Ανακοίνωση των Εργατικών Συνδικάτων της Παλαιστίνης

Ανακοίνωση των Εργατικών Συνδικάτων της Παλαιστίνης

  • |

«Αδέρφια μας, Εργάτες του κόσμου,

Από την αι­μα­το­βαμ­μέ­νη Πα­λαι­στί­νη, η ερ­γα­τι­κή τάξη και τα Συν­δι­κά­τα των Πα­λαι­στι­νί­ων στέλ­νου­με πε­ρή­φα­νο χαι­ρε­τι­σμό και την τε­ρά­στια ευ­γνω­μο­σύ­νη μας στα εκα­τομ­μύ­ρια που έχουν πλημ­μυ­ρί­σει τους δρό­μους των πό­λε­ων σε όλες τις ηπεί­ρους φω­νά­ζο­ντας “ΛΕΥ­ΤΕ­ΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑ­ΛΑΙ­ΣΤΙ­ΝΗ!”.

Ενά­ντια στις Κυ­βερ­νή­σεις τους, τους ορ­γα­νι­σμούς του Ιμπε­ρια­λι­σμού, των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, οι λαοί του κό­σμου στέ­κο­νται στο πλευ­ρό του λαού μας, στέ­κο­νται στη σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας, που αυτές τις μέρες γρά­φει με το αίμα των Πα­λαι­στι­νί­ων στις σε­λί­δες της το με­γα­λύ­τε­ρο έγκλη­μα του 21ου αιώνα.

Οι στιγ­μές είναι δρα­μα­τι­κές. Κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε δευ­τε­ρό­λε­πτο που περνά ένα ακόμη παιδί της Πα­λαι­στί­νης δο­λο­φο­νεί­ται από το Ισ­ρα­ήλ.

Τα δά­κρυα μας έχουν στε­ρέ­ψει, όπως έχει στε­ρέ­ψει το νερό, το φα­γη­τό, η βεν­ζί­νη, το ηλε­κτρι­κό στη με­γα­λύ­τε­ρη φυ­λα­κή του κό­σμου, στη Γάζα των 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ψυχών, ενώ το Ισ­ρα­ήλ ετοι­μά­ζε­ται για τη μα­ζι­κή σφαγή τους.

Αυτό που μας μένει είναι η ελ­πί­δα! Η ελ­πί­δα ότι ο λαός μας δεν είναι μόνος του απέ­να­ντι στη βάρ­βα­ρη ισ­ραη­λι­νή κα­το­χή και αδι­κία! Μας μένει η ελ­πί­δα ότι οι λαοί, τα αγω­νι­στι­κά Συν­δι­κά­τα του κό­σμου, η πα­γκό­σμια ερ­γα­τι­κή τάξη για μια ακόμη φορά θα ση­κώ­σει το ανά­στη­μά της και θα υπε­ρα­σπι­στεί τα αδέρ­φια της.

Σε κάθε χώρα του κό­σμου τα Συν­δι­κά­τα να δια­δώ­σουν το μή­νυ­μά μας!

Απέ­να­ντι στις Κυ­βερ­νή­σεις που τσα­κί­ζουν τα δι­καιώ­μα­τα των ίδιων των λαών τους και στη­ρί­ζουν το κρά­τος δο­λο­φό­νο του Ισ­ρα­ήλ να απαι­τή­σουν:

Στα­μα­τή­στε κάθε στή­ρι­ξη, κάθε συ­νερ­γα­σία με το κρά­τος δο­λο­φό­νο του Ισ­ρα­ήλ!

Τα Συν­δι­κά­τα κάθε χώρας να ανα­πτύ­ξουν δρά­σεις ενά­ντια στη δο­λο­φο­νι­κή μη­χα­νή των ΝΑ­ΤΟ-ΗΠΑ που στη­ρί­ζει τη μα­ζι­κή δο­λο­φο­νία του πα­λαι­στι­νια­κού λαού.

Τα Συν­δι­κά­τα κάθε χώρας να βά­λουν εμπό­δια στον εξο­πλι­σμό του χε­ριού που μας δο­λο­φο­νεί. Να εμπο­δι­στεί ο στρα­τιω­τι­κός, οι­κο­νο­μι­κός εξο­πλι­σμός του Ισ­ρα­ήλ.

Να εκ­φρα­στεί μα­ζι­κή κα­τα­δί­κη απέ­να­ντι σε Κυ­βερ­νή­σεις και πο­λυ­ε­θνι­κές που διώ­κουν την αλ­λη­λεγ­γύη με τον λαό της Πα­λαι­στί­νης.

Να δυ­να­μώ­σουν οι κοι­νές δρά­σεις των αγω­νι­στι­κών Συν­δι­κά­των του Κό­σμου στον αγώνα για Ει­ρή­νη – Λευ­τε­ριά στην Πα­λαι­στί­νη.

Σας υπο­σχό­μα­στε: Ο λαός μας δεν θα λυ­γί­σει!

Όσο και αν μας πο­νέ­σουν, όσο και αν μας μα­τώ­σουν, ο αγώ­νας μας θα συ­νε­χι­στεί γιατί έχου­με το δίκιο και στο τέλος θα νι­κή­σουν οι Λαοί!

Τούτη τη γη τη λέγαν Πα­λαι­στί­νη, Πα­λαι­στί­νη τη λένε Ακόμα!».

25/10/2023

  • Γε­νι­κή Ένωση Πα­λαι­στι­νί­ων Ερ­γα­ζο­μέ­νων  General Union of Palestinian Workers,
  • Συμ­μα­χία Συν­δι­κά­των Πα­λαι­στί­νης – Labor Union Coalition of Palestine
  • Πα­λαι­στι­νια­κή Ομο­σπον­δία Συν­δι­κά­των – Palestine Federation of Trade Unions

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.