Η Ροζάβα αντιμέτωπη με τουρκική επίθεση

Η Ροζάβα αντιμέτωπη με τουρκική επίθεση

  • |

Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας τουρκικής εισβολής στη Συρία, που –ανάλογα με την ένταση και την έκτασή της– μπορεί να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές κι αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Πάνος Πέτρου

Στό­χος είναι οι πλειο­ψη­φι­κά κουρ­δι­κές πε­ριο­χές στη βο­ρειο­α­να­το­λι­κή Συρία, που ελέγ­χο­νται από τις Συ­ρια­κές Δη­μο­κρα­τι­κές Δυ­νά­μεις (SDF, η στρα­τιω­τι­κή συμ­μα­χία Κούρ­δων-Αρά­βων με «κορμό» τις κουρ­δι­κές πο­λι­το­φυ­λα­κές YPG). Μετά την ει­σβο­λή και κα­τά­λη­ψη του θύ­λα­κα του Αφρίν, το τουρ­κι­κό κρά­τος δη­λώ­νει την πρό­θε­σή του να επε­κτεί­νει τις επι­χει­ρή­σεις του και ανα­το­λι­κά του Ευ­φρά­τη.

Μια συμ­φω­νία για «κοι­νές πε­ρι­πο­λί­ες» αμε­ρι­κα­νι­κών και τουρ­κι­κών δυ­νά­με­ων δεν έλυσε το ζή­τη­μα της «ζώνης ασφα­λεί­ας» που θέλει να δη­μιουρ­γή­σει η τουρ­κι­κή κυ­βέρ­νη­ση και πρό­σφα­τα ο Ταγίπ Ερ­ντο­γάν ανα­κοί­νω­σε ότι ανά πάσα στιγ­μή μπο­ρεί να ξε­κι­νή­σει μια στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση «από γης και αέρος», με τα επι­χει­ρη­σια­κά σχέ­δια να είναι ήδη έτοι­μα. Δεν μοιά­ζει με «μα­χη­τι­κή δια­πραγ­μά­τευ­ση», ενώ ακόμα κι αν είναι τέ­τοια, η απει­λή της ένο­πλης ει­σβο­λής είναι πραγ­μα­τι­κό εν­δε­χό­με­νο, σε πε­ρί­πτω­ση που δεν απο­σπά­σει ο Ερ­ντο­γάν όσα ζητά, και όχι μπλό­φα. Τα πράγ­μα­τα είναι σο­βα­ρά.

Η κρι­σι­μό­τη­τα απο­δει­κνύ­ε­ται κι από το έμ­με­σο αμε­ρι­κα­νι­κό «πρά­σι­νο φως». Αμε­ρι­κα­νι­κές δυ­νά­μεις απο­σύ­ρο­νται από θέ­σεις που κα­τεί­χαν στα σύ­νο­ρα Τουρ­κί­ας-Συ­ρί­ας και η Ουά­σινγ­κτον δη­λώ­νει ότι «ούτε θα συμ­με­τέ­χει, ούτε θα εμπο­δί­σει» την τουρ­κι­κή επι­χεί­ρη­ση. Πα­ρα­μέ­νει ως ερω­τη­μα­τι­κό, αν η αμε­ρι­κα­νι­κή απο­χώ­ρη­ση θα είναι πλή­ρης από την πε­ριο­χή (σε αρ­μο­νία με την πρό­θε­ση Τραμπ να απο­συρ­θεί από τη Συρία και να αφή­σει τους εκεί «παί­κτες» να λύ­σουν τους λο­γα­ρια­σμούς τους μόνοι τους), ή αν θα δια­τη­ρή­σουν θέ­σεις πιο πίσω. Από αυτό ίσως κρι­θεί και η έκτα­ση της τουρ­κι­κής ει­σβο­λής.

Πρό­θε­ση του Ερ­ντο­γάν είναι να προ­χω­ρή­σει σε ση­μα­ντι­κό βάθος. Ο στό­χος είναι δι­πλός: Το ένα ζη­τού­με­νο είναι η απώ­θη­ση των κουρ­δι­κών δυ­νά­με­ων μα­κριά από τα σύ­νο­ρα, ώστε να «απο­κο­πεί» η Ρο­ζά­βα από τις κουρ­δι­κές πε­ριο­χές της Τουρ­κί­ας και να ανα­κου­φι­στούν οι τουρ­κι­κοί φόβοι για απώ­λεια εδα­φών. Το δεύ­τε­ρο αφορά τη μα­ζι­κή εγκα­τά­στα­ση Σύρων προ­σφύ­γων στη «ζώνη» που θα δη­μιουρ­γή­σει ο τουρ­κι­κός στρα­τός. Αυτή η επι­χει­ρού­με­νη με­τε­γκα­τά­στα­ση συμ­βα­δί­ζει και με την πρό­σφα­τη στρο­φή του τουρ­κι­κού κρά­τους απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες, που μετά από μια πε­ρί­ο­δο φι­λο­ξε­νί­ας, αντι­με­τω­πί­ζο­νται όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο ως ανε­πι­θύ­μη­τοι που «είναι και­ρός να φύ­γουν», αλλά και το στόχο δη­μο­γρα­φι­κής αλ­λοί­ω­σης των πλειο­ψη­φι­κά κουρ­δι­κών πε­ριο­χών.

Αυτός ο σχε­δια­σμός προει­δο­ποιεί για μια αι­μα­τη­ρή επί­θε­ση σε βάρος των Κούρ­δων, αλλά και για σχέ­δια εκτο­πι­σμού-με­τε­γκα­τά­στα­σης που επι­χει­ρούν να «ξα­να­φτιά­ξουν το χάρτη» της πε­ριο­χής, με ανυ­πο­λό­γι­στες επι­πτώ­σεις.

Οι SDF δη­λώ­νουν σε όλους τους τό­νους ότι προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για «γε­νι­κευ­μέ­νο πό­λε­μο» (ενώ πα­ρα­μέ­νει ζη­τού­με­νο το πώς θα αντι­δρά­σει το PKK κι αν θα επι­χει­ρή­σει να ανοί­ξει μέ­τω­πο μέσα στην Τουρ­κία). Για άλλη μια φορά, την κρί­σι­μη στιγ­μή, οι Κούρ­δοι «αδειά­ζο­νται» από τους «συμ­μά­χους» τους.

Οι δυ­νά­μεις που εξα­κο­λου­θούν να επη­ρε­ά­ζουν τις εξε­λί­ξεις στη Συρία (Ρωσία, Ιράν) και που βρί­σκο­νται σε μό­νι­μη επαφή με την Τουρ­κία (η «ομάδα της Άστα­να»), προς το παρόν μι­λούν με γρί­φους. Ο Ιρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών απλώς πε­ριέ­γρα­ψε τις ΗΠΑ ως «άσχε­τη [με την πε­ριο­χή] ξένη δύ­να­μη κα­το­χής, στην οποία κα­νείς δεν μπο­ρεί να στη­ρί­ζε­ται» με αφορ­μή την απο­χώ­ρη­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών δυ­νά­με­ων. Ενώ η Μόσχα δή­λω­σε ότι «πα­ρα­κο­λου­θεί στενά» τις τουρ­κι­κές ενέρ­γειες, ότι «γνω­ρί­ζει και κα­τα­νο­εί τις προ­σπά­θειες της Τουρ­κί­ας να υπε­ρα­σπι­στεί τον εαυτό της», ζη­τώ­ντας ταυ­τό­χρο­να «σε­βα­σμό στην ακε­ραιό­τη­τα της Συ­ρί­ας».

Το μέλ­λον της Ρο­ζά­βα κρέ­με­ται από μια κλω­στή…

rproject.gr/