Όχι στην απαξίωση του ΚΕΘΕΑ

Όχι στην απαξίωση του ΚΕΘΕΑ

  • |

Σε μαζική κινητοποίηση, που θα εκφράζει μια μεγάλη κραυγή διαμαρτυρίας, κάλεσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) την Τετάρτη 9 Οκτώβρη, στις 12 το μεσημέρι, έξω από το Υπουργείο Υγείας.

Θοδωρής Πατσατζής

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι μαζί με μέλη, γο­νείς και φί­λους του ΚΕΘΕΑ, φο­ρείς και συλ­λο­γι­κό­τη­τες της απε­ξάρ­τη­σης και της κοι­νω­νι­κής φρο­ντί­δας, θέ­λουν να ενώ­σουν τις φωνές τους και να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν ενά­ντια στην Πράξη Νο­μο­θε­τι­κού Πε­ριε­χο­μέ­νου (ΠΝΠ) που κα­τέ­θε­σε πριν λίγες μέρες η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και με την οποία κα­ταρ­γεί το αυ­το­διοί­κη­το του ΚΕΘΕΑ. Η ίδια φωνή θα ακου­στεί την ίδια μέρα και ώρα σε όλες τις με­γά­λες πό­λεις της χώρας που φι­λο­ξε­νούν προ­γράμ­μα­τα του ΚΕΘΕΑ.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η κυ­βέρ­νη­ση με την ΠΝΠ αλ­λά­ζει τον τρόπο ορ­γά­νω­σης του ΚΕΘΕΑ. Αντι­κα­θι­στά το εκλεγ­μέ­νο και άμι­σθο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο με ένα διο­ρι­σμέ­νο και έμ­μι­σθο, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι, παρά τις κραυ­γές για οι­κο­νο­μι­κή στε­νό­τη­τα, λεφτά υπάρ­χουν, όταν πρό­κει­ται να πλη­ρω­θούν τα «δικά της παι­διά» που θα της κά­νουν «καλά τη δου­λειά». Όταν δη­λα­δή θέλει να χρυ­σο­πλη­ρώ­νει αχυ­ράν­θρω­πους για να εφαρ­μό­ζε­ται κατά γράμ­μα η δική της πο­λι­τι­κή.

Οι δι­καιο­λο­γί­ες για την επεί­γου­σα αλ­λα­γή του αυ­το­διοί­κη­του του Ορ­γα­νι­σμού με ΠΝΠ «για τη θέ­σπι­ση κα­νό­νων χρη­στής δια­χεί­ρι­σης και διοί­κη­σης» δεν πεί­θουν, γιατί αφο­ρούν έναν Ορ­γα­νι­σμό που λει­τουρ­γεί με την επο­πτεία του κρά­τους και του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας. Ενώ 2 μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ μέχρι σή­με­ρα ήταν διο­ρι­σμέ­να από το κρά­τος ούτως ή άλλως. Δεν πεί­θουν επί­σης, γιατί μέχρι σή­με­ρα δεν έχει υπάρ­ξει ούτε μια υπό­νοια, ούτε μια χωρίς από­δει­ξη φήμη ότι το ΚΕΘΕΑ έχει σπα­τα­λή­σει δη­μό­σιο χρήμα ή έχει εμπλα­κεί σε κά­ποιο σκάν­δα­λο.

Εκτός κι αν η αλ­λα­γή στο αυ­το­διοί­κη­το έχει να κάνει με την πάγια τα­κτι­κή της ΝΔ που είναι οι δη­μό­σιες δομές σε κάθε τομέα της υγεί­ας, αλλά και της απε­ξάρ­τη­σης να με­τα­τρα­πούν σε ιδιω­τι­κές. Αν αυτός είναι ο στό­χος, τότε μι­λά­με για μα­ζι­κό έγκλη­μα, καθώς δε­κά­δες εξαρ­τη­μέ­νοι, οι γο­νείς τους και οι οι­κο­γέ­νειές τους θα ανα­γκα­στούν να βά­λουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πλη­ρώ­νουν τις απα­ραί­τη­τες θε­ρα­πεί­ες. Αν αυτό τον δρόμο ανοί­γει η κα­τάρ­γη­ση του αυ­το­διοί­κη­του, τότε ο Υπουρ­γός Υγεί­ας  Β. Κι­κί­λιας και η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ ση­μαί­νει ότι είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να πα­τή­σουν πάνω σε αν­θρώ­πι­νες ζωές, για να κερ­δο­σκο­πή­σουν διά­φο­ροι καρ­χα­ρί­ες της αγο­ράς που θα επεν­δύ­σουν στο χώρο.

Η συ­γκέ­ντρω­ση της Τε­τάρ­της 9 Οκτώ­βρη χρειά­ζε­ται να στεί­λει ένα δυ­να­τό μή­νυ­μα στην κυ­βέρ­νη­ση. Να μην τολ­μή­σει να αλ­λά­ξει τη θε­ρα­πευ­τι­κή πρό­τα­ση του ΚΕΘΕΑ μέσα από την κα­τα­πά­τη­ση της εσω­τε­ρι­κής του δη­μο­κρα­τί­ας και των συλ­λο­γι­κών δια­δι­κα­σιών του, που απο­τε­λούν βα­σι­κό εχέγ­γυο για τη χρη­στή και εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γία του Ορ­γα­νι­σμού. Ταυ­τό­χρο­να βέ­βαια με την απαί­τη­ση για ενί­σχυ­ση των δω­ρε­άν δη­μό­σιων προ­γραμ­μά­των απε­ξάρ­τη­σης και κοι­νω­νι­κής έντα­ξης.

Τέλος οι ερ­γα­ζό­με­νοι του Ορ­γα­νι­σμού θε­ω­ρούν ότι η συ­γκέ­ντρω­ση της Τε­τάρ­της μπο­ρεί να είναι η αφε­τη­ρία για να υπάρ­ξει ένας ου­σια­στι­κός διά­λο­γος για μια συ­νο­λι­κή στρα­τη­γι­κή για όλη τη χώρα, σε σχέση με το σε­βα­σμό στα δι­καιώ­μα­τα των ευά­λω­των ομά­δων.

Είναι προ­φα­νές, από τον τρόπο που κι­νεί­ται η κυ­βέρ­νη­ση, ότι στό­χος της δεν είναι να υπάρ­ξει μια κα­λύ­τε­ρη προ­λη­πτι­κή και θε­ρα­πευ­τι­κή πο­λι­τι­κή για τους εξαρ­τη­μέ­νους. Αν τους ένοια­ζε κάτι τέ­τοιο, με τό­σους αστυ­νο­μι­κούς οπλι­σμέ­νους σαν αστα­κούς θα είχαν στα­μα­τή­σει τους εμπό­ρους ναρ­κω­τι­κών, που συ­νε­χί­ζουν τη δράση τους στην πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων. Το πρό­βλη­μα δεν είναι τα ναρ­κω­τι­κά, αλλά οι δρα­στη­ριό­τη­τες που ανα­πτύσ­σο­νται στη γει­το­νιά. Οι κα­τα­λή­ψεις στέ­γης εκεί και στο κέ­ντρο της Αθή­νας συ­νο­λι­κά. Τα ναρ­κω­τι­κά τα χρη­σι­μο­ποιούν πάντα, όπως έγινε και με το άσυλο στα πα­νε­πι­στή­μια, ως τον μπα­μπού­λα και το φό­βη­τρο που θα δι­καιο­λο­γή­σει τις κα­τα­σταλ­τι­κές τους πο­λι­τι­κές.

Η κυ­βέρ­νη­ση λοι­πόν δεν βλέ­πει τα ναρ­κω­τι­κά ως κοι­νω­νι­κό πρό­βλη­μα, αλλά ως μια ακόμη ευ­και­ρία να βγει κέρ­δος για συ­γκε­κρι­μέ­να συμ­φέ­ρο­ντα. Είναι μια πο­λι­τι­κή που στέ­κε­ται απέ­να­ντι από τις ανά­γκες της κοι­νω­νί­ας και γι’ αυτό το λόγο χρειά­ζε­ται να συ­μπα­ρα­στα­θού­με όλοι μας στον αγώνα που θα κά­νουν από κοι­νού ερ­γα­ζό­με­νοι, μέλη και γο­νείς του ΚΕΘΕΑ.

rproject.gr