Ερώτηση για το μειωμένο ωράριο απασχόλησης  καθαριστών και καθαριστριών ΙΔΑΧ σχολικών μονάδων

Ερώτηση για το μειωμένο ωράριο απασχόλησης  καθαριστών και καθαριστριών ΙΔΑΧ σχολικών μονάδων

  • |

Το ζήτημα του μειωμένου ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού των Ο.Τ.Α. ,που απασχολείται με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας καθαριστών και καθαριστριών σχολικών μονάδων επισημαίνουν, με ερώτηση τους προς τους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ,οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας,Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος.

Στην ερώτηση τονίζεται η ανάγκη της βέλτιστης αξιοποίησης του προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4368 του 2016, με σκοπό τον εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης και τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο.

Οι βουλευτές ρωτούν:

1.     Με ποιες ενέργειες η πλειοψηφία των Ο.Τ.Α. θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρέχονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/16;

2.     Για ποιους λόγους καθυστερεί η υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016;

3.      Πόσοι εργαζόμενοι-ες κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστών και καθαριστριών σχολικών μονάδων ΙΔΑΧ απασχολούνται με καθεστώς μειωμένου ωραρίου στους Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αιτωλοακαρνανίας;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Στον πολύπαθο κλάδο της καθαριότητας τα τελευταία χρόνια οι εργασιακές συνθήκες έχουν τροποποιηθεί επί τα χείρω. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και η γενικευμένη απορρύθμιση της εργασίας, που προωθήθηκε από τις κυβερνήσεις του παρελθόντος, δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον δημόσιο τομέα και το καθεστώς εργασίας των σχολικών καθαριστριών ΙΔΑΧ των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010, το προσωπικό που απασχολούνταν στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ,μεταφέρθηκε από 1/1/2011 και με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους, όπου ανήκουν οι μονάδες αυτές.

Σε όλους τους Δήμους απασχολούνται σχολικές καθαρίστριες με καθεστώς μειωμένου ωραρίου, που φτάνει από 5 έως 20 ώρες την εβδομάδα, την ίδια στιγμή, που οι υγειονομικές ανάγκες των οργανισμών δεν καλύπτονται επαρκώς κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους.

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4368/2016 δόθηκε η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. μερικής απασχόλησης και τη μετατροπή του, μέχρι και με το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, με ταυτόχρονη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό, μειώνοντας ταυτόχρονα και την ανάγκη για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

Με την αρ. πρωτ.: οικ. 8402/16-3-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης προκειμένου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες. Μολονότι ορισμένοι Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με τους εργαζομένους-ες στην καθαριότητα έκαναν χρήση των σχετικών προβλέψεων και των συγκεκριμένων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην εν λόγω διάταξη, το ποσοστό ανά την Ελλάδα δεν κρίνεται ικανοποιητικό, με αποτέλεσμα αρκετοί εργαζόμενοι-ες να βρίσκονται ακόμη υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο σύναψης εκ νέου συμβάσεων ορισμένου χρόνου, για να καλυφτούν οι υπάρχουσες ανάγκες των Ο.Τ.Α

Με την αρ. πρωτ.: οικ. 30022/30-9-2016 εγκύκλιο το υπουργείο επανήλθε στο ζήτημα τονίζοντας, ότι οι πρόσθετες ανάγκες για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων θα πρέπει να καλύπτονται με την αύξηση του ωραρίου απασχόλησης του υπάρχοντος προσωπικού και όχι με τη σύναψη νέων συμβάσεων.

Επειδή, ο εξορθολογισμός της Δημόσιας διοίκησης και η αξιοποίηση του προσωπικού με το βέλτιστο δυνατό τρόπο αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης  στην προσπάθεια που καταβάλλει προκειμένου να βγει η χώρα από την πολυετή κρίση,

Επειδή, η πλήρης, μόνιμη και σταθερή απασχόληση είναι αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζομένων,

Επειδή, η πλειοψηφία των εργαζομένων που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο στις υπηρεσίες καθαρισμού είναι γυναίκες και απαιτούνται θετικές ενέργειες εκ μέρους της πολιτείας για την ίση μεταχείριση και διασφάλιση ισότιμων συνθηκών εργασίας για τις εργαζόμενες στον κλάδο,

Επειδή, είναι αναγκαίο και στον κλάδο της καθαριότητας να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής εργασία,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Με ποιες ενέργειες η πλειοψηφία των Ο.Τ.Α. θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρέχονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/16;
Για ποιους λόγους καθυστερεί η υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016;
Πόσοι εργαζόμενοι-ες κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστών και καθαριστριών σχολικών μονάδων ΙΔΑΧ απασχολούνται με καθεστώς μειωμένου ωραρίου στους Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αιτωλοακαρνανίας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος