Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου την Δευτέρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου την Δευτέρα

 • |

H 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 157/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Σαλακίδου).

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 1Β/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περί «Έγκρισης Σχεδίου Δράσης Έτους 2016».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Σαλακίδου).

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, απολογισμού 2014 – Διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Σαλακίδου).

 1. Έγκριση ή μη «Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης»  μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και ΔΗ.Π.ΕΘΕ. Αγρινίου έτους 2016.

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Σαλακίδου).

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. περί «Κατάρτισης και Ψήφισης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κα Παπαγεωργίου).

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. περί «Έγκρισης Σχεδίου Δράσης Έτους 2016».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κα Παπαγεωργίου).

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3Α/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Προέγκριση και διάθεση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο Αγρινίου έτους 2016.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 1. Περί εξώδικου συμβιβασμού με τα Μελετητικά Γραφεία:

Α) Νίκος Γιαννουλόπουλος & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.

Β) Άλκων Μελετητική Ε.Π.Ε.

Γ) Χρήστος Φουρνιώτης – Παυλάτος.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 321/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

 1. Γνωμοδότηση περί έγκρισης ή μη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναθεώρησης του σχεδίου πόλης Δ.Ε. Αγρινίου (Πολεοδομικό συγκρότημα Αγρινίου –Αγίου Κωνσταντίνου-Δοκιμίου (ΠΣΑ) για την προσαρμογή του προς το εγκεκριμένο ΓΠΣ όσον αφορά τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 1. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη σχεδίου πόλης Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου στο Ο.Τ. 198. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης)

 1. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 113Α Αγρινίου Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 5/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης)

 1. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ. 301. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 6/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης)

 1. Αποζημίωση οικοπεδικού τμήματος στην επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου στα Ο.Τ. 1150-1151-1152, όπως προκύπτει από την 43/2009 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 1. Υποβολή πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ένταξη της πράξης: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στον Δήμο Αγρινίου», στο πλαίσιο Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 1. Κατανομή Α΄ δόσης 2016 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016 – 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Έγκριση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων για τον 9ο Ημιμαραθώνιο Δρόμο «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Έγκριση οφειλομένων δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Αγρινίου:

Α) Επιτροπής εκποίησης ή  εκμίσθωσης  πραγμάτων  του Δήμου,  (δημοπρασιών)  για  το  έτος  2016.

Β) Επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών  και  αμφισβητήσεων  για  το  έτος  2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης  διαγωνισμών  και απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και παραλαβής υλικών & υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ΠΔ 28/80  για το έτος 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Παράταση ισχύος σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Έγκριση ή μη της ανάθεσης σε τρίτο του έργου: «Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών και ακινήτων του  Δήμου Αγρινίου, έτους 2016-2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 1. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 1. Καθορισμός χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2015».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Λήψη απόφασης για διακοπή κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης – τεχνικών έργων οδοποιίας & τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μονώσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:

Α) «Κατασκευή – αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες».

Β) «Ανακατασκευή χώρων υγιεινής 11ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων:

Α) «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου Δήμου Αγρινίου».

Β) «Αντικατάσταση και βελτίωση υδροληψίας υπάρχοντος κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης Δήμων Αρακύνθου, Μακρυνείας και Αγγελοκάστρου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος)