μπά­νια του ΑΚΕΛ για χρή­σι­μη ψήφο τις τε­λευ­ταί­ες εβδο­μά­δες μάλ­λον έπια­σε τόπο.

Δεύ­τε­ρος γύρος

Με αυτά τα δε­δο­μέ­να ο δεύ­τε­ρος  γύρος θα μπο­ρού­σε να χα­ρα­κτη­ρι­στεί αμ­φίρ­ρο­πος, αν και οι πι­θα­νό­τη­τες είναι με το μέρος του Χρι­στο­δου­λί­δη καθώς οι «δε­ξα­με­νές» από όπου μπο­ρεί να αντλή­σει ψή­φους είναι με­γα­λύ­τε­ρες. Μέχρι την ώρα που γρά­φο­νται αυτές οι γραμ­μές, το κον­κλά­βιο του Δη­μο­κρα­τι­κού Συ­να­γερ­μού δεν έχει βγά­λει ακόμη επί­ση­μη γραμ­μή υπο­στή­ρι­ξης κά­ποιου από τους δύο υπο­ψη­φί­ους. Ο Ανα­στα­σιά­δης θα ήθελε να υπο­στη­ρι­χθεί ανοι­χτά ο Χρι­στο­δου­λί­δης αλλά το μένος του Νε­ο­φύ­του ενα­ντί­ον του «απο­στά­τη» που του στέ­ρη­σε την ευ­και­ρία να διεκ­δι­κή­σει την προ­ε­δρία κά­νουν αυτή την επι­λο­γή εξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λή, δε­δο­μέ­νου μά­λι­στα του ελέγ­χου που δια­τη­ρεί ο Νε­ο­φύ­του σε με­γά­λο τμήμα του κομ­μα­τι­κού μη­χα­νι­σμού. Από την άλλη θε­ω­ρεί­ται σχε­δόν απί­θα­νο το κόμμα να κα­τα­λή­ξει σε πρό­τα­ση στή­ρι­ξης του υπο­ψη­φί­ου που στη­ρί­ζει το ΑΚΕΛ.

Έτσι, ο πρω­το­φα­νής αυτός δι­χα­σμός στους κόλ­πους της με­γά­λης δε­ξιάς πα­ρά­τα­ξης κάνει πιο πι­θα­νή την επι­λο­γή «η μπάλα στην εξέ­δρα» που θα πα­ρου­σια­στεί με κά­ποια δια­τύ­πω­ση του τύπου «ψήφος κατά συ­νεί­δη­ση». Αυτό μάλ­λον ευ­νο­εί τον Χρι­στο­δου­λί­δη που δια­τη­ρεί ισχυ­ρά ερεί­σμα­τα στο κόμμα και λόγω της έμ­με­σης στή­ρι­ξης Ανα­στα­σιά­δη. Επι­πλέ­ον ανα­μέ­νε­ται να λει­τουρ­γή­σουν τα αντια­κε­λι­κά αντα­να­κλα­στι­κά σε με­γά­λη με­ρί­δα των οπα­δών του κόμ­μα­τος, οι οποί­οι δύ­σκο­λα θα στη­ρί­ξουν τον Μαυ­ρο­γιάν­νη ακόμα και αν οι θέ­σεις του στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν απέ­χουν και τόσο πολύ από αυτές του Νε­ο­φύ­του. Αυτό σε συν­δυα­σμό με το γε­γο­νός ότι ο Χρι­στο­δου­λί­δης θα πάρει τις ψή­φους όσων ψη­φο­φό­ρων του ΕΛΑΜ πάνε στα εκλο­γι­κά κέ­ντρα δί­νουν προ­βά­δι­σμα στον Χρι­στο­δου­λί­δη. Πα­ρό­λα αυτά, ένα κομ­μά­τι φι­λε­λεύ­θε­ρων του ΔηΣυ μπο­ρεί και να κι­νη­θεί προς τον Μαυ­ρο­γιάν­νη, αν και η αποχή μοιά­ζει πιο πι­θα­νή επι­λο­γή για αυ­τούς.

Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση είναι ασφα­λής η δια­πί­στω­ση πως -κυ­ρί­ως λόγω των «ρε­αλ­πο­λι­τίκ» επι­λο­γών της ηγε­σί­ας του ΑΚΕΛ- το πο­λι­τι­κό σκη­νι­κό έχει με­τα­το­πι­στεί δεξιά καθώς κα­νέ­νας από τους τρεις βα­σι­κούς υπο­ψη­φί­ους δεν είχε αρι­στε­ρό πο­λι­τι­κό πρό­γραμ­μα που να επι­χει­ρεί να απα­ντή­σει στις ανά­γκες των από κάτω. Μετά τις εκλο­γές λοι­πόν, αυτός ο κό­σμος, ο κό­σμος μας,  θα κλη­θεί να δια­μορ­φώ­σει το δικό του πρό­γραμ­μα με βάση τις ανά­γκες του και τους αγώ­νες του.

rproject.gr